Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2995(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0015/2014

Разисквания :

PV 15/01/2014 - 17
CRE 15/01/2014 - 17

Гласувания :

PV 16/01/2014 - 8.6

Приети текстове :

P7_TA(2014)0038

Приети текстове
PDF 270kWORD 46k
Четвъртък, 16 януари 2014 г. - Страсбург
Гражданство на ЕС за продан
P7_TA(2014)0038RC-B7-0015/2014

Резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2014 г. относно гражданство на ЕС за продан (2013/2995(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 4, 5, 9 и 10 от Договора за Европейския съюз,

—  като взе предвид член 20 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че от всяка държава членка се очаква да бъде отговорна в действията си за запазване на общите ценности и постижения на Съюза, и като има предвид, че тези ценности и постижения са от изключително значение и не може да им се определи цена;

Б.  като има предвид, че редица държави членки са въвели режими, които пряко или косвено водят до продажба на гражданство на ЕС на граждани на трети държави;

В.  като има предвид, че все по-голям брой държави членки издават разрешения за временно или постоянно пребиваване на граждани на трети държави, които инвестират в съответната държава членка;

Г.  като има предвид, че в някои държави членки може да бъде получено разрешение за постоянно пребиваване с достъп до цялото Шенгенско пространство; като има предвид, че в някои държави членки се предприемат мерки, които могат да доведат на практика до продажба на гражданство на съответната държава членка;

Д.  като им предвид, че в някои случаи е възможно посочените инвестиционни програми да окажат странични ефекти, като например нарушаване на правилата на местния пазар на жилища;

Е.  като има предвид, че по-конкретно правителството на Малта неотдавна предприе стъпки за въвеждане на режим за открита продажба на малтийско гражданство, което автоматично означава открита продажба на гражданство на ЕС изобщо без никакви изисквания за пребиваване;

Ж.  като има предвид, че подобни продажби на гражданство на ЕС подкопават взаимното доверие, върху което е изграден Съюзът;

З.  като има предвид, че гражданите на ЕС по-конкретно имат право да се движат и пребивават свободно на територията на ЕС, да упражняват пасивно и активно избирателно право в общински избори и избори за Европейски парламент, независимо къде живеят в ЕС, при същите условия като гражданите на съответната държава, както и да получават съдействие от посолство или консулска служба на друга държава от ЕС извън територията на ЕС при същите условия като гражданите на тази държава, ако собствената им държава не е представена;

И.  като има предвид, че ЕС се основава на взаимно доверие между държавите членки, изградено с години на постепенна работа и добра воля от страна на държавите членки и на Съюза като цяло;

Й.  като има предвид, че бяха изразени опасения и относно престъпната злоупотреба с посочените инвестиционни програми, в това число проблеми като изпирането на пари;

К.  като има предвид, че съществуват опасения по отношение на евентуална дискриминация, понеже посочените практики, прилагани от държави членки позволяват единствено на най-заможните граждани на трети държави да получат гражданство на ЕС, без да се вземат предвид каквито и да било други критерии;

Л.  като има предвид, че не е ясно дали гражданите на Малта ще имат действителна полза от тази нова политика, напр. чрез данъчни постъпления, тъй като заинтересованите чуждестранни инвеститори няма да бъдат задължени да плащат данъци; припомня, че гражданството включва не само права, но и задължения;

М.  като има предвид, че гражданството на ЕС е едно от най-големите постижения на ЕС и като има предвид, че съгласно Договорите за ЕС, въпросите, свързани с пребиваването и гражданството са от изключителната компетентност на държавите членки;

1.  Изразява загриженост, че тези способи за придобиване на гражданство в Малта, както и други национални режими, които могат да включват пряка или косвена открита продажба на гражданство на ЕС, подкопават самата концепция за европейско гражданство;

2.  Призовава държавите членки да признават и да спазват отговорностите, които имат по отношение на опазването на ценностите и целите на Съюза;

3.  Призовава Комисията като пазителка на Договорите ясно да заяви дали тези режими спазват духа и буквата на Договорите и на Кодекса на шенгенските граници, както и правилата на ЕС за недопускане на дискриминация;

4.  Повтаря, че в член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз е заложен „принципът на лоялното сътрудничество“ между Съюза и държавите членки, които при пълно взаимно зачитане си съдействат при изпълнението на задачите, произтичащи от Договорите;

5.  Изразява загриженост във връзка с последиците от някои режими за инвестиции и гражданство, които неотдавна бяха въведени от различни държави членки;

6.  Признава, че въпросите, свързани с гражданството са от компетентността на държавите членки; призовава все пак държавите членки да бъдат внимателни при упражняването на своята компетентност в тази област и да отчитат евентуалните странични ефекти;

7.  Отбелязва, че гражданството на ЕС предполага място, заемано в Съюза и зависи от обвързаността на човека с Европа и нейните държави членки или от личните връзки с граждани на ЕС; подчертава, че гражданството на ЕС не следва никога са се превърне в обменна стока;

8.  Подчертава факта, че правата, предоставени от гражданството на ЕС, се основават на човешкото достойнство и следва да не се купуват или продават на никаква цена;

9.  Подчертава, че достъпът до средства не следва да бъде главен критерий при предоставянето на гражданство на ЕС на граждани на трети държави; призовава държавите членки да вземат предвид престъпни деяния, включващи злоупотреби, като напр. изпирането на пари;

10.  Отбелязва, че настоящата конкуренция за по-привлекателни инвестиционни условия или финансови ресурси може да доведе до понижаване на стандартите и изискванията за получаване на разрешения за пребиваване в Шенгенското пространство и за получаване на гражданство на ЕС;

11.  Призовава Комисията да оцени разнообразните режими за придобиване на гражданство в светлината на европейските ценности и буквата и духа на законодателството и практиката на ЕС, както и да състави препоръки, за да се предотврати подкопаването на ценностите, върху които е изграден ЕС, чрез подобни режими, както и насоки за достъп до национално гражданство чрез национални режими;

12.  Призовава Малта да приведе настоящия режим за гражданството в съответствие с ценностите на ЕС;

13.  Призовава държавите членки, които са приели национални режими, допускащи пряка или косвена продажба на гражданство на ЕС на граждани на трети държави, да ги приведат в съответствие с ценностите на ЕС;

14.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Правна информация - Политика за поверителност