Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0278(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0457/2013

Teksty złożone :

A7-0457/2013

Debaty :

PV 14/01/2014 - 14
CRE 14/01/2014 - 14

Głosowanie :

PV 15/01/2014 - 10.14
CRE 15/01/2014 - 10.14
Wyjaśnienia do głosowania
PV 15/04/2014 - 17.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0030
P7_TA(2014)0387

Teksty przyjęte
PDF 423kWORD 108k
Środa, 15 stycznia 2014 r. - Strasburg
Dane statystyczne odnoszące się do handlu towarami między państwami członkowskimi ***I
P7_TA(2014)0030A7-0457/2013

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 15 stycznia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 638/2004 w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków, przekazywania informacji przez organy celne, wymiany poufnych danych między państwami członkowskimi i zdefiniowania wartości statystycznej (COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)   Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym konsultacje z ekspertami. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
(6)   Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym konsultacje z ekspertami na szczeblu gwarantującym najwyższy stopień skuteczności po uprzednim poinformowaniu państw członkowskich, z kim należy prowadzić konsultacje i w jaki sposób zagwarantowane zostanie przestrzeganie zasady bezstronności oraz uniknięcie ewentualnych konfliktów interesów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
(7)   Komisja powinna dopilnować, by te akty delegowane nie nakładały znacznego dodatkowego obciążenia administracyjnego na państwa członkowskie ani na udzielające odpowiedzi jednostki organizacyjne.
(7)   Komisja powinna dopilnować, by te akty delegowane nie nakładały istotnych dodatkowych kosztów ani znacznego dodatkowego obciążenia administracyjnego na państwa członkowskie ani na udzielające odpowiedzi jednostki organizacyjne, a także aby akty te pozostawały na jak najbardziej opłacalnym poziomie.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)   W celu zapewnienia jednolitych warunków wdrażania rozporządzenia (WE) nr 638/2004 należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze, które umożliwią jej przyjmowanie uzgodnień w zakresie gromadzenia informacji, w szczególności informacji dotyczących stosowanych kodów, przepisów technicznych dotyczących zestawiania rocznych statystyk handlu w podziale według charakterystyki działalności oraz wszelkich środków niezbędnych do zapewnienia jakości przekazywanych danych statystycznych zgodnie z kryteriami jakości. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.
(8)   W celu zapewnienia jednolitych warunków wdrażania rozporządzenia (WE) nr 638/2004 należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze, które umożliwią jej przyjmowanie uzgodnień w zakresie gromadzenia informacji, w szczególności informacji dotyczących stosowanych kodów, przepisów technicznych dotyczących zestawiania rocznych statystyk handlu w podziale według charakterystyki działalności oraz wszelkich środków niezbędnych do zapewnienia jakości przekazywanych bezpłatnych danych statystycznych zgodnie z kryteriami jakości. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
(10)   W ramach strategii dotyczącej nowego Europejskiego Systemu Statystycznego (zwanego dalej „ESS”), której celem jest poprawa koordynacji i partnerstwa w ramach nowej przejrzystej struktury ESS opartej na zasadzie hierarchiczności, Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (zwany dalej „Komitetem ds. ESS”) ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej9 powinien pełnić rolę doradczą i wspierać Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych.
(10)   W ramach strategii dotyczącej nowego Europejskiego Systemu Statystycznego (zwanego dalej „ESS”), której celem jest poprawa koordynacji i partnerstwa w ramach nowej przejrzystej struktury ESS opartej na zasadzie hierarchiczności, Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (zwany dalej „Komitetem ds. ESS”) ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/20099 powinien pełnić rolę doradczą i wspierać Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych. Poprawa koordynacji między organami krajowymi a Komisją (Eurostatem) ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wyższej jakości danych statystycznych w Unii.
__________________
__________________
9 Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.
9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
(11)   W związku z tym należy zmienić rozporządzenie (WE) nr 638/2004, zastępując odniesienia do Komitetu Intrastat odniesieniami do Komitetu ds. ESS.
(11)   W związku z tym należy zmienić rozporządzenie (WE) nr 638/2004, zastępując odniesienia do Komitetu Intrastat odniesieniami do Komitetu ds. ESS. Komitet ds. ESS powinien mieć tę samą strukturę co Komitet Intrastat, czyli w jego skład powinien wchodzić jeden przedstawiciel z każdego państwa członkowskiego.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
(12)   Uproszczenie systemów odprawy celnej spowodowało, że administracja celna nie dysponuje danymi statystycznymi dotyczącymi towarów przechodzących odprawę celną. Aby zagwarantować odpowiedni zakres statystyk, przepływ tych towarów powinien być rejestrowany w systemie Intrastat.
(12)   Uproszczenie systemów odprawy celnej spowodowało, że administracja celna nie dysponuje danymi statystycznymi dotyczącymi towarów przechodzących odprawę celną. Aby zagwarantować odpowiedni zakres statystyk, przepływ tych towarów powinien być rejestrowany w systemie Intrastat przy jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu wszelkich dodatkowych kosztów. Informacje powinny być zgodne z zasadą sprawozdawczości jednokierunkowej, a więc na tyle, na ile można zagwarantować jakość danych, dane powinny być gromadzone wyłącznie przez przedsiębiorstwa eksportujące.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
(13)   Wymiana poufnych danych odnoszących się do statystyk dotyczących handlu wewnątrzunijnego powinna być dozwolona między państwami członkowskimi w celu opracowywania, sporządzania i rozpowszechniania lub poprawy jakości tych statystyk.
(13)   Wymiana poufnych danych odnoszących się do statystyk dotyczących handlu wewnątrzunijnego powinna być dozwolona między państwami członkowskimi i w razie konieczności bezpłatna w celu sprawniejszego opracowywania, sporządzania i rozpowszechniania lub poprawy jakości tych statystyk. Wymiana danych powinna odbywać się na zasadzie dobrowolności i powinna być możliwa w okresie przejściowym po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. Wymiana poufnych danych powinna być jednak traktowana z rozwagą i sama w sobie nie powinna wiązać się z większymi obciążeniami administracyjnymi dla przedsiębiorstw.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
(14)   Należy doprecyzować definicję „wartości statystycznej” i dostosować ją do definicji tego elementu danych stosowanej w statystykach dotyczących handlu z krajami spoza UE.
(14)   Należy doprecyzować definicję „wartości statystycznej” i dostosować ją do definicji tego elementu danych stosowanej w statystykach dotyczących handlu z krajami spoza UE w celu zagwarantowania lepszej porównywalności wewnątrzunijnych danych statystycznych dotyczących handlu z danymi handlowymi spoza UE. Jednolite definicje są istotne dla prawidłowo funkcjonującego i wolnego od zakłóceń handlu transgranicznego, a ponadto są one szczególnie ważne dla różnych organów krajowych jako warunek wstępny umożliwiający im dokonywanie zgodnych interpretacji zasad, które mają wpływ na transgraniczną działalność przedsiębiorstw.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
(15)   Zgodnie z zasadą proporcjonalności konieczne i stosowne jest określenie zasad przekazywania informacji przez administrację celną i wymiany informacji poufnych między państwami członkowskimi oraz zdefiniowanie „wartości statystycznej” w dziedzinie statystyk dotyczących handlu wewnątrzunijnego. Niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza zakres konieczny do osiągnięcia tego celu, zgodnie z art. 5 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej.
(15)   Zgodnie z zasadą proporcjonalności konieczne i stosowne jest określenie zharmonizowanych zasad przekazywania informacji przez administrację celną i wymiany informacji poufnych między państwami członkowskimi oraz zdefiniowanie „wartości statystycznej” w dziedzinie statystyk dotyczących handlu wewnątrzunijnego. Niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza zakres konieczny do osiągnięcia tego celu, zgodnie z art. 5 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)
(15a)  Przekazywanie danych przez organy krajowe nie powinno wiązać się z ponoszeniem opłat przez państwa członkowskie oraz unijne instytucje i agencje.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)
(17a)  Z uwagi na sytuację gospodarczą państw członkowskich oraz wzmocnienie działań koordynacyjnych na szczeblu unijnym istnieje potrzeba opracowania zintegrowanego podejścia i jeszcze rzetelniejszych wskaźników statystycznych, aby skuteczniej wdrażać strategie polityczne.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 b (nowy)
(17b)  Po niedawnym ujawnieniu przypadków łamania zasad ochrony danych obywateli Unii i państw członkowskich należy poprawić bezpieczeństwo sposobów przekazywania danych statystycznych szczególnie chronionych, w tym danych gospodarczych.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 638/2004
Artykuł 5 – ustęp 2
2.   Informacje statystyczne dotyczące wysyłek i przywozów towarów, które są przedmiotem jednolitego dokumentu administracyjnego dla celów celnych i skarbowych, są przedstawiane organom krajowym bezpośrednio przez organy celne przynajmniej raz w miesiącu.
2.   Informacje statystyczne dotyczące wysyłek i przywozów towarów, które są przedmiotem jednolitego dokumentu administracyjnego dla celów celnych i skarbowych, są przedstawiane organom krajowym bezpośrednio przez organy celne raz w miesiącu.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 638/2004
Artykuł 9 a – ustęp 1
Wymiana poufnych danych, które zdefiniowano w art. 3 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej(*), jest, wyłącznie do celów statystycznych, dozwolona między właściwymi organami krajowymi państw członkowskich, jeśli służy opracowywaniu, sporządzaniu i rozpowszechnianiu europejskich statystyk dotyczących wymiany handlowej między państwami członkowskimi lub poprawie jakości tych statystyk.
Bezpłatna wymiana poufnych danych, które zdefiniowano w art. 3 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009(*), jest, wyłącznie do celów statystycznych, dozwolona między właściwymi organami krajowymi państw członkowskich, jeśli dowiedziono, że służy opracowywaniu, sporządzaniu i rozpowszechnianiu europejskich statystyk dotyczących wymiany handlowej między państwami członkowskimi lub znaczącej poprawie jakości tych statystyk. Dodatkowe obciążenia administracyjne i koszty ponoszone przez państwa członkowskie należy ograniczyć do minimum. Tego rodzaju wymiana danych poufnych ma charakter dobrowolny do dnia ...**.
______________
(*) (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).
(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).
** Pięć lad od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 638/2004
Artykuł 9 a – ustęp 2
Organy krajowe, które otrzymują poufne dane, zachowują poufność tych danych i wykorzystują je wyłącznie do celów statystycznych.
Organy krajowe, które otrzymują poufne dane, zachowują poufność tych danych i wykorzystują je wyłącznie do celów statystycznych. Organy krajowe nie przekazują takich danych organizacjom międzynarodowym innym niż organizacje wskazane w niniejszym rozporządzeniu.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6 – litera c
Rozporządzenie (WE) 638/2004
Artykuł 10 – ustęp 5
5.   Państwa członkowskie mogą – pod pewnymi warunkami spełniającymi wymagania jakościowe – uprościć informacje przekazywane w odniesieniu do małych pojedynczych transakcji. Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych w celu określenia tych warunków.
5.   Państwa członkowskie mogą – pod pewnymi warunkami spełniającymi wymagania jakościowe – uprościć informacje przekazywane w odniesieniu do małych pojedynczych transakcji, pod warunkiem że nie ma to szkodliwego wpływu na jakość danych statystycznych. Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych w celu określenia tych warunków.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 638/2004
Artykuł 11
6a)  art. 11 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 11
„Artykuł 11
Poufność danych statystycznych
Poufność danych statystycznych
Organy krajowe podejmują decyzję, czy dane statystyczne, które mogą umożliwić identyfikację wspomnianych podmiotów, mają być rozpowszechniane, czy też mają zostać zmienione w taki sposób, aby ich rozpowszechnianie nie naruszało prawa do poufności danych statystycznych, tylko w przypadku gdy podmioty dostarczające informacje wystąpią z takim wnioskiem.
Organy krajowe podejmują decyzję, czy dane statystyczne, które mogą umożliwić identyfikację wspomnianych podmiotów, mają być rozpowszechniane, czy też mają zostać zmienione w taki sposób, aby ich rozpowszechnianie nie naruszało prawa do poufności danych statystycznych, tylko w przypadku gdy podmioty dostarczające informacje wystąpią z takim wnioskiem. Organy krajowe dbają o to, aby korzyści statystyczne wyraźnie przeważały nad skutkami szkodliwymi dla strony lub stron przekazujących informacje.”.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 638/2004
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit trzeci
Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych przepisy techniczne dotyczące zestawiania tych danych statystycznych.
Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych przepisy techniczne dotyczące jak najbardziej ekonomicznego zestawiania tych danych statystycznych.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 638/2004
Artykuł 13 – ustęp 4 – akapit pierwszy
4.   Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych wszelkie środki niezbędne do zapewnienia jakości przekazywanych danych statystycznych zgodnie z kryteriami jakości.
4.   Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych wszelkie środki niezbędne do zapewnienia jakości przekazywanych danych statystycznych zgodnie z kryteriami jakości, przy czym należy unikać nadmiernych kosztów ponoszonych przez organy krajowe.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9
Rozporządzenie (WE) nr 638/2004
Artykuł 13 a − ustęp 2
2.   Wykonując uprawnienia przekazane w art. 3 ust. 4, art. 6 ust. 2, art. 10 ust. 3, 4 i 5, art. 12 ust. 1 lit. a) oraz art. 12 ust. 2, Komisja dopilnuje, aby akty delegowane nie nakładały znaczącego dodatkowego obciążenia administracyjnego na państwa członkowskie ani na respondentów.
2.   Wykonując uprawnienia przekazane w art. 3 ust. 4, art. 6 ust. 2, art. 10 ust. 3, 4 i 5, art. 12 ust. 1 lit. a) oraz art. 12 ust. 2, Komisja dopilnuje, aby akty delegowane nie nakładały znaczących dodatkowych kosztów ani obciążenia administracyjnego na państwa członkowskie ani na respondentów. Komisja w miarę możliwości powinna dążyć do obniżenia kosztów i ograniczenia obciążeń administracyjnych. Ponadto Komisja powinna należycie uzasadniać działania określone w tych planowanych aktach delegowanych i przedstawiać – przy uwzględnieniu wkładu wkład państw członkowskich – informacje dotyczące odnośnych obciążeń i kosztów związanych z tworzeniem statystyk zgodnie z art. 14 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 223/2009.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9
Rozporządzenie (WE) 638/2004
Artykuł 13 a − ustęp 3
3.   Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 4, art. 6 ust. 2, art. 10 ust. 3, 4 i 5, art. 12 ust. 1 lit. a) oraz art. 12 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [(Publication office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation)].
3.   Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 4, art. 6 ust. 2, art. 10 ust. 3, 4 i 5, art. 12 ust. 1 lit. a) oraz art. 12 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia [Publication office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu wynoszącego pięć lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na okresy takiej samej długości, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż na trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9
Rozporządzenie (WE) nr 638/2004
Artykuł 13 a − ustęp 6
6.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 4, art. 6 ust. 2, art. 10 ust. 3, 4 i 5, art. 12 ust. 1 lit. a) oraz art. 12 ust. 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 4, art. 6 ust. 2, art. 10 ust. 3, 4 i 5, art. 12 ust. 1 lit. a) oraz art. 12 ust. 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

(1) Sprawa została odesłana do właściwej komisji w celu ponownego rozpatrzenia zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi regulaminu(A7-0457/2013).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności