Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2995(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0015/2014

Rozpravy :

PV 15/01/2014 - 17
CRE 15/01/2014 - 17

Hlasování :

PV 16/01/2014 - 8.6

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0038

Přijaté texty
PDF 207kWORD 46k
Čtvrtek, 16. ledna 2014 - Štrasburk
Občanství EU na prodej
P7_TA(2014)0038RC-B7-0015/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2014 o občanství EU na prodej (2013/2995(RSP))

Evropský parlament,

—  s ohledem na články 4, 5, 9 a 10 Smlouvy o Evropské unii,

—  s ohledem na článek 20 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na čl. 110 odst. 2 a odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že se očekává, že každý členský stát bude jednat při ochraně společných hodnot a výdobytků Unie zodpovědně, a že tyto hodnoty a výdobytky jsou neocenitelné a jejich cenu nelze označovat přiloženou cenovkou;

B.  vzhledem k tomu, že řada členských států zavedla režimy, které přímo nebo nepřímo vedou k prodeji občanství EU státním příslušníkům třetích zemí;

C.  vzhledem k tomu, že stále více členských států vydává dočasná nebo trvalá povolení k pobytu státním příslušníkům třetích zemí, kteří v dotyčném členském státě investují;

D.  vzhledem k tomu, že v některých členských státech lze získat trvalý pobyt a zároveň přístup do celého schengenského prostoru; vzhledem k tomu, že v některých členských státech jsou přijímána opatření, jež mohou ve svém důsledku vést k prodeji občanství dotyčného členského státu;

E.  vzhledem k tomu, že v některých případech mají zmíněné investiční programy potenciální negativní vedlejší účinky, např. narušení místního trhu s bydlením;

F.  vzhledem k tomu, že zejména maltská vláda v poslední době učinila kroky k zavedení režimu pro přímý prodej maltského občanství, což s sebou automaticky nese přímý prodej občanství EU jako celku, a to bez jakéhokoli požadavku na trvalý pobyt v zemi;

G.  vzhledem k tomu, že přímý prodej občanství EU jako takový podrývá vzájemnou důvěru, na níž byla Unie vybudována;

H.  vzhledem k tomu, že především občané EU mají právo se volně pohybovat a pobývat v rámci EU, volit a být voleni ve volbách do obecních zastupitelstev a Evropského parlamentu, ať už žijí v EU kdekoli, a to za stejných podmínek, jako státní příslušníci dotyčné země, a mimo EU mají právo na pomoc velvyslanectví nebo konzulátu jiného státu EU za stejných podmínek jako občan tohoto členského státu, pokud zde jejich vlastní země nemá zastoupení;

I.  vzhledem k tomu, že EU je založena na vzájemné důvěře mezi členskými státy, vybudované v průběhu let spolupráce a dobré vůle jak ze strany členských států, tak i ze strany Unie jako celku;

J.  vzhledem k tomu, že byly rovněž vyjádřeny obavy ohledně zločinného zneužívání uvedených investičních programů, včetně záležitostí, jako je praní špinavých peněz;

K.  vzhledem k tomu, že existují obavy, pokud jde o potenciální diskriminaci, neboť tyto postupy členských států umožňují získat občanství EU pouze nejbohatším státním příslušníkům třetích zemí, aniž by přitom byla zvažována jakákoli další kritéria;

L.  vzhledem k tomu, že není jasné, zda budou mít maltští občané z této nové politiky skutečně prospěch, např. prostřednictvím výběru daní, neboť příslušní zahraniční investoři nebudou povinni platit daně; připomíná, že k občanství patří nejen práva, ale také povinnosti;

M.  vzhledem k tomu, že občanství EU je jedním z hlavních výdobytků Evropské unie, a vzhledem k tomu, že podle Smluv EU spadají záležitosti související s trvalým pobytem a občanstvím do výlučné pravomoci členských států;

1.  je znepokojen tím, že tento způsob získávání občanství na Maltě podrývá samotnou koncepci evropského občanství, stejně jako jakýkoli jiný vnitrostátní režim, jenž by umožnil přímý nebo nepřímý prodej občanství EU za hotovost;

2.  vyzývá členské státy, aby si byly vědomy povinností, které při ochraně hodnot a cílů Unie mají, a aby tyto povinnosti plnily;

3.  vyzývá Komisi, aby jako strážkyně Smluv jasně sdělila, zda tyto režimy respektují literu a ducha Smluv a Schengenského hraničního kodexu a pravidla EU týkající se nepřípustnosti diskriminace;

4.  znovu opakuje, že v čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii je zakotvena zásada „loajální spolupráce“ mezi Unií a členskými státy, podle níž se Unie a členské státy navzájem respektují a pomáhají si při plnění úkolů vyplývajících ze Smluv;

5.  vyjadřuje znepokojení nad důsledky některých režimů pro investory a získání občanství, které byly nedávno zavedeny v různých členských státech EU;

6.  uznává, že záležitosti související s trvalým pobytem a občanstvím jsou v pravomoci členských států; vyzývá však členské státy, aby byly při výkonu svých pravomocí v této oblasti opatrné a vzaly v úvahu potenciální vedlejší účinky;

7.  konstatuje, že občanství EU znamená investici uchovávanou v Unii a závisí na poutech dané osoby s Evropou nebo jejími členskými státy nebo na osobních poutech s občany EU; zdůrazňuje, že občanství EU by se nikdy nemělo stát obchodovatelnou komoditou;

8.  zdůrazňuje skutečnost, že práva udělená občanstvím EU jsou založena na lidské důstojnosti a neměla by být za žádnou cenu předmětem koupě nebo prodeje;

9.  zdůrazňuje, že přístup k finančním prostředkům by neměl být hlavním kritériem pro udělení občanství EU státním příslušníkům třetích zemí; vyzývá členské státy, aby vzaly v úvahu obavy související s trestnou činností a podvody, např. s praním špinavých peněz;

10.  konstatuje, že probíhající soutěž o atraktivnější investiční podmínky nebo finanční zdroje může vést ke snížení standardů a požadavků na získání povolení pro pobyt v schengenském prostoru a občanství EU;

11.  vyzývá Komisi, aby posoudila různé režimy pro získání občanství s ohledem na evropské hodnoty a ducha a literu právních předpisů a postupů EU a aby vydala doporučení s cílem zabránit tomu, aby tyto režimy podrývaly hodnoty, na níž byla EU vybudována, a rovněž vydala pokyny EU pro získání občanství EU prostřednictvím vnitrostátních systémů;

12.  vyzývá Maltu, aby současný režim pro získání občanství uvedla do souladu s hodnotami EU;

13.  vyzývá členské státy, které přijaly vnitrostátní režimy, jež umožňují přímý nebo nepřímý prodej občanství EU státním příslušníkům třetích zemí, aby je uvedly do souladu s hodnotami EU;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

Právní upozornění - Ochrana soukromí