Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2974(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0007/2014

Teksty złożone :

B7-0007/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/01/2014 - 8.4
CRE 16/01/2014 - 8.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0036

Teksty przyjęte
PDF 243kWORD 60k
Czwartek, 16 stycznia 2014 r. - Strasburg
Wprowadzenie do obrotu w celu uprawy produktów z kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie
P7_TA(2014)0036B7-0007/2014

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wprowadzenia do obrotu w celu uprawy, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, kukurydzy (Zea mays L., linia 1507) zmodyfikowanej genetycznie w celu uzyskania odporności na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe) (2013/2974(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie wprowadzenia do obrotu w celu uprawy, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, kukurydzy (Zea mays L., linia 1507) zmodyfikowanej genetycznie w celu uzyskania odporności na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe) (COM(2013)0758),

–  uwzględniając projekt decyzji Komisji dotyczącej wprowadzenia do obrotu w celu uprawy, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, kukurydzy (Zea mays L., linia 1507) zmodyfikowanej genetycznie w celu uzyskania odporności na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe) (D003697/01), poddany pod głosowanie w komitecie, o którym mowa w art. 30 dyrektywy 2001/18/WE, w dniu 25 lutego 2009 r.,

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającą dyrektywę Rady 90/220/EWG(1), w szczególności jej art. 18 ust. 1 akapit pierwszy,

–  uwzględniając głosowanie w komitecie, o którym mowa w art. 30 dyrektywy 2001/18/WE, które odbyło się w dniu 25 lutego 2009 r., dotyczyło kukurydzy linii 1507 i nie doprowadziło do wydania opinii,

–  uwzględniając sześć opinii naukowych dotyczących kukurydzy linii 1507 wydanych przez panel ds. organizmów modyfikowanych genetycznie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w okresie od 2005 r. do listopada 2012 r.,

–  uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 365/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnej glufosynat(2),

–  uwzględniając konkluzje Rady ds. Środowiska Naturalnego dotyczące organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO), przyjęte w dniu 4 grudnia 2008 r.,

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 lipca 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2011 zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium(3);

–  uwzględniając specjalne wydanie Eurobarometru (354) dotyczące zagrożeń związanych z żywnością(4),

–  uwzględniając wyrok Sądu (Siódmej Izby) z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego zamierzonego uwolnienia do środowiska naturalnego kukurydzy linii 1507 (sprawa T-164/10)(5),

–  uwzględniając art. 5 ust. 5 i art. 8 decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(6),

–  uwzględniając art. 88 ust. 2 i 3 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że art. 18 ust. 1 dyrektywy 2001/18/WE stanowi, iż decyzja o zamierzonym uwolnieniu do środowiska organizmu zmodyfikowanego genetycznie (GMO) musi zawierać takie same informacje, jak wymienione w art. 19 ust. 3;

B.  mając na uwadze, że art. 19 ust. 3 dyrektywy 2001/18/WE stanowi, iż pisemne zezwolenie, o którym mowa w art. 18, w każdym przypadku musi jednoznacznie określać m.in. warunki ochrony poszczególnych ekosystemów, środowisk lub regionów geograficznych;

C.  mając na uwadze, że we wniosku Komisji brak jest takich informacji;

D.  mając na uwadze, że głosowanie, które miało miejsce w stałym komitecie w dniu 25 lutego 2009 r. i dotyczyło wniosku Komisji o zatwierdzenie, nie doprowadziło do wydania opinii; mając na uwadze, że tylko 6 państw członkowskich głosowało za przyjęciem wniosku, podczas gdy 12 państw członkowskich głosowało przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu;

E.  mając na uwadze, że na podstawie zaleceń EFSA oraz w celu spełnienia warunków zatwierdzenia Komisja zmieniła wniosek w istotnym zakresie, np. w odniesieniu do zasad etykietowania, monitorowania i praktyk określonych w planie zarządzania w zakresie odporności owadów;

F.  mając na uwadze, że zmiany wprowadzone w wersji poddanej pod głosowanie w stałym komitecie w dniu 25 lutego 2009 r. obejmują skreślenie odniesień do cechy kukurydzy linii 1507 wskazującej na tolerancję na glufosynat oraz wprowadzenie wymogu informowania podmiotów gospodarczych, że nie powinny stosować tego produktu „wraz z herbicydami na bazie glufosynatu w sposób odbiegający od konwencjonalnych zastosowań w uprawie kukurydzy niewykazującej tolerancji na glufosynat”;

G.  mając na uwadze, że zmienionego wniosku nie omawiali eksperci z państw członkowskich, nie został on też poddany pod głosowanie w stałym komitecie, lecz przekazano go bezpośrednio Radzie Ministrów;

H.  mając na uwadze, że wyrok Sądu z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wniosku Pioneer Hi-Bred International dotyczącego zamierzonego uwolnienia do środowiska kukurydzy linii 1507 nie uniemożliwia Komisji ponownego rozpatrzenia swojego stanowiska i przedłożenia stałemu komitetowi, zgodnie z art. 8 ust. 1 decyzji Rady 1999/468/WE i w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego, nowego wniosku, zalecającego, by nie zatwierdzać kukurydzy linii 1507;

Ocena ryzyka przedstawiona przez EFSA

I.  mając na uwadze, że po głosowaniu, które przeprowadzono w stałym komitecie, EFSA na wniosek Komisji wydał trzy opinie naukowe aktualizujące wcześniejsze oceny ryzyka i zalecenia w zakresie zarządzania ryzykiem;

J.  mając na uwadze, że w opinii z dnia lutego 2012 r. EFSA jednoznacznie nie zgodził się ze stwierdzeniem wnioskodawcy, iż cytowane przez niego badanie zawiera wystarczające dowody na znikomość ryzyka, jakie kukurydza linii 1507 stanowi dla łuskoskrzydłych niebędących przedmiotem zwalczania w UE, natomiast zwrócił uwagę na możliwość wystąpienia ryzyka dla niebędących przedmiotem zwalczania motyli i ciem o dużej wrażliwości w przypadku narażenia na pyłek kukurydzy linii 1507(7);

K.  mając na uwadze, że toksyna Bt wytwarzana przez kukurydzę linii 1507, Cry1F, różni się od zazwyczaj występujących typów toksyny Bt, a ponadto wykazano, iż ma ona odmienny wpływ na łuskoskrzydłe niebędące przedmiotem zwalczania; mając na uwadze, że przeprowadzono niewiele badań nad białkiem Cry1F, w tym żadnego badania nad jego wypływem na organizmy wodne czy glebowe; mając na uwadze, że EFSA podaje, iż ilość białka Cry1F w pyłku kukurydzy linii 1507 jest około 350 razy większa niż zawartość białka Cry1Ab w pyłku kukurydzy linii MON 810(8);

L.  mając na uwadze, że w odpowiedzi na wniosek Komisji Pioneer odmówił zmiany swojego wniosku o zatwierdzenie i przedstawienia dodatkowych dokumentów dotyczących środków w zakresie monitorowania i zmniejszenia ryzyka dla organizmów niebędących przedmiotem zwalczania;

M.  mając na uwadze, że EFSA przyznaje, iż w ocenie ryzyka nie uwzględnił potencjalnych zagrożeń związanych z inną cechą kukurydzy linii 1507, a mianowicie z jej tolerancją na herbicydy na bazie glufosynatu amonowego(9), chociaż cecha ta może skutkować powszechniejszym wykorzystaniem glufosynatu;

Glufosynat

N.  mając na uwadze, że EFSA jest zobowiązany do ocenienia „w ramach oceny ryzyka środowiskowego pośrednich skutków, takich jak zastosowanie pestycydów […]” oraz do oszacowania „potencjalnego wpływu na różnorodność biologiczną i organizmy niebędące przedmiotem zwalczania, jaki może powodować każda genetycznie zmodyfikowana uprawa cechująca się tolerancją na herbicydy ze względu na zmianę w praktykach rolniczych (w tym wpływ wynikający z odmiennych zastosowań herbicydów)”(10);

