Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0278(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0457/2013

Ingivna texter :

A7-0457/2013

Debatter :

PV 14/01/2014 - 14
CRE 14/01/2014 - 14

Omröstningar :

PV 15/01/2014 - 10.14
CRE 15/01/2014 - 10.14
Röstförklaringar
PV 15/04/2014 - 17.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0030
P7_TA(2014)0387

Antagna texter
PDF 404kWORD 85k
Onsdagen den 15 januari 2014 - Strasbourg
Statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna ***I
P7_TA(2014)0030A7-0457/2013

Europaparlamentets ändringar antagna den 15 januari 2014 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder, tullförvaltningens tillhandahållande av uppgifter, utbyte av konfidentiella uppgifter mellan medlemsstaterna samt definitionen av statistiskt värde (COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 6
(6)   Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.
(6)   Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på mest effektiva expertnivå efter att ha informerat medlemsstaterna om vem som kommer att höras och på vilka grunder respekten för opartiskhet kommer att garanteras och hur eventuella intressekonflikter kommer att undvikas. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)   Kommissionen bör se till att dessa delegerade akter inte innebär någon betydande extra administrativ börda för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.
(7)   Kommissionen bör se till att dessa delegerade akter inte innebär någon betydande extra administrativ kostnad eller börda för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna och att de tillämpas så kostnadseffektivt som möjligt.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 8
(8)   För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 638/2004 bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter så att den kan anta bestämmelser om formerna för att tillhandahålla Intrastat-uppgifter, särskilt vilka koder som ska användas, tekniska bestämmelser för sammanställningen av årlig handelsstatistik utifrån affärsverksamhetens särdrag samt eventuella åtgärder som behövs för att säkra att den överförda statistiken uppfyller kvalitetskriterierna. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.
(8)   För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 638/2004 bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter så att den kan anta bestämmelser om formerna för att tillhandahålla Intrastat-uppgifter, särskilt vilka koder som ska användas, tekniska bestämmelser för sammanställningen av årlig handelsstatistik utifrån affärsverksamhetens särdrag samt eventuella åtgärder som behövs för att säkra att den kostnadsfritt överförda statistiken uppfyller kvalitetskriterierna. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 10
(10)  Enligt strategin för en ny struktur för det europeiska statistiksystemet (nedan kallat ESS) som syftar till bättre samordning och partnerskap i en tydlig pyramidstruktur inom systemet, bör kommittén för det europeiska statistiksystemet (nedan kallad ESS‑kommittén), som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik9, ha en rådgivande funktion och bistå kommissionen när denna utövar sina genomförandebefogenheter.
(10)  Enligt strategin för en ny struktur för det europeiska statistiksystemet (nedan kallat ESS) som syftar till bättre samordning och partnerskap i en tydlig pyramidstruktur inom systemet, bör kommittén för det europeiska statistiksystemet (nedan kallad ESS‑kommittén), som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/20099, ha en rådgivande funktion och bistå kommissionen när denna utövar sina genomförandebefogenheter. En förbättring av samordningen mellan de nationella myndigheterna och kommissionen (Eurostat) är nödvändig för att statistik av högre kvalitet ska kunna framställas i unionen.
__________________
__________________
9 EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.
9 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 11
(11)  Förordning (EG) nr 638/2004 bör ändras genom att hänvisningen till Intrastat-kommittén ersätts med en hänvisning till ESS-kommittén.
(11)  Förordning (EG) nr 638/2004 bör ändras genom att hänvisningen till Intrastat-kommittén ersätts med en hänvisning till ESS-kommittén. ESS‑kommittén bör ha samma medlemsstruktur som Intrastat‑kommittén, det vill säga en medlem för varje medlemsstat.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 12
(12)   Förenklingen av tullklareringsordningarna har lett till att det på tullnivå inte längre finns någon statistik över varor som befinner sig under tullförfaranden för förädling. För att säkra täckningen av dessa uppgifter bör sådana varurörelser ingå i Intrastat-systemet.
(12)   Förenklingen av tullklareringsordningarna har lett till att det på tullnivå inte längre finns någon statistik över varor som befinner sig under tullförfaranden för förädling. För att säkra täckningen av dessa uppgifter bör sådana varurörelser ingå i Intrastat-systemet samtidigt som alla ytterligare kostnader begränsas i största möjliga utsträckning. Informationen bör följa principen om ett envägssystem för rapportering, enligt vilken uppgifterna endast bör samlas in av exportföretagen i den utsträckning som deras kvalitet kan garanteras.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 13
(13)  Utbytet av konfidentiella uppgifter mellan medlemsstaterna om handeln inom EU bör tillåtas i syfte att göra utvecklingen, framställningen och spridningen effektivare eller för att förbättra statistikens kvalitet.
(13)  Utbytet av konfidentiella uppgifter mellan medlemsstaterna om handeln inom EU bör tillåtas och vid behov ske kostnadsfritt i syfte att göra utvecklingen, framställningen och spridningen effektivare eller för att förbättra statistikens kvalitet. Ett sådant utbyte bör vara frivilligt och vara möjligt under en övergångsperiod efter det att denna förordning trätt i kraft. Detta utbyte av konfidentiella uppgifter bör dock hanteras med omsorg och bör i sig själv inte medföra en ökad administrativ börda för företagen.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)   Definitionen av statistiskt värde bör klargöras och anpassas till den definition som används i statistiken över handeln med länder utanför EU.
(14)   Definitionen av statistiskt värde bör klargöras och anpassas till den definition som används i statistiken över handeln med länder utanför EU för att möjliggöra bättre jämförelser av statistiken över handeln inom EU med statistiken över handeln med länder utanför EU. Enhetliga definitioner är väsentliga för en välfungerande och friktionsfri gränsöverskridande handel och framför allt en viktig förutsättning för att de olika nationella myndigheterna ska kunna göra samma tolkningar av regler som inverkar på företagens gränsöverskridande verksamheter.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 15
(15)  I enlighet med proportionalitetsprincipen är det nödvändigt och ändamålsenligt att fastställa regler för tullförvaltningens tillhandahållande av uppgifter, utbytet av konfidentiella uppgifter mellan medlemsstaterna och definitionen av statistiskt värde inom statistiken över handeln inom EU. Denna förordning går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det målet, i enlighet med artikel 5.4 i fördraget om Europeiska unionen.
(15)  I enlighet med proportionalitetsprincipen är det nödvändigt och ändamålsenligt att fastställa harmoniserade regler för tullförvaltningens tillhandahållande av uppgifter, utbytet av konfidentiella uppgifter mellan medlemsstaterna och definitionen av statistiskt värde inom statistiken över handeln inom EU. Denna förordning går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det målet, i enlighet med artikel 5.4 i fördraget om Europeiska unionen.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)
(15a)  Överföring av information via de nationella myndigheterna bör inte ge upphov till några kostnader för medlemsstaterna eller unionens institutioner och byråer.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)
(17a)  Med hänsyn till medlemsstaternas ekonomiska situation och förstärkningen av samordningsinsatserna på unionsnivå, är det nödvändigt att utveckla en integrerad strategi och alltmer tillförlitliga statistiska indikatorer för att genomföra politiken på ett mer effektivt sätt.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 17b (nytt)
(17b)  Till följd av de nyligen upptäckta bristerna i uppgiftsskyddet för EU‑medborgarna och medlemsstaterna, är det nödvändigt att stärka säkerheten i samband med metoderna för överföring av känsliga statistiska uppgifter, däribland ekonomiska uppgifter.
Ändring 13
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led b
Förordning (EG) nr 638/2004
Artikel 5 – punkt 2
2.  De statistiska uppgifterna om avsändande och mottagande av varor vilka omfattas av ett administrativt enhetsdokument för tull- eller skatteändamål ska lämnas direkt av tullen till de nationella myndigheterna, minst en gång i månaden.”
2.  De statistiska uppgifterna om avsändande och mottagande av varor vilka omfattas av ett administrativt enhetsdokument för tull- eller skatteändamål ska lämnas direkt av tullen till de nationella myndigheterna en gång i månaden.”
Ändring 14
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 638/2004
Artikel 9a – stycke 1
Utbyte av konfidentiella uppgifter enligt definitionen i artikel 3.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik(*) ska tillåtas uteslutande för statistiska ändamål mellan varje medlemsstats respektive nationella myndigheter, om utbytet tjänar till att göra utvecklingen, framställningen och spridningen av europeisk statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna effektivare eller förbättrar statistikens kvalitet.
(*) EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.
Det kostnadsfria utbytet av konfidentiella uppgifter enligt definitionen i artikel 3.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 (*) ska tillåtas uteslutande för statistiska ändamål mellan varje medlemsstats respektive nationella myndigheter, om det kan påvisas att utbytet tjänar till att göra utvecklingen, framställningen och spridningen av europeisk statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna effektivare eller avsevärt förbättrar statistikens kvalitet. Alla ytterligare administrativa bördor eller kostnader för medlemsstaterna ska begränsas till ett minimum. Ett sådant utbyte av konfidentiella uppgifter ska vara frivilligt fram till den …**.
(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).
** Fem år efter denna förordnings ikraftträdande.
Ändring 15
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 638/2004
Artikel 9a – stycke 2
De nationella myndigheter som har fått konfidentiella uppgifter ska behandla uppgifterna konfidentiellt och endast använda dem för statistiska ändamål.
De nationella myndigheter som har fått konfidentiella uppgifter ska behandla uppgifterna konfidentiellt och endast använda dem för statistiska ändamål. De nationella myndigheterna ska inte överföra sådana uppgifter till någon annan internationell organisation än vad som föreskrivs i denna förordning.
Ändring 16
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6 – led c
Förordning (EG) nr 638/2004
Artikel 10 – punkt 5
5.   Medlemsstaterna får på vissa villkor som uppfyller kvalitetskraven förenkla de uppgifter som ska lämnas för små enskilda transaktioner. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 13a för att fastställa dessa villkor.”
5.   Medlemsstaterna får på vissa villkor som uppfyller kvalitetskraven förenkla de uppgifter som ska lämnas för små enskilda transaktioner förutsatt att en sådan förenkling inte inverkar negativt på kvaliteten på statistiken. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 13a för att fastställa dessa villkor.”
Ändring 17
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Förordning (EG) nr 638/2004
Artikel 11
(6a)  Artikel 11 ska ersättas med följande:
Artikel 11
”Artikel 11
Statistisk sekretess
Statistisk sekretess
På begäran av uppgiftslämnaren ska de nationella myndigheterna besluta huruvida de statistiska uppgifter som gör det möjligt att indirekt identifiera honom får spridas eller om de skall omgrupperas så att den statistiska sekretessen inte röjs genom spridningen av uppgifterna.
På begäran av uppgiftslämnaren ska de nationella myndigheterna besluta huruvida de statistiska uppgifter som gör det möjligt att indirekt identifiera honom får spridas eller om de skall omgrupperas så att den statistiska sekretessen inte röjs genom spridningen av uppgifterna. De nationella myndigheterna ska se till att eventuella negativa effekter för en part eller parter som lämnar information klart och tydligt uppvägs av statistiska fördelar.”
Ändring 18
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led c
Förordning (EG) nr 638/2004
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 3
”Kommissionen ska med hjälp av genomförandeakter anta tekniska bestämmelser för sammanställningen av statistiken.
”Kommissionen ska med hjälp av genomförandeakter anta tekniska bestämmelser för den mest kostnadseffektiva sammanställningen av statistiken.
Ändring 19
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 638/2004
Artikel 13 – punkt 4 – stycke 1
(4)   Kommissionen ska med hjälp av genomförandeakter anta eventuella åtgärder som behövs för att säkra att den överförda statistiken uppfyller kvalitetskriterierna.
(4)   Kommissionen ska med hjälp av genomförandeakter anta eventuella åtgärder som behövs för att säkra att den överförda statistiken uppfyller kvalitetskriterierna, varvid orimliga kostnader för de nationella myndigheterna ska undvikas.
Ändring 20
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9
Förordning (EG) nr 638/2004
Artikel 13a – punkt 2
(2)   När kommissionen utövar de delegerade befogenheterna enligt artiklarna 3.4, 6.2, 10.3, 10.4 och 10.5, 12.1 a och 12.2 ska den se till att de delegerade akterna inte innebär någon betydande extra administrativ börda för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.
(2)   När kommissionen utövar de delegerade befogenheterna enligt artiklarna 3.4, 6.2, 10.3, 10.4 och 10.5, 12.1 a och 12.2 ska den se till att de delegerade akterna inte innebär någon betydande extra kostnad eller administrativ börda för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna. Kommissionen ska sträva efter att om möjligt minska kostnaderna och den administrativa bördan. Dessutom ska kommissionen vederbörligen motivera dessa åtgärder i de delegerade akterna och tillhandahålla information med uppgifter från medlemsstaterna om eventuella extra bördor och produktionskostnader i enlighet med artikel 14.3 i förordning (EG) nr 223/2009.
Ändring 21
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9
Förordning (EG) nr 638/2004
Artikel 13a – punkt 3
3.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.4, 6.2, 10.3, 10.4 och 10.5, 12.1 a och 12.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [Publications office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation].].
3.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.4, 6.2, 10.3, 10.4 och 10.5, 12.1 a och 12.2 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den [publikationsbyrån: vänligen inför exakt dag för ikraftträdande av för ändringsförordningen ]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 22
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9
Förordning (EG) nr 638/2004
Artikel 13a – punkt 6
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.4, 6.2, 10.3, 10.4 och 10.5, 12.1 a och 12.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.4, 6.2, 10.3, 10.4 och 10.5, 12.1 a och 12.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

(1) Ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling enligt artikel 57.2 andra stycket i arbetsordningen (A7-0457/2013).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy