Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/2031(REG)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0012/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0012/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 16/01/2014 - 8.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0035

Elfogadott szövegek
PDF 318kWORD 84k
2014. január 16., Csütörtök - Strasbourg
Az eljárási szabályzat módosítása a képviselői mentelmi jog felfüggesztése és fenntartása vonatkozásában
P7_TA(2014)0035A7-0012/2014

Az Európai Parlament 2014. január 16-i határozata a Parlament eljárási szabályzatának a képviselői mentelmi jog felfüggesztése és fenntartása tekintetében történő módosításáról (2013/2031(REG))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Jogi Bizottság elnökének 2012. november 9-i levelére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 211. és 212. cikkére,

–  tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A7-0012/2014),

1.  úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2.  rámutat arra, hogy a módosítások a következő ülés első napján lépnek hatályba;

3.  utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Hatályos szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
5 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A parlamenti mentelmi jog nem a képviselők személyes kiváltsága, hanem a teljes Parlament és az egyes képviselők függetlenségének biztosítéka.
Módosítás 2
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
6 cikk – 1 bekezdés
(1). Hatáskörének gyakorlása során a kiváltságok és a mentességek tekintetében a Parlament elsődlegesen arra törekszik, hogy demokratikus jogalkotó gyűlésként megőrizze integritását és biztosítsa a képviselők függetlenségét feladataik teljesítése során.
(1)   Hatáskörének gyakorlása során a kiváltságok és a mentességek tekintetében a Parlament fellép annak érdekében, hogy demokratikus jogalkotó gyűlésként megőrizze integritását és biztosítsa a képviselők függetlenségét feladataik teljesítése során. A mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelmeket az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 7., 8. és 9. cikke és az e cikkben említett elvek alapján kell értékelni.
Módosítás 3
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
6 cikk – 2 bekezdés
(2)  A tagállamok illetékes hatóságainak valamely képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló, az elnökhöz intézett kérelmét a Parlament plenáris ülésén jelentik be, és az illetékes bizottsághoz utalják.
törölve
Módosítás 4
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
6 cikk – 3 bekezdés
(3)  A kiváltságok és mentességek fenntartására irányuló, képviselő, illetve volt képviselő által az elnöknek benyújtott összes kérelmet a Parlament plenáris ülésén jelentik be, és az illetékes bizottsághoz utalják.
törölve
Módosítás 5
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
6 cikk – 4 bekezdés
(4)  Sürgős esetekben, ha egy képviselőt letartóztatnak vagy mozgásszabadságában korlátoznak, és ezzel kiváltságai és mentességei nyilvánvalóan sérülnek, az elnök az illetékes bizottság elnökével és előadójával való előzetes megbeszélést követően kezdeményezheti az érintett képviselő kiváltságainak és mentességeinek érvényesítését. Az elnök ismerteti a kezdeményezést a bizottsággal és tájékoztatja a Parlamentet.
törölve
Módosítás 6
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
6 cikk – 4a bekezdés (új)
(4a)  Ha egy képviselőnek tanúként vagy szakértőként kell megjelennie, nem szükséges kérni a mentelmi jog felfüggesztését, feltéve hogy
–  a képviselőnek nem olyan napon vagy időpontban kell megjelennie, amely parlamenti feladatainak teljesítését akadályozza vagy hátráltatja, vagy lehetősége van írásban, illetve olyan más formában nyilatkozatot tenni, amely parlamenti kötelezettségeinek ellátásában nem hátráltatja; továbbá
–  a képviselőt nem kötelezik arra, hogy olyan bizalmas értesülésre vonatkozó vallomást tegyen, amelyhez képviselői megbízatásának gyakorlása során jutott, és amelyet nem kíván a nyilvánosság elé tárni.