O.  mając na uwadze, że glufosynat zaliczono do substancji działających szkodliwie na rozrodczość, w związku z czym podlega on kryteriom wyłączenia określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1107/2009; mając na uwadze, że w odniesieniu do już zatwierdzonych substancji kryteria te stosuje się w razie konieczności odnowienia zezwolenia; mając na uwadze, że zezwolenie dla glufosynatu traci ważność w 2017 r.(11); mając na uwadze, że w związku z tym od 2017 r. glufosynat zasadniczo nie powinien być stosowany;

P.  mając na uwadze, że poza UE, np. w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, kukurydza linii 1507 jest wprowadzana przez producenta do obrotu jako roślina uprawna wykazująca tolerancję na glufosynat, natomiast we wniosku złożonym w UE wnioskodawca stwierdza, że gen tolerancji na glufosynat wprowadzono wyłącznie jako gen markerowy;

Q.  mając na uwadze, że nie jest jasne, jak Komisja zamierza wdrażać planowany zakaz stosowania glufosynatu, dopóki substancja ta będzie dostępna na rynku;

Ogólna sytuacja GMO w UE

R.  mając na uwadze, że od 2010 r., kiedy to zezwolono na wprowadzenie ziemniaka Amflora, w UE nie dopuszczono do uprawy żadnych GMO; mając na uwadze, że Sąd unieważnił wspomniane zezwolenie w dniu 13 grudnia 2013 r., a także mając na uwadze, że poza tym jedyną rośliną dopuszczoną do uprawy jest kukurydza Monsanto linii MON 810, której zezwolenie od kilku lat oczekuje na odnowienie;

S.  mając na uwadze, że – jak potwierdzono również w ww. konkluzjach Rady ds. Środowiska z dnia 4 grudnia 2008 r. – powszechnie przyjmuje się, iż w ramach oceny ryzyka nie uwzględniono dotychczas należycie długofalowych skutków upraw GMO ani ich wpływu na organizmy inne niż docelowe;

T.  mając na uwadze, że zarówno Rada(12), jak i Parlament(13) uznają konieczność surowszej oceny długofalowych skutków GMO, a także potrzebę prowadzenia niezależnych badań nad potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z zamierzonego uwolnienia lub wprowadzania GMO do obrotu, w tym potrzebę zapewnienia niezależnym badaczom dostępu do wszystkich istotnych materiałów;

U.  mając na uwadze, że przeważająca większość konsumentów wyraża obawy związane z żywnością genetycznie zmodyfikowaną, na co wskazuje m.in. specjalne wydanie Eurobarometru (354) z 2010 r.; mając na uwadze, że genetycznie zmodyfikowana kukurydza linii 1507 nie przynosi korzyści konsumentom;

1.  sprzeciwia się przyjęciu wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wprowadzenia do obrotu w celu uprawy, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, kukurydzy (Zea mays L., linia 1507) zmodyfikowanej genetycznie w celu uzyskania odporności na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe);

2.  uważa, że wniosek dotyczący decyzji Rady wykracza poza uprawnienia wykonawcze przyznane na mocy dyrektywy 2001/18/WE;

3.  wzywa Radę do odrzucenia wniosku Komisji;

4.  wzywa Komisję, by nie przedstawiała wniosków w sprawie zatwierdzenia jakichkolwiek nowych odmian GMO i nie odnawiała dotychczasowych zezwoleń, dopóki nie nastąpi istotna poprawa metod oceny ryzyka;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1.
(2) Dz.U. L 111 z 23.4.2013, s. 27.
(3) Dz.U. C 33 E z 5.2.2013, s. 350.
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/factsheet/docs/reporten.pdf.
(5)http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=142241&occ=first&dir=&cid=127901
(6) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.
(7) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2429.htm.
(8) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2429.pdf
(9) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2429.htm
(10) Pismo Komisji do EFSA z dnia 8 września 2008 r., dotyczące oceny ryzyka środowiskowego, jakie stanowią rośliny wykazujące tolerancję na herbicydy.
(11) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:111:0027:0029:PL:PDF.
(12) Konkluzje Rady ds. Środowiska z dnia 4 grudnia 2008 r.
(13) Zobacz wyżej wspomniane stanowisko z dnia 5 lipca 2011 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności