Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0278(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0457/2013

Texte depuse :

A7-0457/2013

Dezbateri :

PV 14/01/2014 - 14
CRE 14/01/2014 - 14

Voturi :

PV 15/01/2014 - 10.14
CRE 15/01/2014 - 10.14
Explicaţii privind voturile
PV 15/04/2014 - 17.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0030
P7_TA(2014)0387

Texte adoptate
PDF 351kWORD 110k
Miercuri, 15 ianuarie 2014 - Strasbourg
Statistici ale comerțului cu mărfuri între statele membre în ceea ce priveşte acordarea de competenţe delegate şi de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri, comunicarea de informații de către administraţia vamală, schimbul de date confidenţiale între statele membre şi definiţia valorii statistice ***I
P7_TA(2014)0030A7-0457/2013

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 15 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 privind statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri, comunicarea de informații de către administrația vamală, schimbul de date confidențiale între statele membre și definiția valorii statistice (COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Este deosebit de importantă realizarea de către Comisie a unor consultări adecvate în etapa pregătitoare, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.
(6)  Este deosebit de importantă realizarea de către Comisie a unor consultări adecvate în etapa pregătitoare, inclusiv la nivelul cel mai eficient de experți, după informarea statelor membre cu privire la persoanele care vor fi consultate și pe ce bază va fi asigurată respectarea imparțialității și vor fi evitate posibile conflicte de interes. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Comisia ar trebui să se asigure că aceste acte delegate nu implică sarcini administrative suplimentare semnificative pentru statele membre și pentru unitățile respondente.
(7)  Comisia ar trebui să se asigure că aceste acte delegate nu implică sarcini sau costuri administrative suplimentare semnificative pentru statele membre și pentru unitățile respondente și că acestea presupun în continuare costuri cât mai reduse cu putință.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare care să îi permită să adopte modalitățile de colectare a informațiilor, în special în ceea ce privește codurile care trebuie utilizate, dispozițiile tehnice pentru elaborarea de statistici anuale privind comerțul în funcție de caracteristicile întreprinderilor și orice măsuri necesare pentru a garanta calitatea statisticilor transmise în conformitate cu criteriile de calitate. Respectivele competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
(8)  În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare care să îi permită să adopte modalitățile de colectare a informațiilor, în special în ceea ce privește codurile care trebuie utilizate, dispozițiile tehnice pentru elaborarea de statistici anuale privind comerțul în funcție de caracteristicile întreprinderilor și orice măsuri necesare pentru a garanta calitatea statisticilor transmise gratuit în conformitate cu criteriile de calitate. Respectivele competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  În cadrul strategiei de reorganizare a Sistemului statistic european (denumit în continuare SSE), care vizează îmbunătățirea coordonării și a parteneriatului în cadrul SSE grație unei structuri piramidale clare, Comitetul Sistemului statistic european (Comitetul SSE), instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene9, ar trebui să aibă un rol consultativ și să asiste Comisia în exercitarea competențelor sale de executare.
(10)  În cadrul strategiei de reorganizare a Sistemului statistic european (denumit în continuare SSE), care vizează îmbunătățirea coordonării și a parteneriatului în cadrul SSE grație unei structuri piramidale clare, Comitetul Sistemului statistic european (Comitetul SSE), instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului9, ar trebui să aibă un rol consultativ și să asiste Comisia în exercitarea competențelor sale de executare. Îmbunătățirea coordonării între autoritățile naționale și Comisie (Eurostat) este un element-cheie în realizarea unor statistici cu o calitate mai ridicată în Uniune.
__________________
__________________
9 JO L 87, 31.3.2009, p. 164.
9 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Regulamentul (CE) nr. 638/2004 ar trebui modificat prin înlocuirea trimiterii la Comitetul Intrastat cu o trimitere la Comitetul SSE.
(11)  Regulamentul (CE) nr. 638/2004 ar trebui modificat prin înlocuirea trimiterii la Comitetul Intrastat cu o trimitere la Comitetul SSE. Comitetul SSE ar trebui să aibă aceeași structură de membri cu cea a Comitetului Intrastat, mai exact, un membru din fiecare stat membru.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  Ca urmare a simplificării sistemelor de vămuire, nu mai sunt disponibile, la nivel vamal, informații statistice privind mărfurile supuse procedurilor de prelucrare în vamă. Pentru a asigura acoperirea datelor, circulația acestor mărfuri ar trebui să fie inclusă în sistemul Intrastat.
(12)  Ca urmare a simplificării sistemelor de vămuire, nu mai sunt disponibile, la nivel vamal, informații statistice privind mărfurile supuse procedurilor de prelucrare în vamă. Pentru a asigura acoperirea datelor, circulația acestor mărfuri ar trebui să fie inclusă în sistemul Intrastat, limitând, în același timp, în cea mai mare măsură posibilă orice costuri suplimentare. Informațiile ar trebui să urmeze principiul „raportării cu flux unic”, astfel, în măsura în care calitatea datelor poate fi garantată, datele ar trebui să fie colectate doar de întreprinderile exportatoare.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  Ar trebui să se permită statelor membre să facă schimb de date confidențiale referitoare la statisticile privind comerțul în interiorul UE cu scopul de a spori eficiența dezvoltării, elaborării și difuzării statisticilor sau de a îmbunătăți calitatea acestora.
(13)  Ar trebui să se permită statelor membre să facă schimb gratuit, dacă este necesar, de date confidențiale referitoare la statisticile privind comerțul în interiorul UE cu scopul de a spori eficiența dezvoltării, elaborării și difuzării statisticilor sau de a îmbunătăți calitatea acestora. Aceste schimburi ar trebui să aibă un caracter voluntar și ar trebui să fie posibilă o perioadă de tranziție începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament. Acest schimb de date confidențiale ar trebui, totuși, să fie tratat cu atenție și ar trebui să nu presupună în sine o sarcină administrativă sporită pentru întreprinderi.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  Definiția valorii statistice ar trebui să fie clarificată și aliniată la definiția acestui element de date utilizată pentru statisticile privind comerțul în afara UE.
(14)  Definiția valorii statistice ar trebui să fie clarificată și aliniată la definiția acestui element de date utilizată pentru statisticile privind comerțul în afara UE pentru a face posibilă o mai bună comparabilitate a statisticilor comerciale în ceea ce privește comerțul în interiorul UE și cel în afara UE. Pentru un comerț transfrontalier care să funcționeze bine și fără fricțiuni sunt necesare definiții uniforme, acestea constituind și o precondiție cu precădere importantă pentru diferitele autorități naționale pentru a se putea ajunge la concordanță în ceea ce privește interpretările normelor care au un impact asupra activităților transfrontaliere ale întreprinderilor.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  În conformitate cu principiul proporționalității, este necesar și oportun să se stabilească norme privind comunicarea de informații de către administrația vamală, schimbul de date confidențiale între statele membre și definiția valorii statistice în domeniul statisticilor privind comerțul în interiorul UE. Prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană.
(15)  În conformitate cu principiul proporționalității, este necesar și oportun să se stabilească norme armonizate privind comunicarea de informații de către administrația vamală, schimbul de date confidențiale între statele membre și definiția valorii statistice în domeniul statisticilor privind comerțul în interiorul UE. Prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)
(15a)  Comunicarea de date de către autoritățile naționale ar trebui să fie gratuită pentru statele membre și instituțiile sau agențiile Uniunii.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)
(17a)  În contextul situației economice a statelor membre și al consolidării măsurilor de coordonare la nivelul Uniunii, trebuie dezvoltată o abordare integrată și indicatori statistici din ce în ce mai fiabili, astfel încât politicile să fie implementate în mod mai eficient.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 17 b (nou)
(17b)  Ca urmare a recentei descoperiri a încălcării normelor privind protecția datelor cetățenilor Uniunii și ale statelor membre, trebuie consolidată siguranța metodelor de transmitere a datelor statistice sensibile, inclusiv a datelor economice.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 638/2004
Articolul 5 – alineatul 2
„(2) Informațiile statistice referitoare la expedierile și intrările mărfurilor care fac obiectul unui document administrativ unic în scopuri vamale sau fiscale se furnizează direct de către vămi autorităților naționale, cel puțin o dată pe lună.”
(2)  Informațiile statistice referitoare la expedierile și intrările mărfurilor care fac obiectul unui document administrativ unic în scopuri vamale sau fiscale se furnizează direct de către vămi autorităților naționale o dată pe lună.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 638/2004
Articolul 9 a – paragraful 1
Se autorizează efectuarea unui schimb de date confidențiale, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene (*), numai în scopuri statistice, între autoritățile naționale din fiecare stat membru, atunci când schimbul respectiv permite dezvoltarea, elaborarea și difuzarea în mod eficient a statisticilor europene privind comerțul cu mărfuri între statele membre sau ameliorarea calității acestora.
Se autorizează efectuarea unui schimb gratuit de date confidențiale, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului*, numai în scopuri statistice, între autoritățile naționale din fiecare stat membru, atunci când se dovedește că schimbul respectiv permite dezvoltarea, elaborarea și difuzarea în mod eficient a statisticilor europene privind comerțul cu mărfuri între statele membre sau ameliorarea semnificativă a calității acestora. Orice costuri și sarcini administrative suplimentare impuse statelor membre sunt reduse la minimum. Un astfel de schimb de informații confidențiale are caracter voluntar până la ...**.
______________
(*) JO L 87, 31.3.2009, p. 164.
* Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).
**Cinci ani de la data intrării în vigoare a regulamentului.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 638/2004
Articolul 9 a – paragraful 2
Autoritățile naționale care au obținut date confidențiale tratează aceste informații în mod confidențial și le utilizează exclusiv în scopuri statistice.
Autoritățile naționale care au obținut date confidențiale tratează aceste informații în mod confidențial și le utilizează exclusiv în scopuri statistice. Autoritățile naționale nu transmit aceste date niciunei alte organizații internaționale, cu excepția celor prevăzute în prezentul regulament.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 638/2004
Articolul 10 – alineatul 5
„(5) Statele membre pot simplifica, în anumite condiții care respectă cerințele de calitate, informațiile care trebuie furnizate pentru tranzacțiile individuale de mică importanță. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate pentru a preciza condițiile respective.”
(5)  Statele membre pot simplifica, în anumite condiții care respectă cerințele de calitate, informațiile care trebuie furnizate pentru tranzacțiile individuale de mică importanță, cu condiția ca o astfel de simplificare să nu aibă efecte dăunătoare asupra calității statisticilor. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate pentru a preciza condițiile respective.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 638/2004
Articolul 11
(6a)  Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 11
Articolul 11
Confidențialitatea statistică
Confidențialitatea statistică
Autoritățile naționale decid, numai la solicitarea părții sau părților care au furnizat informații, dacă rezultatele statistice care permit identificarea părții (părților) respective se difuzează sau se modifică în așa fel încât difuzarea lor să nu aducă atingere confidențialității statistice.
Autoritățile naționale decid, numai la solicitarea părții sau părților care au furnizat informații, dacă rezultatele statistice care permit identificarea părții (părților) respective se difuzează sau se modifică în așa fel încât difuzarea lor să nu aducă atingere confidențialității statistice. Autoritățile naționale se asigură că orice efecte care prejudiciază partea sau părțile care furnizează informații sunt compensate în mod clar de beneficii statistice.”
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 638/2004
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 3
„Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, dispoziții tehnice pentru elaborarea acestor statistici.
Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, dispoziții tehnice pentru elaborarea acestor statistici în cel mai economic mod cu putință.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 638/2004
Articolul 13 – alineatul 4 – paragraful 1
(4)  Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, orice măsuri necesare pentru a garanta calitatea statisticilor transmise în conformitate cu criteriile de calitate.
(4)  Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, orice măsuri necesare pentru a garanta calitatea statisticilor transmise în conformitate cu criteriile de calitate, evitând costuri excesive pentru autoritățile naționale.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 638/2004
Articolul 13 a – alineatul 2
(2)  Atunci când exercită competențele delegate prin articolul 3 alineatul (4), articolul 6 alineatul (2), articolul 10 alineatele (3), (4) și (5) și articolul 12 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2), Comisia se asigură că actele delegate nu generează o sarcină administrativă suplimentară considerabilă pentru statele membre și pentru respondenți.
(2)  Atunci când exercită competențele delegate prin articolul 3 alineatul (4), articolul 6 alineatul (2), articolul 10 alineatele (3), (4) și (5) și articolul 12 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2), Comisia se asigură că actele delegate nu generează costuri sau o sarcină administrativă suplimentară considerabilă pentru statele membre și pentru respondenți. Comisia urmărește reducerea costurilor și a sarcinii administrative atunci când acest lucru este posibil. În plus, Comisia justifică în mod corespunzător acțiunile din actele delegate propuse și furnizează informații, cu input din partea statelor membre, cu privire la orice sarcină și costuri de producție asociate, în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 638/2004
Articolul 13 a – alineatul 3
(3)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (4), articolul 6 alineatul (2), articolul 10 alineatele (3), (4) și (5) și articolul 12 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) este conferită Comisiei pe o perioadă nedeterminată, începând cu [(Oficiul pentru publicații: vă rugăm să introduceți data exactă a intrării în vigoare a regulamentului de modificare)].
(3)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (4), articolul 6 alineatul (2), articolul 10 alineatele (3), (4) și (5) și articolul 12 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) este conferită Comisiei pe o perioadă de cinci ani, începând cu [Oficiul pentru publicații: vă rugăm să introduceți data exactă a intrării în vigoare a regulamentului de modificare]. Cel târziu cu nouă luni înainte de sfârșitul perioadei de cinci ani, Comisia elaborează un raport referitor la delegarea competențelor. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 638/2004
Articolul 13 a – alineatul 6
(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (4), articolului 6 alineatul (2), articolului 10 alineatele (3), (4) și (5) și articolului 12 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu două luni, la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”
(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (4), articolului 6 alineatul (2), articolului 10 alineatele (3), (4) și (5) și articolului 12 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(1) Chestiunea a fost retrimisă spre reexaminare comisiei competente în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A7-0457/2013).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate