Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2031(REG)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0012/2014

Pateikti tekstai :

A7-0012/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/01/2014 - 8.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0035

Priimti tekstai
PDF 310kWORD 83k
Ketvirtadienis, 2014 m. sausio 16 d. - Strasbūras
Darbo tvarkos taisyklių nuostatų dėl Parlamento narių imuniteto atšaukimo ir jo gynimo dalinis keitimas
P7_TA(2014)0035A7-0012/2014

2014 m. sausio 16 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių dėl Parlamento narių imuniteto gynimo ir jo atšaukimo dalinio keitimo (2013/2031(REG))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pirmininko 2012 m. lapkričio 9 d. laišką,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 211 ir 212 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir į Teisės reikalų komiteto nuomonę (A7-0012/2014),

1.  nusprendžia padaryti toliau pateiktą Darbo tvarkos taisyklių pakeitimą;

2.  primena, kad šis pakeitimas įsigalioja pirmą kitos sesijos dieną;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą susipažinti Tarybai ir Komisijai.

Dabartinis tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Parlamento nario imunitetas nėra jo asmeninė privilegija, bet viso Parlamento ir jo narių nepriklausomybės garantija.
Pakeitimas 2
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
6 straipsnio 1 dalis
1.  Parlamentas, vykdydamas savo įgaliojimus, susijusius su privilegijomis ir imunitetais, pirmiausia siekia išlikti principinga demokratiška teisėkūros asamblėja ir užtikrinti Parlamento narių nepriklausomumą, einant savo pareigas.
1.  Parlamentas, vykdydamas savo įgaliojimus, susijusius su privilegijomis ir imunitetais, išlieka principinga demokratiška teisėkūros asamblėja ir užtikrina Parlamento narių nepriklausomumą, einant savo pareigas. Bet koks prašymas atšaukti imunitetą vertinamas vadovaujantis Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 7, 8 ir 9 straipsniais bei šiame straipsnyje nurodytais principais.
Pakeitimas 3
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
6 straipsnio 2 dalis
2.  Kiekvienas valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos Parlamento pirmininkui pateiktas prašymas atšaukti kurio nors Parlamento nario imunitetą yra paskelbiamas plenarinio posėdžio metu ir perduodamas atsakingam komitetui.
Išbraukta.
Pakeitimas 4
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
6 straipsnio 3 dalis
3.  Kiekvienas Parlamento nario ar buvusio Parlamento nario Parlamento pirmininkui atsiųstas prašymas ginti imunitetą ir privilegijas yra paskelbiamas plenarinio posėdžio metu ir perduodamas atsakingam komitetui.
Išbraukta.
Pakeitimas 5
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
6 straipsnio 4 dalis
4.  Tuo atveju, kai Parlamento narys yra sulaikomas ar apribojama jo judėjimo laisvė pažeidžiant privilegijas ir imunitetus, Parlamento pirmininkas, pasikonsultavęs su atsakingo komiteto pirmininku ir pranešėju, nedelsdamas gali imtis iniciatyvos patvirtinti atitinkamo Parlamento nario privilegijas ir imunitetus. Apie tokią iniciatyvą Parlamento pirmininkas praneša komitetui ir informuoja Parlamentą.
Išbraukta.
Pakeitimas 6
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Kai Parlamento nariai šaukiami kaip liudytojai ar ekspertai, nebūtina prašyti atšaukti Parlamento nario imuniteto, jei:
–  jie neprivalės atvykti tą dieną ar tuo metu, kai tai trukdo jiems vykdyti savo Parlamento nario pareigas ar kitaip apsunkina tų pareigų vykdymą, arba jei jie galės pateikti rašytinį ar kitos formos pareiškimą, kas netrukdytų jiems vykdyti savo Parlamento nario pareigų, ir
–  jie neprivalo liudyti dėl einant Parlamento nario pareigas konfidencialiai gautos informacijos, kurios, jų manymu, nedera atskleisti.
Pakeitimas 7
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
6 a straipsnis (naujas)
6a straipsnis
Privilegijų ir imuniteto gynimas
1.  Tais atvejais, kai įtariama, kad valstybės narės valdžios institucijos yra pažeidusios Parlamento nario ar buvusio Parlamento nario privilegijas ir imunitetus, pagal 7 straipsnio -1 dalį gali būti kreipiamasi su prašymu, kad Parlamentas priimtų sprendimą dėl to, ar tos privilegijos ir imunitetai tikrai buvo pažeisti.
2.  Ypač toks prašymas ginti privilegijas ir imunitetus gali būti pateiktas tais atvejais, kai manoma, jog susiklostė tokios aplinkybės, kuriomis laisvam Parlamento narių, vykstančių į Parlamento posėdžių vietą bei grįžtantiems iš jos, judėjimui taikomi administraciniai ar kitokie apribojimai arba einant pareigas pareiškiama nuomonė ar balsuojama, arba tokios aplinkybės gali būti priskirtos Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnio taikymo sričiai.
3.  Prašymas ginti Parlamento nario privilegijas ir imunitetus nepriimtinas, jei jau buvo gautas su tais pačiais procesiniais veiksmais susijęs prašymas dėl to Parlamento nario imuniteto atšaukimo ar jo gynimo – nesvarbu, ar tuo metu buvo priimtas sprendimas.
4.  Prašymas ginti Parlamento nario privilegijas ir imunitetus toliau nesvarstomas, jei gautas su tais pačiais procesiniais veiksmais susijęs prašymas atšaukti to Parlamento nario imunitetą.
5.  Tais atvejais, kai buvo priimtas sprendimas neginti Parlamento nario privilegijų ir imunitetų, Parlamento narys gali pateikti prašymą dėl šio sprendimo persvarstymo ir pridėti naujų įrodymų. Prašymas persvarstyti nepriimtinas, jei sprendimas buvo apskųstas pradėjus procedūrą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 263 straipsnį arba jei Parlamento pirmininkas nusprendžia, kad pateikti nauji įrodymai nepakankamai pagrįsti, kad būtų galima leisti prašymą persvarstyti.
Pakeitimas 8
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
6 b straipsnis (naujas)
6b straipsnis
Skubūs Parlamento pirmininko veiksmai siekiant patvirtinti imunitetą
1.  Tuo atveju, kai Parlamento narys sulaikomas ar jo judėjimo laisvė apribojama, kaip manoma, pažeidžiant jo privilegijas ir imunitetus, Parlamento pirmininkas, pasikonsultavęs su atsakingo komiteto pirmininku ir pranešėju, gali skubos tvarka imtis iniciatyvos, kad patvirtintų atitinkamo Parlamento nario privilegijas ir imunitetus. Apie tokią iniciatyvą Parlamento pirmininkas praneša komitetui ir informuoja Parlamentą.
2.  Parlamento pirmininkui pasinaudojus pagal 1 dalį jam suteiktais įgaliojimais, komitetas kitame savo posėdyje atsižvelgia į Parlamento pirmininko iniciatyvą. Jei komitetas mano esant reikalinga, jis gali parengti pranešimą ir pateikti jį Parlamentui.
Pakeitimas 9
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
7 straipsnio -1 dalis (nauja)
-1. Bet koks prašymas atšaukti kurio nors Parlamento nario imunitetą, kurį Parlamento pirmininkui pateikia valstybės narės kompetentinga valdžios institucija, arba Parlamento nario ar buvusio Parlamento nario prašymas apginti privilegijas ir imunitetus paskelbiamas per plenarinį posėdį ir perduodamas atsakingam komitetui.
Pakeitimas 10
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
7 straipsnio 1 dalis
1.  Prašymus atšaukti imunitetą ar prašymus ginti imunitetą ir privilegijas atsakingas komitetas nagrinėja nedelsdamas ir ta pačia tvarka, kuria jie buvo pateikti.
1.  Prašymus atšaukti imunitetą ar prašymus ginti privilegijas ir imunitetus komitetas nagrinėja nedelsdamas, tačiau atsižvelgdamas į jų santykinį sudėtingumą.
Pakeitimas 11
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
7 straipsnio 3 dalis
3.  Komitetas gali prašyti atitinkamos valdžios institucijos suteikti jam informaciją ar paaiškinimus, kuriuos mano esant būtinus nustatant, ar imunitetas turėtų būti atšauktas, ar ginamas. Atitinkamam Parlamento nariui suteikiama galimybė duoti paaiškinimus. Jis gali pateikti dokumentus ir kitus rašytinius įrodymus, kuriuos mano esant svarbius.
3.  Komitetas gali prašyti atitinkamos valdžios institucijos suteikti jam informaciją ar paaiškinimus, kuriuos mano esant būtinus nustatant, ar imunitetas turėtų būti atšauktas, ar privilegijos ir imunitetai turėtų būti ginami.
Pakeitimas 12
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Atitinkamam Parlamento nariui suteikiama galimybė pasiaiškinti. Jis gali pateikti dokumentus ir kitus rašytinius įrodymus, kuriuos mano esant svarbius, ir jam gali atstovauti kitas Parlamento narys.
Parlamento narys nedalyvauja diskusijose dėl prašymo atšaukti arba ginti jo imunitetą, išskyrus patį jo paaiškinimo klausymą.
Komiteto pirmininkas pakviečia Parlamento narį, kurio paaiškinimą ketinama išklausyti, ir nurodo datą ir laiką. Parlamento narys gali atsisakyti teisės būti išklausytam.
Parlamento nariui neatvykus į klausymą, į kurį jis buvo pakviestas, manoma, kad jis atsisakė teisės būti išklausytam, nebent jis paprašytų leisti neatvykti į konkrečią dieną ir konkrečiu laiku pasiūlytą klausymą ir nurodytų priežastis. Komiteto pirmininkas, atsižvelgdamas į pateiktas priežastis, nusprendžia, ar toks prašymas leisti neatvykti priimtinas. Šis sprendimas neskundžiamas.
Komiteto pirmininkui prašymą leisti neatvykti patenkinus, jis pakviečia Parlamento narį atvykti į klausymą kitą dieną ir kitu laiku. Parlamento nariui neatsiliepus į antrą kvietimą atvykti į klausymą, procedūra tęsiama neišklausius Parlamento nario paaiškinimo. Tuomet nebegali būti tenkinami jokie kiti prašymai leisti neatvykti ar pateikti paaiškinimą.
Pakeitimas 13
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
7 straipsnio 5 dalis
5.  Kai Parlamento narys privalo dalyvauti teisme kaip liudininkas ar ekspertas, nebūtina prašyti atšaukti Parlamento nario imunitetą, jei:
Išbraukta.
–  jis neprivalo dalyvauti teisme tą dieną ar tuo metu, kai tai trukdytų ar kitaip apsunkintų jo parlamentinės veiklos vykdymą, arba jei jis gali pateikti raštišką ar kitokio pobūdžio pareiškimą, kas netrukdytų jam vykdyti savo parlamentinių pareigų;
–  jis neprivalo liudyti dėl įgaliojimų vykdymo metu konfidencialiai gautos informacijos, kurios, jo manymu, nedera atskleisti.
Pakeitimas 14
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
7 straipsnio 6 dalis
6.  Prašymo ginti privilegijas ir imunitetą atveju komitetas nustato, ar susidariusios aplinkybės yra administracinio pobūdžio ar kitokie Parlamento narių, vykstančių į posėdžių vietą ir iš jos, laisvą judėjimą ribojantys suvaržymai, ar su nuomonės pareiškimu ar balsavimu vykdant įgaliojimus susiję apribojimai, ar aplinkybės gali būti priskirtos Protokolo dėl privilegijų ir imunitetų 9 straipsnyje numatytiems atvejams, nepriklausantiems nacionalinės teisės sričiai, ir pateikia atitinkamai institucijai pasiūlymą padaryti reikiamas išvadas.
Išbraukta.
Pakeitimas 15
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
7 straipsnio 10 dalis
10.  Kai Parlamento pirmininkas naudojasi 6 straipsnio 4 dalies jam suteiktais įgaliojimais, atsakingas komitetas atsižvelgia į Parlamento pirmininko iniciatyvas kito savo posėdžio metu. Jei mano esant reikalinga, komitetas gali pateikti Parlamentui pranešimą.
Išbraukta.
Pakeitimas 16
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
7 straipsnio 12 a dalis (nauja)
12a.  Komitetas nustato šio straipsnio taikymo principus.
Teisinė informacija - Privatumo politika