Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2974(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0007/2014

Podneseni tekstovi :

B7-0007/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/01/2014 - 8.4
CRE 16/01/2014 - 8.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0036

Usvojeni tekstovi
PDF 382kWORD 56k
Četvrtak, 16. siječnja 2014. - Strasbourg
Stavljanje na tržište za uzgoj genetski modificiranog kukuruza
P7_TA(2014)0036B7-0007/2014

Rezolucija Europskog parlamenta od 16. siječnja 2014. o prijedlogu Odluke Vijeća o stavljanju na tržište, u skladu s Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kukuruza za uzgoj (Zea mays L. linije 1507), genetski modificiranog kako bi bio otporan na određene leptire nametnike (2013/2974(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Odluke Vijeća o stavljanju na tržište, u skladu s Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kukuruza za uzgoj (Zea mays L. linije 1507), genetski modificiranog kako bi bio otporan na određene leptire nametnike (COM(2013)0758),

–  uzimajući u obzir nacrt Odluke Komisije o stavljanju na tržište, u skladu s Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kukuruza za uzgoj (Zea mays L. linije 1507), genetski modificiranog kako bi bio otporan na određene leptire nametnike (D003697/01) koji je predan na glasovanje u odboru na koji se upućuje u članku 30. Direktive 2001/18/EZ od 25. veljače 2009.,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/220/EEZ(1), a posebno njezin članak 18. stavak 1. prvi podstavak,

–  uzimajući u obzir ishod glasovanja u odboru na koji se upućuje u članku 30. Direktive 2001/18/EZ o kukuruzu linije 1507 od 25. veljače 2009. u kojem nije doneseno nikakvo mišljenje,

–  uzimajući u obzir šest znanstvenih mišljenja o kukuruzu linije 1507 koje je dostavio Panel za genetički modificirane organizme Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) od 2005. do studenog 2012.,

–  uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 365/2013 od 22. travnja 2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobravanje aktivne tvari glufosinata(2),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća za okoliš o genetski modificiranim organizmima (GMO) usvojene 4. prosinca 2008.,

–  uzimajući u obzir svoje stajalište usvojeno prilikom prvog čitanja 5. srpnja 2011. s ciljem donošenja Uredbe (EU) br. …/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2001/18/EZ u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uzgajanje GMO-a na svojem teritoriju(3),

–  uzimajući u obzir posebno izvješće Eurobarometra 354 o rizicima povezanim s hranom(4)

–  uzimajući u obzir presudu Općeg suda Europske unije (sedmo vijeće) od 26. rujna 2013. o primjeni namjernog uvođenja kukuruza linije 1507 u okoliš (Predment T-164/10)(5),

–  uzimajući u obzir članak 5. stavak 5. i članak 8. Odluke Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za provedbu izvršnih ovlasti danih Komisiji(6),

–  uzimajući u obzir članak 88. stavke 2. i 3. Poslovnika,

A.  budući da je člankom 18. stavkom 1. Direktive 2001/18/EZ predviđeno da odluka o namjernom uvođenju genetski modificiranih organizama (GMO) mora sadržavati iste informacije poput onih navedenih u članku 19. stavku 3.;

B.  budući da je člankom 19. stavkom 3. Direktive 2001/18/EZ predviđeno da se u pisanom pristanku iz članka 18. u svim slučajevima izričito moraju navoditi, između ostalog, uvjeti za zaštitu određenih ekosustava/okoliša i/ili zemljopisnih područja;

C.  budući da takav navod nedostaje u prijedlogu Komisije;

D.  budući da glasovanjem stalnog odbora od 25. veljače 2009. o prijedlogu Komisije za odobrenje nije doneseno nikakvo mišljenje; budući da je samo šest država članica glasovalo za prijedlog, 12 država članica glasovalo je protiv, a sedam ih bilo suzdržano;

E.  budući da je Komisija na temelju preporuka EFSA-e i radi ispunjavanja uvjeta za odobrenje znatno izmijenila prijedlog, primjerice u pogledu pravila o označivanju, praćenja i praksi navedenih u planu upravljanja u slučaju otpornosti kukaca;

F.  budući da u usporedbi s verzijom o kojoj se glasovalo u stalnom odboru 25. veljače 2009. izmjene uključuju brisanje upućivanja na svojstvo tolerancije kukuruza linije 1507 na glufosinat te umetanje zahtjeva da se djelatnici obavijeste da ne rabe proizvod „s herbicidima od glufosinata na bilo koji način koji se razlikuje od uobičajene prakse s kukuruzom koji nije tolerantan na glufosinat”;

G.  budući da se o izmijenjenom prijedlogu nije raspravljalo sa stručnjacima iz država članica i da se o njemu nije glasovalo u stalnom odboru, no na njega se izravno upućivalo Vijeću ministara;

H.  budući da se presudom Općeg suda Europske unije od 26. rujna 2013. o prijavi proizvođača Pioneer Hi-Bred International o namjernom uvođenju kukuruza linije 1507 u okoliš Komisiju ne sprječava da ponovno razmotri svoje stajalište i stalnom odboru predstavi novi prijedlog kojime se, nastavljajući na rezoluciju Parlamenta, u skladu s člankom 8. stavkom 1. Odluke Vijeća 1999/468/EZ, preporuča da se ne odobri kukuruz linije 1507;

Procjena rizika EFSA-e

I.  budući da je nakon glasovanja u stalnom odboru EFSA na zahtjev Komisije predstavila tri znanstvena mišljenja kojima su ažurirane prethodne EFSA-ine procjene rizika i preporuke o upravljanju rizikom;

J.  budući da je u svojem mišljenju iz veljače 2012. EFSA izričito izrazila neslaganje s podnositeljevim zaključkom da se istraživanjem koje je podnositelj naveo daju dovoljni dokazi da je rizik kukuruza linije 1507 za kukce lepidoptera u EU-u koji ne pripadaju ciljanoj skupini zanemariv i ukazala na činjenicu da vrlo osjetljivi leptiri i moljci koji ne pripadaju ciljanoj skupini mogu biti ugroženi kada su izloženi peludu kukuruza linije 1507(7);

K.  budući da je Bt toksin koji proizvodi kukuruz linije 1507 s proteinom Cry1F drugačiji od uobičajenih tipova Bt toksina i da je dokazano da ima drugačije učinke na kukce lepidoptera koji ne pripadaju ciljanoj skupini; budući da je provedeno tek nekoliko istraživanja o proteinu Cry1F, a budući da nije provedeno nijedno istraživanje o učincima tog proteina na vodene vrste ni na organizme u tlu; budući da EFSA navodi da je količina proteina Cry1F u peludu kukuruza linije 1507 oko 350 puta veća od njegove količine u peludu kukuruza MON 810(8);

L.  budući da je nakon zahtjeva Komisije Pioneer odbio izmijeniti svoju prijavu za odobrenje i predstaviti dodatne dokumente o praćenju i mjerama ublažavanja rizika za organizme koji ne pripadaju ciljanoj skupini;

M.  budući da EFSA uvažava da u svojoj procjeni rizika nije razmotrila moguće rizike povezane s drugim svojstvom kukuruza linije 1507 ̶ njegovom tolerancijom na herbicid amonijev glufosinat(9), iako bi ta značajka mogla dovesti do povećane uporabe glufosinata;

Glufosinat

N.  budući da EFSA mora ocijeniti „neizravne učinke poput uporabe pesticida [...] kao dio procjene rizika za okoliš” i procijeniti „moguće učinke na biološku raznolikost i organizme koji ne pripadaju ciljanoj skupini koje bi mogao uzrokovati bilo koji genetski modificiran pojedinačni usjev koji je tolerantan na herbicide zbog promjene poljoprivrednih praksi (uključujući one koje opstaju zbog uporabe različitih herbicida)”(10);

O.  budući da se glufosinat klasificira kao tvar koja je toksična za reproduktivno zdravlje i stoga spada pod kriterije za isključivanje navedene u Uredbi (EZ) br. 1107/2009; budući da se kriteriji za isključivanje primjenjuju na tvari koje su već odobrene kada odobrenje treba obnoviti; budući da odobrenje za glufosinat istječe 2017.(11); budući da bi se uporaba glufosinata stoga u načelu trebala okončati 2017.;

P.  budući da u zemljama izvan EU-a, primjerice SAD-u i Kanadi, proizvođači kukuruza linije 1507 oglašavaju svoj proizvod kao usjev koji je tolerantan na glufosinat, a za potrebe primjene u EU-u podnositelj prijave tvrdi da se gen za toleranciju na glufosinat koristio samo kao gen marker;

Q.  budući da nije jasno kako Komisija namjerava provoditi skoru zabranu glufosinata sve dok je on dostupan na tržištu;

Opće stanje u pogledu GMO-a u EU-u

R.  budući da u EU-u nije odobren nijedan GMO za uzgoj od 2010. kada je posljednji odobreni organizam bio je krumpir Amflora; budući da je to odobrenje poništio Opći sud Europske unije 13. prosinca 2013. i budući da je jedini drugi odobreni usjev za uzgoj kukuruz MON 810 proizvođača Monsanto, čija je obnova odobrenja već nekoliko godina u postupku;

S.  budući da je uglavnom prihvaćeno i potvrđeno prethodno spomenutim zaključcima Vijeća za okoliš od 4. prosinca 2008. da dugoročni učinci uzgoja GMO-a i učinci organizama koji ne pripadaju ciljanoj skupini dosad nisu primjereno uzeti u obzir u okviru za procjenu rizika;

T.  budući da i Vijeće(12) i Parlament(13) uvažavaju nužnost strože procjene dugoročnih učinaka GMO-a i neovisnih istraživanja o mogućim rizicima povezanim s namjernim uvođenjem ili stavljanjem na tržište GMO-a, uključujući potrebu da se neovisnim istraživačima omogući pristup svom relevantnom materijalu;

U.  budući da je velika većina potrošača zabrinuta zbog genetski modificirane hrane, kao što je navedeno, između ostaloga, u posebnom izvješću Eurobarometra 354 iz 2010.; budući da genetski modificirani kukuruz linije 1507 ne donosi nikakvu korist potrošačima;

1.  protivi se usvajanju prijedloga Odluke Vijeća o stavljanju na tržište, u skladu s Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kukuruza za uzgoj (Zea mays L. linije 1507), genetski modificiranog kako bi bio otporan na određene leptire nametnike;

2.  smatra da prijedlog odluke Vijeća prekoračuje provedbene ovlasti predviđene Direktivom 2001/18/EC;

3.  poziva Vijeće da odbije prijedlog Komisije;

4.  poziva Komisiju da ne predlaže odobrenje nikakvih novih vrsta GMO-a i da ne obnavlja stara odobrenja dok se znatno ne poboljšaju metode procjene rizika;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL L 106, 17.4.2001., str. 1.
(2) SL L 111, 23.4.2013., str. 27.
(3) SL C 33 E, 5.2.2013., str.350.
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/factsheet/docs/reporten.pdf
(5)http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=142241&occ=first&dir=&cid=127901
(6) SL L 184, 17.7.1999., str. 23.
(7) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2429.htm
(8) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2429.pdf
(9) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2429.htm
(10) Pismo Komisije EFSA-i od 8. rujna 2008. o procjeni rizika za okoliš biljaka koje su tolerantne na herbicide.
(11) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:111:0027:0029:EN:PDF
(12) Zaključci Vijeća za okoliš od 4. prosinca 2008.
(13) Vidi njegovo gore navedeno mišljenje od 5. srpnja 2011.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti