Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2960(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0016/2014

Razprave :

PV 15/01/2014 - 15
CRE 15/01/2014 - 15

Glasovanja :

PV 16/01/2014 - 8.5
CRE 16/01/2014 - 8.5

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0037

Sprejeta besedila
PDF 206kWORD 54k
Četrtek, 16. januar 2014 - Strasbourg
Spoštovanje temeljne pravice prostega gibanja v EU
P7_TA(2014)0037RC-B7-0016/2014

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. januarja 2014 o spoštovanju temeljne pravice prostega gibanja v EU (2013/2960(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 21, 45, 47 in 151 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter členov 15, 21, 29, 34 in 45 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju Direktive 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic(1), zlasti člena 7,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji(2),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti(3) in Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti(4),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. julija 2010 z naslovom „Ponovna potrditev prostega gibanja delavcev: pravice in pomembne spremembe“ (COM(2010)0373),

–  ob upoštevanju študije, objavljene 14. oktobra 2013, o vplivu pravic nedejavnih migrantov znotraj EU do posebnih denarnih dajatev, za katere se ne plačujejo prispevki, in zdravstvenega varstva na podlagi bivališča na sisteme socialne varnosti držav članic;

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 25. novembra 2013 z naslovom „Prosto gibanje državljanov EU in njihovih družinskih članov: pet konkretnih ukrepov“ (COM(2013)0837),

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice Viviane Reding o prostem gibanju, dane na zasedanju Sveta za pravosodje in notranje zadeve 5. decembra 2013,

–  ob upoštevanju izjave komisarja Laszla Andorja z dne 1. januarja 2014 o odpravi omejitev prostega gibanja delavcev iz Bolgarije in Romunije,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 2. aprila 2009 o uporabi Direktive 2004/38/ES o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic(5),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. marca 2012 o poročilu o državljanstvu EU iz leta 2010: odpravljanje ovir za uresničevanje pravic državljanov EU(6),

–  ob upoštevanju členov 110(2) in (4) Poslovnika,

A.  ker je pravica do prostega gibanja ena od štirih temeljnih svoboščin, zapisanih v Pogodbi o delovanju Evropske unije kot stebru evropske integracije, neposredno povezanem z državljanstvom EU;

B.  ker je prosto gibanje v osrčju vrednot EU in njenim državljanom omogoča izbiro kraja bivanja in dela ter prinaša mobilnost in razvoj na trg dela, v izobraževalni sistem in drugam;

C.  ker je prosto gibanje pravica, ki jo imajo vsi evropski državljani, tudi če države članice za vstop državljanov EU na svoje ozemlje vzpostavijo morebitne mejne kontrole; ker dejstvo, da niso vse države članice del schengenskega območja, ne vpliva na pravico vseh državljanov EU do prostega gibanja v Uniji;

D.  ker državljani prosto gibanje dojemajo kot pravico, ki je najtesneje povezana z državljanstvom EU, kot najbolj pozitiven dosežek EU in kot ekonomsko dodano vrednost za gospodarstvo svoje države;

E.  ker je prispevek delavcev iz EU v sistem socialnega varstva države gostiteljice enak prispevku domačih delavcev;

F.  ker so prednosti prostega gibanja mobilnih delavcev iz EU za razvoj držav gostiteljic opazne po vsej Evropi, zlasti na področju zdravstva, kmetijstva in gradbeništva;

G.  ker pravica, da lahko državljani EU prebivajo povsod v EU, velja za vse državljane EU brez omejitev, je pa pogojena z zahtevami iz Direktive 2004/38/ES, namreč da mora državljan EU po treh mesecih izpolnjevati pravne pogoje, da ne bi obremenjeval države gostiteljice; ker je prosto gibanje delavcev eden od stebrov uspeha enotnega trga EU; ker zgolj 2,8 % vseh državljanov EU živi v državi članici, ki ni njihova matična država, kljub temu pa so osrednji element pri uspehu notranjega trga in krepijo evropsko gospodarstvo;

H.  ker načelo enakega obravnavanja ali nediskriminacije pomeni, da imajo vsi državljani EU enake pravice in dolžnosti kot državljani države gostiteljice (uredbi (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 temeljita na tem načelu); ker lahko na podlagi teh načel vse države članice same odločijo, katere ugodnosti socialnega varstva bodo podelile in pod kakšnimi pogoji; ker pravila EU o usklajevanju sistemov socialnega varstva ne dopuščajo diskriminacije pri socialnih ugodnostih za državljane EU, ki so delavci ali njihovi bližnji družinski člani oziroma imajo običajno prebivališče v zadevni državi članici;

I.  ker sodobna evropska družba, zlasti zaradi industrijskih sprememb, globalizacije, novih delovnih vzorcev, demografskih sprememb in razvoja prevoznih sredstev, od delavcev zahteva višjo stopnjo mobilnosti;

J.  ker je prosto gibanje delavcev pozitiven socialno-ekonomski zgled za EU in države članice, saj je temelj povezovanja EU, gospodarskega razvoja, socialne kohezije in posameznikove poklicne rasti, izenačuje negativne učinke gospodarske krize in utrjuje Unijo kot močnejšo gospodarsko silo, ki se bo pripravljena spopasti z izzivi svetovnih sprememb;

K.  ker so bile s 1. januarjem 2014 odpravljene prehodne omejitve za prosto gibanje delavcev iz Bolgarije in Romunije;

L.  ker je Svet znova izrazil podporo prostemu gibanju in je priznal vzajemne koristi, ki jih to prinaša, na primer na nedavni razpravi na zasedanju Sveta za pravosodje in notranje zadeve (8. oktober 2013, 5. in 6. december 2013);

M.  ker je v obdobju pred evropskimi volitvami prosto gibanje državljanov EU za nekatere politične stranke vprašanje predvolilne kampanje; ker se zaradi te razprave, če ne bo razumna, lahko zgodi, da bodo nekatere države članice krivdo prevalile na državljane EU ali mobilne državljane EU, zaradi česar lahko pride do izbruha rasizma in ksenofobije; ker so v zadnjem času evropski politiki na visokih položajih dali številne izjave, v katerih so pravici do svobodnega gibanja zmanjšali pomen;

N.  ker so nedavne študije Komisije pokazale, da so mobilni delavci neto plačniki gospodarstev in proračunov držav gostiteljic; ker mobilni delavci kot skupina plačujejo več v proračune držav gostiteljic v obliki davkov in socialne varnosti, kot prejmejo v obliki ugodnosti, pri čemer so izdatki za nedejavne mobilne državljane EU za zdravstveno varstvo zelo nizki glede na celotne izdatke za zdravstvo (0,2 %) ali na gospodarstva držav gostiteljic (0,01 % BDP), državljani EU pa predstavljajo zelo majhen delež prejemnikov posebnih ugodnosti, za katere se ne plačujejo prispevki;

1.  poziva države članice, naj spoštujejo določbe v zvezi s prostim gibanjem iz Pogodbe in zagotovijo, da bodo načela enakosti in temeljna pravica do prostega gibanja veljali za vse države članice;

2.  ostro nasprotuje stališču nekaterih evropskih voditeljev, ki pozivajo k spremembam in omejevanju prostega gibanja državljanov; poziva države članice, naj se vzdržijo ukrepov, ki bi lahko škodovali pravici do prostega gibanja, ki temelji na osnovni zakonodaji EU;

3.  v splošnem zavrača vse predloge o omejitvi števila migrantov iz EU, saj je to v nasprotju z načelom EU o prostem gibanju oseb iz Pogodbe; poudarja, da mobilnost delovne sile prispeva h konkurenčnosti evropskega gospodarstva;

4.  poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo dosledno izvrševanje prava Unije, da bodo vsi delavci EU enako obravnavani in ne bodo diskriminirani, kar zadeva dostop do zaposlitve, pogoje zaposlovanja in delovne razmere, plačilo, odpuščanje ter socialne in davčne ugodnosti, s čimer bodo omogočile pošteno konkurenco med podjetji; poleg tega poziva nacionalne organe k boju zoper neupravičene omejitve ali ovire pri uveljavljanju pravice delavcev do prostega gibanja ter zoper vsakršno izkoriščanje delavcev;

5.  opominja, da prosto gibanje delavcev vsem državljanom Unije, ne glede na njihovo prebivališče, omogoča, da se neovirano preselijo v drugo državo članico, da bi tam delali in/ali prebivali za namene dela;

6.  pozdravlja sporočilo Komisije COM(2013)0837, v katerem je določenih pet ukrepov za pomoč državam članicam in njihovim lokalnim organom pri uporabi celotnega potenciala zakonodaje in orodij EU, in v zvezi s tem v celoti podpira naslednje ukrepe, ki jih bo izvajala skupaj z državami članicami: pomoč državam članicam v boju proti sklenitvi zakonske zveze iz koristi (priročnik); pomoč državam članicam pri uporabi pravil EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti (praktični vodnik); pomoč javnim organom pri soočanju z izzivi socialnega vključevanja (financiranje); izmenjava zgledov najboljše prakse med lokalnimi organi ter usposabljanje in podpora lokalnih organov pri uporabi pravil EU o prostem gibanju;

7.  poziva države članice, naj z zmotnim povezovanjem pravice do prostega gibanja zaradi dela z domnevnim zlorabljanjem sistemov socialne varnosti ne diskriminirajo mobilnih delavcev iz EU; poudarja, da nobena država članica, ki se pritožuje zaradi takšnih obremenitev, Komisiji ni predložila zahtevanih dokazov;

8.  poziva Komisijo, naj začne sistematično in temeljito spremljati spoštovanje temeljne pravice do prostega gibanja za delavce iz EU; spodbuja Komisijo, naj si še naprej prizadeva za popoln in pravilen prenos in izvajanje Direktive 2004/38/ES v državah članicah ter naj pri tem uporablja vsa svoja pooblastila za sprožitev postopkov za ugotavljanje kršitev;

9.  poziva države članice, naj v celoti in pregledno uporabljajo razpoložljiva sredstva iz evropskih skladov (kot sta Evropski socialni sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj) za spodbujanje povezovanja, socialne vključenosti in boja proti revščini ter podprejo prizadevanja lokalnih skupnosti, da bi se soočile z morebitnim povečanjem števila marginaliziranih državljanov;

10.  države članice opozarja na njihovo družbeno odgovornost, da se spopadejo z zlorabami sistemov socialnega varstva, ne glede na to, ali so jih zagrešili njihovi lastni državljani ali državljani drugih držav članic; poziva države članice, naj spoštujejo določbe Direktive 2004/38/ES in raziščejo morebitne zlorabe;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL L 158, 30.4.2004, str. 77.
(2) UL L 141, 27.5.2011, str. 1.
(3) UL L 166, 30.4.2004, str. 1.
(4) UL L 284, 30.10.2009, str. 1.
(5) UL C 137 E, 27.5.2010, str. 6.
(6) UL C 257 E, 6.9.2013, str. 74.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov