Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/0278(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0457/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0457/2013

Debates :

PV 14/01/2014 - 14
CRE 14/01/2014 - 14

Balsojumi :

PV 15/01/2014 - 10.14
CRE 15/01/2014 - 10.14
Balsojumu skaidrojumi
PV 15/04/2014 - 17.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0030
P7_TA(2014)0387

Pieņemtie teksti
PDF 411kWORD 107k
Trešdiena, 2014. gada 15. janvāris - Strasbūra
Statistika dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā ***I
P7_TA(2014)0030A7-0457/2013

Eiropas Parlamenta 2014. gada 15. janvārī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai konkrētu pasākumu pieņemšanai, muitas pārvaldes veikto informācijas paziņošanu, konfidenciālu datu apmaiņu starp dalībvalstīm un statistiskās vērtības definēšanu groza Regulu (EK) Nr. 638/2004 par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā (COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))(1)

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
6.apsvērums
(6)  Ir īpaši svarīgi, lai sagatavošanas darba gaitā Komisija pienācīgi apspriestos, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina attiecīgo dokumentu vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.
(6)  Ir īpaši svarīgi, lai sagatavošanas darba gaitā Komisija pienācīgi apspriestos, tostarp visefektīvākajā ekspertu līmenī pēc tam, kad tā būs informējusi dalībvalstis par to, ar ko ir jāapspriežas un uz ko pamatojoties ir jānodrošina objektivitāte un jānovērš iespējamie interešu konflikti. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina attiecīgo dokumentu vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
7.apsvērums
(7)  Komisijai būtu jānodrošina, ka ar šiem deleģētajiem aktiem netiktu radīts ievērojams papildu slogs dalībvalstīm un respondentu vienībām.
(7)  Komisijai būtu jānodrošina, ka ar šiem deleģētajiem aktiem netiek radītas ievērojamas papildu izmaksas vai administratīvais slogs dalībvalstīm un respondentu vienībām un ka tie paliek pēc iespējas ekonomiskāki.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
8.apsvērums
(8)  Lai nodrošinātu vienādus Regulas (EK) Nr. 638/2004 īstenošanas nosacījumus, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai, tādējādi dodot tai iespēju pieņemt pasākumus saistībā ar informācijas vākšanu, īpaši attiecībā uz izmantojamajiem kodiem, tehniskajiem noteikumiem par gada tirdzniecības statistikas apkopošanu uzņēmumu raksturlielumu dalījumā un visiem pasākumiem, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nosūtītās statistikas kvalitāte atbilst kvalitātes kritērijiem. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.
(8)  Lai nodrošinātu vienādus Regulas (EK) Nr. 638/2004 īstenošanas nosacījumus, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai, tādējādi dodot tai iespēju pieņemt pasākumus saistībā ar informācijas vākšanu, īpaši attiecībā uz izmantojamajiem kodiem, tehniskajiem noteikumiem par gada tirdzniecības statistikas apkopošanu uzņēmumu raksturlielumu dalījumā un visiem pasākumiem, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka bez maksas nosūtītās statistikas kvalitāte atbilst kvalitātes kritērijiem. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
10.apsvērums
(10)  Atbilstoši jaunajai Eiropas Statistikas sistēmas (turpmāk “ESS”) struktūras stratēģijai, kuras mērķis ir uzlabot koordināciju un partnerību skaidrā piramīdveida struktūrā ESS, Eiropas Statistikas sistēmas komitejai (turpmāk “ESSK”), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku, būtu jāpilda padomdevējas uzdevums un jāpalīdz Komisijai tās īstenošanas pilnvaru izmantošanā.
(10)  Atbilstoši jaunajai Eiropas Statistikas sistēmas (turpmāk „ESS”) struktūras stratēģijai, kuras mērķis ir uzlabot koordināciju un partnerību skaidrā piramīdveida struktūrā ESS, Eiropas Statistikas sistēmas komitejai (turpmāk „ESSK”), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 223/2009, būtu jāpilda padomdevējas uzdevums un jāpalīdz Komisijai tās īstenošanas pilnvaru izmantošanā. Dalībvalstu iestāžu un Komisijas (ES Statistikas biroja) darba koordinēšanas uzlabošana ir ļoti svarīga augstākas kvalitātes statistikas datu sagatavošanā Savienībā.
__________________
__________________
9 OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.
9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regula (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.).
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
11.apsvērums
(11)  Regula (EK) Nr. 638/2004 būtu jāgroza, aizstājot atsauci uz Intrastat komiteju ar atsauci uz ESSK.
(11)  Regula (EK) Nr. 638/2004 būtu jāgroza, aizstājot atsauci uz Intrastat komiteju ar atsauci uz ESSK. ESSK struktūrai vajadzētu būt tādai pašai kā Intrastat komitejas struktūra, proti, viens loceklis no katras dalībvalsts.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
12.apsvērums
(12)  Pēc muitošanas shēmu vienkāršošanas muitas līmenī vairs nav pieejama statistikas informācija par precēm, uz kuram attiecas muitas apstrādes procedūras. Lai nodrošinātu datu aptvērumu, informācija par minēto preču pārvadājumiem būtu jāiekļauj Intrastat sistēmā.
(12)  Pēc muitošanas shēmu vienkāršošanas muitas līmenī vairs nav pieejama statistikas informācija par precēm, uz kuram attiecas muitas apstrādes procedūras. Lai nodrošinātu datu aptvērumu, informācija par minēto preču pārvadājumiem būtu jāiekļauj Intrastat sistēmā, vienlaikus cik vien iespējams ierobežojot jebkādas papildu izmaksas. Informācijas sagatavošanā būtu jāvadās pēc vienotas plūsmas pārskatu sagatavošanas principa; tādējādi tiktāl, ciktāl ir iespējams garantēt datu kvalitāti, dati būtu jāvāc tikai eksporta sabiedrībām.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
13.apsvērums
(13)  Dalībvalstīm būtu jāatļauj apmainīties ar konfidenciāliem datiem saistībā ar ES iekšējās tirdzniecības statistiku, lai palielinātu minētās statistikas izstrādes, sagatavošanas un izplatīšanas efektivitāti vai uzlabotu kvalitāti.
(13)  Dalībvalstīm būtu jāatļauj apmainīties ar konfidenciāliem datiem saistībā ar ES iekšējās tirdzniecības statistiku, un šai apmaiņai vajadzētu būt bez maksas, ja tas nepieciešams, lai palielinātu minētās statistikas izstrādes, sagatavošanas un izplatīšanas efektivitāti vai uzlabotu tās kvalitāti. Šādai apmaiņai vajadzētu būt brīvprātīgai, kā arī vajadzētu būt iespējamai pārejas periodā pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Šādai konfidenciālu datu apmaiņai tomēr būtu jāpieiet uzmanīgi, un tai nevajadzētu palielināt administratīvo slogu sabiedrībām.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
14.apsvērums
(14)  Statistiskās vērtība būtu skaidrāk jādefinē un jāpielāgo šā datu elementa definīcijai ES ārējās tirdzniecības statistikā.
(14)  Lai nodrošinātu ES iekšējās tirdzniecības statistikas datu labāku salīdzināmību ar ES ārējās tirdzniecības statistikas datiem, statistiskā vērtība būtu skaidrāk jādefinē un jāsaskaņo ar šā datu elementa definīciju ES ārējās tirdzniecības statistikā. Vienotas definīcijas ir svarīgas, lai nodrošinātu labi funkcionējošu un netraucētu pārrobežu tirdzniecību, un tās ir īpaši svarīgas kā priekšnosacījums tam, lai dažādas dalībvalstu iestādes spētu saskaņoti interpretēt noteikumus, kas ietekmē uzņēmumu pārrobežu darbību.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
15.apsvērums
(15)  Saskaņā ar proporcionalitātes principu ir nepieciešams un lietderīgi paredzēt noteikumus par muitas pārvalžu veikto informācijas paziņošanu, konfidenciālo datu apmaiņu starp dalībvalstīm un statistiskās vērtības definīciju ES iekšējās tirdzniecības statistikas jomā. Šajā regulā paredz vienīgi to, kas nepieciešams izvirzītā mērķa sasniegšanai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 4. punktu.
(15)  Saskaņā ar proporcionalitātes principu ir nepieciešams un lietderīgi paredzēt saskaņotus noteikumus par muitas pārvalžu veikto informācijas paziņošanu, konfidenciālo datu apmaiņu starp dalībvalstīm un statistiskās vērtības definīciju ES iekšējās tirdzniecības statistikas jomā. Šajā regulā paredz vienīgi to, kas nepieciešams izvirzītā mērķa sasniegšanai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 4. punktu.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
15.aapsvērums (jauns)
(15a)  Dalībvalstu iestāžu veiktajai informācijas nosūtīšanai dalībvalstīm un Savienības iestādēm un aģentūrām vajadzētu būt bez maksas.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
17.aapsvērums (jauns)
(17a)  Ņemot vērā dalībvalstu ekonomisko situāciju un koordinācijas pasākumu pastiprināšanu Savienības līmenī, ir jāizstrādā integrēta pieeja un uzticamāki statistiskie rādītāji, lai pēc iespējas efektīvāk īstenotu politikas virzienus.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
17.bapsvērums (jauns)
(17b)  Ņemot vērā nesen atklātos Eiropas iedzīvotāju un dalībvalstu datu aizsardzības pārkāpumus, ir jāuzlabo sensitīvu statistikas datu, tostarp ekonomisko datu, nosūtīšanas veidu drošība.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 638/2004
5. pants – 2. punkts
2.  Vismaz reizi mēnesī muita tieši valsts iestādēm sniedz statistikas informāciju par tādu preču nosūtīšanu un saņemšanu, uz kurām attiecas vienots administratīvs dokuments muitas vai nodokļu vajadzībām.
2.  Reizi mēnesī muita tieši valsts iestādēm sniedz statistikas informāciju par tādu preču nosūtīšanu un saņemšanu, uz kurām attiecas vienots administratīvs dokuments muitas vai nodokļu vajadzībām.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 638/2004
9.a pants – 1. daļa
Starp katras dalībvalsts attiecīgajām iestādēm vienīgi statistikas vajadzībām ir atļauta apmaiņa ar konfidenciāliem datiem, kas definēti 3. panta 7. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regulā (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku (*), ja apmaiņa veicina efektīvu Eiropas statistikas izstrādi, sagatavošanu un izplatīšanu saistībā ar preču tirdzniecību starp dalībvalstīm un uzlabo tās kvalitāti.
Bezmaksas apmaiņa ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 223/2009 (*) 3. panta 7. apakšpunktā definētajiem konfidenciālajiem datiem vienīgi statistikas vajadzībām ir atļauta starp katras dalībvalsts attiecīgajām iestādēm, ja ir pierādīts, ka šāda apmaiņa veicina ar preču tirdzniecību starp dalībvalstīm saistīto Eiropas statistikas datu efektīvu izstrādi, sagatavošanu un izplatīšanu vai būtiski uzlabo to kvalitāti. Līdz minimumam tiek samazināts jebkāds papildu administratīvais slogs un izmaksas dalībvalstīm. Šāda konfidenciālas informācijas apmaiņa ir brīvprātīga līdz ...**.
______________
(*) OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.
(*) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regula (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.).
** Pieci gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 638/2004
9.a pants – 2. daļa
Valsts iestādes, ka ir saņēmušas konfidenciālus datus, attiecas pret šo informāciju kā pret konfidenciālu informāciju un izmanto to vienīgi statistikas vajadzībām.
Valsts iestādes, ka ir saņēmušas konfidenciālus datus, attiecas pret šo informāciju kā pret konfidenciālu informāciju un izmanto to vienīgi statistikas vajadzībām. Valsts iestādes šādus datus nenodod tālāk nevienai starptautiskai organizācijai, kas nav minēta šajā regulā.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 638/2004
10. pants – 5. punkts
5.  Ievērojot atsevišķus nosacījumus, kas atbilst kvalitātes prasībām, dalībvalstis var vienkāršot par maziem atsevišķiem darījumiem sniedzamo informāciju. Komisija saskaņā ar 13.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai definētu šos nosacījumus.
5.  Ievērojot atsevišķus nosacījumus, kas atbilst kvalitātes prasībām, dalībvalstis var vienkāršot par maziem atsevišķiem darījumiem sniedzamo informāciju ar nosacījumu, ka šāda vienkāršošana neatstāj negatīvu ietekmi uz statistikas datu kvalitāti. Komisija saskaņā ar 13.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai definētu šos nosacījumus.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 638/2004
11. pants
(6a)  regulas 11. pantu aizstāj ar šādu:
11. pants
11. pants
Statistikas datu konfidencialitāte
Statistikas datu konfidencialitāte
Tikai kad informācijas iesniedzējas personas pauž šādu lūgumu, attiecīgās valsts iestādes lemj, vai statistikas rezultāti, kas ļauj noteikt minēto(-os) informācijas sniedzēju(-us), ir izplatāmi vai ir pielāgojumi tā, lai to izplatīšana neapdraudētu statistikas datu konfidencialitāti.
Tikai tad, kad informācijas iesniedzējas personas pauž šādu lūgumu, attiecīgās valsts iestādes lemj, vai statistiskie rezultāti, kas ļauj noteikt minēto(-os) informācijas sniedzēju(-us), ir izplatāmi vai ir grozāmi tā, lai to izplatīšana neapdraudētu statistikas datu konfidencialitāti. Valsts iestādes nodrošina, ka šādas statistikas datu izplatīšanas rezultātā gūtais ieguvums ir lielāks nekā jebkāda negatīva ietekme uz pusi vai pusēm, kas sniedz informāciju.”;
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
1. pants – 7. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 638/2004
12. pants – 4. punkts – 3. daļa
Izmantojot īstenošanas aktus, Komisija pieņem šīs statistikas apkopošanas tehniskos noteikumus.
Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, pieņem tehniskos noteikumus šo statistikas datu apkopošanai pēc iespējas ekonomiskākā veidā.
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 638/2004
13. pants – 4. punkts – 1. daļa
(4)  Izmantojot īstenošanas aktus, Komisija pieņem visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu nosūtītās statistikas kvalitāti atbilstoši kvalitātes kritērijiem.
(4)  Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, pieņem visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu nosūtīto statistikas datu kvalitāti atbilstoši kvalitātes kritērijiem, izvairoties radīt pārmērīgas izmaksas attiecīgajām valsts iestādēm.
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 638/2004
13.a pants – 2. punkts
(2)  Īstenojot 3. panta 4. punktā, 6. panta 2. punktā, 10. panta 3., 4. un 5. punktā, 12. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 2. punktā deleģētās pilnvaras, Komisija nodrošina, ka deleģētie akti nerada ievērojamu papildu administratīvo slogu dalībvalstīm un respondentiem.
(2)  Īstenojot 3. panta 4. punktā, 6. panta 2. punktā, 10. panta 3., 4. un 5. punktā, 12. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 2. punktā deleģētās pilnvaras, Komisija nodrošina, ka deleģētie akti nerada ievērojamas papildu izmaksas vai administratīvo slogu dalībvalstīm un respondentiem. Komisija, ja iespējams, samazina izmaksas un administratīvo slogu. Turklāt Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 14. panta 3. punktu minētajos deleģētajos aktos pienācīgi pamato attiecīgās darbības un, dalībvalstīm sniedzot ieguldījumu, sniedz informāciju par jebkādu ar minētajām darbībām saistīto slogu un datu sagatavošanas izmaksām.
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 638/2004
13.a pants – 3. punkts
3.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 4. punktā, 6. panta 2. punktā, 10. panta 3., 4. un 5. punktā, 12. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [(Publikāciju birojs: ierakstīt precīzu grozošās regulas spēkā stāšanās datumu)].
3.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 4. punktā, 6. panta 2. punktā, 10. panta 3., 4. un 5. punktā, 12. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no [Publikāciju birojam: lūdzu, ierakstiet precīzu grozošās regulas spēkā stāšanās dienu]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 638/2004
13.a pants – 6. punkts
6.  Saskaņā ar 3. panta 4. punktā, 6. panta 2. punktā, 10. panta 3., 4. un 5. punktā, 12. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 2. punktā pieņemts deleģēts akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav cēluši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju, ka necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
6.  Saskaņā ar 3. panta 4. punktu, 6. panta 2. punktu, 10. panta 3., 4. un 5. punktu, 12. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 2. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trijos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trijiem mēnešiem.

(1) Jautājumu nodeva atpakaļ atbildīgajai komitejai atkārtotai izskatīšanai saskaņā ar 57. panta 2. punkta otro daļu (A7-0457/2013).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika