Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2974(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0007/2014

Predložena besedila :

B7-0007/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/01/2014 - 8.4
CRE 16/01/2014 - 8.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0036

Sprejeta besedila
PDF 288kWORD 55k
Četrtek, 16. januar 2014 - Strasbourg
Dajanje v promet za gojenje koruznega proizvoda
P7_TA(2014)0036B7-0007/2014

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. januarja 2014 o predlogu Sklepa Sveta o dajanju v promet za gojenje koruznega proizvoda (Zea mays L., linija 1507), gensko spremenjenega za odpornost proti nekaterim škodljivcem iz reda Lepidoptera, v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2013/2974(RSP)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga sklepa Sveta o dajanju v promet za gojenje koruznega proizvoda (Zea mays L., linija 1507), gensko spremenjenega za odpornost proti nekaterim škodljivcem iz reda Lepidoptera, v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2013)0758),

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Komisije o dajanju v promet za gojenje koruznega proizvoda (Zea mays L., linija 1507), gensko spremenjenega za odpornost proti nekaterim škodljivcem iz reda Lepidoptera (D003697/01), v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki je bil 25. februarja 2009 predložen v glasovanje v odboru iz člena 30 Direktive 2001/18/ES,

–  ob upoštevanju Direktive 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS(1) ter zlasti prvega pododstavka člena 18(1) direktive,

–  ob upoštevanju glasovanja v odboru iz člena 30 Direktive 2001/18/ES o koruzi sorte 1507, ki je potekalo 25. februarja 2009, pri čemer ni bilo sprejeto nobeno mnenje,

–  ob upoštevanju šestih znanstvenih mnenj o koruzi sorte 1507, ki jih je med letom 2005 in novembrom 2012 pripravil odbor Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) za gensko spremenjene organizme;

–  ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 365/2013 z dne 22. aprila 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za registracijo aktivne snovi glufosinat(2),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta za okolje o gensko spremenjenih organizmih (GSO), sprejetih 4. decembra 2008,

–  ob upoštevanju svojega stališča, sprejetega v prvi obravnavi dne 5. julija 2011 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/18/ES o možnosti držav članic, da omejijo ali prepovejo gojenje GSO na svojem ozemlju(3),

–  ob upoštevanju posebne izdaje Eurobarometra št. 354 o tveganjih, povezanih s hrano(4),

–  ob upoštevanju sodbe Splošnega sodišča Evropske unije (sedmega senata) z dne 26. septembra 2013 o vlogi za namerno sproščanje koruze sorte 1507 v okolje (Zadeva T-164/10)(5),

–  ob upoštevanju členov 5(5) in 8 Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(6),

–  ob upoštevanju člena 88(2) in (3) Poslovnika,

A.  ker člen 18(1) Direktive 2001/18/ES navaja, da mora odločitev o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov (GSO) v okolje vsebovati enake informacije, kot so naštete v členu 19(3);

B.  ker člen 19(3) Direktive 2001/18/ES navaja, da mora pisna odobritev iz člena 18 v vseh primerih med drugim izrecno vsebovati pogoje za varstvo posebnih ekosistemov/okolij in/ali zemljepisnih območij;

C.  ker te navedbe v predlogu Komisije ni;

D.  ker se glasovanje v stalnem odboru o predlogu Komisije za odobritev 25. februarja 2009 ni zaključilo s sprejetjem mnenja; ker je za predlog glasovalo samo 6 držav članic, 12 jih je bilo proti, 7 pa se jih je vzdržalo;

E.  ker je Komisija na podlagi priporočil odbora Evropske agencije za varnost hrane in zaradi izpolnitve pogojev za odobritev svoj predlog bistveno spremenila, npr. v zvezi s pravili označevanja, spremljanjem in praksami, določenimi v načrtu ravnanja glede odpornosti insektov;

F.  ker spremembe različice, o kateri je stalni odbor glasoval 25. februarja 2009, vključujejo črtanje sklicevanj na odpornost koruze sorte 1507 na glufosinat in zahtevo o obveščanju gospodarskih subjektov, naj proizvodov, ki vsebujejo herbicid glufosinat, ne uporabljajo na načine, ki bi se razlikovali od tradicionalne prakse s koruzo, ki ni odporna na glufosinat;

G.  ker o spremenjenem predlogu niso potekale razprave s strokovnjaki iz držav članic in stalni odbor o njem ni glasoval, ampak je bil neposredno posredovan svetu ministrov;

H.  ker sodba Splošnega sodišča Evropske unije 26. septembra 2013 o vlogi družbe Pioneer Hi-Bred International za namerno sproščanje koruze sorte 1507 v okolje Komisiji ne preprečuje, da ne bi ponovno preučila svojega stališča in stalnemu odboru predstavila novega predloga kot odgovor na resolucijo Evropskega parlamenta v skladu s členom 8(1) Sklepa Sveta 1999/468/ES, ki vsebuje priporočilo, da se koruza sorte 1507 ne odobri;

Ocena tveganja Evropske agencije za varnost hrane

I.  ker je po glasovanju v stalnem odboru Evropska agencija za varnost hrane na zahtevo Komisije pripravila tri znanstvena mnenja, s katerimi je posodobila svoje predhodne ocene tveganja in priporočila glede obvladovanja tveganja;

J.  ker je Evropska agencija za varnost hrane v svojem mnenju iz februarja 2012 izrecno nasprotovala zaključku vložnika, da je v svoji študiji zagotovil zadostne dokaze, da ima koruza sorte 1507 za neciljne metulje (red Lepidoptera) v EU zanemarljivo tveganje, temveč je pokazala, da so lahko visoko občutljivi neciljni metulji in vešče ogroženi zaradi izpostavljenosti pelodu koruze sorte 1507(7);

K.  ker se toksin Bt, ki ga izloča koruza sorte 1507, Cry1F, razlikuje od običajnih vrst toksina Bt in je dokazano, da ima drugačne učinke na neciljne metulje (red Lepidoptera); ker je bilo o beljakovini Cry1F opravljenih malo raziskav, o njenih učinkih na vodne vrste ali na organizme v tleh pa ni bilo nobene; ker je Evropska agencija za varnost hrane navedla, da je količina beljakovine Cry1F v pelodu koruze sorte 1507 približno 350-krat večja od količine beljakovine Cry1Ab, ki je prisotna v pelodu koruze sorte MON 810(8);

L.  ker je Pioneer po tem, ko ga je Komisija pozvala, naj popravi vlogo za odobritev in predstavi dodatno dokumentacijo o spremljanju in ukrepih za blažitev tveganja za neciljne organizme, to odklonil;

M.  ker Evropska agencija za varnost hrane priznava, da v svoji oceni tveganja ni upoštevala morebitnega tveganja, povezanega z drugimi lastnostmi koruze sorte 1507, in sicer njene odpornosti na herbicid glufosinat-amonij(9), čeprav bi lahko ta lastnost privedla do povečane uporabe glufosinata;

Glufosinat

N.  ker mora Evropska agencija za varnost hrane kot del ocene tveganja za okolje oceniti posredne učinke, kot so uporaba pesticidov, in morebitne učinke na biotsko raznovrstnost in neciljne organizme, ki jih lahko posamezna gensko spremenjena poljščina, odporna na herbicide, povzroči zaradi spremembe v kmetijski praksi (vključno s tistimi, do katerih je prišlo zaradi različne uporabe herbicidov)(10);

O.  ker je glufosinat razvrščen kot strupen za razmnoževanje in zato zanj veljajo merila za izločitev iz Uredbe (ES) št. 1107/2009; ker za snovi, ki so že bile odobrene, merila za izločitev veljajo, ko je treba odobritev obnoviti; ker veljavnost odobritve glufosinata poteče leta 2017(11); ker bi bilo treba glufosinat načeloma prenehati uporabljati leta 2017;

P.  ker proizvajalec v državah zunaj Evropske unije, npr. v Združenih državah in Kanadi, koruzo sorte 1507 trži kot poljščino, ki je odporna na glufosinat, medtem ko vložnik v svoji vlogi v EU trdi, da se je odpornost na glufosinat uporabila samo kot markerski gen;

Q.  ker ni jasno, kako namerava Komisija izvajati prihodnjo prepoved glufosinata, dokler je ta še naprej na razpolago na trgu;

Splošno stanje glede gensko spremenjenih organizmov v EU

R.  ker od odobritve krompirja Amflora leta 2010 v Evropski uniji za gojenje ni bil odobren noben gensko spremenjeni organizem; ker je Splošno sodišče Evropske unije 13. decembra 2013 to odobritev razveljavilo in ker je edina druga poljščina, ki je odobrena za gojenje, Monsantova koruza MON 810, za katero se že leta čaka na obnovitev dovoljenja;

S.  ker je, kot je potrdil tudi Svet za okolje v svojih sklepih z dne 4. decembra 2008, široko sprejeto, da dolgoročni učinki pridelave gensko spremenjenih organizmov, pa tudi učinki na neciljne organizme, v okviru ocene tveganja doslej niso bili ustrezno upoštevani;

T.  ker tako Svet(12) kot Evropski parlament(13) priznavata, da potrebujemo strožjo oceno dolgoročnih učinkov gensko spremenjenih organizmov, pa tudi neodvisne raziskave o možnem tveganju pri njihovi namerni sprostitvi ali dajanju na trg, vključno s potrebo, da se neodvisnim raziskovalcem omogoči dostop do vsega pomembnega gradiva;

U.  ker je velika večina potrošnikov zaskrbljena zaradi gensko spremenjene hrane, kot je med drugim razvidno iz posebne izdaje Eurobarometra št. 354 iz leta 2010; ker gensko spremenjena koruza sorte 1507 potrošnikom ne prinaša koristi;

1.  nasprotuje sprejetju predloga sklepa Sveta o dajanju v promet za gojenje koruznega proizvoda (Zea mays L., linija 1507), gensko spremenjenega za odpornost proti nekaterim škodljivcem iz reda Lepidoptera, v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta;

2.  meni, da predlog sklepa Sveta presega izvedbena pooblastila iz Direktive 2001/18/ES;

3.  poziva Svet, naj zavrne predlog Komisije;

4.  poziva Komisijo, naj ne predlaga odobritve novih sort gensko spremenjenih organizmov in naj ne obnovi odobritve starih, dokler se metode za ocenjevanje tveganja ne bodo bistveno izboljšale;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL L 106, 17.4.2001, str. 1.
(2) UL L 111, 23.4.2013, str. 27.
(3) UL C 33 E, 5.2.2013, str. 350.
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/factsheet/docs/reporten.pdf
(5) http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=142241&occ=first&dir=&cid=127901
(6) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.
(7) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2429.htm
(8) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2429.pdf
(9) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2429.htm
(10) Pismo Komisije Evropski agenciji za varnost hrane z dne 8. septembra 2008 v zvezi z oceno tveganja za okolje za poljščine, ki so odporne na herbicide.
(11) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:111:0027:0029:SL:PDF
(12) Sklepi Sveta za okolje z dne 4. decembra 2008.
(13) Glej zgoraj omenjeno stališče z dne 5. julija 2011.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov