Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0278(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0457/2013

Predkladané texty :

A7-0457/2013

Rozpravy :

PV 14/01/2014 - 14
CRE 14/01/2014 - 14

Hlasovanie :

PV 15/01/2014 - 10.14
CRE 15/01/2014 - 10.14
Vysvetlenie hlasovaní
PV 15/04/2014 - 17.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0030
P7_TA(2014)0387

Prijaté texty
PDF 429kWORD 101k
Streda, 15. januára 2014 - Štrasburg
Štatistika o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi ***I
P7_TA(2014)0030A7-0457/2013

Pozmeňujúce návrhy, ktoré prijal Európsky parlament 15. januára 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia, podávanie informácií zo strany colných orgánov, výmenu dôverných informácií medzi členskými štátmi a vymedzenie štatistickej hodnoty (COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.
(6)  Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na najúčinnejšej expertnej úrovni, po tom, čo informuje členské štáty o tom, s kým sa budú viesť konzultácie, a o tom, na akom základe sa zabezpečí dodržiavanie nestrannosti a zamedzí možným konfliktom záujmov. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Komisia by mala zabezpečiť, aby tieto delegované akty nespôsobovali značné dodatočné náklady alebo administratívne zaťaženie členských štátov a respondentov.
(7)  Komisia by mala zabezpečiť, aby tieto delegované akty nespôsobovali značné dodatočné náklady alebo administratívne zaťaženie členských štátov a respondentov a aby boli aj naďalej čo možno najviac nákladovo efektívne.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Aby sa zabezpečili jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 638/2004 mali by sa na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, aby mohla prijímať opatrenia v súvislosti so zberom informácií, najmä pokiaľ ide o kódy, ktoré sa majú použiť, technické ustanovenia v súvislosti so zostavovaním ročných štatistík obchodu podľa podnikových ukazovateľov a všetky opatrenia nevyhnutné na zabezpečovanie toho, aby kvalita zasielanej štatistiky bola v súlade s kritériami kvality. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.
(8)  Aby sa zabezpečili jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 638/2004 mali by sa na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, aby mohla prijímať opatrenia v súvislosti so zberom informácií, najmä pokiaľ ide o kódy, ktoré sa majú použiť, technické ustanovenia v súvislosti so zostavovaním ročných štatistík obchodu podľa podnikových ukazovateľov a všetky opatrenia nevyhnutné na zabezpečovanie toho, aby kvalita nespoplatnenej zasielanej štatistiky bola v súlade s kritériami kvality. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  V rámci stratégie pre novú štruktúru Európskeho štatistického systému (ďalej len „ESS“), ktorou sa má zlepšiť koordinácia a partnerstvo v jasnej pyramídovej štruktúre v rámci ESS, by mal Výbor pre Európsky štatistický systém (ďalej len „Výbor pre ESS“), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike9, plniť poradnú úlohu a pomáhať Komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí.
(10)  V rámci stratégie pre novú štruktúru Európskeho štatistického systému (ďalej len „ESS“), ktorou sa má zlepšiť koordinácia a partnerstvo v jasnej pyramídovej štruktúre v rámci ESS, by mal Výbor pre Európsky štatistický systém (ďalej len „Výbor pre ESS“), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/20099, plniť poradnú úlohu a pomáhať Komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí. Zlepšenie koordinácie medzi vnútroštátnymi orgánmi a Komisiou (Eurostatom) je kľúčom k vytvoreniu kvalitnejšej štatistiky v Únii.
__________________
__________________
9 Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.
9 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Na tento účel by sa malo nariadenie (ES) č. 638/2004 zmeniť tak, že sa odkaz na Výbor pre Intrastat nahradí odkazom na Výbor pre ESS.
(11)  Na tento účel by sa malo nariadenie (ES) č. 638/2004 zmeniť tak, že sa odkaz na Výbor pre Intrastat nahradí odkazom na Výbor pre ESS. Výbor pre ESS by si mal zachovať rovnakú štruktúru členstva, ako má Výbor pre Intrastat, teda jeden člen z každého členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Zjednodušenie systému colného vybavenia malo na colnej úrovni za následok stratu štatistických informácií o tovaroch v colnom režime zušľachťovací styk. Aby sa zabezpečila úplnosť údajov, informácie o pohybe takýchto tovarov by sa mali zahrnúť do systému Intrastat.
(12)  Zjednodušenie systému colného vybavenia malo na colnej úrovni za následok stratu štatistických informácií o tovaroch v colnom režime zušľachťovací styk. Aby sa zabezpečila úplnosť údajov, informácie o pohybe takýchto tovarov by sa mali zahrnúť do systému Intrastat, pričom by sa v čo najväčšej miere mali obmedziť všetky ďalšie náklady. Informácie by sa mali riadiť zásadou „jednosmerného oznamovania“, takže ak sa dá zaručiť kvalita údajov, mali by tieto údaje zbierať len vyvážajúce spoločnosti.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Medzi členskými štátmi by sa mala povoliť výmena dôverných údajov týkajúcich sa štatistiky obchodu vnútri EÚ s cieľom zvýšiť efektivitu vývoja, tvorby a šírenia týchto štatistík alebo ich kvalitu.
(13)  Medzi členskými štátmi by sa mala povoliť a nespoplatniť výmena dôverných údajov týkajúcich sa štatistiky obchodu vnútri EÚ, ak je to potrebné na zvýšenie efektivity vývoja, tvorby a šírenia týchto štatistík alebo ich kvality. Táto výmena by mala byť dobrovoľná a možná počas prechodného obdobia po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Táto výmena dôverných údajov by sa však mala uskutočňovať obozretne a nemala by spôsobovať vyššie administratívne zaťaženie spoločností.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Vymedzenie pojmu štatistickej hodnoty by sa malo objasniť a zosúladiť s vymedzením pojmu tohto dátového prvku v štatistike zahraničného obchodu EÚ.
(14)  Vymedzenie pojmu štatistickej hodnoty by sa malo objasniť a zosúladiť s vymedzením pojmu tohto dátového prvku v štatistike zahraničného obchodu EÚ, aby sa zaručila lepšia porovnateľnosť štatistiky obchodu v rámci EÚ so štatistikou zahraničného obchodu EÚ. Jednotné vymedzenia sú nevyhnutné pre správne fungujúci a bezproblémový cezhraničný obchod a sú mimoriadne dôležité ako predpoklad toho, aby si mohli rôzne vnútroštátne orgány jednotne vykladať pravidlá, ktoré majú vplyv na cezhraničné činnosti podnikov.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  V súlade so zásadou proporcionality je nevyhnutné a vhodné stanoviť pravidlá podávania informácií zo strany colných orgánov, pravidlá výmeny dôverných informácií medzi členskými štátmi a vymedzenie pojmu štatistickej hodnoty v oblasti štatistiky o obchode vnútri EÚ. V súlade s článkom 5 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.
(15)  V súlade so zásadou proporcionality je nevyhnutné a vhodné stanoviť harmonizované pravidlá podávania informácií zo strany colných orgánov, pravidlá výmeny dôverných informácií medzi členskými štátmi a vymedzenie pojmu štatistickej hodnoty v oblasti štatistiky o obchode vnútri EÚ. V súlade s článkom 5 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15a)  Prenos údajov zo strany vnútroštátnych orgánov by pre členské štáty a inštitúcie alebo agentúry Únie nemalo byť bez poplatku.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)
(17a)  Vzhľadom na hospodársku situáciu členských štátov a stupňovanie koordinačných opatrení na úrovni Únie je potrebné vypracovať integrovaný prístup a vyvíjať čoraz spoľahlivejšie štatistické ukazovatele, aby sa politiky dali implementovať účinnejšie.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 b (nové)
(17b)  Po nedávnom odhalení narušenia ochrany údajov občanov Únie a členských štátov je potrebné posilniť bezpečnosť spôsobov prenosu citlivých štatistických údajov vrátane hospodárskych údajov,
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 5 – odsek 2
2.  Štatistické informácie o odosielaní a prijímaní tovarov, ktoré sú na colné a daňové účely predmetom jednotného colného dokladu, poskytujú colné orgány priamo vnútroštátnym orgánom najmenej raz za mesiac.
2.  Štatistické informácie o odosielaní a prijímaní tovarov, ktoré sú na colné a daňové účely predmetom jednotného colného dokladu, poskytujú colné orgány priamo vnútroštátnym orgánom raz za mesiac.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 9a – odsek 1
Výmena dôverných údajov podľa článku 3 ods. 7 nariadenia európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike (*) sa výlučne na štatistické účely povoľuje medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi členských štátov v prípadoch, v ktorých táto výmena prispieva k zvýšeniu efektívnosti vývoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky týkajúcej sa obchodu s tovarom medzi členskými štátmi alebo k zvýšeniu jej kvality.
Bezodplatná výmena dôverných údajov podľa článku 3 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009(*) sa výlučne na štatistické účely povoľuje medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi členských štátov v prípadoch, v ktorých sa preukáže, že táto výmena prispieva k zvýšeniu efektívnosti vývoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky týkajúcej sa obchodu s tovarom medzi členskými štátmi alebo k výraznému zvýšeniu jej kvality. Dodatočné administratívne zaťaženie a náklady pre členské štáty sa znížia na minimum. Výmena dôverných informácií je dobrovoľná do ...**.
_______________
(*) Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.
(*) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).
** Päť rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 9a – odsek 2
Vnútroštátne orgány, ktoré získali dôverné údaje, nakladajú s týmito informáciami dôverným spôsobom a používajú ich výlučne na štatistické účely.
Vnútroštátne orgány, ktoré získali dôverné údaje, nakladajú s týmito informáciami dôverným spôsobom a používajú ich výlučne na štatistické účely. Vnútroštátne orgány neposkytujú tieto údaje žiadnym iným medzinárodným organizáciám, než tým, ktoré sú stanovené v tomto nariadení.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 6 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 10 – odsek 5
5.  Členské štáty môžu za určitých podmienok, ktoré spĺňajú kvalitatívne požiadavky, zjednodušiť informácie, ktoré sa majú poskytnúť o malých jednotlivých transakciách. Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 13a delegované akty na vymedzenie týchto podmienok.
5.  Členské štáty môžu za určitých podmienok, ktoré spĺňajú kvalitatívne požiadavky, zjednodušiť informácie, ktoré sa majú poskytnúť o malých jednotlivých transakciách, za predpokladu, že toto zjednodušenie nebude mať škodlivý vplyv na kvalitu štatistiky. Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 13a delegované akty na vymedzenie týchto podmienok.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 6 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 11
(6a)  Článok 11 sa nahrádza takto:
Článok 11
„Článok 11
Dôvernosť štatistických údajov
Dôvernosť štatistických údajov
Len ak o to požiada spravodajská jednotka, ktorá poskytla príslušnú informáciu, národné orgány rozhodnú o tom, či štatistické údaje, ktoré umožňujú identifikovať dotknutú jednotku (jednotky), majú byť zverejnené alebo majú byť zmenené takým spôsobom, aby ich zverejnenie neohrozilo štatistickú dôvernosť.
Len ak o to požiada spravodajská jednotka, ktorá poskytla príslušnú informáciu, národné orgány rozhodnú o tom, či štatistické údaje, ktoré umožňujú identifikovať dotknutú jednotku (jednotky), majú byť zverejnené alebo majú byť zmenené takým spôsobom, aby ich zverejnenie neohrozilo štatistickú dôvernosť. Vnútroštátne orgány zabezpečia, aby bol akýkoľvek škodlivý vplyv pre jednotku alebo jednotky poskytujúce informácie jasne vyvážený štatistickými prínosmi.“
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 7 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 12 – odsek 4 – pododsek 3
Komisia prijíma vo forme vykonávacích aktov technické ustanovenia pre zostavovanie týchto štatistík.
Komisia prijíma vo forme vykonávacích aktov technické ustanovenia pre čo najhospodárnejšie zostavovanie týchto štatistík.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 13 – odsek 4 – pododsek 1
(4)  Komisia prijíma vo forme vykonávacích aktov všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie kvality zasielanej štatistiky podľa kritérií kvality.
(4)  Komisia prijíma vo forme vykonávacích aktov všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie kvality zasielanej štatistiky podľa kritérií kvality, pričom by sa malo zabrániť nadmernému finančnému zaťaženiu vnútroštátnych orgánov.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 13a – odsek 2
(2)  Komisia pri výkone právomocí delegovaných v článku 3 ods. 4, článku 6 ods. 2, článku 10 ods. 3, 4 a 5 a v článku 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zabezpečuje, aby delegované akty nespôsobovali významné dodatočné administratívne zaťaženie členských štátov a respondentov.
(2)  Komisia pri výkone právomocí delegovaných v článku 3 ods. 4, článku 6 ods. 2, článku 10 ods. 3, 4 a 5 a v článku 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zabezpečuje, aby delegované akty nespôsobovali významné dodatočné náklady alebo administratívne zaťaženie členských štátov a respondentov. Komisia sa usiluje o zníženie nákladov a administratívneho zaťaženia tam, kde je to možné. Komisia navyše riadne odôvodní opatrenia uvedené v týchto zamýšľaných delegovaných aktoch a poskytne informácie za prispenia členských štátov o akomkoľvek súvisiacom zaťažení a nákladoch na tvorbu štatistík, ako je uvedené v článku 14 ods. 3 nariadenia (ES) č. 223/2009.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 13a – odsek 3
3.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 4, článku 6 ods. 2, článku 10 ods. 3, 4 a 5 a v článku 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 sa Komisii udeľuje na neurčité obdobie od (Úrad pre publikácie: vložiť dátum nadobudnutia účinnosti nariadenia o zmene).].
3.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 4, článku 6 ods. 2, článku 10 ods. 3, 4 a 5 a v článku 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [Úrad pre publikácie: vložiť dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia o zmene]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 13a – odsek 6
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 4, článku 6 ods. 2, článku 10 ods. 3, 4 a 5 a v článku 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 nadobudne účinnosť len vtedy, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 4, článku 6 ods. 2, článku 10 ods. 3, 4 a 5 a v článku 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 nadobudne účinnosť len vtedy, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na opätovné posúdenie podľa článku 57 ods. 2 druhého pododseku (A7-0457/2013).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia