Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2747(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0013/2014

Внесени текстове :

B7-0013/2014

Разисквания :

PV 13/01/2014 - 18
CRE 13/01/2014 - 18

Гласувания :

PV 15/01/2014 - 10.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0031

Приети текстове
PDF 391kWORD 90k
Сряда, 15 януари 2014 г. - Страсбург
Борбата срещу престъпленията спрямо дивата природа
P7_TA(2014)0031B7-0013/2014

Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2014 г. относно престъпленията срещу дивата природа (2013/2747(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид резолюцията на Комисията на ООН по предотвратяване на престъпленията и наказателно правосъдие от април 2013 г., одобрена от Икономическия и социален съвет на ООН през юли 2013 г., в която се насърчават държавите членки на ООН да обявят незаконния трафик на дива фауна и флора за сериозно престъпление, когато в него са включени организирани престъпни групировки, като по този начин го поставят наравно с трафика на хора и трафика на наркотици,

—  като взе предвид проведеното от Интерпол и IFAW (Международния фонд за защита на животните) разследване в областта на търговията със слонова кост в ЕС, в рамките на което беше отбелязано, че правоприлагането по отношение на престъпленията в интернет срещу дивата природа е в начален стадий от своето развитие и се отправи призив за въвеждането на специално законодателство по отношение на електронната търговия за регулиране на търговията с дива фауна и флора в ЕС,

—  като взе предвид своята резолюция от 6 февруари 2013 г. относно стратегическите цели на Съюза за шестнадесетото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), което ще се проведе в Банкок (Тайланд) в периода 3—14 март 2013 г.(1),

—  като взе предвид резултата от горепосоченото заседание на Конференцията на страните (CoP 16), на което страните постигнаха съгласие по редица конкретни действия срещу бракониерството и трафика на видове от дивата фауна и флора, включително решения 16.39–16.40 и решения 16.78–16.83,

—  като взе предвид Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, приложена в ЕС чрез Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях(2) и Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97(3),

—  като взе предвид Препоръка № 155 (2011) на Постоянния комитет на Бернската конвенция относно незаконното убиване, залавяне и търговия с диви птици, приета на 2 декември 2011 г., и приетата вследствие на нея пътна карта на Комисията за премахване на незаконното убиване, залавяне и търговия с птици (12/2012),

—  като взе предвид неотдавнашните инициативи, предприети от САЩ, Филипините и Габон за унищожаване на техните запаси от незаконно добита слонова кост с оглед постигането на обществена осведоменост относно нарасналото търсене на слонова кост и повишеното равнище на незаконната търговия и бракониерството, с цел да се наложат ограничения на трафика на видове от дивата фауна и флора,

—  като взе предвид съвместното изявление от 26 септември 2013 г. на 11 държавни ръководители на африкански държави с местообитания на слонове, представляващо част от ангажиментите към Глобалната инициатива на Бил Клинтън за действия, насочени към партньорство за спасение на африканските слонове, с което настоятелно се призовават останалите държави да обявят или да потвърдят национални мораториуми върху всички видове внос, износ и вътрешни продажби за търговски цели на изделия от бивни и слонова кост, докато отпадне заплахата от бракониерство за популацията на дивите слонове,

—  като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно „организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари: препоръки относно действията и инициативите, които следва да бъдат предприети (окончателен доклад)(4), и по‑специално параграф 127 от нея, както и своята резолюция от 11 юни 2013 г. относно „организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари: препоръки относно действията и инициативите, които следва да бъдат предприети (междинен доклад)“(5),

—  като взе предвид резултатите от семинара относно международните престъпления срещу дивата природа, проведен от комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните на Европейския парламент на 27 февруари 2013 г. в Брюксел,

—  като взе предвид въпроса към Комисията от 29 октомври 2013 г. относно престъпленията срещу дивата природа (O‑000123/2013 – B7‑0529/2013),

—  като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че престъпленията срещу дивата природа, включително бракониерството и незаконното добиване, трафикът на незаконни продукти и производни продукти от дивата природа, и незаконната продажба и употреба на тези продукти в държавите потребители понастоящем представлява сериозен транснационален сектор на организираната престъпност, с годишен оборот от най-малко 19 милиарда щатски долара, и сега е четвъртата по размери незаконна дейност в света, след трафика на наркотици, фалшифицирането и трафика на хора;

Б.  като има предвид, че незаконният трафик на видове от дивата фауна и флора често е свързан с транснационални организирани престъпни мрежи и се използва като източник на доходи за такива мрежи и за въоръжени бунтовнически групировки;

В.  като има предвид, че престъпленията срещу дивата природа представляват заплаха за благосъстоянието на отделните животни и за опазването на съответните животински и растителни видове и излагат на риск местните екосистеми като цяло;

Г.  като има предвид, че престъпленията срещу дивата природа са се превърнали в сериозна заплаха за сигурността, политическата стабилност, икономиката, препитанието на местните общности, природните ресурси и културното наследство на много държави; като има предвид, че мащабът на необходимите ответни действия за ефективно преодоляване на тези заплахи често надхвърля правомощията и възможностите, с които разполагат отделните агенции за контрол върху прилагането на законодателството в областта на околната среда или дивата природа или отделните държави или региони;

Д.  като има предвид, че незаконният трафик на видове от дивата фауна и флора е съществена заплаха не само за сигурността, принципите на правовата държава и развитието на местните общности в районите, в които се изтощават ресурсите на дивата фауна и флора, но също така и за мира и сигурността на държавите и регионите, в които са разположени тези общности, както и за световното устойчиво развитие;

Е.  като има предвид, че борбата с престъпленията срещу дивата природа изисква координиран глобален отговор на най-високо политическо равнище и между правоприлагащите агенции на международно и национално равнище, както и ефективното използване на инструменти за засилване на правоприлагането и наказателноправните системи;

Ж.  като има предвид, че докато търсенето на продукти от дивата фауна и флора остава високо, а усилията за прилагане на законодателството — ограничени, законната търговия ще продължава да служи за фасада на незаконната търговия и ще стимулира бракониерството;

1.  Подчертава, че ЕС е както важен пазар, така и транзитен път за незаконната търговия с видове от дивата фауна и флора; насочва вниманието към факта, че според оценките на Европол приходите, генерирани от трафика на застрашени видове, възлизат на между 18 и 26 милиарда евро годишно, като ЕС е основният пазар по предназначение в света;

2.  Подчертава, че целта на CITES е да гарантира, че международната търговия с диви животни и растения не представлява заплаха за оцеляването на видовете в дивата природа;

3.  Изразява тревогата си от факта, че в доклада на организацията „Глобал файненшъл интегрити“ на тема „Transnational Crime in the Developing World“ (Транснационалната престъпност в развиващия се свят) от февруари 2011 г. се оценява, че стойността само на незаконната търговия по интернет с продукти от дивата фауна и флора възлиза на 10 милиарда щатски долара годишно;

4.  Изразява своята загриженост относно увеличаването на връзките между лицата и финансовите средства, свързани с търговията с видове от дивата фауна и флора, и другите видове дейности на организираната престъпност, включително трафика на наркотици и оръжие, корупцията и измамите, както и агресията и тероризма;

5.  Изразява своята загриженост относно факта, че в очите на организираните престъпни групировки, особено групировките, които имат капацитет за извършване на контрабанда, трафикът на диви видове е привлекателен поради липсата на капацитет в областта на правоприлагането, както и поради високите печалби и незначителните санкции;

6.  Подчертава, че ако ЕС и неговите държави членки имат желание да играят истинска водеща роля при опазването на застрашените видове, е необходимо не само незабавно да осигурят активното и амбициозно популяризиране на международните преговори, но и да създадат най-подходящата правна рамка и условия за прилагане, които да гарантират, че всички „вратички“, които допринасят за тази незаконна търговия, престават да действат на границите на Съюза;

7.  Насочва вниманието към факта, че престъпленията срещу дивата природа могат да бъдат сериозна заплаха за принципите на правовата държава и устойчивото развитие;

8.  Съзнава, че бракониерството на различни видове от дивата фауна съществува и на територията на ЕС и че понастоящем все още се наблюдава умъртвяване, залавяне, задържане и търговия с редки видове, които са специално защитени и дори застрашени от изчезване видове, както са изброени в приложение IV към Директива 92/43/ЕИО (Директива за местообитанията) и в приложение I към Директива 2009/147/ЕО (Директива за птиците);

Действия в рамките на ЕС

9.  Настоятелно призовава Комисията да изготви незабавно план за действие на ЕС срещу престъпленията срещу дивата природа и трафика на видове от дивата фауна и флора, включително ясни цели и срокове;

10.  Подчертава, че ЕС е основен транзитен маршрут за трафика на незаконни продукти от дивата фауна и флора, като например слонова кост и живи животни, както се подчертава в публикувания наскоро доклад на TRAFFIC(6), и поради това се намира в привилегирована позиция да контролира тази търговия;

11.  Призовава държавите членки да въведат мораториуми върху всички видове внос, износ и вътрешни продажби за търговски цели на изделия от бивни и слонова кост, докато отпадне заплахата от бракониерство за популацията на дивите слонове;

12.  Призовава държавите членки да се присъединят към останалите страни по CITES и да изпратят ясен сигнал срещу трафика на видове от дивата фауна и флора и търсенето на незаконни продукти от дивата фауна и флора, като унищожат своите запаси от незаконно добита слонова кост;

13.  Призовава държавите членки да приложат изцяло Препоръка 2007/425/ЕО на Комисията за определяне на съвкупност от действия за прилагането на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях; препоръчва държавите членки да предвидят незабавно конфискуване на иззети екземпляри с оглед на по-ефикасното прилагане на CITES и на защитата на благосъстоянието на живите животни;

14.  Призовава Комисията да ангажира Постоянния комитет на CITES по отношение на Решение 16.47 на CoP 16 относно разпоредбите за рационализиране на разпореждането с незаконно търгувани и конфискувани екземпляри, за да се гарантира координиран подход към обмена на информация и бързо повторно настаняване на конфискуваните живи животни;

15.  Насърчава държавите членки да засилят съдебната власт в ЕС чрез повишена осведоменост, капацитет и ресурси, за да се гарантира, че наказателното преследване на незаконния трафик на видове от дивата фауна и флора се извършва ефективно и в пълния размер на закона, както и че извършилите престъпления по отношение на дивата природа получават наказания, съразмерни на тежестта на престъплението; поради това настоятелно призовава Комисията да рационализира хармонизацията между държавите членки съгласно Препоръка № 2007/425/EО на Комисията, с цел да се избегне ситуацията, при която държавите членки с най-ниски санкции се използват като предпочитан входящ пункт;

16.  Приканва Комисията да следи и да упражнява пълен надзор върху прилагането на Директива 2008/99/ЕО относно защитата на околната среда чрез наказателно право, като се има предвид, че в някои държави членки дори и сега все още не са предвидени ефективни наказателни санкции, както се изисква от директивата и за лицата, които убиват, унищожават, притежават или залавят екземпляри от защитени видове от дивата фауна и флора;

17.  Призовава, въз основа на опасения, сходни на изразените в резолюцията на ООН от май 2013 г., която включва престъпленията срещу горите, да се преразгледат съществуващите инструменти на ЕС относно незаконната търговия с дървен материал и други актове, свързани с горите, с цел да се определи дали те са достатъчно удачни и ефективни, за да могат се справят с високите равнища на незаконната търговия, които се наблюдават понастоящем на територията на Съюза;

18.  Обръща внимание на факта, че понастоящем в рамките на ЕС все още съществуват големи различия между държавите членки по отношение на режима на санкции срещу лицата, които търгуват, залавят, държат или притежават екземпляри от защитени видове от дивата природа; посочва, че тези различия в третирането между различните държави членки по отношение на санкциите често имат отрицателно въздействие върху ефективността на системите за наблюдение и върху ефикасността на лицата, извършващи мониторинг в рамките на отделните държави членки;

19.  Призовава за прилагането на подходящи санкции за нарушения на Регламент (ЕО) № 338/97, с цел да се възпрат престъпленията срещу дивата природа, както и да се вземат предвид пазарната цена и консервационната стойност на видовете, с които е свързано правонарушението, а също така и понесените разходи; приканва да се разработи система, която предвижда редовното актуализиране и адаптиране на размера на санкциите;

20.  Подчертава, че Директива 2008/99/ЕО относно защитата на околната среда чрез наказателно право хармонизира определенията на престъпленията срещу дивата природа за целия Съюз; освен това посочва, че директивата изисква от държавите членки да създадат ефективни, пропорционални и разубеждаващи наказателни санкции и затова настоятелно ги призовава да определят незабавно подходящи равнища на санкции за престъпления срещу дивата природа;

21.  Призовава Комисията и Съвета да окажат подкрепа за специално обучение за цялостната верига на прилагане на законодателството в рамките на съответните съществуващи финансови инструменти;

22.  Призовава държавите членки да използват всички подходящи европейски и национални инструменти за борба с организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари и гарантиращи конфискацията на имущество в борбата с престъпленията срещу дивата природа;

23.  Призовава всички държави членки да изпълнят резолюцията от април 2013 г. на Комисията на ООН по предотвратяване на престъпленията и наказателно правосъдие, като актуализират законодателството си, така че да се гарантира, че незаконният трафик на екземпляри от дивата фауна и флора с участието на организирани престъпни групировки е определен като престъпление, наказуемо с до четири или повече години лишаване от свобода, така че Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност да може да се използва като основа за международно сътрудничество и взаимна правна помощ;

24.  Призовава ЕС и държавите членки да приложат изцяло препоръките, отправени в рамките на „Project WEB“ — разследване на Интерпол и IFAW в областта на търговията със слонова кост по интернет в рамките на ЕС;

25.  Е запознат с факта, че неустойчивият и неетичен лов с цел придобиване на трофеи е причина за масово намаляване на популациите на застрашени видове, включени в приложения I и II към CITES, и настоятелно призовава държавите членки да подкрепят евентуалното преразглеждане на правните разпоредби на ЕС относно вноса на ловни трофеи в държавите членки и да изискват разрешения за вноса на трофеи от всички видове, изброени в приложение Б към съответния текст;

26.  Отбелязва документираните проблеми с узаконяването на заловени диви животни посредством използването на по-малко рестриктивни разпоредби за отглеждане на животни в плен; призовава Комисията да подкрепи решения 16.63-16.66 на CoP16 относно отгледани в плен или във ферма екземпляри и да осигури финансова подкрепа за проучване, което да извърши оценка на безпокойствата относно екземпляри, за които се твърди, че са отгледани в плен, и за разработването на насоки за инспектиране на съответните съоръжения;

27.  Призовава за създаването в рамките на Европол на специализирано звено за борба с престъпленията срещу дивата природа, което да разполага с всеобхватни транснационални правомощия и отговорности, както и с достатъчно на брой квалифицирани човешки ресурси и адекватно финансиране, с оглед централизиране на информацията и анализите и координиране на провежданите разследвания, което да доведе до повече съвместни разследвания и по-координиран стратегически подход; призовава за оптимизиране и насърчаване на връзките между органите, отговарящи за проверките на местно равнище в държавите членки, и международните органи, за да се подобри обменът на информация и да се увеличи по този начин степента на ефикасност и ефективност на работата на лицата, извършващи проверки на местно равнище;

28.  Призовава държавите членки за тази цел да учредят работната група за национална екологична сигурност (NESTs) в съответствие с препоръката на Интерпол и да се ангажират в координирани операции чрез предложеното специализирано звено за борба с престъпленията срещу дивата природа към Европол;

29.  Призовава Комисията да гарантира, че ресурсите, отделени за CITES в рамките на нейните служби, са достатъчни, за да позволят на ЕС да играе водеща роля в светлината на влизането в сила на изменението на CITES от Габороне;

30.  Призовава Комисията и Съвета да повишат ефективността на своите инструменти в областта на търговията и развитието, за да създадат специални програми за засилване прилагането на CITES и да осигурят средства за изграждане на капацитет за борба с бракониерството и трафика, по-специално чрез подпомагане, укрепване и разширяване на обхвата на инициативи за правоприлагане като ASEAN -WEN (мрежата на АСЕАН за правоприлагане в областта на дивата природа), HA-WEN (мрежата на Африканския рог за правоприлагане в областта на дивата природа), LATF (работната група по Споразумението от Лусака) и PAPECALF (План за действие на равнище подрегиони на държавите от COMIFAC за укрепване на прилагането на националните законодателства относно дивата фауна за периода 2010-2017 г.), които имат за цел да установят регионални експертни центрове и да осигурят модели за сътрудничество за борба с престъпленията срещу дивата природа;

31.  Насърчава ЕС и неговите държави членки да работят активно, за да повишат осведомеността на европейските граждани относно факта, че престъпленията срещу дивата природа не са проблем, който касае единствено други континенти, а са по-скоро неотложен въпрос, който се отнася до нашата планета и нашата екосистема и има политическо, икономическо и социално отражение върху общности из цял свят;

Международни действия

32.  Настоятелно призовава Комисията и Съвета да включат борбата с престъпленията срещу дивата природа като приоритет при програмирането на финансовите инструменти за помощ за развитие, както на тематично, така и на регионално равнище;

33.  Приветства факта, че престъпленията срещу дивата природа бяха включени в категорията на тежките престъпления на международната организирана престъпност наравно с трафика на хора и трафика на наркотици вследствие на резолюцията на Комисията на ООН по предотвратяване на престъпленията и наказателно правосъдие от 26 април 2013 г., и призовава Комисията и държавите членки да използват политиката в областта на търговията и развитието, за да гарантират, че международното споразумение се прилага в пълна степен; отбелязва, че сред приоритетите на ЕС за 68-ата сесия на Общото събрание на ООН, приети от Съвета през юни 2013 г., продължава да съществува идея за увеличаване на усилията за борба с престъпленията срещу дивата природа и нелегалната сеч и насърчаване на подобрено управление;

34.  Призовава Комисията и държавите членки да положат максимални усилия в рамките на CITES и на двустранния диалог със страните потребители, за да осигурят закриването на успоредните законни пазари, на международно и национално равнище, които стимулират търсенето на видове, които са изложени на значителен риск, като слоновете, носорозите и тигрите;

35.  Изтъква, че в рамките на CITES има механизми по отношение на страните, които не спазват изискванията; поради тази причина настоятелно призовава Комисията и държавите членки да използват тези механизми в пълна степен, ако има основания за това;

36.  Призовава Комисията и държавите членки да създадат доверителен фонд или подобна схема съгласно член 187 от преразгледания финансов регламент, приложим към общия бюджет на Съюза, с оглед на опазването на защитените територии и борба с трафика и бракониерството на видове от дивата фауна и флора, като част от плана за действие срещу трафика на видове от дивата фауна и флора;

37.  Призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят решително Международния консорциум за борба с престъпленията срещу дивата природа (ICCWC), който включва CITES, Интерпол, Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC), Световната банка и Световната митническа организация, включително посредством предоставяне на финансови средства и експертни познания, с цел да се улесни изграждането на капацитет от страна на правителствата, обмена на информация и разузнавателни сведения и подпомагането на прилагането и спазването на правилата от членовете на ICCWC;

38.  Приветства факта, че на последната среща на върха на Г-8 (проведена в Лох Ерн в Северна Ирландия през юни 2013 г.) беше взето решение да се предприемат действия за справяне с незаконния трафик на защитени или застрашени видове от дивата фауна и флора и да се предостави политическа и практическа подкрепа на регионалните и международните организации, които са начело на усилията за повишаване на способността на държавите да наблюдават и контролират своите граници и да се борят срещу благоприятстващите тази търговия фактори като корупцията, транснационалната организирана престъпност и незаконния трафик, които подкопават управлението и принципите на правовата държава и в някои случаи представляват съществен източник на финансиране за терористите;

39.  Призовава Комисията чрез работата си с държавите от Африка и Азия да помогне на тези държави да укрепят своите политики и правни рамки, да увеличат капацитета за правоприлагане, да изградят ефективни съдебни системи и да засилят механизмите за борба срещу корупцията с оглед на по-успешната борба с престъпленията срещу дивата природа на местно, национално и регионално равнище, включително като подкрепя и финансира прилагането на инициативи като инструментариума на Международния консорциум за борба с престъпленията срещу дивата природа;

40.  Призовава Комисията и държавите членки да укрепят политиките и правните рамки, да увеличат капацитета за правоприлагане, да предприемат действия във връзка с потребностите, свързани с разузнавателните технологии, и да разработят ефективни съдебни системи с оглед на по-ефикасната борба с престъпленията срещу дивата природа на местно, национално и регионално равнище, включително като подкрепя прилагането на инициативи като инструментариума на Международния консорциум за борба с престъпленията срещу дивата природа и обучението на специализирани в областта на престъпленията срещу дивата природа прокурори;

41.  Призовава Комисията да разработи и приложи регионални стратегии и мрежи за правоприлагане в областта на дивата природа, които да бъдат свързани помежду си посредством механизъм за координация на световно равнище, наред с другото, посредством подкрепа на Програмата на Интерпол за престъпленията срещу околната среда и създаването на NESTs и тяхното интегриране с регионалните органи за правоприлагане като работната група по Споразумението от Лусака, HA-WEN, SAWEN (мрежата на Южна Африка за правоприлагане в областта на дивата природа) и ASEAN-WEN;

42.  Отбелязва силното и нарастващо търсене на незаконни продукти от дивата природа от Китай и Югоизточна Азия и подчертава необходимостта този въпрос да се включи в дневния ред на диалога между ЕС и Азия на най-високо равнище; в тази връзка подкрепя като важна стъпка споразумението, подписано през юли 2013 г. от члена на Комисията, г-н Поточник, и китайския заместник-министър на държавната администрация за горите, Жанг Джанлонг, относно общите усилия за борба срещу трафика на видове от дивата фауна и флора и желае да види пълното му прилагане;

43.  Настоятелно призовава Комисията и държавите членки да разгледат тези въпроси съвместно с Африканския съюз, NEPAD (Новото партньорство за развитие на Африка), AMCEN (Конференцията на министрите по околната среда от Африканския съюз) и Комисията на Африканския съюз в рамките на предстоящата среща на върха между Африка и ЕС през 2014 г. с цел определяне на областите на сътрудничество във връзка с този проблем от световен мащаб с оглед на следващата съвместна стратегия ЕС—Африка за периода 2014—2020 г.;

44.  Насърчава Комисията да включи проблема с трафика на видове от дивата фауна и флора в трансатлантическото сътрудничество с оглед на разработването на общ подход, който да гарантира наличието на ефективни правни режими, които предотвратяват навлизането на незаконно търгувани продукти в европейските и американските пазари, и с оглед на подобряването на каналите за комуникация за обмен на информация относно управлението на дивата природа и нормативната уредба в областта на търговията;

45.  Насърчава Комисията и държавите членки да подкрепят междуведомствените усилия в ключовите държави за разработване и провеждане на добре проучени кампании за намаляване на търсенето и да осигурят подходящи дългосрочни инвестиции за прилагането на тези стратегии;

46.  Призова Комисията да подкрепи разработването на алтернативни начини за прехрана за намиращите се най-близо до съответните видове от дивата фауна и флора местни общности, които явно допринасят за възстановяването и опазването на популациите на видовете от дивата фауна и флора и осигуряват участието на общностите в операциите за борба с бракониерството;

47.  Призовава Комисията и държавите членки да приемат и приложат ясни и ефективни закони и политики, които имат възпиращ ефект върху потреблението на продукти, получени от уязвими видове от дивата фауна и флора, да информират потребителите относно въздействието на тяхното потребление върху видовете от дивата фауна и флора, както и да предоставят подходяща информация относно последиците и опасностите, които могат да произтекат от неконтролираното разпространение на определени екзотични видове в местните екосистеми;

o
o   o

48.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, секретариата на CITES, Интерпол, Европол, Службата на ООН по наркотиците и престъпността, Световната банка и Световната митническа организация.

(1) Приети текстове, P7_TA(2013)0047.
(2) OВ L 61, 3.3.1997 г., стp. 1.
(3) OВ L 166, 19.6.2006 г., стp. 1.
(4) Приети текстове, P7_TA(2013)0444.
(5) Приети текстове, P7_TA(2013)0245.
(6) http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/Overview%20significant%20seizures.pdf

Правна информация - Политика за поверителност