Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2747(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0013/2014

Esitatud tekstid :

B7-0013/2014

Arutelud :

PV 13/01/2014 - 18
CRE 13/01/2014 - 18

Hääletused :

PV 15/01/2014 - 10.15
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0031

Vastuvõetud tekstid
PDF 142kWORD 58k
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014 - Strasbourg
Võitlus looduslike liikidega seotud kuritegevuse vastu
P7_TA(2014)0031B7-0013/2014

Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2014. aasta resolutsioon looduslike liikidega seotud kuritegevuse kohta (2013/2747(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ÜRO kuritegevuse ennetamise ja kriminaalõiguse komisjoni (UNCCPCJ) 2013. aasta aprilli resolutsiooni, mille ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogu 2013. aasta juulis heaks kiitis ja milles julgustatakse ÜRO liikmesriike käsitama organiseeritud kuritegevuse rühmituste osalusel toimuvat ebaseaduslikku kauplemist looduslike looma- ja taimeliikidega tõsise kuriteona ning seega inim- ja uimastikaubandusega samaväärsena,

–  võttes arvesse uurimist, mille viisid läbi Interpol ja IFAW (International Fund for Animal Welfare) internetis toimuva elevandiluukaubanduse kohta ELis ning mille tulemustes märgiti, et õiguskaitse on internetis sooritatavate looduslike liikidega seotud kuritegude küsimuses alles lapsekingades ja nõuti konkreetsete õigusaktide väljatöötamist, et reguleerida ELis internetipõhist looduslike liikidega kauplemist,

–  võttes arvesse oma 6. veebruari 2013. aasta resolutsiooni ELi strateegiliste eesmärkide kohta ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) osaliste konverentsi 16. istungiks 3.–14. märtsil 2013. aastal Bangkokis (Tai),(1)

–  võttes arvesse osaliste konverentsi eelnimetatud 16. istungit, kus konventsiooniosalised leppisid kokku mitmes konkreetses salaküttimise ja looduslike liikidega kauplemise vastases meetmes, sealhulgas otsuseid 16.39–16.40 ning 16.78–16.83,

–  võttes arvesse CITESi konventsiooni, mida rakendatakse ELis nõukogu määrusega (EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel)(2) ning komisjoni määrusega (EÜ) nr 865/2006(3), millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad,

–  võttes arvesse Berni konventsiooni alalise komitee 2. detsembril 2011. aastal vastu võetud soovitust nr 155 (2011) metslindude ebaseadusliku tapmise, püüdmise ja nendega kauplemise kohta ning sellele järgnenud komisjoni detsembri 2012. aasta tegevuskava lindude ebaseadusliku tapmise, püüdmise ja nendega kauplemise kaotamiseks,

–  võttes arvesse USA, Filipiinide ja Gaboni hiljutisi algatusi oma ebaseadusliku elevandiluu varu hävitamiseks, et tõsta looduslike liikidega kauplemise ohjeldamise eesmärgil üldsuse teadlikkust asjaolust, et nõudlus elevandiluu järele suureneb ning ebaseaduslik kauplemine ja salaküttimine hoogustuvad,

–  võttes arvesse aafrika elevantide levikuala 11 riigi juhtide 26. septembri 2013. aasta ühisavaldust (aafrika elevantide päästmise partnerluse ehk Clintoni üleilmse algatuse raames), milles ärgitati teisi riike kehtestama või taastama riikliku moratooriumi võhkade ja elevandiluust toodete igasugusele kaubanduslikule impordile, ekspordile ning kohalikul tasandil toimuvale ostule ja müügile, kuni salaküttimine ei ohusta enam elevantide looduslikke populatsioone,

–  võttes arvesse oma 23. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu ning soovituste kohta meetmete võtmiseks ja algatuste tegemiseks (lõpparuanne)(4), eelkõige selle punkti 127, ning võttes arvesse oma 11. juuni 2013. aasta resolutsiooni organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu kohta ning soovituste kohta meetmete võtmiseks ja algatuste tegemiseks (vahearuanne)(5),

–  võttes arvesse 27. veebruaril 2013. aastal Brüsselis toimunud keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni seminari looduslike liikidega seotud rahvusvahelise kuritegevuse kohta,

–  võttes arvesse komisjonile 29. oktoobril 2013. aastal esitatud küsimust võitluse kohta looduslike liikidega seotud kuritegevuse vastu (O-000123/2013 – B7-0529/2013),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A.  arvestades, et looduslike liikidega seotud kuritegevus, mis hõlmab salaküttimist ja ebaseaduslikku ülestöötamist, looduslikest liikidest valmistatud või saadud ebaseaduslike toodete transiiti ning nimetatud toodete ebaseaduslikku müüki ja kasutamist tarbijariikides, on nüüdseks tõsiseltvõetav rahvusvaheline organiseeritud kuritegevuse haru, mille aastane käive on vähemalt 19 miljardit USA dollarit, ning arvestades, et see on maailma tähtsuselt neljas ebaseaduslik tegevus uimastikaubanduse, võltsimiste ja inimkaubanduse järel;

B.  arvestades, et ebaseaduslikus looduslike liikidega kauplemises osalevad sageli rahvusvahelised organiseeritud kuritegevuse võrgustikud ning see on nende võrgustike ja mässuliste relvarühmituste tuluallikaks;

C.  arvestades, et looduslike liikidega seotud kuritegevus ohustab üksikisendite heaolu ning asjaomaste looma- ja taimeliikide kaitset ning seega kohalikke ökosüsteeme tervikuna;

D.  arvestades, et looduslike liikidega seotud kuritegevus on kujunenud suureks ohuks paljude riikide julgeolekule, poliitilisele stabiilsusele, majandusele, kohalikele elatusallikatele, loodusvaradele ja kultuuripärandile; arvestades, et tõhus tegelemine nende ohtudega eeldab nii ulatuslikku reageerimist, et see jääb sageli keskkonna või looduslike liikidega tegelevate õiguskaitseasutuste või isegi ühe riigi või piirkonna pädevusest välja;

E.  arvestades, et ebaseaduslik kauplemine looduslike liikidega ohustab tõsiselt ammenduvate loodusressurssidega kohalike kogukondade julgeolekut, õigusriigi põhimõtteid ja arengut, samuti rahu ja julgeolekut nendes riikides ja piirkondades, kus sellised kogukonnad asuvad, samuti ohustab see ka ülemaailmset jätkusuutlikku arengut;

F.  arvestades, et looduslike liikidega seotud kuritegevuse ohjeldamiseks on vaja tegevust ülemaailmselt kõige kõrgemal poliitilisel tasandil ning rahvusvahelise ja riikide tasandi õiguskaitseasutuste vahel koordineerida, samuti on vaja kasutada vahendeid tulemuslikult, et tugevdada õiguskaitse- ja kriminaalkohtusüsteeme;

G.  arvestades, et seni, kuni nõudlus looduslikest liikidest saadud toodete järele püsib suur ja õiguskaitse vallas tehakse vähe jõupingutusi, toimub seadusliku kaubanduse kattevarjus jätkuvalt ebaseaduslik kauplemine, mis on ka salaküttimise ajendiks;

1.  rõhutab, et Euroopa Liit on ebaseadusliku looduslike liikidega kauplemise oluline turg ja transiidimarsruut; juhib tähelepanu asjaolule, et Europoli hinnangul annab ohustatud liikidega kauplemine igal aastal tulu vahemikus 18–26 miljardit eurot, kusjuures EL on maailmas kõige suurem turg;

2.  toonitab, et CITESi eesmärk on tagada, et rahvusvaheline looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemine ei ohustaks liikide püsimajäämist looduses;

3.  peab murettekitavaks asjaolu, et Global Financial Integrity koostatud 2011. aasta veebruari aruandes „Rahvusvaheline kuritegevus arengumaades” hinnati ainuüksi internetis toimuva ebaseadusliku looduslikest liikidest saadud toodetega kauplemise mahuks 10 miljardit USA dollarit aastas;

4.  peab murettekitavaks üha tihenevaid sidemeid looduslike liikidega kauplemisega seotud isikute ja raha ning organiseeritud kuritegevuse muude vormide, näiteks uimasti- ja relvakaubanduse, korruptsiooni ja pettuse, aga ka militarismi ja terrorismi vahel;

5.  peab murettekitavaks asjaolu, et organiseeritud kuritegelikud rühmitused, eriti need, kes on suutelised tegelema ka salakaubaveoga, peavad looduslike liikidega kauplemist atraktiivseks eelkõige õiguskaitse ebapiisavuse ja selle puuduliku rakendamise tõttu ning suure tulu ja leebete karistuste tõttu;

6.  toonitab, et kui EL ja selle liikmesriigid soovivad ohustatud liikide kaitsel tõeliselt eesrinnas olla, tuleks kiiresti, aktiivselt ja ulatuslikult hakata edendama rahvusvahelisi läbirääkimisi, samuti tuleks luua kõige asjakohasem õigusraamistik ja rakendamistingimused, millega tagataks, et liidus kõrvaldatakse kõik seda ebaseaduslikku kauplemist võimaldavad lüngad;

7.  juhib tähelepanu asjaolule, et looduslike liikidega seotud kuritegevus võib tõsiselt ohustada õigusriigi põhimõtteid ja jätkusuutlikku arengut;

8.  on teadlik asjaolust, et ka ELi territooriumil esineb endiselt eri metsloomaliikide salaküttimist ning erikaitse all olevate haruldaste liikide ja isegi direktiivi 92/43/EMÜ (elupaikade direktiiv) IV lisas ja direktiivi 2009/147/EÜ (linnudirektiiv) I lisas loetletud ohustatud liikide tapmist, ära- ja kinnivõtmist ja nendega kauplemist;

Meetmed ELis

9.  nõuab tungivalt, et komisjon looks viivitamatult looduslike liikidega seonduva kuritegevuse ja nendega kauplemise vastase ELi tegevuskava, mis hõlmaks selgeid eesmärke ja ajalist raamistikku;

10.  rõhutab, et EL on ebaseaduslike looduslikest liikidest saadud toodete (näiteks elevandiluu ja ka elusloomad ise) oluline transiidisihtkoht, nagu on esile tõstetud võrgustiku TRAFFIC hiljutises aruandes(6), ning seega on EL kõnealuse kaubanduse ohjamiseks paremal positsioonil;

11.  kutsub liikmesriike üles kehtestama moratooriumi võhkade ning elevandiluu ja sellest valmistatud toodete igasugusele kaubanduslikule impordile, ekspordile ning kohalikul tasandil toimuvale ostule ja müügile, kuni salaküttimine ei ohusta enam elevantide looduslikke populatsioone;

12.  kutsub liikmesriike üles ühinema teiste CITESi osalistega ja hävitama oma ebaseadusliku elevandiluu varud, et astuda selgelt välja looduslike liikidega kauplemise ja ebaseaduslike looduslikest liikidest valmistatud toodete nõudluse vastu;

13.  kutsub liikmesriike üles rakendama täielikult komisjoni soovitust 2007/425/EÜ, millega määratakse kindlaks meetmed nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel) täitmise tagamiseks; soovitab, et liikmesriigid näeksid ette kinni võetud isendite viivitamatu konfiskeerimise, et rakendada CITESit paremini ja kaitsta elusloomade heaolu;

14.  palub komisjonil kaasata seoses CITESi osaliste konverentsi 16. istungi otsusega 16.47 (ebaseadusliku kaubanduse objektiks sattunud ja konfiskeeritud isendite kõrvaldamise lihtsustamist käsitlevate sätete kohta) CITESi alaline komitee, et tagada teabevahetuse ühtne käsitus ja konfiskeeritud elusloomade kiire uude elukohta paigutamine;

15.  ergutab liikmesriike tugevdama ELis kohtusüsteemi, suurendades teadlikkust, suutlikkust ja vahendeid, et tagada, et ebaseadusliku looduslike liikidega kauplemisega seonduvad kohtuprotsessid viiakse läbi tulemuslikult ja seaduse täies ulatuses ning et looduslike liikidega seotud kuritegude toimepanijatele määratakse kuriteo tõsidusele vastavad karistused; nõuab tungivalt, et komisjon hõlbustaks seetõttu liikmesriikidevahelist ühtlustamist seoses komisjoni soovitusega nr 2007/425/EÜ, et väikseimate karistusnormidega liikmesriike ei kasutataks eelistatud sisenemispunktina;

16.  kutsub komisjoni üles kontrollima ja jälgima põhjalikult direktiivi 2008/99/EÜ (keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu) rakendamist, võttes arvesse, et mõnedes liikmesriikides ei ole ikka veel kehtestatud tõhusaid kriminaalkaristusi, mis on kõnealuse direktiiviga ette nähtud kaitsealuste looduslike looma- või taimeliikide tapmise, hävitamise, omamise või äravõtmise eest;

17.  nõuab muu hulgas metsandusega seonduvaid kuritegusid käsitlevas ÜRO 2013. aasta mai resolutsioonis väljendatud probleemidele sarnanevatel põhjustel, et läbi vaadataks ka olemasolevad ebaseaduslikku puiduga kauplemist käsitlevad ELi õigusaktid ning muud metsaga seotud õigusaktid, et määrata kindlaks, kas need on piisavalt asjakohased ja tulemuslikud, et lahendada nende abil hetkel liidus ilmnev ulatusliku ebaseadusliku kauplemise probleem;

18.  juhib tähelepanu asjaolule, et hetkel on ELi liikmesriikides kaitsealuste looduslike liikidega kauplemise, nende ära- või kinnivõtmise ja omamise eest määratavad karistused ikka veel väga erinevad; juhib tähelepanu asjaolule, et liikmesriikide nii erinevad lähenemisviisid karistustele avaldavad sageli negatiivset mõju kontrollisüsteemide tulemuslikkusele ja liikmesriikides kontrolli eest vastutavate asutuste tõhususele;

19.  nõuab määruse (EÜ) nr 338/97 rikkumiste eest asjakohaseid karistusi, et tõkestada looduslike liikidega seotud kuritegevust, ning nõuab, et arvesse võetaks ka rikkumisega seotud liikide turu- ja kaitseväärtust ning tekkinud kulusid; nõuab sellise süsteemi väljatöötamist, mis võimaldab trahvimäärade korrapärast ajakohastamist ja kohandamist;

20.  rõhutab asjaolu, et direktiiviga 2008/99/EÜ (keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu) ühtlustatakse kogu liidus looduslike liikidega seotud kuritegude ja rikkumiste määratlused; juhib lisaks tähelepanu asjaolule, et direktiiviga nõutakse liikmesriikidelt tulemuslike, proportsionaalsete ja hoiatavate kriminaalkaristuste kehtestamist; nõuab seetõttu tungivalt, et liikmesriigid kehtestaksid viivitamatult looduslike liikidega seotud kuritegude jaoks asjakohased karistusmäärad;

21.  kutsub komisjoni ja nõukogu üles toetama asjaomastest olemasolevatest rahastamisvahenditest töötajate sihipärast koolitamist kogu jõustamisahelas;

22.  kutsub liikmesriike üles kasutama looduslike liikidega seotud kuritegevuse vastu võideldes kõiki asjakohaseid Euroopa ja liikmesriikide vahendeid, et võidelda organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu vastu ning tagada vara konfiskeerimine;

23.  kutsub kõiki liikmesriike üles järgima ÜRO kuritegevuse ennetamise ja kriminaalõiguse komisjoni 2013. aasta aprilli resolutsiooni ning ajakohastama oma õigusakte, et tagada organiseeritud kuritegevuse rühmituste osalusel toimuva ebaseadusliku looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemise käsitamine kriminaalkuriteona, mis on karistatav kuni nelja-aastase vabadusekaotusega või karmimalt, nii et rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise ÜRO konventsiooni saaks kasutada rahvusvahelise koostöö ja vastastikuse õigusabi alusena;

24.  nõuab, et EL ja liikmesriigid rakendaksid täielikult soovitusi, mille esitasid Interpol/IFAW oma uurimises „Project WEB” (internetis toimuva elevandiluukaubanduse kohta ELis);

25.  on teadlik asjaolust, et jätkusuutmatu ja ebaeetiline trofeeküttimine on põhjustanud CITESi I ja II lisas loetletud ohustatud liikide arvukuse olulise vähenemise, ning nõuab tungivalt, et liikmesriigid toetaksid jahitrofeede liikmesriikidesse sissetoomist käsitlevate ELi õigusnormide võimalikku läbivaatamist ja nõuaksid kõikide asjaomase õigusakti lisas B loetletud jahitrofeede importimiseks lubasid;

26.  võtab teatavaks dokumenteeritud probleemid, mis seonduvad loodusest kinni püütud loomade legaliseerimisega vähem piiravate sätete abil, milles käsitletakse vangistuses kasvatamist; kutsub komisjoni üles toetama CITESi osaliste konverentsi 16. istungi otsuseid 16.63–16.66 (vangistuses kasvatatud ja farmides peetavate isendite kohta) ning andma rahalist toetust uuringule väidetavalt vangistuses kasvatatud liikidega seonduvate probleemide hindamiseks, samuti suuniste väljatöötamiseks uurimisasutuste jaoks;

27.  nõuab Europoli spetsiaalse looduslike liikidega seotud kuritegude üksuse loomist, millel oleksid täielikud rahvusvahelised volitused ja kohustused, piisav ja asjakohase väljaõppega personal ning piisavad rahalised vahendid, et koondada kokku teave ja analüüsid ning koordineerida uurimisi, et korraldada rohkem ühisuurimisi ja kooskõlastada strateegilist lähenemist paremini; nõuab, et liikmesriikide kohalike uurimisasutuste ja rahvusvaheliste uurimisasutuste vahelist suhtlust optimeeritaks ja tõhustataks, eesmärgiga parandada teabevahetust ja suurendada seeläbi ka kohalike inspektorite töö tulemuslikkust ja tõhusust;

28.  kutsub liikmesriike üles looma sel eesmärgil Interpoli soovitatud riiklikud keskkonnaturbe rakkerühmad ning osalema Europolis kavandatud spetsiaalse looduslike liikidega seotud kuritegude üksuse kaudu koordineeritud tegevuses;

29.  kutsub komisjoni üles tagama, et komisjoni talituste CITESile eraldatud vahendid on ELi juhtpositsiooni tagamiseks piisavad, pidades silmas CITESi Gaborone paranduse jõustumist;

30.  kutsub komisjoni ja nõukogu üles kasutama ära oma kaubandus- ja arengualaseid õigusakte, et luua CITESi rakendamise tugevdamiseks sihipärased programmid ning eraldada vahendeid salaküttimise ja looduslike liikidega kauplemise vastase suutlikkuse suurendamiseks, toetades, tugevdades ja laiendades eelkõige jõustamisalaseid algatusi, nagu ASEAN-WEN (ASEANi riikide eluslooduse kaitse võrgustik), HA-WEN (Aafrika Sarve piirkonna eluslooduse kaitse võrgustik), LATF (Lusaka kokkuleppe rakkerühm) ja PAPECALF (COMIFACi kuuluvate riikide allpiirkondlik tegevuskava metsloomaliike käsitlevate riiklike õigusaktide kohaldamise tõhustamiseks aastatel 2012–2017), mille eesmärk on luua piirkondlikud ekspertiisikeskused ja anda looduslike liikidega seonduva kuritegevuse vastases koostöös eeskuju;

31.  ergutab Euroopa Liitu ja liikmesriike tegema ennetustööd, et teadvustada Euroopa kodanikele tõsiasja, et looduslike liikidega seotud kuritegevuse probleem ei puuduta ainult teisi mandreid, vaid et see on kogu meie planeeti ja ökosüsteemi mõjutav pakiline probleem, millel on kogu maailma kogukondade jaoks poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed;

Rahvusvahelised meetmed

32.  nõuab tungivalt, et komisjon ja nõukogu käsitleks looduslike liikidega seonduva kuritegevuse vastast võitlust arenguabi rahastamisvahendite kavandamisel prioriteedina nii temaatilistes kui ka piirkondlikes programmides;

