Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2974(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0007/2014

Texte depuse :

B7-0007/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/01/2014 - 8.4
CRE 16/01/2014 - 8.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0036

Texte adoptate
PDF 296kWORD 60k
Joi, 16 ianuarie 2014 - Strasbourg
Introducerea pe piață, în vederea cultivării, a unui produs din porumb modificat genetic
P7_TA(2014)0036B7-0007/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 16 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind introducerea pe piață în vederea cultivării, în conformitate cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui produs din porumb (Zea mays L. linia 1507) modificat genetic pentru rezistență la anumite lepidoptere dăunătoare (2013/2974(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de decizie a Consiliului privind introducerea pe piață în vederea cultivării, în conformitate cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui produs din porumb (Zea mays L. linia 1507) modificat genetic pentru rezistență la anumite lepidoptere dăunătoare (COM(2013)0758),

–  având în vedere proiectul de decizie a Comisiei privind introducerea pe piață în vederea cultivării, în conformitate cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui produs din porumb (Zea mays L. linia 1507) modificat genetic pentru rezistență la anumite lepidoptere dăunătoare (D003697/01), supusă la vot în cadrul comitetului menționat la articolul 30 din Directiva 2001/18/CE din 25 februarie 2009,

–  având în vedere Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului(1), în special articolul 18 alineatul (1) primul paragraf,

–  având în vedere votul organizat la 25 februarie 2009 în cadrul comitetului menționat la articolul 30 din Directiva 2001/18/CE privind porumbul 1507, în urma căruia nu s-a emis niciun aviz,

–  având în vedere cele șase avize științifice referitoare la porumbul 1507 emise de Grupul pentru organisme modificate genetic al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), din 2005 până în noiembrie 2012,

–  având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 365/2013 al Comisiei din 22 aprilie 2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de autorizare a substanței active glufosinat(2),

–  având în vedere concluziile Consiliului Mediu privind organismele modificate genetic (OMG), adoptate la 4 decembrie 2008,

–  având în vedere poziția sa adoptată în primă lectură la 5 iulie 2011 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2011 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea de OMG-uri pe teritoriul lor(3),

–  având în vedere Eurobarometrul special 354 referitor la riscurile legate de produsele alimentare(4),

–  având în vedere Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene (Camera a șaptea) din 26 septembrie 2013 referitoare la cererea privind diseminarea deliberată în mediu a porumbului 1507 (Cauza T-164/10)(5),

–  având în vedere articolul 5 alineatul (5) și articolul 8 din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(6),

–  având în vedere articolul 88 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât articolul 18 alineatul (1) din Directiva 2001/18/CE precizează că o decizie privind diseminarea deliberată a unui organism modificat genetic (OMG) trebuie să conțină aceleași informații ca cele prevăzute la articolul 19 alineatul (3);

B.  întrucât articolul 19 alineatul (3) din Directiva 2001/18/CE prevede că autorizația scrisă menționată la articolul 18 trebuie să specifice explicit, în toate cazurile, condițiile pentru protecția anumitor ecosisteme/medii și/sau zone geografice, printre altele;

C.  întrucât această prevedere lipsește din propunerea Comisiei;

D.  întrucât, în urma votului comitetului permanent din 25 februarie 2009 referitor la o propunere de autorizare din partea Comisiei nu s-a emis niciun aviz; întrucât doar șase state membre au votat pentru propunere, în timp ce 12 au votat împotrivă, iar șapte s-au abținut;

E.  întrucât, pe baza recomandărilor EFSA și pentru a îndeplini condițiile de autorizare, Comisia a modificat în mod substanțial propunerea, de pildă în ceea ce privește normele de etichetare, monitorizarea și practicile stabilite în planul de gestionare a rezistenței insectelor;

F.  întrucât printre modificările aduse versiunii supuse la vot în cadrul comitetului permanent din 25 februarie 2009 se numără eliminarea referirilor la toleranța la glufosinat a porumbului 1507, precum și introducerea cerinței de a informa operatorii să nu utilizeze produsul „cu erbicidul glufosinat într-un mod diferit față de practica tradițională aplicată în cazul porumbului care nu este tolerant la glufosinat”;

G.  întrucât propunerea modificată nu a fost discutată cu experții din statele membre și nu a fost votată în cadrul comitetului permanent, ci a fost înaintată direct Consiliului de Miniștri;

H.  întrucât Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 26 septembrie 2013 referitoare la cererea societății Pioneer Hi-Bred International privind diseminarea deliberată în mediu a porumbului 1507 nu împiedică Comisia să își reconsidere poziția și să prezinte comitetului permanent o nouă propunere, în urma unei rezoluții a Parlamentului European, în temeiul articolului 8 alineatul (1) din Decizia Consiliului 1999/468/CE, care să recomande neautorizarea porumbului 1507;

Evaluarea de risc a EFSA

I.  întrucât, în urma votului din cadrul comitetului permanent, EFSA a întocmit, la solicitarea Comisiei, trei avize științifice în care și-a actualizat evaluările de risc anterioare și recomandările privind managementul riscului;

J.  întrucât, în avizul său din februarie 2012, EFSA și-a exprimat în mod explicit dezacordul față de concluzia solicitantului, conform căreia studiul citat de acesta oferă dovezi adecvate că porumbul 1507 prezintă un risc neglijabil pentru speciile nevizate de insecte Lepidoptera în UE, și a atras în schimb atenția asupra faptului că unele specii nevizate de fluturi și molii extrem de sensibile pot fi în pericol atunci când sunt expuse la polenul porumbului 1507(7);

K.  întrucât toxina Bt produsă de porumbul 1507, Cry1F, este diferită de tipurile obișnuite de toxine Bt și s-a dovedit că are efecte diferite asupra speciilor nevizate de insecte Lepidoptera; întrucât s-au efectuat câteva studii privind proteina Cry1F, însă nu s-a realizat niciun studiu privind efectele acesteia asupra speciilor acvatice sau asupra organismelor din sol; întrucât EFSA afirmă că cantitatea de proteină Cry1F din polenul porumbului 1507 este de circa 350 de ori mai mare decât conținutul de proteină Cry1Ab al polenului porumbului MON 810(8);

L.  întrucât Pioneer a refuzat, în urma unei solicitări din partea Comisiei, să își revizuiască cererea de autorizare și să prezinte documente suplimentare privind monitorizarea și măsurile de diminuare a riscului pentru organismele nevizate;

M.  întrucât EFSA recunoaște că nu a luat în considerare, în evaluarea riscului, potențialele riscuri legate de cealaltă caracteristică a porumbului 1507, și anume toleranța la erbicidul glufosinat de amoniu(9), deși această caracteristică ar putea duce la o utilizare mai extinsă a glufosinatului;

Glufosinatul

N.  întrucât EFSA trebuie să evalueze „efectele indirecte, cum ar fi utilizarea pesticidelor […] ca parte a evaluării riscurilor asupra mediului” și să evalueze „posibilele efecte asupra biodiversității și asupra organismelor nevizate pe care orice cultură MG tolerantă la erbicide le-ar putea avea din cauza schimbărilor survenite în practicile agricole (inclusiv cele rezultate din utilizarea unor erbicide diferite)”(10);

O.  întrucât glufosinatul este clasificat drept toxic pentru reproducere și se încadrează, prin urmare, la criteriile de excludere din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009; întrucât pentru substanțele deja autorizate criteriile de excludere se aplică la reînnoirea autorizării; întrucât autorizarea glufosinatului expiră în 2017(11); întrucât utilizarea glufosinatului ar trebui, prin urmare, să ia sfârșit, în principiu, în 2017;

P.  întrucât în unele țări terțe, ca de exemplu în Statele Unite și în Canada, porumbul 1507 este comercializat de către producător drept cultură tolerantă la glufosinat, în timp ce, în cererea de autorizare pentru UE, solicitantul susține că gena pentru toleranța la glufosinat ar urma să fie folosită doar ca genă marker;

Q.  întrucât este neclar cum intenționează Comisia să pună în aplicare interzicerea iminentă a glufosinatului, atât timp cât această substanță este în continuare disponibilă pe piață;

Situația generală din Uniunea Europeană în ceea ce privește organismele modificate genetic

R.  întrucât niciun organism modificat genetic nu a fost aprobat în vederea cultivării în UE din 2010, când a fost autorizat cartoful Amflora; întrucât această autorizare a fost anulată de Tribunalul Uniunii Europene la 13 decembrie 2013 și întrucât singura cultură autorizată în vederea cultivării este porumbul Monsanto MON 810, iar reînnoirea autorizației pentru acesta din urmă este în așteptare de mai mulți ani;

S.  întrucât se acceptă în general – astfel cum confirmă și concluziile Consiliului Mediu din 4 decembrie 2008 menționate anterior – că efectele pe termen lung ale cultivării de organisme modificate genetic, precum și efectele asupra organismelor nevizate nu au fost până în prezent luate în considerare în mod adecvat în cadrul evaluării riscurilor;

T.  întrucât atât Consiliul(12), cât și Parlamentul European(13) recunosc că este necesară o evaluare mai strictă a efectelor pe termen lung ale organismelor modificate genetic, precum și un studiu independent privind posibilele riscuri pe care le implică diseminarea deliberată sau introducerea pe piață a acestora, inclusiv facilitarea accesului cercetătorilor independenți la toate materialele pertinente;

U.  întrucât marea majoritate a consumatorilor sunt îngrijorați cu privire la produsele alimentare modificate genetic, astfel cum se precizează, printre altele, în Eurobarometrul special 354 din 2010; întrucât porumbul 1507 modificat genetic nu prezintă niciun avantaj pentru consumatori,

1.  se opune adoptării propunerii de decizie a Consiliului privind introducerea pe piață în vederea cultivării, în conformitate cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui produs din porumb (Zea mays L. linia 1507) modificat genetic pentru rezistență la anumite lepidoptere dăunătoare;

2.  consideră că propunerea de decizie a Consiliului depășește competențele de executare prevăzute în Directiva 2001/18/CE;

3.  solicită Consiliului să respingă propunerea Comisiei;

4.  solicită Comisiei să nu propună autorizarea niciunui soi nou de organism modificat genetic și să nu reînnoiască autorizațiile deja acordate până când metodele de evaluare a riscurilor nu vor fi îmbunătățite considerabil;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 106, 17.4.2001, p. 1.
(2) JO L 111, 23.4.2013, p. 27.
(3) JO C 33 E, 5.2.2013, p. 350.
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/factsheet/docs/reporten.pdf
(5) http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=142241&occ=first&dir=&cid=127901
(6) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
(7) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2429.htm
(8) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2429.pdf
(9) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2429.htm
(10) Scrisoarea adresată EFSA de Comisie la 8 septembrie 2008, referitoare la evaluarea riscurilor asupra mediului pe care le prezintă plantele tolerante la erbicide
(11) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:111:0027:0029:RO:PDF
(12) Concluziile Consiliului Mediu din 4 decembrie 2008.
(13) A se vedea poziția sa menționată mai sus din 5 iulie 2011.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate