Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2031(REG)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0012/2014

Predkladané texty :

A7-0012/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/01/2014 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0035

Prijaté texty
PDF 393kWORD 84k
Štvrtok, 16. januára 2014 - Štrasburg
Zmena rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu v súvislosti so zbavením a ochranou parlamentnej imunity
P7_TA(2014)0035A7-0012/2014

Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 16. januára 2014 o zmene rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu v súvislosti so zbavením a ochranou poslaneckej imunity (2013/2031(REG))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na list predsedu Výboru pre právne veci z 9. novembra 2012,

–  so zreteľom na články 211 a 212 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A7-0012/2014),

1.  sa rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedených zmien;

2.  upozorňuje, že tieto zmeny nadobúdajú účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie pre informáciu Rade a Komisii.

Platný text   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 5 – odsek 1 a (nový)
1a.  Poslanecká imunita nie je osobná výsada poslanca, ale záruka nezávislosti Parlamentu ako celku a jeho poslancov.
Pozmeňujúci návrh 2
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 6 – odsek 1
1.   Pri výkone svojich právomocí týkajúcich sa výsad a imunít sa Parlament predovšetkým usiluje o zachovanie svojej integrity ako demokratického zákonodarného zhromaždenia a o zabezpečenie nezávislosti poslancov pri výkone ich povinností.
1.   Pri výkone svojich právomocí týkajúcich sa výsad a imunít Parlament koná v záujme zachovania svojej integrity ako demokratického zákonodarného zhromaždenia a zabezpečenia nezávislosti poslancov pri výkone ich povinností. Každá žiadosť o zbavenie imunity sa posudzuje v súlade s článkami 7, 8 a 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie a v súlade so zásadami uvedenými v tomto článku.
Pozmeňujúci návrh 3
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 6 – odsek 2
2.  Každá žiadosť o zbavenie poslanca imunity predložená predsedovi príslušným orgánom členského štátu sa oznámi v pléne a pridelí príslušnému výboru.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 4
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 6 – odsek 3
3.  Každá žiadosť poslanca alebo bývalého poslanca o ochranu imunity predložená predsedovi sa oznámi v pléne a pridelí príslušnému výboru.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 5
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 6 – odsek 4
4.  V naliehavom prípade, ak je poslanec zadržaný alebo je jeho sloboda pohybu obmedzená v zjavnom rozpore s jeho výsadami a imunitami, môže sa predseda po predchádzajúcej porade s predsedom a spravodajcom príslušného výboru ujať iniciatívy o potvrdenie výsad a imunít poslanca. Predseda oznámi túto iniciatívu výboru a informuje o nej Parlament.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 6
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 6 – odsek 4 a (nový)
4a.  Ak má poslanec vypovedať ako svedok alebo znalec, nie je potrebné žiadať o zbavenie imunity za predpokladu, že:
–  poslanec nie je povinný vypovedať v deň alebo v čase, ktorý mu bráni vykonávať jeho poslanecké povinnosti alebo mu sťažuje plnenie týchto povinností, alebo ak môže poskytnúť výpoveď písomne alebo inou formou, ktorá mu nesťažuje plnenie si svojich poslaneckých povinností; a
–  poslanec nie je povinný svedčiť o dôverných informáciách, ktoré získal pri výkone svojho mandátu a ktorých zverejnenie nepovažuje za vhodné.
Pozmeňujúci návrh 7
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 6 a (nový)
Článok 6a
Ochrana výsad a imunity
1.  V prípadoch, keď orgány členského štátu údajne porušili výsady a imunity poslanca alebo bývalého poslanca, v súlade s článkom 7 ods. -1 možno podať žiadosť o rozhodnutie Parlamentu, či v skutočnosti došlo k porušeniu týchto výsad a imunít.
2.  Takúto žiadosť o ochranu výsad a imunít možno predložiť najmä vtedy, keď sa má za to, že dané okolnosti predstavujú administratívne alebo iné obmedzenie voľného pohybu poslancov cestujúcich z miesta alebo na miesto rokovaní Parlamentu alebo vyjadrenia názoru či hlasovania pri výkone ich povinností, alebo ak sa na ne vzťahuje článok 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie.
3.  Žiadosť o ochranu výsad a imunít poslanca nie je prípustná, ak v súvislosti s tým istým právnym konaním už bola doručená žiadosť o zbavenie imunity alebo ochranu imunity tohto poslanca, a to bez ohľadu na to, či v tomto čase bolo prijaté rozhodnutie.
4.  Žiadosť o ochranu výsad a imunít poslanca sa ďalej nezohľadňuje v prípade, že v súvislosti s tým istým právnym konaním bola doručená žiadosť o zbavenie imunity tohto poslanca.
5.  V prípadoch, keď bolo prijaté rozhodnutie, že výsady a imunity poslanca sa nebudú ochraňovať, poslanec môže podať žiadosť o prehodnotenie tohto rozhodnutia, ak predloží nové dôkazy. Žiadosť o prehodnotenie je neprípustná, ak sa konanie proti rozhodnutiu začalo v súlade s článkom 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo ak sa predseda domnieva, že nové predložené dôkazy nie sú dostatočne opodstatnené na to, aby bolo prehodnotenie povolené.
Pozmeňujúci návrh 8
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 6 b (nový)
Článok 6b
Naliehavé opatrenie predsedu v záujme potvrdenia imunity
1.  V naliehavom prípade, ak je poslanec zadržaný alebo je jeho sloboda pohybu obmedzená v zjavnom rozpore s jeho výsadami a imunitami, môže sa predseda po porade s predsedom a spravodajcom príslušného výboru ujať iniciatívy o potvrdenie výsad a imunít dotknutého poslanca. Predseda oznámi túto iniciatívu výboru a informuje o nej Parlament.
2.  Keď predseda využije právomoc zverenú mu odsekom 1, výbor vezme na vedomie iniciatívu predsedu na svojej nasledujúcej schôdzi. Ak to výbor považuje za potrebné, môže vypracovať správu a predložiť ju Parlamentu.
Pozmeňujúci návrh 9
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 7 – odsek -1 (nový)
-1. Každá žiadosť o zbavenie poslanca imunity, ktorú predloží predsedovi príslušný orgán členského štátu, alebo každá žiadosť o ochranu výsad a imunít s ohľadom na ich zložitosť. Poslanec alebo bývalý poslanec môže byť zastúpený iným poslancom. Žiadosť nemôže byť predložená iným poslancom bez súhlasu dotknutého poslanca.
Pozmeňujúci návrh 10
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 7 – odsek 1
1.   Príslušný výbor bezodkladne a v poradí, v ktorom boli predložené, posúdi žiadosti o zbavenie imunity alebo žiadosti o ochranu imunity a výsad.
1.   Gestorský výbor bezodkladne a v poradí, v ktorom boli predložené, posúdi žiadosti o zbavenie imunity alebo žiadosti o ochranu výsad a imunity.
Pozmeňujúci návrh 11
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 7 – odsek 3
3.   Výbor môže požiadať príslušný orgán o poskytnutie všetkých informácií vysvetlení, ktoré výbor považuje za potrebné na zaujatie stanoviska k zbaveniu alebo ochrane imunity. Dotknutému poslancovi sa poskytne možnosť byť vypočutý, môže predložiť všetky dokumenty a iné písomné dôkazy, ktoré považuje za dôležité, a môže sa nechať zastupovať iným poslancom.
3.   Výbor môže požiadať príslušný orgán o poskytnutie všetkých informácií alebo vysvetlení, ktoré výbor považuje za potrebné na zaujatie stanoviska k zbaveniu alebo ochrane imunity.
Pozmeňujúci návrh 12
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 7 – odsek 3 a (nový)
3a.  Dotknutému poslancovi sa poskytne možnosť byť vypočutý, tento poslanec môže predložiť všetky dokumenty alebo iné písomné dôkazy, ktoré považuje za dôležité, a môže sa nechať zastupovať iným poslancom.
Poslanec nie je prítomný na rozpravách týkajúcich sa žiadosti o zbavenie alebo ochranu jeho imunity s výnimkou samotného vypočutia.
Predseda výboru pozve poslanca na vypočutie a oznámi mu dátum a čas. Poslanec sa môže vzdať práva na vypočutie.
Ak sa poslanec nezúčastní na vypočutí na základe tohto pozvania, predpokladá sa, že sa vzdal práva na vypočutie, ak nepožiadal o ospravedlnenie z vypočutia v navrhovaný deň a čas s uvedením dôvodov. Predseda výboru rozhodne, či sa takejto žiadosti o ospravedlnenie vzhľadom na uvedené dôvody vyhovie, pričom v tejto veci nie je prípustné odvolanie.
Ak predseda výboru žiadosti o ospravedlnenie vyhovie, pozve poslanca na vypočutie v iný deň a čas. Ak sa poslanec nedostaví na vypočutie ani na základe druhého pozvania, postup pokračuje bez vypočutia poslanca. V takomto prípade sa už nevyhovie žiadnej ďalšej žiadosti o ospravedlnenie alebo vypočutie.
Pozmeňujúci návrh 13
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 7 – odsek 5
5.  Ak má poslanec vypovedať ako svedok alebo znalec, nie je potrebné žiadať o zbavenie imunity za predpokladu, že:
vypúšťa sa
–  poslanec nie je povinný vypovedať v deň alebo v čase, ktorý mu bráni alebo sťažuje výkon jeho poslaneckých povinností, prípadne, ak môže poskytnúť výpoveď písomne alebo inou formou, ktorá mu nesťažuje plnenie si poslaneckých povinností;
–  poslanec nie je povinný svedčiť o dôverných informáciách, ktoré získal pri výkone svojho mandátu a ktorých zverejnenie nepovažuje za vhodné.
Pozmeňujúci návrh 14
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 7 – odsek 6
6.  V prípadoch týkajúcich sa ochrany imunity a výsad príslušný výbor spresní, či ide o administratívne alebo iné obmedzenia voľného pohybu poslancov cestujúcich z miesta alebo na miesto rokovaní Parlamentu alebo o vyjadrenie názoru alebo hlasovanie pri výkone poslaneckého mandátu, prípadne, či sa na okolnosti vzťahuje článok 9 Protokolu o výsadách a imunitách, a teda nepodliehajú vnútroštátnemu právu. Výbor pripraví návrh, ktorým vyzve príslušný orgán, aby vyvodil potrebné závery.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 15
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 7 – odsek 10
10.  Keď predseda využije právomoc zverenú mu článkom 6 ods. 4, príslušný výbor vezme na vedomie iniciatívu predsedu na svojej nasledujúcej schôdzi. Ak to výbor považuje za potrebné, môže vypracovať správu a predložiť ju Parlamentu.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 16
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 7 – odsek 12 a (nový)
12a.  Výbor vypracuje zásady uplatňovania tohto článku.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia