Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2031(REG)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0012/2014

Внесени текстове :

A7-0012/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/01/2014 - 8.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0035

Приети текстове
PDF 386kWORD 85k
Четвъртък, 16 януари 2014 г. - Страсбург
Изменение на членовете от Правилника за дейността на ЕП относно снемането и защитата на парламентарния имунитет
P7_TA(2014)0035A7-0012/2014

Решение на Европейския парламент от 16 януари 2014 г. относно изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент относно снемането и защитата на парламентарния имунитет (2013/2031(REG))

Европейският парламент,

—  като взе предвид писмото на председателя на Комисията по правни въпроси от 9 ноември 2012 г.,

—  като взе предвид членове 211 и 212 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на Комисията по конституционни въпроси и становището на Комисията по правни въпроси (A7‑0012/2014),

1.  Реши да внесе в своя правилник следните изменения;

2.  Напомня, че настоящите изменения влизат в сила на първия ден от следващата месечна сесия;

3.  Възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета и на Комисията.

Текст в сила   Изменение
Изменение 1
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 5 — параграф 1 а (нов)
1a.  Парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове.
Изменение 2
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 6 — параграф 1
1.   При упражняването на правомощията си, свързани с привилегиите и имунитетите, Парламентът се стреми преди всичко към запазване на неприкосновеността си на демократична законодателна асамблея и към осигуряване на независимостта на своите членове при изпълнението на техните функции.
1.   При упражняването на правомощията си, свързани с привилегиите и имунитетите, Парламентът работи за запазване на неприкосновеността си на демократична законодателна асамблея и осигуряване на независимостта на своите членове при изпълнението на техните функции. Всяко искане за снемане на имунитет се оценява в съответствие с членове 7, 8 и 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и с принципите, посочени в настоящия член.
Изменение 3
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 6 — параграф 2
2.  Всяко искане за снемане на имунитет, отправено до председателя от компетентен орган на държава членка, се обявява в пленарно заседание и се отнася за разглеждане от компетентната комисия.
заличава се
Изменение 4
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 6 — параграф 3
3.  Всяко искане за защита на привилегии и имунитети, отправено до председателя от действащ или бивш член на ЕП, се обявява в пленарно заседание и се отнася за разглеждане от компетентната комисия.
заличава се
Изменение 5
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 6 — параграф 4
4.  В случай на задържане или ограничаване на свободата на придвижване на член на ЕП в предполагаемо нарушение на неговите привилегии и имунитети, председателят на Парламента, като неотложна мярка, след консултации с председателя и докладчика на компетентната комисия, предприема действия за защита на привилегиите и имунитетите на засегнатия член на ЕП. Председателят уведомява компетентната комисия за предприетите от него действия и информира Парламента.
заличава се
Изменение 6
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 6 — параграф 4а (нов)
4a.  Когато член на ЕП е призован да се яви като свидетел или вещо лице, не се налага да бъде искано снемане на имунитета, при условие че:
—  той няма да бъде задължен да се яви на дата или в час, който възпрепятства или затруднява изпълнението на парламентарните му задължения, или ще има възможност да даде показанията си писмено или под друга форма, която не затруднява изпълнението на парламентарните му задължения; и
—  той не е задължен да даде показания относно информация, която е получил поверително при изпълнението на мандата си и която счита, че не е уместно да разкрива.
Изменение 7
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 6 а (нов)
Член 6а
Защита на привилегии и имунитет
1.  В случаи, когато има сигнал за нарушаване на привилегиите или имунитетите на действащ или бивш член на ЕП от страна на органите на държава членка, може да бъде отправено искане в съответствие с член 7, параграф 1 за решение на Парламента дали в действителност е имало нарушение на тези привилегии или имунитети.
2.  По-специално такова искане за защита на привилегии и имунитети може да бъде отправено, ако се счете, че обстоятелствата съставляват ограничение от административен или друг характер за свободното движение на членовете на ЕП, пътуващи от или към мястото на заседанията на Парламента, или за изразяването на мнение или упражняването на право на глас при изпълнението на задълженията им, или ако обстоятелствата попадат в обхвата на член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.
3.  Искане за защита на привилегиите и имунитетите на член на ЕП не е допустимо, ако във връзка със същото съдебно производство вече е получено искане за снемане или за защита на имунитета на същия член на ЕП, независимо дали към момента вече е взето решение или не.
4.  Разглеждането на искане за защита на привилегиите и имунитетите на член на ЕП не се продължава, ако във връзка със същото съдебно производство е получено искане за снемане на имунитета на този член на ЕП.
5.  В случаи, в които е взето решение да не се защитават привилегиите и имунитетите на даден член на ЕП, последният може да отправи искане за преразглеждане на решението, като представи нови доказателства. Искането за преразглеждане е недопустимо, ако срещу решението е заведен иск по член 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз или ако председателят счете, че предоставените нови доказателства не обосновават в достатъчна степен решение за преразглеждане.