Módosítás 7
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
6 a cikk (új)
6a. cikk
A kiváltságok és a mentelmi jog fenntartása
(1)  Azokban az esetekben, amikor a tagállami hatóságok feltehetőleg megsértették egy képviselő vagy volt képviselő kiváltságait és mentességeit, határozat meghozatala iránti kérelem nyújtható be a Parlamenthez a 7. cikk (-1) bekezdésének megfelelően, arra vonatkozóan, hogy ténylegesen megsértették-e ezeket a kiváltságokat és mentességeket.
(2)  A mentelmi jog vagy a kiváltságok fenntartására irányuló kérelem elsősorban akkor nyújtható be, ha úgy ítélik meg, hogy a körülmények a képviselő szabad mozgására vonatkozó igazgatási vagy egyéb korlátozást jelentenek a parlamenti ülésekre való utazás vagy az onnan történő elutazás tekintetében, illetve a képviselői feladatai ellátásának keretében történő véleménynyilvánítás vagy szavazás tekintetében, illetve ha azok az Európai Unió kiváltságokról és mentességekről szóló jegyzőkönyve 9. cikkének hatálya alá tartoznak.
(3)  A képviselőt megillető kiváltságok és mentességek fenntartására irányuló kérelem nem fogadható el, ha ugyanazon bírósági eljárás tekintetében korábban az érintett képviselő mentességének felfüggesztésére vagy fenntartására irányuló kérelmet nyújtottak be, függetlenül attól, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában meghozták-e a határozatot.
(4)  A képviselőt megillető kiváltságok és mentességek fenntartására irányuló kérelem nem vizsgálható meg, ha ugyanazon bírósági eljárás tekintetében korábban az érintett képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelmet nyújtottak be.
(5)  Azokban az esetekben, amikor a képviselő kiváltságai és mentességei fenntartásának elutasításáról szóló határozatot hoztak, a képviselő új bizonyíték benyújtása mellett a határozat felülvizsgálatát kérheti. A felülvizsgálatra irányuló kérelem elfogadhatatlan, ha az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikke értelmében hozott határozat ellen eljárást indítottak, vagy ha az elnök véleménye szerint a bemutatott új bizonyíték nem eléggé megalapozott ahhoz, hogy alátámassza a felülvizsgálatot.
Módosítás 8
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
6 b cikk (új)
6b. cikk
Az elnök mentelmi jog érvényesítésére irányuló sürgős intézkedése
(1)  Sürgős esetekben, amennyiben egy képviselőt letartóztatnak vagy mozgásszabadságában korlátoznak, és ezzel kiváltságai és mentességei látszólag sérülnek, az Elnök az illetékes bizottság elnökével és előadójával való előzetes megbeszélést követően kezdeményezheti az érintett képviselő kiváltságainak és mentességeinek megerősítését. Az elnök ismerteti a kezdeményezést a bizottsággal és tájékoztatja a Parlamentet.
(2)  Amennyiben az elnök él az (1) bekezdés által rá ruházott hatáskörrel, a bizottságot a következő ülésen tájékoztatják az elnök indítványáról. Ha a bizottság szükségesnek ítéli, jelentést készíthet, amelyet a Parlamentnek nyújt be.
Módosítás 9
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
7 cikk – -1 bekezdés (új)
(-1) A tagállamok illetékes hatóságai által benyújtott, egy képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló, illetve egy jelenlegi vagy volt képviselő által benyújtott, a kiváltságok és mentességek fenntartására irányuló, az elnökhöz intézett kérelmét a Parlament plenáris ülésén jelentik be, és az illetékes bizottsághoz utalják.
Módosítás 10
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
7 cikk – 1 bekezdés
(1)   Az illetékes bizottság a mentelmi jog felfüggesztésére, illetve a mentelmi jog és a kiváltságok fenntartására irányuló kérelmeket haladéktalanul, a benyújtás sorrendjében vizsgálja meg.
(1)   A bizottság a mentelmi jog felfüggesztésére, illetve a kiváltságok és a mentességek fenntartására irányuló kérelmeket haladéktalanul, de összetettségükre figyelemmel vizsgálja meg.
Módosítás 11
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
7 cikk – 3 bekezdés
(3)   A bizottság felkérheti az érintett hatóságot, hogy a mentelmi jog felfüggesztésével, illetve fenntartásával kapcsolatos véleménye kialakításához szükséges bármely információt vagy felvilágosítást bocsásson rendelkezésére. Az érintett képviselő lehetőséget kap a meghallgatásra és az általa a tárgyhoz tartozónak ítélt bármely iratot vagy egyéb írásos bizonyítékot előterjeszthet. Képviseletében másik képviselő is eljárhat.
(3)   A bizottság felkérheti az érintett hatóságot, hogy a mentelmi jog felfüggesztésével, illetve fenntartásával kapcsolatos véleménye kialakításához szükséges bármely információt vagy felvilágosítást bocsásson rendelkezésére.
Módosítás 12
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
7 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  Az érintett képviselő lehetőséget kap a meghallgatásra és az általa a tárgyhoz tartozónak ítélt bármely iratot vagy egyéb írásos bizonyítékot előterjeszthet. Képviseletében másik képviselő is eljárhat.
A képviselő a meghallgatása kivételével nem vehet részt a mentelmi joga felfüggesztésére vagy fenntartására irányuló kérelemmel kapcsolatos vitán.
A képviselőt a bizottság elnöke hívja meg a meghallgatásra, a dátum és az időpont megjelölésével. A képviselő elállhat a meghallgatáshoz való jogától.
Ha a képviselő a meghívás ellenére nem vesz részt a meghallgatáson, úgy kell tekinteni, hogy lemondott a meghallgatáshoz való jogáról, kivéve, ha az okok megjelölésével kimenti magát a javasolt időpontban rendezett meghallgatáson való részvétel alól. A bizottság elnöke dönt abban a kérdésben, hogy a megjelölt okokra tekintettel elfogadja-e a kimentés iránti kérelmet; e tekintetben fellebbezésnek helye nincs.
Ha a bizottság elnöke helyt ad a kimentés iránti kérelemnek, új nap és időpont megjelölésével meghívja a képviselőt a meghallgatásra. Ha a képviselő nem tesz eleget a meghallgatásra kapott második meghívásnak, az eljárás a képviselő meghallgatása nélkül folytatódik. Kimentésre vagy meghallgatásra irányuló további kérelem nem fogadható el.
Módosítás 13
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
7 cikk – 5 bekezdés
(5)  Ha egy képviselőnek tanúként vagy szakértőként kell megjelennie, nem szükséges kérni a mentelmi jog felfüggesztését, feltéve hogy
törölve
—  a képviselőnek nem olyan napon vagy időpontban kell megjelennie, amely parlamenti feladatainak teljesítését akadályozza vagy hátráltatja, vagy lehetősége van írásban, illetve bármely más formában nyilatkozatot tenni, amely parlamenti kötelezettségeinek ellátásában nem hátráltatja;
—  a képviselőt nem kötelezik arra, hogy olyan bizalmas értesülésre vonatkozó vallomást tegyen, amelyhez képviselői megbízatásának gyakorlása során jutott és amelyet nem kíván a nyilvánosság elé tárni.
Módosítás 14
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
7 cikk – 6 bekezdés
(6)  A mentelmi jog vagy kiváltságok védelmére vonatkozó esetekben a bizottság megállapítja, hogy a körülmények mennyiben jelentik a képviselő mozgásszabadságának igazgatási vagy egyéb korlátozását a parlamenti ülésekre való utazás vagy az onnan történő elutazás esetén, illetve képviselői megbízatásának keretében történő véleménynyilvánítás vagy szavazás esetén, illetve mennyiben felelnek meg a kiváltságokról és mentességekről szóló jegyzőkönyv 9. cikkében meghatározott – nemzeti jog hatálya alá nem tartozó – szempontoknak, majd javaslatot tesz, amelyben felkéri az érintett hatóságot a szükséges következtetések levonására.
törölve
Módosítás 15
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
7 cikk – 10 bekezdés
(10)  Amikor az elnök a 6. cikk (4) bekezdése által ráruházott hatáskörrel él, az illetékes bizottságot a következő ülésen tájékoztatják az elnök indítványáról. Ha a bizottság szükségesnek ítéli, jelentést készíthet, amelyet a Parlamentnek nyújt be.
törölve
Módosítás 16
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
7 cikk – 12 a bekezdés (új)
(12a)  A bizottság alapelveket határoz meg e cikk alkalmazására vonatkozóan.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat