Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2960(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0016/2014

Dezbateri :

PV 15/01/2014 - 15
CRE 15/01/2014 - 15

Voturi :

PV 16/01/2014 - 8.5
CRE 16/01/2014 - 8.5

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0037

Texte adoptate
PDF 211kWORD 58k
Joi, 16 ianuarie 2014 - Strasbourg
Respectarea dreptului fundamental la liberă circulație în UE
P7_TA(2014)0037RC-B7-0016/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 16 ianuarie 2014 referitoare la respectarea dreptului fundamental la liberă circulație în UE (2013/2960(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 21, 45 și 47 și 151 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolele 15, 21, 29, 34 și 45 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora(1), în special articolul 7,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii(2),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială(3) și Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială(4),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 iulie 2010 intitulată „Reafirmarea liberei circulații a lucrătorilor: drepturi și evoluții majore” (COM(2010)0373),

–  având în vedere studiul publicat la 14 octombrie 2013 privind impactul asupra sistemelor de securitate socială din statele membre al drepturilor migranților inactivi din interiorul UE la prestațiile speciale cu caracter necontributiv și la asistența medicală acordată pe baza reședinței;

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 25 noiembrie 2013 intitulată „Libera circulație a cetățenilor Uniunii Europene și a familiilor acestora: cinci acțiuni pentru a produce rezultate notabile” (COM(2013)0837),

–  având în vedere declarația făcută de vicepreședinta Comisiei, Viviane Reding, în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 5 decembrie 2013 privind libera circulație,

–  având în vedere declarația comisarului László Andor din 1 ianuarie 2014 privind expirarea restricțiilor aplicate liberei circulații a lucrătorilor din Bulgaria și România,

–  având în vedere Rezoluția sa din 2 aprilie 2009 referitoare la aplicarea Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 29 martie 2012 referitoare la Raportul privind cetățenia UE în 2010: Eliminarea obstacolelor din calea drepturilor cetățenilor UE(6),

–  având în vedere articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât dreptul la liberă circulație este unul dintre cele patru libertăți fundamentale ale UE, consacrate în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ca piatră de temelie a integrării europene, și este legat direct de cetățenia UE;

B.  întrucât libera circulație se află la baza valorilor Uniunii Europene, oferind cetățenilor săi posibilitatea de a-și alege locul de trai și de muncă și asigurând mobilitatea și dezvoltarea pieței muncii, ale sistemului de învățământ și ale altor domenii;

C.  întrucât libertatea de circulație este un drept garantat tuturor cetățenilor europeni, indiferent de existența unor posibile controale la frontieră efectuate de către unele state membre la intrarea cetățenilor UE pe teritoriul lor; întrucât faptul că nu toate statele membre fac parte din spațiul Schengen nu afectează dreptul tuturor cetățenilor UE la liberă circulație în cadrul Uniunii;

D.  întrucât cetățenii UE consideră că libera circulație este dreptul pe care îl asociază cel mai mult cu cetățenia europeană, acesta reprezentând cea mai pozitivă realizare a Uniunii și aducând beneficii economice pentru economiile țărilor lor;

E.  întrucât contribuția lucrătorilor din UE la sistemul de securitate socială al țării-gazdă este egală cu cea a lucrătorilor naționali;

F.  întrucât, peste tot în Europa, pot fi observate avantajele aduse dezvoltării țării-gazdă de libera circulație a lucrătorilor mobili din UE, în special în domeniile sănătății, agriculturii și construcțiilor;

G.  întrucât libertatea cetățenilor UE de a locui oriunde în UE se aplică tuturor cetățenilor fără restricție, însă este condiționată, în conformitate cu Directiva 2004/38/CE, în sensul că, după trei luni, cetățenii în cauză trebuie să îndeplinească anumite condiții juridice pentru a nu reprezenta o povară pentru țara-gazdă; întrucât libera circulație a lucrătorilor este un pilon pe care se bazează succesul pieței unice a UE; întrucât, deși doar 2,8% din totalul cetățenilor din UE trăiesc într-un alt stat membru decât cel de origine, ei reprezintă totuși un element-cheie al succesului pieței interne și impulsionează economia Europei;

H.  întrucât principiul egalității de tratament sau al nediscriminării implică faptul că toți cetățenii UE au aceleași drepturi și obligații ca cetățenii țării-gazdă (regulamentele (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009 se bazează pe acest principiu); întrucât toate statele membre pot decide de sine stătător cu privire la aceste principii, și anume ce prestații sociale să acorde și în ce condiții; întrucât normele UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială nu permit discriminarea în materie de prestații sociale în cazul cetățenilor UE care sunt lucrători, membri direcți ai familiilor lucrătorilor sau care își au reședința obișnuită în statul membru în cauză;

I.  întrucât societatea europeană modernă impune, în special din cauza schimbărilor industriale, globalizării, noilor modele de organizare a muncii, schimbărilor demografice și a dezvoltării mijloacelor de transport, un grad mai ridicat de mobilitate în rândul lucrătorilor;

J.  întrucât libera circulație a lucrătorilor constituie un exemplu socioeconomic pozitiv atât pentru UE, cât și pentru statele membre, fiind un element determinant pentru integrarea UE, dezvoltarea economică, coeziunea socială, perfecționarea profesională individuală, combaterea efectelor negative ale crizei economice și consolidarea Uniunii ca o mai mare putere economică, pregătită să facă față provocărilor generate de schimbările de la nivel mondial;

K.  întrucât dispozițiile tranzitorii pentru libera circulație a lucrătorilor din Bulgaria și România au fost eliminate începând cu 1 ianuarie 2014;

L.  întrucât Consiliul și-a reiterat sprijinul pentru libera circulație și a recunoscut beneficiile reciproce pe care le aduce, de exemplu în dezbaterile recente din cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne (la 8 octombrie 2013, 5-6 decembrie 2013);

M.  întrucât, în contextul apropiatelor alegeri europene, libera circulație a cetățenilor UE a devenit un subiect de campanie pentru unele partide politice; întrucât există riscul ca această dezbatere, dacă nu este tratată rațional, să ducă la transformarea în țapi ispășitori a cetățenilor UE din unele state membre sau a cetățenilor mobili din UE și ar putea duce la o creștere a rasismului și xenofobiei; întrucât mai mulți politicieni europeni de rang înalt au făcut recent declarații care subminează dreptul la libera circulație;

N.  întrucât din studiile recente ale Comisiei reiese că lucrătorii mobili sunt contribuabili neți la economiile și bugetele țărilor-gazdă; întrucât lucrătorii mobili, ca grup separat, cotizează mai mult la bugetele țării-gazdă prin impozite și asigurări sociale decât primesc sub formă de prestații, în timp ce cheltuielile pentru îngrijiri medicale pentru cetățenii mobili inactivi din UE sunt foarte reduse în comparație cu cheltuielile generale în materie de sănătate (0,2%) sau cu economiile țărilor-gazdă (0,01% din PIB), iar cetățenii UE reprezintă o proporție foarte redusă din beneficiarii prestațiilor speciale cu caracter necontributiv,

1.  invită statele membre să respecte dispozițiile din tratat privind normele UE care reglementează libertatea de circulație și să se asigure că principiile egalității și dreptul fundamental la libertatea de circulație sunt respectate pentru toate statele membre;

2.  contestă cu fermitate poziția adoptată de unii lideri europeni, care au solicitat să fie operate modificări și să fie limitată libera circulație a cetățenilor; solicită statelor membre să evite orice măsuri care ar putea afecta dreptul la libera circulație bazat pe legislația primară a UE;

3.  respinge total orice propunere de a plafona numărul de migranți din UE, deoarece contrazice principiul din Tratatul privind UE referitor la libera circulație a persoanelor; subliniază faptul că mobilitatea forței de muncă contribuie la competitivitatea economiei europene;

4.  invită Comisia și statele membre să asigure aplicarea strictă a dreptului Uniunii, astfel încât să garanteze că toți lucrătorii din UE sunt tratați în mod egal și nu sunt discriminați în ceea ce privește accesul la locuri de muncă, condițiile de angajare și de muncă, remunerarea, concedierea, prestațiile sociale și beneficiile fiscale, asigurând astfel concurența loială între întreprinderi; îndeamnă autoritățile naționale să combată toate restricțiile nejustificate sau obstacolele în calea dreptului de liberă circulație a lucrătorilor, împreună cu orice exploatare a lucrătorilor;

5.  reamintește că libera circulație a lucrătorilor oferă fiecărui cetățean al Uniunii, indiferent de locul său de reședință, dreptul de a circula liber în alt stat membru pentru a munci și/sau pentru ședere în scopul găsirii unui loc de muncă;

6.  salută Comunicarea Comisiei (COM(2013)0837) ce stabilește cinci acțiuni în sprijinul statelor membre și al autorităților locale pentru aplicarea legilor și instrumentelor UE la potențialul lor maxim și, în acest sens, sprijină pe deplin următoarele acțiuni care urmează să fie puse în aplicare împreună cu statele membre: acordarea de asistență statelor membre în combaterea căsătoriilor de conveniență (manual), acordarea de asistență autorităților în aplicarea normelor UE de coordonare a securității sociale (ghid practic), acordarea de asistență autorităților în soluționarea provocărilor legate de incluziunea socială (finanțare), schimburi de bune practici între autoritățile locale și formarea și acordarea de asistență autorităților locale în scopul aplicării normelor UE privind libera circulație;

7.  solicită statelor membre să nu discrimineze lucrătorii mobili din UE în urma asocierii eronate a dreptului la liberă circulație în scopul găsirii unui loc de muncă cu presupuse abuzuri ale sistemelor de securitate socială; subliniază faptul că niciunul dintre statele membre care proclamă existența acestei poveri nu a prezentat Comisiei dovezi, astfel cum li s-a solicitat;

8.  solicită Comisiei să întreprindă o monitorizare sistematică și detaliată a modului în care se respectă dreptul fundamental la libera circulație a lucrătorilor din UE; încurajează Comisia să depună în continuare eforturi pentru a se asigura că statele membre transpun și pun în aplicare pe deplin și în mod corect Directiva 2004/38/CE, exercitându-și pe deplin competența de a iniția acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor;

9.  invită statele membre să utilizeze pe deplin și în mod transparent resursele disponibile în cadrul fondurilor europene, cum ar fi Fondul social european și Fondul european de dezvoltare regională, pentru a promova integrarea, incluziunea socială și lupta împotriva sărăciei și pentru a sprijini eforturile comunităților locale de a face față unei eventuale creșteri a numărului de cetățeni marginalizați;

10.  reamintește statelor membre responsabilitatea lor socială de a trata cazurile de abuz al sistemelor lor de securitate socială, indiferent dacă sunt comise de propriii cetățeni sau de cetățeni din alte state membre; solicită statelor membre să respecte dispozițiile Directivei 2004/38/CE și să soluționeze eventualele probleme;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 158, 30.4.2004, p. 77.
(2) JO L 141, 27.5.2011, p. 1.
(3) JO L 166, 30.4.2004, p. 1.
(4) JO L 284, 30.10.2009, p. 1.
(5) JO C 137 E, 27.5.2010, p. 6.
(6) JO C 257 E, 6.9.2013, p. 74.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate