Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2747(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0013/2014

Pateikti tekstai :

B7-0013/2014

Debatai :

PV 13/01/2014 - 18
CRE 13/01/2014 - 18

Balsavimas :

PV 15/01/2014 - 10.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0031

Priimti tekstai
PDF 321kWORD 83k
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d. - Strasbūras
Kova su nusikaltimais laukinei gamtai
P7_TA(2014)0031B7-0013/2014

2014 m. sausio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl nusikaltimų laukinei gamtai (2013/2747(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio mėn. JT Nusikalstamumo prevencijos ir baudžiamosios justicijos komisijos rezoliuciją, kurią 2013 m. liepos mėn. patvirtino JT Ekonominė ir socialinė taryba ir kurioje JT valstybės narės raginamos neteisėtą prekybą laukine fauna ir flora laikyti sunkiu nusikaltimu, kai joje dalyvauja organizuotos nusikalstamos grupuotės, taigi traktuoti ją taip pat, kaip prekybą žmonėmis ir prekybą narkotikais,

–  atsižvelgdamas į Interpolo ir Tarptautinio gyvūnų gerovės fondo (angl. IFAW) atliktą internetinės prekybos dramblio kaulu ES tyrimą, kuriame pažymėta, kad kova su internetu vykdomais nusikaltimais laukinei gamtai žengia dar tik pirmuosius žingsnius, ir raginama priimti specialius elektroninės prekybos teisės aktus, reglamentuojančius prekybą laukine fauna ir flora ES,

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. vasario 6 d. rezoliuciją dėl strateginių ES tikslų 2013 m. kovo 3−14 d. Bankoke (Tailandas) vyksiančiam Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) 16-ajam šalių konferencijos susitikimui(1),

–  atsižvelgdamas į minėtos šalių konferencijos susitikimo rezultatus, šalims sutarus dėl konkrečių veiksmų prieš brakonieriavimą ir neteisėtą prekybą laukine fauna ir flora, įskaitant sprendimus Nr. 16.39–16.40 ir sprendimus Nr. 16.78–16.83,

–  atsižvelgdamas į CITES konvenciją, kuri ES įgyvendinta Tarybos reglamentu (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą(2) ir Komisijos reglamentu (EB) Nr. 865/2006, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 įgyvendinimo taisykles(3),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 2 d. Berno konvencijos nuolatinio komiteto priimtą rekomendaciją Nr. 155 (2011) dėl neteisėto laukinių paukščių žudymo, gaudymo ir prekybos jais ir vėliau priimtą Komisijos veiksmų planą dėl neteisėto paukščių žudymo, gaudymo ir prekybos jais panaikinimo (Nr. 12/2012),

–  atsižvelgdamas į naujausias JAV, Filipinų ir Gabono iniciatyvas sunaikinti neteisėtas dramblio kaulo atsargas, kad visuomenė būtų informuota apie išaugusią dramblio kaulo paklausą ir didėjančias neteisėtos prekybos ir brakonieriavimo apimtis, siekiant pažaboti neteisėtą prekybą laukine fauna ir flora,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 26 d. bendrą 11 valstybių, kuriose gyvena Afrikos drambliai, lyderių pareiškimą (pagal B. Clintono pasaulinę iniciatyvą įsipareigoti imtis veiksmų plėtojant Afrikos dramblių gelbėjimo partnerystę), kuriame kitos šalys primygtinai raginamos paskelbti arba iš naujo nustatyti bet kokio dramblių ilčių ir dramblio kaulo produktų komercinio importo, eksporto, vidaus prekybos ar įsigijimo nacionalinius moratoriumus iki tol, kol brakonieriai nebekels grėsmės laukinių dramblių populiacijoms,

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. spalio 23 d. rezoliuciją „Kova su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir pinigų plovimu. Rekomendacijos dėl veiksmų ir iniciatyvų, kurių reikia imtis (galutinis pranešimas)“(4), ypač į jos 127 dalį, ir į savo 2013 m. birželio 11 d. rezoliuciją „Kova su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir pinigų plovimu. Rekomendacijos dėl veiksmų ir iniciatyvų, kurių reikia imtis (tarpinis pranešimas)“(5),

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 2013 m. vasario 27 d. Briuselyje surengto seminaro tarptautinių nusikaltimų laukinei gamtai tema rezultatus,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 29 d. klausimą Komisijai dėl nusikaltimų laukinei gyvūnijai (O-000123/2013 – B7-0529/2013),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi šiuo metu nusikaltimai laukinei gamtai, įskaitant brakonieriavimą ir neteisėtą gavybą, neteisėtų laukinės faunos ir floros produktų ir gaminių tranzitas ir neteisėtas tų produktų pardavimas ir naudojimas vartojimo šalyse yra didelis tarptautinis organizuotas nusikalstamas verslas, kurio metinė apyvarta – bent 19 milijardų JAV dolerių, ir užima ketvirtą vietą tarp stambiausių nusikalstamų veikų pasaulyje po prekybos narkotikais, klastojimo ir prekybos žmonėmis;

B.  kadangi neteisėta prekyba laukine fauna ir flora dažnai susijusi su tarptautiniais organizuotais nusikalstamais tinklais ir yra naudojama kaip tokių tinklų ir karinių sukilėlių grupuočių pajamų šaltinis;

C.  kadangi nusikaltimai laukinei gamtai kelia grėsmę atskirų gyvūnų gerovei ir atitinkamų gyvūnų ir augalų rūšių išsaugojimui ir dėl jų kyla rizika visoms vietos ekosistemoms;

D.  kadangi nusikaltimai laukinei gamtai yra didelė grėsmė daugelio šalių saugumui, politiniam stabilumui, ekonomikai, vietos pragyvenimo šaltiniams, gamtos ištekliams ir kultūros paveldui; kadangi reikiamų atsakomųjų veiksmų, kad būtų galima veiksmingai kovoti su šiomis grėsmėmis, apimtis dažnai peržengia aplinkosaugos ar laukinės gamtos teisės aktų vykdymo užtikrinimo institucijų kompetencijos ar pavienės šalies arba pavienio regiono ribas;

E.  kadangi neteisėta prekyba laukine fauna ir flora ne tik kelia didelę grėsmę saugumui, teisinei valstybei ir vietos bendruomenių, kurių laukinės gamtos ištekliai yra išeikvojami, vystymuisi, bet ir tautų bei regionų, kuriuose įsikūrusios tos bendruomenės, taikai ir saugumui, taip pat pasaulio tvariam vystymuisi;

F.  kadangi siekiant kovoti su nusikaltimais laukinei gamtai reikia koordinuotų pasaulinių atsakomųjų veiksmų aukščiausiu politiniu lygmeniu, teisės aktų vykdymo užtikrinimo institucijų tarptautiniu ir nacionaliniu lygmeniu ir reikia veiksmingai naudoti teisėsaugos ir baudžiamosios teisenos sistemų stiprinimo priemones;

G.  kadangi tol, kol laukinės gamtos produktų paklausa išliks didelė, o teisėsaugos pastangos bus menkos, teisėta prekyba ir toliau bus neteisėtos prekybos priedanga ir skatins brakonieriavimą;

1.  pabrėžia, kad ES yra ir didelė neteisėtos prekybos laukine fauna ir flora rinka, ir tranzito maršrutas; atkreipia dėmesį į tai, kad, Europolo vertinimu, pajamos iš neteisėtos prekybos nykstančiomis rūšimis siekia nuo 18 iki 26 milijardų eurų per metus, taigi, ES yra svarbiausia paskirties rinka pasaulyje;

2.  pabrėžia, kad CITES konvencijos tikslas yra užtikrinti, kad tarptautinė prekyba laukiniais gyvūnais ir augalais nekeltų grėsmės laukinių rūšių išlikimui;

3.  yra ypač susirūpinęs dėl to, kad, kaip įvertinta organizacijos „Global Financial Integrity“ ataskaitoje „Tarptautinis nusikalstamumas besivystančiose šalyse“, 2011 m. vasario mėn. vien neteisėtos internetinės prekybos laukinės gamtos produktais apimtis siekė 10 mlrd. JAV dolerių per metus;

4.  išreiškia susirūpinimą dėl vis glaudesnių asmenų ir pinigų, susijusių su prekyba laukine fauna ir flora, ryšių su kitų formų organizuota nusikalstama veika, įskaitant neteisėtą prekybą narkotikais ir ginklais, korupciją ir sukčiavimą, taip pat karinę agresiją ir terorizmą;

5.  yra susirūpinęs, nes dėl teisėsaugos pajėgumų stokos ir nepakankamo įgyvendinimo, didelio pelningumo ir mažų baudų neteisėta prekyba laukine fauna ir flora yra patraukli organizuotoms nusikalstamoms grupuotėms, ypač užsiimančioms kontrabanda;

6.  pabrėžia, kad jeigu ES ir jos valstybės narės norėtų imtis tikros lyderystės vaidmens nykstančių rūšių apsaugos srityje, būtina ne tik skubiai užtikrinti aktyvų ir plačių užmojų tarptautinių derybų skatinimą, bet ir sukurti tinkamiausią teisinę sistemą ir įgyvendinimo sąlygas, kurios užtikrintų, kad visos spragos, prisidedančios prie šios neteisėtos prekybos, būtų Sąjungoje panaikintos;

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad nusikaltimai laukinei gamtai gali kelti didelę grėsmę teisinei valstybei ir tvariam vystymuisi;

8.  žino, kad įvairių laukinių gyvūnų rūšių brakonieriavimas gajus ir ES teritorijoje ir kad šiuo metu vis dar žudomi, gaudomi ir parduodami retų rūšių gyvūnai – būtent specialiai saugomų ir netgi nykstančių rūšių, kurios išvardytos Direktyvos 92/43/EEB (Buveinių direktyvos) IV priede ir Direktyvos 2009/147/EB (Paukščių direktyvos) I priede;

Veiksmai ES viduje

9.  primygtinai ragina Komisiją neatidėliojant parengti ES kovos su nusikaltimais laukinei gamtai ir neteisėta prekyba laukine fauna ir flora veiksmų planą, įskaitant aiškius siekiamus rezultatus ir tvarkaraščius;

10.  pabrėžia, kad ES yra pagrindinis neteisėtų laukinės gamtos produktų, tokių kaip dramblio kaulas ir gyvi gyvūnai, tranzito tikslas, kaip pabrėžiama neseniai paskelbtoje TRAFFIC(6) ataskaitoje, todėl ji turi didelių galimybių kontroliuoti šią prekybą;

11.  ragina valstybes nares paskelbti dramblių ilčių, taip pat žaliavinių ir apdirbtų dramblio kaulo produktų komercinio importo, eksporto, vidaus prekybos ir įsigijimo moratoriumus iki tol, kol brakonieriai nebekels grėsmės laukinių dramblių populiacijoms;

12.  ragina valstybes nares prisijungti prie kitų CITES konvencijos šalių ir parodyti aiškų nusistatymą prieš neteisėtą prekybą laukine fauna ir flora ir neteisėtų laukinės gamtos produktų paklausą sunaikinant neteisėtas dramblio kaulo atsargas;

13.  ragina valstybes nares visapusiškai įgyvendinti Komisijos rekomendaciją 2007/425/EB nustatančią veiksmus, skirtus Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą vykdymui; rekomenduoja valstybėms narėms nedelsiant konfiskuoti visus sulaikytus gyvūnus, kad būtų geriau įgyvendinama CITES konvencija ir būtų saugoma gyvų gyvūnų gerovė;

14.  ragina Komisiją skatinti CITES nuolatinį komitetą įvykdyti 16-ajame šalių konferencijos susitikime priimtą sprendimą Nr. 16.47 dėl nuostatų supaprastinimo, kad būtų nustatytas paprastesnis gyvūnų, kuriais neteisėtai prekiaujama, ir konfiskuotų gyvūnų naudojimas siekiant užtikrinti suderintą požiūrį į keitimąsi informacija ir spartų konfiskuotų gyvų gyvūnų apgyvendinimą;

15.  ragina valstybes nares stiprinti ES teismines institucijas informuotumo, pajėgumų ir išteklių didinimo priemonėmis, siekiant užtikrinti, kad būtų veiksmingai ir visapusiškai laikantis įstatymų vykdomas baudžiamasis persekiojimas už neteisėtą prekybą laukine fauna ir flora ir kad asmenims, įvykdžiusiems nusikaltimus laukinei gamtai, būtų skiriamos nusikaltimo sunkumą atitinkančios bausmės; todėl primygtinai ragina Komisiją paspartinti derinimą tarp valstybių narių pagal Komisijos rekomendaciją Nr. 2007/425/EB, siekiant, kad nebūtų naudojamasi valstybėmis narėmis, kuriose baudos yra mažiausios, kaip pageidaujamu įvežimo punktu;

16.  ragina Komisiją stebėti ir nuodugniai prižiūrėti Direktyvos 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę taikymą, nes net ir dabar kai kuriose valstybėse narėse dar nenustatytos veiksmingos baudžiamosios nuobaudos, pagal tą direktyvą taikytinos asmenims, kurie žudo, naikina, laiko ar gaudo saugomų faunos ir floros rūšių egzempliorius;

17.  ragina, atsižvelgiant į susirūpinimą, panašų į išreikštą 2013 m. gegužės mėn. JT rezoliucijoje, dėl, be kita ko, miškų nusikaltimų, persvarstyti esamas ES priemones dėl neteisėtos prekybos mediena ir kitus su miškais susijusius aktus, kad būtų nustatyta, ar jų pakanka ir ar jie veiksmingi siekiant kovoti su didelio masto neteisėta prekyba, kuri šiuo metu nustatyta Sąjungos teritorijoje;

18.  atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo metu ES vis dar labai skiriasi valstybėse narėse skiriamos nuobaudos asmenims, kurie parduoda, gaudo ar laiko saugomus laukinės faunos ir floros egzempliorius; pažymi, kad tokia valstybių narių požiūrio į nuobaudas įvairovė dažnai neigiamai veikia kontrolės sistemų veiksmingumą ir už ją atsakingų darbuotojų atliekamų patikrinimų kiekvienoje valstybėje narėje rezultatyvumą;

19.  ragina nustatyti tinkamas sankcijas už Reglamento (EB) Nr. 338/97 pažeidimus, kad būtų atgrasoma nuo nusikaltimų laukinei gamtai, taip pat atsižvelgti į rūšių rinkos vertę, su nusikaltimu susijusių rūšių išsaugojimo vertę ir patirtas išlaidas; ragina sukurti sistemą, kurioje būtų numatyta reguliariai atnaujinti ir tikslinti baudų dydžius;

20.  pabrėžia, kad Direktyvoje 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę visoje Sąjungoje suvienodinamos su laukine gamta susijusių nusikaltimų apibrėžtys; be to, pažymi, jog direktyvoje reikalaujama, kad valstybės narės taikytų veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias baudžiamąsias sankcijas, todėl primygtinai ragina valstybes nares nedelsiant nustatyti tinkamus sankcijų už nusikaltimus laukinei gamtai dydžius;

21.  ragina Komisiją ir Tarybą remti tikslinį mokymą, skirtą visai vykdymo užtikrinimo grandinei, pagal atitinkamas esamas finansines priemones;

22.  ragina valstybes nares panaudoti visas atitinkamas ES ir vidaus priemones, kuriomis kovojama su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir pinigų plovimu, ir užtikrinti, kad kovojant su nusikaltimais laukinei gamtai turtas būtų konfiskuojamas;

23.  ragina visas valstybes nares laikytis 2013 m. balandžio mėn. JT Nusikalstamumo prevencijos ir baudžiamosios justicijos komisijos rezoliucijos ir atnaujinti savo teisės aktus, siekiant užtikrinti, kad neteisėta prekyba laukine fauna ir flora, kurioje dalyvauja organizuotos nusikalstamos grupuotės, būtų laikoma nusikalstama veika, už kurią baudžiama laisvės atėmimo bausme iki ketverių metų ar daugiau, ir kad JT konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą galima būtų naudoti kaip tarptautinio bendradarbiavimo ir tarpusavio teisinės pagalbos teikimo pagrindą;

24.  ragina ES ir valstybes nares visapusiškai įgyvendinti rekomendacijas, pateiktas internetinės prekybos dramblio kaulu ES Interpolo ir IFAW tyrime „Project WEB“;

25.  supranta, kad dėl netvarios ir neetiškos trofėjų medžioklės labai sumažėjo CITES I ir II prieduose išvardytų nykstančių rūšių gyvūnų skaičius ir primygtinai ragina valstybes nares remti galimą medžioklės trofėjų importą į ES valstybes nares reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatų persvarstymą, taip pat reikalauti visų rūšių, išvardytų atitinkamo akto B priede, trofėjų importo leidimų;

26.  atkreipia dėmesį į dokumentuotas problemas, kai pelnomasi iš laisvėje sugautų gyvūnų pasinaudojant ne tokiomis griežtomis veisimo nelaisvėje nuostatomis; ragina Europos Komisiją pritarti 16-ajame šalių konferencijos susitikime priimtiems sprendimams Nr. 16.63–16.66 dėl nelaisvėje veisiamų ir auginamų rūšių ir skirti finansavimą, kad būtų atliktas tyrimas, kuriame būtų įvertinti probleminiai klausimai dėl rūšių, kurios laikomos veisiamomis nelaisvėje, ir parengtos gairės dėl laikymo vietų tikrinimo;

27.  ragina įsteigti specialų Europolo kovos su nusikaltimais laukinei gamtai skyrių, kuriam būtų priskirti visateisiai tarptautiniai įgaliojimai ir prievolės ir kuris būtų aprūpintas pakankamais ir kvalifikuotais žmogiškaisiais ištekliais, taip pat tinkamu finansavimu, kad būtų centralizuojama informacija ir analizė, taip pat koordinuojami tyrimai, siekiant atlikti daugiau bendrų tyrimų ir labiau suderinto strateginio požiūrio; ragina optimizuoti ir remti valstybių narių vietos ir tarptautinių kontrolės institucijų ryšius, siekiant pagerinti keitimąsi informacija ir taip padidinti vietos inspektorių darbo efektyvumą ir rezultatyvumą;

28.  ragina valstybes nares tuo tikslu įsteigti nacionalinio aplinkos saugumo darbo grupes (angl. NEST), kaip rekomenduoja Interpolas, ir dalyvauti koordinuotuose veiksmuose per siūlomą specialų Europolo kovos su nusikaltimais laukinei gamtai skyrių;

29.  ragina Komisiją užtikrinti, kad jos tarnybose būtų skiriama pakankamai išteklių CITES, kad ES galėtų atlikti vadovaujamąjį vaidmenį, įsigaliojus CITES konvencijos Gaborono pataisai;

30.  ragina Komisiją ir Tarybą kaip svertu pasinaudoti savo prekybos ir vystymosi priemonėmis, kad būtų parengtos tikslinės programos, kuriomis būtų siekiama stiprinti CITES įgyvendinimą ir teikti išteklius, kad būtų didinamas pajėgumas kovoti su brakonieriavimu ir neteisėta prekyba, visų pirma remti, stiprinti ir plėtoti vykdymo užtikrinimo iniciatyvas, pvz., laukinės gyvūnijos apsaugos vykdymo užtikrinimo tinklus ASEAN-WEN (angl. (ASEAN Wildlife Enforcement Network), HA-WEN (angl. Horn of Africa Wildlife Enforcement Network), LATF (angl. Lusaka Agreement Task Force) ir PAPECALF (pranc. Plan d’Action sous-régional des pays de l’espace COMIFAC pour le renforcement de l’application des législations nationales sur la faune sauvage 2012 – 2017), kuriomis siekiama įsteigti regioninius kompetencijos centrus ir nustatyti bendradarbiavimo kovojant su nusikaltimais laukinei gamtai modelius;

31.  ragina ES ir valstybes nares aktyviai veikti siekiant informuoti ES piliečius apie tai, kad nusikaltimai laukinei gamtai nėra tik kitų žemynų problema – tai klausimas, kurį būtina skubiai spręsti, nes jis susijęs su mūsų planeta bei ekosistema ir daro politinį, ekonominį ir socialinį poveikį bendruomenėms visame pasaulyje;

Tarptautinio lygmens veiksmai

32.  primygtinai ragina Komisiją ir Tarybą, programuojant paramos vystymuisi finansines priemones, įtraukti kovą su nusikaltimais laukinei gamtai kaip prioritetą tiek į teminį, tiek į regioninį programavimą;

33.  palankiai vertina tai, kad 2013 m. balandžio 26 d. priėmus JT Nusikalstamumo prevencijos ir baudžiamosios justicijos komisijos rezoliuciją nusikaltimai laukinei gamtai prilyginti sunkiam tarptautiniam organizuotam nusikalstamumui, tokiam kaip prekyba žmonėmis ir prekyba narkotikais, ir ragina Komisiją ir valstybes nares pasinaudoti savo prekybos ir vystymosi politika siekiant užtikrinti, kad šis tarptautinis susitarimas būtų visapusiškai įgyvendintas; atkreipia dėmesį į tai, kad Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 68-ajai sesijai nustatytuose ES prioritetuose, kuriuos Taryba patvirtino 2013 m. birželio mėn., išlieka siūlymas didinti pastangas kovoti su nusikaltimais laukinei gamtai ir neteisėta medienos ruoša, taip pat skatinti geresnį valdymą;

34.  ragina Komisiją ir valstybes nares dėti kuo didesnes pastangas vykdant CITES ir dvišalius dialogus su vartojimo šalimis, siekiant užtikrinti lygiagrečių legalių tarptautinių ir vidaus rinkų, kurios skatina tokių dideliame pavojuje atsidūrusių rūšių kaip drambliai, raganosiai ir tigrai paklausą, uždarymą;

35.  pažymi, kad pagal CITES nuostatų nesilaikančioms šalims galima taikyti priemones; todėl primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares prireikus pasinaudoti visomis tomis nuostatomis;

36.  ragina Komisiją ir valstybes nares įsteigti, kaip kovos su neteisėta prekyba laukine fauna ir flora veiksmų plano dalį, patikos fondą arba sukurti panašią priemonę, remiantis persvarstyto Sąjungos bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 187 straipsniu, siekiant apsaugoti saugomas teritorijas ir kovoti su neteisėta prekyba laukine fauna ir flora ir brakonieriavimu;

37.  ragina ES ir valstybes nares tvirtai remti Tarptautinį kovos su nusikaltimais laukinei gamtai konsorciumą (angl. ICCWC), kurį sudaro CITES, Interpolas, Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo prevencijos biuras (angl. UNODC), Pasaulio bankas ir Pasaulio muitinių organizacija, taip pat teikti finansinius išteklius ir specialistų žinias, kad vyriausybėms būtų lengviau stiprinti pajėgumus, keistis informacija ir žvalgybos informacija ir padėti ICCWC nariams užtikrinti įgyvendinimą ir atitiktį;

38.  palankiai vertina tai, kad paskutiniame G8 aukščiausiojo lygio susitikime (2013 m. birželio mėn. Lough Erne, Šiaurės Airijoje) priimtas sprendimas imtis veiksmų kovojant su neteisėta prekyba saugomomis ar nykstančiomis laukinės faunos ir floros rūšimis ir pasiūlyti politinę ir praktinę paramą regioninėms ir tarptautinėms organizacijoms, kurios stengiasi didinti šalių gebėjimus stebėti ir kontroliuoti savo sienas ir šalinti tokius nusikaltimams geresnes sąlygas sudarančius veiksnius kaip korupcija, tarpvalstybinis organizuotas nusikalstamumas ir neteisėta prekyba, kurie silpnina valdymą ir teisinę valstybę ir kai kuriais atvejais tampa svarbiu teroristų finansavimo šaltiniu;

39.  ragina Komisiją, dirbant su Afrikos ir Azijos paplitimo arealo valstybėmis, padėti toms valstybėms sugriežtinti savo politiką ir teisines sistemas, padidinti teisėsaugos pajėgumus, sukurti efektyvias teismines sistemas ir sustiprinti mechanizmus, skirtus kovai su korupcija, kad būtų geriau kovojama su nusikaltimais laukinei gamtai vietos, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, taip pat remiant ir finansuojant tokių iniciatyvų, kaip ICCWC priemonių rinkinys, įgyvendinimą;

40.  ragina Komisiją ir valstybes nares sugriežtinti savo politiką ir teisines sistemas, padidinti teisėsaugos pajėgumus, patenkinti žvalgybos technologijų poreikius ir sukurti efektyvias teismines sistemas, kad būtų geriau kovojama su nusikaltimais laukinei gamtai vietos, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, be kita ko, remiant tokių iniciatyvų, kaip ICCWC priemonių rinkinys ir nusikaltimų laukinei gamtai srityje besispecializuojančių prokurorų rengimas, įgyvendinimą;

41.  ragina Komisiją parengti ir įgyvendinti regionines laukinės gamtos apsaugos vykdymo užtikrinimo strategijas ir tinklus, kurie būtų tarpusavyje sujungti pasinaudojant pasauliniu koordinavimo mechanizmu, be kita ko, remiant Interpolo kovos su nusikaltimais aplinkai programą, nacionalinių aplinkos saugumo darbo grupių (angl. NEST) įsteigimą ir jų integravimą į tokias regionines vykdymo užtikrinimo institucijas kaip Lusakos susitarimo darbo grupė (angl. Lusaka Agreement Task Force), tinklai HA-WEN, SAWEN (angl. South Africa Wildlife Enforcement Network) ir ASEAN-WEN;

42.  atkreipia dėmesį į didelę ir vis augančią neteisėtų laukinės gamtos produktų iš Kinijos ir pietryčių Azijos paklausą ir pabrėžia, kad šį klausimą reikia įtraukti į ES ir Azijos dialogo darbotvarkę aukščiausiu politiniu lygmeniu; atsižvelgdamas į tai, pritaria susitarimui, kurį 2013 m. liepos mėn. pasirašė Komisijos narys J. Potočnik ir Kinijos Valstybinių miškų administracijos viceministras Zhang Jianlong, dėl kovos su neteisėta prekyba laukine fauna ir flora bendrų veiksmų, nes tai yra svarbus žingsnis pirmyn, ir norėtų, kad jis būtų visapusiškai įgyvendintas;

43.  primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares nagrinėti problemas kartu su Afrikos Sąjunga, NEPAD (angl. New Partnership for Africa’s Development), AMCEN (angl. African Ministerial Conference on the Environment) ir Afrikos Sąjungos komisija, atsižvelgiant į būsimą Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimą 2014 m., kad būtų nustatytos bendradarbiavimo veiksmų šioms pasaulinėms problemoms spręsti sritys būsimoje bendroje Afrikos ir ES strategijoje 2014–2020 m.;

44.  ragina Komisiją įtraukti neteisėtos prekybos laukine fauna ir flora klausimą į transatlantinį bendradarbiavimą, siekiant sukurti bendrą požiūrį, pagal kurį būtų užtikrinami veiksmingi teisiniai režimai, neleidžiantys produktams, kuriais neteisėtai prekiaujama, patekti į Europos ir Amerikos rinkas, ir gerinami ryšių kanalai, kad būtų galima dalytis informacija apie laukinės gamtos valdymą ir prekybos taisykles;

45.  ragina Komisiją ir valstybes nares remti pagrindinių šalių pastangas dirbti ministerijų lygmeniu siekiant parengti ir įgyvendinti gerai tyrimais pagrįstas paklausos mažinimo kampanijas ir užtikrinti pakankamas ilgalaikes investicijas į šių strategijų įgyvendinimą;

46.  ragina Komisiją remti alternatyvių pragyvenimo šaltinių plėtojimą arčiausiai prie atitinkamos laukinės faunos ir floros esančioms vietos bendruomenėms, kurios aiškiai prisideda prie laukinių gyvūnų populiacijų atkūrimo ir išsaugojimo, ir įtraukti šias bendruomenes į kovos su brakonieriavimu veiksmus;

47.  ragina Komisiją ir valstybes nares priimti ir įgyvendinti aiškius ir veiksmingus teisės aktus ir politiką, kuriais būtų atgrasoma nuo produktų iš pažeidžiamų laukinės faunos ir floros rūšių vartojimo, šviesti vartotojus apie laukinės faunos ir floros rūšių vartojimo poveikį ir teikti tinkamą informaciją apie nekontroliuojamo tam tikrų svetimų rūšių plitimo vietinėse ekosistemose padarinius ir pavojus;

o
o   o

48.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, CITES sekretoriatui, Interpolui, Europolui, Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo prevencijos biurui, Pasaulio bankui ir Pasaulio muitinių organizacijai.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2013) 0047.
(2) OL L 61, 1997 3 3, p. 1.
(3) OL L 166, 2006 6 19, p. 1.
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0444.
(5) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0245.
(6) http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/Overview%20significant%20seizures.pdf

Teisinė informacija - Privatumo politika