Изменение 8
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 6 б (нов)
Член 6б
Спешни действия на председателя за защита на имунитет
1.  В случай на задържане или ограничаване на свободата на придвижване на член на ЕП в явно нарушение на неговите привилегии и имунитети председателят на Парламента, като неотложна мярка и след консултации с председателя и докладчика на компетентната комисия, може по своя инициатива да предприеме действия за защита на привилегиите и имунитетите на съответния член на ЕП. Председателят уведомява компетентната комисия за предприетите от него действия и информира Парламента.
2.  Когато председателят се възползва от правомощията си по параграф 1, компетентната комисия се запознава с неговата инициатива на следващото си заседание. Ако счете за необходимо, комисията може да изготви доклад до Парламента.
Изменение 9
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 7 — параграф -1 (нов)
-1. Всяко искане за снемане на имунитет, отправено до председателя от компетентен орган на държава членка, или искане за защита на привилегии и имунитети, отправено до председателя от действащ или бивш член на ЕП, се обявява в пленарно заседание и се отнася за разглеждане от компетентната комисия.
Изменение 10
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 7 — параграф 1
1.   Компетентната комисия разглежда своевременно всички искания за снемане на имунитет и за защита на имунитет и привилегии, по реда на тяхното подаване.
1.   Комисията разглежда своевременно всички искания за снемане на имунитет или за защита на привилегии и имунитети, като същевременно отчита относителната им сложност.
Изменение 11
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 7 — параграф 3
3.   Комисията може да поиска от съответния орган да й предостави всяка информация или обяснение, които тя счете за необходими, за да прецени дали имунитетът следва да бъде снет или защитен. На засегнатия член на ЕП се дава право да бъде изслушан; той може да представя всякакви документи или други писмени доказателства, които счита, че имат отношение към случая. Той може да бъде представляван от друг член на ЕП.
3.   Комисията може да поиска от съответния орган да ѝ предостави всяка информация или обяснение, които тя счете за необходими, за да прецени дали имунитетът следва да бъде снет или защитен.
Изменение 12
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 7 — параграф 3 а (нов)
3a.  На засегнатия член на ЕП се дава право да бъде изслушан; той може да представя всякакви документи или други писмени доказателства, които счита, че имат отношение към случая. Той може да бъде представляван от друг член на ЕП.
Членът на ЕП не присъства на разискванията относно искането за снемане или защита на имунитета му, освен на самото изслушване.
Председателят на комисията отправя покана за изслушване към члена на ЕП, като посочва дата и час. Членът на ЕП може да се откаже от правото си да бъде изслушан.
Ако членът на ЕП не присъства на изслушването съгласно поканата, се счита, че той се е отказал от правото си да бъде изслушан, освен ако не поиска да бъде освободен от изслушване на предложената дата и час, като посочи причини за това. Председателят на комисията решава дали такова искане за освобождаване може да бъде прието с оглед на посочените причини. Не се допускат жалби по този въпрос.
Ако председателят на комисията одобри искането за освобождаване, той отправя покана към члена на ЕП за изслушване на нова дата и час. Ако членът на ЕП не се яви съгласно втората покана за изслушване, процедурата продължава, без той да бъде изслушан. Не се приемат други искания за освобождаване от изслушване или за изслушване.
Изменение 13
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 7 — параграф 5
5.  Когато член на ЕП е призован да се яви като свидетел или вещо лице, не се налага да бъде поискано снемане на имунитета, при условие че:
заличава се
–  той не е задължен да се яви на дата или по време, което възпрепятства или затруднява изпълнението на парламентарните му задължения, или има възможност да даде показанията си писмено или под друга форма, която не затруднява изпълнението на парламентарните му задължения;
–  той не е задължен да даде показания относно информация, която е получил поверително при изпълнението на мандата си и която счита, че не е уместно да разкрива.
Изменение 14
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 7 — параграф 6
6.  В случай на защита на имунитети или привилегии, комисията посочва дали фактическите обстоятелства съставляват пречка от административен или друг характер за свободното движение на членовете на ЕП, пътуващи от или към мястото на парламентарното заседание, от една страна, или за изразяване на мнение или упражняване на право на глас при осъществяване на мандата им, от друга страна, и дали попада сред хипотезите на член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите, които не се уреждат от националното право, и прави предложение, с което приканва съответния орган да състави необходимите заключения.
заличава се
Изменение 15
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 7 — параграф 10
10.  Когато председателят се възползва от правомощията си по член 6, параграф 4, компетентната комисия се запознава с неговата инициатива на следващото си заседание. Ако счете за необходимо, комисията може да изготви доклад до Парламента.
заличава се
Изменение 16
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 7 — параграф 12 а (нов)
12a.  Комисията определя принципите за прилагане на настоящия член.
Правна информация - Политика за поверителност