33.  peab tervitatavaks asjaolu, et pärast UNCCPCJ 26. aprilli 2013. aasta resolutsiooni käsitatakse looduslike liikidega seotud kuritegevust samaväärsena selliste rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vormidega nagu inim- ja narkokaubandus, ja palub komisjonil ja liikmesriikidel võimendada kaubandus- ja arengupoliitikat, et tagada rahvusvahelise kokkuleppe täielik rakendamine; võtab teadmiseks, et 2013. aasta juunis nõukogus heaks kiidetud ELi prioriteedid ÜRO Peaassamblee 68. istungjärguks hõlmavad muu hulgas jõupingutuste suurendamist looduslike liikidega seotud kuritegevuse ja ebaseadusliku metsaraie vastu võitlemisel ning parema juhtimise edendamist;

34.  palub, et komisjon ja liikmesriigid teeksid CITESi raames ja tarbijariikidega peetava kahepoolse dialoogi käigus kõik endast oleneva, et sulgeda rahvusvahelised ja kodumaised paralleelsed turud, mis ergutavad nõudlust märkimisväärselt ohustatud liikide, näiteks elevantide, ninasarvikute ja tiigrite järele;

35.  juhib tähelepanu asjaolule, et CITESiga nähakse eeskirju mittetäitvate osaliste jaoks ette asjakohased mehhanismid; nõuab seega tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid kasutaks neid täiel määral, kui see osutub põhjendatuks;

36.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles looma usaldusfondi või muud sarnast vahendit vastavalt Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatava läbivaadatud finantsmääruse artiklile 187, et kaitsta looduslike liikidega kauplemise vastase võitluse tegevuskava raames kaitsealasid ja võidelda ebaseadusliku looduslike liikidega kauplemise ja salaküttimise vastu;

37.  nõuab, et EL ja selle liikmesriigid toetaksid kindlalt looduslike liikidega seotud kuritegevuse vastase võitluse rahvusvahelist konsortsiumi (ICCWC), kuhu kuuluvad CITES, Interpol, ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo (UNODC), Maailmapank ja Maailma Tolliorganisatsioon, pakkudes sellele muu hulgas rahalisi vahendeid ja oma ekspertiisi, et hõlbustada valitsuste suutlikkuse suurendamist ning teabe ja luureteabe vahetamist; nõuab, et EL ja liikmesriigid toetaksid jõustamist ja eeskirjade täitmist ICCWC liikmesriikides;

38.  peab kiiduväärseks asjaolu, et viimasel G8 tippkohtumisel, mis toimus 2013. aasta juunis Põhja-Iirimaal Lough Erne’is, otsustati võtta meetmeid ebaseadusliku kaitsealuste või ohustatud looduslike liikidega kauplemise vastu ning pakkuda poliitilist ja praktilist tuge sellistele piirkondlikele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele, kes teevad suuri jõupingutusi, et suurendada riikide suutlikkust oma piiride jälgimisel ja kontrollimisel ning võidelda selliste probleemi soodustavate teguritega nagu korruptsioon, rahvusvaheline organiseeritud kuritegevus ja ebaseaduslik kauplemine, mis kahjustavad valitsemist ja õigusriigi põhimõtteid ning on mõnel juhul terroristide oluliseks rahastamisallikaks;

39.  palub, et komisjon aitaks Aafrika ja Aasia asjaomase vööndi riikidega koostööd tehes neil tõhustada oma poliitikat ja õigusraamistikke, suurendada õiguskaitsealast suutlikkust, töötada välja tõhusad kohtusüsteemid ja tugevdada korruptsiooniga võitlemise mehhanisme, et võidelda looduslike liikidega seotud kuritegevuse vastu paremini nii kohalikul, riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil, toetades ja rahastades muu hulgas selliste algatuste kohaldamist nagu ICCWC töövahendid;

40.  palub komisjonil ja liikmesriikidel tugevdada oma poliitikat ja õigusraamistikke, suurendada õiguskaitsealast suutlikkust, tegeleda teabetehnoloogiaalaste vajadustega ning töötada välja tõhusad kohtusüsteemid, et võidelda looduslike liikidega seotud kuritegevuse vastu paremini nii kohalikul, riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil, toetades muu hulgas selliste algatuste rakendamist nagu ICCWC töövahendid ja spetsiaalselt looduslike liikidega seotud kuritegevusega tegelevate prokuröride koolitamine;

41.  palub komisjonil töötada välja piirkondlikud looduslike liikide kaitse strateegiad ja võrgustikud, mis on ülemaailmse koordineerimismehhanismi abil omavahel seotud, ning rakendada neid, toetades muu hulgas Interpoli keskkonnakuritegude programmi, riikliku keskkonnaturbe rakkerühmade loomist ja nende lõimimist selliste piirkondlike jõustamisorganitega nagu Lusaka kokkuleppe rakkerühm, HA-WEN, SAWEN (Lõuna-Aafrika eluslooduse kaitse võrgustik) ja ASEAN-WEN;

42.  võtab teadmiseks suure ja üha kasvava nõudluse ebaseaduslike looduslikest liikidest valmistatud toodete järele Hiinas ja Kagu-Aasias ning toonitab, et seda küsimust tuleb käsitleda ELi ja Aasia vahelises dialoogis kõige kõrgemal poliitilisel tasandil; toetab sellega seoses volinik Potocniku ja Hiina asemetsandusministri Zhang Jianlongi poolt 2013. aasta juulis allkirjastatud kokkulepet, milles käsitletakse looduslike liikidega kauplemise vastaseid ühiseid jõupingutusi ja mis kujutab endast märkimisväärset edusammu; soovib nimetatud kokkuleppe täielikku rakendamist;

43.  nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid käsitleksid neid küsimusi 2014. aastal toimuval Aafrika-ELi tippkohtumisel Aafrika Liidu, Aafrika arengu uue partnerluse (NEPAD), Aafrika riikide ministrite keskkonnakonverentsi (AMCEN) ning Aafrika Liidu Komisjoniga, et määrata aastateks 2014–2020 koostatava tulevase Aafrika-ELi ühisstrateegia jaoks kindlaks selle ülemaailmse probleemi puhul tehtava koostöö valdkonnad;

44.  ergutab komisjoni käsitlema looduslike liikidega kauplemist ka Atlandi-ülese koostöö raames, eesmärgiga töötada välja ühine lähenemisviis ja tagada tõhus õiguskord, et vältida ebaseaduslikult ostetud või müüdud toodete toomist Euroopa ja Ameerika turgudele ning täiustada sidekanaleid teabe jagamiseks looduslike liikide majandamise ja kaubanduseeskirjade kohta;

45.  ärgitab komisjoni ja liikmesriike toetama suure mõjuvõimuga riikides ministeeriumidevahelise koostöö alaseid jõupingutusi, et töötada välja ja viia ellu põhjalikult analüüsitud nõudluse vähendamise kampaaniad ning tagada nende strateegiate rakendamiseks piisavad ja pikaajalised investeeringud;

46.  kutsub komisjoni üles toetama asjaomaste looduslike liikide elupaikadele kõige lähemal asuvates kogukondades alternatiivsete elatusvahendite arendamist, millega aidataks selgelt kaasa looduslike liikide populatsioonide taastumisele ja säilimisele ning kaasataks kogukonnad salaküttimisvastasesse tegevusse;

47.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma vastu selged ja tulemuslikud õigusaktid ja kujundama poliitikat, millega vähendatakse ohustatud looduslikest liikidest saadud toodete tarbimist, rakendama neid õigusakte, teavitama tarbijaid looduslike liikide tarbimise mõjust ning andma küllaldast teavet selle kohta, millised tagajärjed ja ohud kaasnevad teatavate võõrliikide kontrollimatu levikuga kohalikus ökosüsteemis;

o
o   o

48.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, CITESi sekretariaadile, Interpolile, Europolile, ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise büroole, Maailmapangale ja Maailma Tolliorganisatsioonile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0047.
(2) EÜT L 61, 3.3.1997, lk 1.
(3) ELT L 166, 19.6.2006, lk 1.
(4) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0444.
(5) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0245.
(6) http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/Overview%20significant%20seizures.pdf

Õigusteave - Privaatsuspoliitika