Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2974(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0007/2014

Predkladané texty :

B7-0007/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/01/2014 - 8.4
CRE 16/01/2014 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0036

Prijaté texty
PDF 227kWORD 56k
Štvrtok, 16. januára 2014 - Štrasburg
Uvedenie geneticky modifikovanej kukurice na trh na účely pestovania
P7_TA(2014)0036B7-0007/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. januára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera (2013/2974(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera (COM(2013)0758),

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Komisie, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera (D003697/01), ktorý bol predložený na hlasovanie vo výbore podľa článku 30 smernice 2001/18/ES z 25. februára 2009,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS(1), a najmä na jej prvý pododsek článku 18 ods. 1,

–  so zreteľom na hlasovanie vo výbore podľa článku 30 smernice 2001/18/ES z 25. februára 2009 o kukurici línie 1507, na ktorom sa neprijalo žiadne stanovisko,

–  so zreteľom na šesť vedeckých stanovísk týkajúcich sa kukurice línie 1507, ktoré pripravilo Fórum pre geneticky modifikované organizmy pri Európskom úrade pre bezpečnosť potravín (EFSA) v období od roku 2005 do novembra 2012,

–  so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 365/2013 z 22. apríla 2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky glufozinát(2),

–  so zreteľom na závery Rady pre životné prostredie o geneticky modifikovaných organizmoch (GMO) prijaté 4. decembra 2008,

–  so zreteľom na svoju pozíciu prijatú v prvom čítaní 5. júla 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2011, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov na ich území(3),

–  so zreteľom na osobitný prieskum Eurobarometra 354 o rizikách súvisiacich s potravinami(4),

–  so zreteľom na rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie (siedmej komory) z 26. septembra 2013 týkajúci sa žiadosti o zámerné uvoľnenie kukurice línie 1507 do životného prostredia (Vec T-164/10)(5),

–  so zreteľom na články 5 ods. 5 a 8 nariadenia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(6),

–  so zreteľom na článok 88 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v článku 18 ods. 1 smernice 2001/18/ES sa uvádza, že rozhodnutie o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov (GMO) musí obsahovať rovnaké informácie, aké sa uvádzajú v článku 19 ods. 3;

B.  keďže v článku 19 ods. 3 smernice 2001/18/ES sa uvádza, že písomný súhlas uvedený v článku 18 vo všetkých prípadoch jasne špecifikuje okrem iného podmienky na ochranu príslušných ekosystémov/životných prostredí a/alebo geografických oblastí;

C.  keďže v návrhu Komisie tieto informácie chýbajú;

D.  keďže hlasovanie v stálom výbore o návrhu Komisie na vydanie povolenia, ktoré sa uskutočnilo 25. februára 2009, neprinieslo žiadne stanovisko; keďže za návrh hlasovalo len 6 členských štátov, zatiaľ čo 12 hlasovalo proti a 7 sa zdržalo hlasovania;

E.  keďže Komisia na základe odporúčania úradu EFSA a na účely splnenia požiadaviek na vydanie povolenia zásadne upravila predložený návrh, napríklad pokiaľ ide o pravidlá označovania, monitorovanie a postupy plánu riadenia rezistencie proti hmyzu;

F.  keďže úpravy verzie, o ktorej hlasoval stály výbor 25. februára 2009, zahrnujú odstránenie odkazov na znak kukurice línie 1507, ktorým je tolerancia voči glufozinátu, ako aj vloženie požiadavky na informovanie prevádzkovateľov, aby výrobok nepoužívali s „glufozinátovými herbicídmi iným spôsobom, ako je bežná prax pri kukurici, ktorá nie je tolerantná voči glufozinátu“;

G.  keďže o upravenom návrhu sa nediskutovalo s odborníkmi z členských štátov, ani sa o ňom nehlasovalo v stálom výbore, ale návrh sa priamo postúpil Rade ministrov;

H.  keďže rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 26. septembra 2013 týkajúci sa žiadosti spoločnosti Pioneer Hi-Bred International o zámerné uvoľnenie kukurice línie 1507 do životného prostredia nebráni Komisii, aby opätovne zvážila svoje stanovisko a predložila stálemu výboru nový návrh, nadväzujúci na uznesenie Európskeho parlamentu, podľa článku 8 ods. 1 rozhodnutia Rady 1999/468/ES, v ktorom odporučí, aby sa kukurica línie 1507 nepovolila;

Posudzovanie rizika úradom EFSA

I.  keďže úrad EFSA po hlasovaní v stálom výbore na požiadanie Komisie vypracoval tri vedecké stanoviská, ktorými aktualizoval svoje predchádzajúce posúdenia rizík a odporúčania na riadenie rizík;

J.  keďže úrad EFSA vo svojom stanovisku z februára 2012 výslovne nesúhlasil so záverom žiadateľa, že štúdia citovaná žiadateľom poskytuje primerané dôkazy o tom, že kukurica línie 1507 predstavuje zanedbateľné riziko pre necieľové druhy z radu Lepidoptera v EÚ, ale naopak poukázal na skutočnosť, že vysoko citlivé necieľové druhy motýľov a nočných motýľov môžu byť ohrozené pri vystavení peľu kukurice línie 1507(7);

K.  keďže Bt-toxín Cry1F, ktorý vytvára kukurica línie 1507, sa odlišuje od zvyčajných druhov Bt-toxínu a ukázalo sa, že má odlišné účinky na necieľové druhy z radu Lepidoptera; keďže sa realizovalo niekoľko štúdií týkajúcich sa proteínu Cry1F, ale nijaká štúdia venovaná jeho účinkom na vodné druhy či pôdne organizmy; keďže štáty EFSA konštatujú, že množstvo proteínu Cry1F v peli kukurice línie 1507 je približne 350-krát vyššie ako obsah proteínu Cry1Ab vyjadrený v peli kukurice MON 810(8);

L.  keďže spoločnosť Pioneer na základe požiadanie Komisie odmietla zrevidovať svoju žiadosť o povolenie a predložila dodatočné dokumenty týkajúce sa monitorovania a opatrení na zmiernenie rizika pre necieľové organizmy;

M.  keďže úrad EFSA uznáva, že vo svojom posúdení rizika nezvážil potenciálne riziká súvisiace s ďalším znakom kukurice línie 1507, a to jej toleranciu voči herbicídu glufozinát-amónium(9), hoci by táto charakteristika mohla viesť ku rozsiahlejšiemu používaniu glufozinátu,

Glufozinát

N.  keďže sa požaduje, aby úrad EFSA zhodnotil „nepriame účinky, ako je napríklad používanie pesticídov [...] ako súčasť posúdenia environmentálnych rizík“ a posúdil „možné účinky na biodiverzitu a necieľové organizmy, ktoré môže mať každá geneticky modifikovaná plodina tolerantná voči herbicídom z dôvodu zmeny poľnohospodárskych postupov (vrátane účinkov vyvolaných odlišným použitím herbicídov)“(10);

O.  keďže glufozinát je klasifikovaný ako toxický pre reprodukciu, a teda sa naň vzťahujú podmienky vylúčenia stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009; keďže pre látky, ktoré už boli povolené, platia podmienky vylúčenia v prípade, keď treba toto povolenie predĺžiť; keďže platnosť povolenia glufozinátu sa skončí v roku 2017(11); keďže používanie glufozinátu by sa v postate malo skončiť v roku 2017;

P.  keďže v krajinách mimo EÚ, napr. v USA alebo v Kanade, predáva výrobca kukuricu línie 1507 ako plodinu, ktorá je tolerantná voči glufozinátu, zatiaľ čo v žiadosti v EÚ žiadateľ tvrdí, že gén pre toleranciu voči glufozinátu bol použitý len ako markerový gén;

Q.  keďže nie je jasné, akým spôsobom Komisia zamýšľa vykonávať blížiaci sa zákaz glufozinátu, keďže glufozinát je stále trhovo dostupný;

Celková situácia v oblasti geneticky modifikovaných organizmov (GMO) v EÚ

R.  keďže v EÚ nebolo vydané žiadne povolenie na pestovanie GMO od roku 2010, keď boli povolené zemiaky Amflora; keďže toto povolenie zrušil Všeobecný súd Európskej únie 13. decembra 2013, a keďže jedinou ďalšou plodinou s povolením na pestovanie je kukurica firmy Monsanto MON 810, pričom na obnovenie jej povolenia sa čaká už niekoľko rokov;

S.  keďže v uvedených záveroch Rady pre životné prostredie zo 4. decembra 2008 sa potvrdzuje všeobecne uznávaný fakt, že v rámci posúdenia rizika sa zatiaľ dostatočne nezohľadňujú dôsledky pestovania GMO ani vplyv GMO na necieľové organizmy;

T.  keďže tak Rada(12), ako aj Európsky parlament(13) uznávajú nevyhnutnosť prísnejšieho posudzovania dlhodobých účinkov GMO a potrebu nezávislého výskumu potenciálnych rizík súvisiacich so zámerným uvoľňovaním GMO alebo ich uvádzaním na trh vrátane potreby sprístupniť všetky relevantné materiály nezávislým výskumníkom;

U.  keďže veľká väčšina spotrebiteľov má obavy z geneticky modifikovaných potravín, ako sa okrem iného naznačuje v osobitnom prieskume Eurobarometra 354 z roku 2010; keďže geneticky modifikovaná kukurica 1507 neprináša spotrebiteľom nijaký osoh;

1.  namieta proti prijatiu návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera;

2.  domnieva sa, že návrh rozhodnutia Rady prekračuje vykonávacie právomoci vyplývajúce zo smernice 2001/18/ES;

3.  vyzýva Radu, aby návrh Komisie zamietla;

4.  vyzýva Komisiu, aby nenavrhovala udeliť povolenie žiadnej novej odrode GMO ani predĺžiť povolenie pre žiadne staré odrody GMO, kým sa zásadne nezlepšia spôsoby posúdenia rizika;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 111, 23.4.2013, s. 27.
(3) Ú. v. EÚ C 33 E, 5.2.2013, s. 350.
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/factsheet/docs/reporten.pdf
(5) http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=142241&occ=first&dir=&cid=127901
(6) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
(7) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2429.htm
(8) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2429.pdf
(9) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2429.htm.
(10) List Komisii úradu EFSA z 8. septembra 2008 týkajúci sa environmentálneho posudzovania rizík rastlín tolerantných voči herbicídom.
(11) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:111:0027:0029:SK:PDF
(12) Závery Rady pre životné prostredie zo 4. decembra 2008.
(13) Pozri jeho vyššie uvedenú pozíciu z 5. júla 2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia