Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0278(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0457/2013

Ingediende teksten :

A7-0457/2013

Debatten :

PV 14/01/2014 - 14
CRE 14/01/2014 - 14

Stemmingen :

PV 15/01/2014 - 10.14
CRE 15/01/2014 - 10.14
Stemverklaringen
PV 15/04/2014 - 17.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0030
P7_TA(2014)0387

Aangenomen teksten
PDF 337kWORD 84k
Woensdag 15 januari 2014 - Straatsburg
Statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten ***I
P7_TA(2014)0030A7-0457/2013

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 15 januari 2014 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 638/2004 betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten in verband met het toekennen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen, de verstrekking van gegevens door de douane, de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens tussen de lidstaten en de definitie van de statistische waarde (COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))(1)

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 6
(6)  Het is van bijzonder groot belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden het nodige overleg pleegt, onder meer op deskundigenniveau. Bij het voorbereiden en opstellen van gedelegeerde handelingen moet de Commissie erop toezien dat de relevante documenten gelijktijdig, tijdig en op passende wijze bij het Europees Parlement en de Raad worden ingediend.
(6)  Het is van bijzonder groot belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden het nodige overleg pleegt, onder meer op het meest geëigende deskundigenniveau en nadat zij de lidstaten heeft meegedeeld wie moet worden geraadpleegd en op welke wijze de eerbiediging van onpartijdigheid moet worden gewaarborgd en mogelijke belangenconflicten moeten worden vermeden. Bij het voorbereiden en opstellen van gedelegeerde handelingen moet de Commissie erop toezien dat de relevante documenten gelijktijdig, tijdig en op passende wijze bij het Europees Parlement en de Raad worden ingediend.
Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 7
(7)  De Commissie dient ervoor te zorgen dat deze gedelegeerde handelingen voor de lidstaten en de respondenten geen aanzienlijke extra administratieve lasten opleveren.
(7)  De Commissie dient ervoor te zorgen dat deze gedelegeerde handelingen voor de lidstaten en de respondenten geen aanzienlijke extra administratieve kosten of lasten opleveren en dat ze zo betaalbaar mogelijk zijn.
Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 8
(8)  Om eenvormige voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 638/2004 te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend die haar in staat stellen de regelingen voor het verzamelen van gegevens vast te stellen, met name ten aanzien van de te gebruiken codes, technische bepalingen voor de opstelling van jaarlijkse statistieken over de handel naar bedrijfskenmerken en eventuele maatregelen die nodig zijn om de kwaliteit van de ingediende statistieken conform de kwaliteitsvoorwaarden te waarborgen. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.
(8)  Om eenvormige voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 638/2004 te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend die haar in staat stellen de regelingen voor het verzamelen van gegevens vast te stellen, met name ten aanzien van de te gebruiken codes, technische bepalingen voor de opstelling van jaarlijkse statistieken over de handel naar bedrijfskenmerken en eventuele maatregelen die nodig zijn om de kwaliteit van de gratis ingediende statistieken conform de kwaliteitsvoorwaarden te waarborgen. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.
Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 10
(10)  Volgens de strategie om ter verbetering van de coördinatie en het partnerschap het Europees statistisch systeem (ESS) een nieuwe, duidelijk piramidevormige structuur te geven, moet het bij Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek9 opgerichte Comité voor het Europees statistisch systeem (ESS-comité) een adviserende rol spelen en de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden.
(10)  Volgens de strategie om ter verbetering van de coördinatie en het partnerschap het Europees statistisch systeem (ESS) een nieuwe, duidelijk piramidevormige structuur te geven, moet het bij Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad9 opgerichte Comité voor het Europees statistisch systeem (ESS-comité) een adviserende rol spelen en de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden. Het verbeteren van de coördinatie tussen de nationale autoriteiten en de Commissie (Eurostat) is van essentieel belang voor het produceren van hoogwaardiger statistieken in de Unie.
__________________
__________________
9 PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164.
9 Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek (PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164).
Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 11
(11)  Hiertoe moet Verordening (EG) nr. 638/2004 aldus worden gewijzigd dat de verwijzing naar het Intrastat-comité wordt vervangen door een verwijzing naar het ESS-comité.
(11)  Hiertoe moet Verordening (EG) nr. 638/2004 aldus worden gewijzigd dat de verwijzing naar het Intrastat-comité wordt vervangen door een verwijzing naar het ESS-comité. Het ESS-comité moet qua lidmaatschap dezelfde structuur hebben als het Intrastat-comité, dat wil zeggen één lid per lidstaat.
Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 12
(12)  Vereenvoudigingen bij de inklaringsregelingen hebben ertoe geleid dat statistische gegevens over goederen onder verwerkingsprocedures niet bij de douane voorhanden zijn. Om ervoor te zorgen dat deze gegevens worden vastgelegd, moeten bewegingen van deze goederen worden opgenomen in het Intrastat-systeem.
(12)  Vereenvoudigingen bij de inklaringsregelingen hebben ertoe geleid dat statistische gegevens over goederen onder verwerkingsprocedures niet bij de douane voorhanden zijn. Om ervoor te zorgen dat deze gegevens worden vastgelegd, moeten bewegingen van deze goederen worden opgenomen in het Intrastat-systeem, waarbij eventuele extra kosten tot een minimum moeten worden beperkt. De informatievoorziening dient te geschieden overeenkomstig het beginsel van eenrichtingsrapportage, hetgeen inhoudt dat de gegevens, voor zover de kwaliteit ervan kan worden gegarandeerd, uitsluitend door de exporterende bedrijven moeten worden verzameld.
Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 13
(13)  De uitwisseling van vertrouwelijke gegevens tussen lidstaten met betrekking tot intra-EU-handelsstatistieken moet worden toegestaan om de ontwikkeling, de productie en de verspreiding ervan te vergemakkelijken en de kwaliteit van de statistieken te verbeteren.
(13)  De uitwisseling van vertrouwelijke gegevens tussen lidstaten met betrekking tot intra-EU-handelsstatistieken moet worden toegestaan en gratis zijn indien nodig om de ontwikkeling, de productie en de verspreiding ervan te vergemakkelijken en de kwaliteit van de statistieken te verbeteren. Dergelijke uitwisselingen moeten vrijwillig zijn en mogelijk worden gemaakt voor een overgangsperiode volgend op de inwerkingtreding van deze verordening. Deze uitwisseling van vertrouwelijke gegevens moet echter met zorg worden behandeld en moet op zich geen grotere administratieve lasten voor bedrijven met zich meebrengen.
Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 14
(14)  De definitie van de statistische waarde moet worden verduidelijkt en afgestemd op de definitie van dit gegevenselement voor extra-EU-handelsstatistieken.
(14)  De definitie van de statistische waarde moet worden verduidelijkt en afgestemd op de definitie van dit gegevenselement voor extra-EU-handelsstatistieken teneinde een grotere vergelijkbaarheid van de intra- en extra-EU-handelsstatistieken te garanderen. Uniforme definities zijn essentieel voor een goed functionerende en soepele grensoverschrijdende handel en zijn met name van belang als eerste vereiste voor de verschillende nationale autoriteiten om tot overeenstemmende interpretaties te komen van de voorschriften die effect hebben op de grensoverschrijdende activiteiten van bedrijven.
Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 15
(15)  In overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel is het noodzakelijk en passend voorschriften vast te stellen inzake de verstrekking van gegevens door de douane, de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens tussen de lidstaten en de definitie van de statistische waarde betreffende intra-EU-handelsstatistieken. Deze verordening gaat overeenkomstig artikel 5, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie niet verder dan nodig is om die doelstelling te verwezenlijken.
(15)  In overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel is het noodzakelijk en passend uniforme voorschriften vast te stellen inzake de verstrekking van gegevens door de douane, de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens tussen de lidstaten en de definitie van de statistische waarde betreffende intra-EU-handelsstatistieken. Deze verordening gaat overeenkomstig artikel 5, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie niet verder dan nodig is om die doelstelling te verwezenlijken.
Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)
(15 bis)  De doorgifte van gegevens door de nationale autoriteiten moet voor de lidstaten en de instellingen of agentschappen van de Unie gratis zijn.
Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)
(17 bis)  Gezien de economische situatie in de lidstaten en met het oog op het versterken van de coördinatiemaatregelen op het niveau van de Unie moeten – met het oog op een doeltreffender tenuitvoerlegging van het beleid - een geïntegreerde benadering alsook steeds betrouwbaardere statistische indicatoren worden opgesteld.
Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 17 ter (nieuw)
(17 ter)  Naar aanleiding van de recente ontdekking dat de bescherming van de gegevens van burgers van de Unie en van de lidstaten te wensen overlaat, moeten de wijzen van overdracht van gevoelige statistische gegevens, ook van economische aard, beter worden beveiligd,
Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 638/2004
Artikel 5 - lid 2
2.  Statistische informatie over verzendingen en aankomsten van goederen waarvoor een enig document voor fiscale of douanedoeleinden vereist is, wordt ten minste één keer per maand door de douane rechtstreeks aan de nationale diensten verstrekt.
2.  Statistische informatie over verzendingen en aankomsten van goederen waarvoor een enig document voor fiscale of douanedoeleinden vereist is, wordt één keer per maand door de douane rechtstreeks aan de nationale diensten verstrekt.
Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 638/2004
Artikel 9 bis - alinea 1
De uitwisseling van vertrouwelijke gegevens in de zin van artikel 3, lid 7, van Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek (*) tussen de nationale autoriteiten van de lidstaten voor uitsluitend statistische doeleinden is toegestaan indien deze de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken over het goederenverkeer tussen de lidstaten bevordert of de kwaliteit ervan verbetert.
De gratis uitwisseling van vertrouwelijke gegevens in de zin van artikel 3, lid 7, van Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad (*) tussen de nationale autoriteiten van de lidstaten voor uitsluitend statistische doeleinden is toegestaan indien bewezen is dat deze de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken over het goederenverkeer tussen de lidstaten bevordert of de kwaliteit ervan aanzienlijk verbetert. Alle bijkomende administratieve lasten en kosten voor de lidstaten worden tot een minimum beperkt. Een dergelijke uitwisseling van vertrouwelijke informatie vindt op vrijwillige basis plaats tot ...**.
______________
(*) PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164.
(*) Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek (PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164).
** Vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening.
Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 638/2004
Artikel 9 bis - alinea 2
Nationale autoriteiten die vertrouwelijke gegevens hebben verkregen, behandelen deze vertrouwelijk en gebruiken deze uitsluitend voor statistische doeleinden.
Nationale autoriteiten die vertrouwelijke gegevens hebben verkregen, behandelen deze vertrouwelijk en gebruiken deze uitsluitend voor statistische doeleinden. Nationale autoriteiten verstrekken dergelijke gegevens niet aan andere dan de in deze verordening vermelde internationale organisaties.
Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 – letter c
Verordening (EG) nr. 638/2004
Artikel 10 - lid 5
5.  Onder bepaalde kwaliteitsvoorwaarden mogen de lidstaten de voor kleine afzonderlijke transacties verstrekte informatie vereenvoudigen. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om deze voorwaarden nader te bepalen."
5.  Onder bepaalde kwaliteitsvoorwaarden mogen de lidstaten de voor kleine afzonderlijke transacties verstrekte informatie vereenvoudigen, echter zonder dat dit schadelijke effecten heeft op de kwaliteit van de statistieken. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om deze voorwaarden nader te bepalen.
Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 638/2004
Artikel 11
(6 bis)  Artikel 11 wordt vervangen door:
Artikel 11
"Artikel 11
Statistische geheimhouding
Statistische geheimhouding
Wanneer de informatieplichtige daartoe een verzoek indient,besluiten de nationale diensten of de statistische resultaten waaruit indirect blijkt op wie deze betrekking hebben, niet worden verspreid of zodanig worden aangepast dat de verspreiding ervan het belang van de statistische geheimhouding niet schaadt.
Wanneer de informatieplichtige daartoe een verzoek indient,besluiten de nationale diensten of de statistische resultaten waaruit indirect blijkt op wie deze betrekking hebben, niet worden verspreid of zodanig worden aangepast dat de verspreiding ervan het belang van de statistische geheimhouding niet schaadt. De nationale autoriteiten zorgen ervoor dat eventuele nadelige gevolgen voor de verstrekker(s) van informatie in ruime mate worden gecompenseerd door de statistische voordelen.
Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 7 – letter c
Verordening (EG) nr. 638/2004
Artikel 12 – lid 4 – alinea 3
"De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen de technische bepalingen vast voor de opstelling van de statistieken.
De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen de technische bepalingen vast voor de kostentechnisch gezien gunstigste opstelling van de statistieken.
Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 638/2004
Artikel 13 – lid 4 – alinea 1
De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen de eventuele maatregelen vast die nodig zijn om de kwaliteit van de statistieken te garanderen conform de kwaliteitscriteria.
De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen de eventuele maatregelen vast die nodig zijn om de kwaliteit van de statistieken te garanderen conform de kwaliteitscriteria, waarbij buitensporige kosten voor de nationale autoriteiten moeten worden vermeden.
Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 638/2004
Artikel 13 bis - lid 2
2.  Bij de uitoefening van de op grond van artikel 3, lid 4, artikel 6, lid 2, artikel 10, leden 3, 4, en 5, en artikel 12, lid 1, onder a), en lid 2, gedelegeerde bevoegdheden ziet de Commissie erop toe dat de gedelegeerde handelingen voor de lidstaten en de respondenten geen aanzienlijke extra administratieve lasten met zich meebrengen.
2.  Bij de uitoefening van de op grond van artikel 3, lid 4, artikel 6, lid 2, artikel 10, leden 3, 4, en 5, en artikel 12, lid 1, onder a), en lid 2, gedelegeerde bevoegdheden ziet de Commissie erop toe dat de gedelegeerde handelingen voor de lidstaten en de respondenten geen aanzienlijke extra kosten of administratieve lasten met zich meebrengen. De Commissie reduceert de kosten en administratieve lasten daar waar mogelijk tot een minimum. Daarnaast geeft de Commissie een deugdelijke motivering van de acties in de voorgenomen gedelegeerde handelingen en biedt zij op basis van door de lidstaten geleverde informatie een overzicht van de bijbehorende druk en productiekosten als bedoeld in artikel 14, lid 3 van Verordening (EG) nr. 223/2009.
Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 638/2004
Artikel 13 bis - lid 3
3.  De bevoegdheid om de in de artikelen 3, lid 4, artikel 6, lid 2, artikel 10, leden 3, 4, en 5, en artikel 12, lid 1, onder a), en lid 2, bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie voor onbepaalde tijd toegekend vanaf [(Publicatiebureau: gelieve de datum van inwerkingtreding van de wijzigingsverordening in te voegen)].
3.  De bevoegdheid om de in de artikelen 3, lid 4, artikel 6, lid 2, artikel 10, leden 3, 4, en 5, en artikel 12, lid 1, onder a), en lid 2, bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie voor een periode van vijf jaar toegekend vanaf [(Publicatiebureau: gelieve de datum van inwerkingtreding van de wijzigingsverordening in te voegen)]. Uiterlijk negen maanden voor het einde van de periode van vijf jaar stelt de Commissie een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 638/2004
Artikel 13 bis - lid 6
6.  Een overeenkomstig artikel 3, lid 4, artikel 6, lid 2, artikel 10, leden 3, 4 en 5 en artikel 12, lid 1, onder a) en lid 2, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad daartegen bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad vóór het verstrijken van de termijn van twee maanden de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
6.  Een overeenkomstig artikel 3, lid 4, artikel 6, lid 2, artikel 10, leden 3, 4 en 5 en artikel 12, lid 1, onder a), en lid 2, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad daartegen bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad vóór het verstrijken van de termijn van drie maanden de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.

(1) De zaak werd dan terugverwezen naar de Commissie uit hoofde van artikel 57, lid 2, tweede alinea, van het Reglement (A7-0457/2013).

Juridische mededeling - Privacybeleid