Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2974(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0007/2014

Внесени текстове :

B7-0007/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/01/2014 - 8.4
CRE 16/01/2014 - 8.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0036

Приети текстове
PDF 388kWORD 61k
Четвъртък, 16 януари 2014 г. - Страсбург
Пускане на пазара с цел култивиране на продукта генетично модифицирана царевица
P7_TA(2014)0036B7-0007/2014

Резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара — в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета — с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (2013/2974(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението за решение на Съвета за пускането на пазара — в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета — с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (COM(2013)0758),

—  като взе предвид проекта за решение на Комисията за пускането на пазара — в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета — с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (D003697/01), внесен за гласуване в комисията, посочена в член 30 от Директива 2001/18/ЕО от 25 февруари 2009 г.,

—  като взе предвид Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО(1) на Съвета, и по-специално член 18, параграф 1, първа алинея от нея,

—  като взе предвид гласуването в комисията, посочена в член 30 от Директива 2001/18/ЕО, относно царевица 1507 от 25 февруари 2009 г., при което не беше дадено никакво становище,

—  като взе предвид шестте научни становища относно царевица 1507, дадени от групата по генетично модифицирани организми на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) в периода от 2005 г. до ноември 2012 г.,

—  като взе предвид Регламента за изпълнение (ЕС) № 365/2013 на Комисията от 22 април 2013 г. година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество глюфозинат(2),

—  като взе предвид заключенията на Съвета по околна среда относно генетично модифицираните организми (ГМО), приети на 4 декември 2008 г.,

—  като взе предвид своята позиция, приета на първо четене на 5 юли 2011 г. с оглед приемането на Регламент (ЕC) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/18/EО по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на своя територия(3),

—  като взе предвид специалното проучване на Евробарометър 354 относно рисковете, свързани с храните(4),

—  като взе предвид решението на Общия съд на Европейския съюз (Седми състав) от 26 септември 2013 г. относно прилагането за съзнателно освобождаване в околната среда на царевица 1507 (Дело T-164/10)(5),

—  като взе предвид член 5, параграф 5 и член 8 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(6),

—  като взе предвид член 88, параграфи 2 и 3 от своя правилник,

А.  като има предвид, че член 18, параграф 1 на Директива 2001/18/ЕО предвижда, че всяко решение относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми (ГМО) трябва да съдържа същата информация като тази, посочена в член 19, параграф 3;

Б.  като има предвид, че член 19, параграф 3 на Директива 2001/18/ЕО предвижда, че писменото съгласие, посочено в член 18, във всички случаи трябва изрично да посочва, наред с другото, условията за опазване на определени екосистеми/околна среда и/или географски райони;

В.  като има предвид, че подобна информация липсва в предложението на Комисията;

Г.  като има предвид, че гласуването в постоянната комисия от 25 февруари 2009 г. на предложение на Комисията за даване на разрешение не доведе до никакво становище; като има предвид, че само 6 държави членки гласуваха в полза на предложението, докато 12 гласуваха „против“, а 7 се въздържаха;

Д.  като има предвид, че въз основа на препоръките на ЕОБХ и с цел изпълнение на условията за разрешение, Комисията променени в значителна степен предложението, например по отношение на правилата за етикетиране, мониторинга и практиките, определени в плана за управление на резистентността на насекомите;

Е.  като има предвид, че промените във версията, гласувана от постоянната комисия на 25 февруари 2009 г., включват заличаване на препратките към характеристиката за резистентност на глюфозинат на царевица 1507, както и добавянето на изискване да се информират операторите, че те не следва да използват продукта „с глюфозинатни хербициди по начин, различен от общоприетата практика по отношение на царевица, която не притежава поносимост към глюфозинат“;

Ж.  като има предвид, че измененото предложение не беше обсъдено с експерти от държавите членки, нито беше подложено на гласуване в постоянната комисия, а беше отнесено директно до Съвета на министрите;

З.  като има предвид, че решението на Общия съд на Европейския съюз от 26 септември 2013 г. относно прилагането от Pioneer Hi-Bred International за съзнателно освобождаване в околната среда на царевица 1507 не е пречка за Комисията да преразгледа своята позиция и да представи ново предложение на постоянната комисия, вследствие на резолюция на Европейския парламент, съгласно член 8, параграф 1 от Решение № 1999/468/ЕО на Съвета, в което се препоръчва царевица 1507 да не се разрешава;

Оценка на риска от страна на ЕОБХ

И.  като има предвид, че вследствие на гласуването в постоянната комисия, ЕОБХ изготви, по искане на Комисията, три научни становища, актуализиращи предишни оценки на риска и препоръки за управление на риска;

Й.  като има предвид, че в своето становище от февруари 2012 г. ЕОБХ изрази изрично несъгласие със заключението на заявителя, че проучването, цитирано от заявителя, предоставя достатъчно доказателства, че царевица 1507 създава незначителен риск за нецелевите люспокрили в ЕС, а вместо това посочва факта, че силно чувствителни нецелеви пеперуди и молци могат да бъдат подложени на риск, когато са изложени на прашец на царевица 1507(7);

К.  като има предвид, че Bt-токсин, произведен от царевица 1507, Cry1F, се различава от обичайните видове Bt токсин, и е доказано, че има различни последици за нецелевите люспокрили; като има предвид, че са проведени малко проучвания по отношение на протеина Cry1F и нито едно относно неговото въздействие върху водните видове или почвените организми; като има предвид, че ЕОБХ посочва, че количеството на протеина Cry1F в цветния прашец на царевица 1507 представлява около 350 пъти съдържанието на протеина Cry1Ab, изразено в прашеца на царевица MON 810(8);

Л.  като има предвид, че вследствие на искане от страна на Комисията Pioneer отказа да преразгледа своето заявление за разрешение и да представи допълнителни документи по отношение на мониторинга и мерките за намаляване на риска за нецелевите организми;

М.  като има предвид, че ЕОБХ признава, че в своята оценка на риска не е разгледал потенциалните рискове, свързани с други характеристики на царевица 1507, а именно нейната поносимост към хербицида амониев глюфозинат(9), въпреки че тази характеристика може да доведе до увеличено използване на глюфозинат;

Глюфозинат

Н.  като има предвид, че от ЕОБХ се изисква да извърши оценка на „косвените последици, като например използване на пестициди [...] като част от оценката на риска за околната среда“ и да прецени „възможното отражение върху биологичното разнообразие и нецелевите организми, които всяка отделна генетично модифицирана зърнена култура, толерантна към хербициди, може да причини поради промяна на селскостопанските практики (включително тези, дължащи се на различни хербицидни употреби)“(10);

О.  като има предвид, че глюфозинатът е класифициран като токсичен за репродукцията и следователно попада в критериите за изключване, определени в Регламент (ЕО) № 1107/2009; като има предвид, че за вещества, които вече са били одобрени, критериите за изключване се прилагат, когато е необходимо одобрението да бъде подновено; като има предвид, че одобрението за глюфозината изтича през 2017 г.(11); като има предвид, че използването на глюфозинат следва по принцип да приключи през 2017 г.;

П.  като има предвид, че в държави извън ЕС, например в САЩ и Канада, царевица 1507 се предлага на пазара от нейния производител като зърнена култура с поносимост към глюфозинат, докато в заявлението в ЕС заявителят твърди, че генът за поносимост към глюфозинат трябва да се използва само като маркерен ген;

Р.  като има предвид, че не е ясно как Комисията възнамерява да приложи предстоящата забрана за глюфозинат, докато той все още е на разположение на пазара;

Общо състояние по отношение на ГМО в ЕС

С.  като има предвид, че от 2010 г. насам, когато беше разрешено отглеждането на сорт картофи Амфлора (Amflora), не е разрешавано отглеждането на ГМО в ЕС; като има предвид, че това разрешение беше отменено от Общия съд на Европейския съюз на 13 декември 2013 г., и като има предвид, че единствената друга култура, разрешена за отглеждане, е царевицата MON 810 на Монсанто (Monsanto), подновяването на разрешението за която е в ход от няколко години;

Т.  като има предвид, че е широко възприето — както се потвърждава от горепосочените заключения на Съвета по околна среда от 4 декември 2008 г. — че отражението в дългосрочен план на отглеждането на ГМО и отражението върху нецелевите организми досега не са били взети предвид по подходящ начин в рамката за оценка на риска;

У.  като има предвид, че Съветът(12) и Парламентът(13) признават нуждата от по-строга оценка на дългосрочните последици от ГМО и от провеждането на независими изследвания на потенциалните рискове, свързани със съзнателното освобождаване или пускането на пазара на ГМО, включително необходимостта да се даде достъп на независими изследователи до всички релевантни материали;

Ф.  като има предвид, че по-голямата част от потребителите изразяват загриженост по отношение на генетично модифицираните храни, както е посочено, наред с другото, в специалното проучване на Евробарометър 354 от 2010 г.; като има предвид, че генетично модифицирана царевица 1507 не предлага никаква полза за потребителите;

1.  Противопоставя се на приемането на предложението за решение на Съвета за пускането на пазара — в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета — с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители;

2.  Счита, че предложението за решение на Съвета превишава изпълнителните правомощия, предоставени съгласно Директива 2001/18/ЕО;

3.  Призовава Съвета да отхвърли предложението на Комисията;

4.  Призовава Комисията да не предлага даването на разрешение за каквито и да е нови разновидности ГМО и да не подновява старите, докато методите за оценка на риска не бъдат значително подобрени;

5.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1.
(2) ОВ L 111, 23.4.2013 г., стр. 27.
(3) ОВ C 33 E, 5.2.2013 г., стр. 350.
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/factsheet/docs/reporten.pdf
(5)http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=142241&occ=first&dir=&cid=127901
(6) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
(7) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2429.htm
(8) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2429.pdf
(9) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2429.htm
(10) Писмо на Комисията до ЕОБХ от 8 септември 2008 г. относно оценката на риска за околната среда на хербицидно устойчиви растения.
(11) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:111:0027:0029:EN:PDF
(12) Заключения на Съвета по околна среда от 4 декември 2008 г.
(13) Виж горепосочената позиция на Парламента от 5 юли 2011 г.

Правна информация - Политика за поверителност