Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2995(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0015/2014

Rozpravy :

PV 15/01/2014 - 17
CRE 15/01/2014 - 17

Hlasovanie :

PV 16/01/2014 - 8.6

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0038

Prijaté texty
PDF 205kWORD 44k
Štvrtok, 16. januára 2014 - Štrasburg
Občianstvo EÚ na predaj
P7_TA(2014)0038RC-B7-0015/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. januára 2014 o občianstve EÚ na predaj (2013/2995(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 4, 5, 9 a 10 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 20 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže od každého členského štátu sa očakáva, že bude konať zodpovedne a chrániť spoločné hodnoty a výdobytky EÚ, a keďže tieto hodnoty a výdobytky majú takú cenu, že ju ani nemožno určiť;

B.  keďže mnohé členské štáty zaviedli systémy, ktoré priamo či nepriamo vedú k predaju občianstva EÚ štátnym príslušníkom tretích krajín;

C.  keďže čoraz väčší počet členských štátov vydáva povolenia na dočasný alebo trvalý pobyt štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí prinesú investície do príslušného členského štátu;

D.  keďže v niektorých členských štátoch možno získať trvalý pobyt s prístupom do celého schengenského priestoru; keďže v istých členských štátoch sa prijímajú opatrenia, ktoré môžu viesť k skutočnému predaju občianstva členského štátu;

E.  keďže v niektorých prípadoch môžu mať tieto investičné programy negatívne vedľajšie účinky, napríklad môžu deformovať miestne trhy bývania;

F.  keďže konkrétne maltská vláda nedávno prijala kroky na zavedenie systému priameho predaja maltského občianstva, z čoho automaticky vyplýva priamy predaj občianstva EÚ ako takého bez požiadavky pobytu;

G.  keďže priamy predaj občianstva EÚ ako taký oslabuje vzájomnú dôveru, na ktorej stojí Únia;

H.  keďže občania EÚ majú najmä právo na slobodný pohyb a pobyt v rámci EÚ, voliť a byť volení vo voľbách do miestnej samosprávy a do Európskeho parlamentu, nezávisle od toho, kde v EÚ žijú, a to za takých istých podmienok ako štátni príslušníci daného štátu a získať pomoc na vyslanectve či konzuláte inej krajiny EÚ mimo územia EÚ za rovnakých podmienok, ako majú občania tohto členského štátu, ak tam nemá zastúpenie;

I.  keďže EÚ je založená na vzájomnej dôvere medzi členskými štátmi, ktorá sa budovala postupne celé roky na základe dobrej vôle členských štátov, ako aj Únie ako celku;

J.  keďže sa objavili aj obavy týkajúce sa zneužívania týchto investičných programov vrátane takých otázok, akými je pranie špinavých peňazí;

K.  keďže problémom je možná diskriminácia, pretože touto praxou členských štátov sa umožňuje získanie občianstva EÚ len najbohatším príslušníkom tretích krajín bez zohľadnenia iných kritérií;

L.  keďže nie je jasné, či z táto nová politika prinesie skutočný úžitok maltským občanom, napríklad prostredníctvom výberu daní, pretože zahraniční investori nebudú mať povinnosť platiť dane; pripomína, že z občianstva neplynú iba práva, ale aj povinnosti;

M.  keďže občianstvo EÚ je jedným z jej hlavných výdobytkov a keďže podľa zmlúv EÚ patria otázky pobytu a občianstva do výlučnej pôsobnosti členských štátov;

1.  je znepokojený tým, že tento nový spôsob získavania občianstva na Malte, ako aj prostredníctvom iného vnútroštátneho systému, ktorým sa umožňuje priamy alebo nepriamy predaj občianstva EÚ, oslabuje samotnú podstatu európskeho občianstva;

2.  vyzýva všetky členské štáty, aby uznali a dodržali svoje záväzky, pokiaľ ide o ochranu hodnôt a cieľov EÚ;

3.  vyzýva Komisiu ako strážkyňu zmlúv, aby jasne uviedla, či je tento systém v súlade so znením a duchom zmlúv a Kódexom schengenských hraníc, ako aj s predpismi EÚ týkajúcimi sa zákazu diskriminácie;

4.  opakuje, že v článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii sa stanovuje, že „podľa zásady lojálnej spolupráce“ medzi Úniou a členskými štátmi si členské štáty na základe vzájomného rešpektu vzájomne pomáhajú pri vykonávaní úloh, ktoré vyplývajú zo zmlúv.

5.  vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o dôsledky niektorých systémov investovania a občianstva, ktoré nedávno zaviedli viaceré členské štáty EÚ;

6.  uznáva, že otázky pobytu a občianstva patria do právomoci členských štátov; vyzýva však členské štáty, aby boli pri výkone svojich právomocí v tejto oblasti obozretné a brali do úvahy možné vedľajšie účinky;

7.  konštatuje, že občianstvo EÚ znamená určitý vzťah k Únii a závisí od väzieb určitej osoby s Európou a jej členskými štátmi alebo od osobných pút s občanmi EÚ; zdôrazňuje, že občianstvo EÚ by sa nikdy nemalo stať obchodovateľným tovarom;

8.  zdôrazňuje skutočnosť, že práva plynúce z občianstva EÚ vychádzajú z ľudskej dôstojnosti a nemalo by byť možné kúpiť ich alebo predať za žiadnu cenu;

9.  zdôrazňuje, že hlavným kritériom pri udeľovaní občianstva štátnym príslušníkom tretích krajín by nemala byť dostupnosť finančných prostriedkov; vyzýva členské štáty, aby zohľadnili otázky týkajúce sa podvodov, napríklad prania špinavých peňazí;

10.  konštatuje, že pokračujúce úsilie o atraktívnejšie podmienky investovania alebo finančné zdroje môže viesť k znižovaniu štandardu a požiadaviek na získanie povolenia na pobyt v schengenskom priestore a občianstva EÚ;

11.  vyzýva Komisiu, aby zhodnotila všetky systémy udeľovania občianstva v súvislosti s európskymi hodnotami a znením a duchom právnych predpisov EÚ a praxe a aby vydala odporúčania s cieľom zabrániť tomu, aby takéto systémy oslabili dôveru, na ktorej stojí EÚ, ako aj usmernenia týkajúce sa prístupu k občianstvu EÚ prostredníctvom vnútroštátnych systémov;

12.  vyzýva Maltu, aby svoj súčasný systém udeľovania občianstva uviedla do súladu s hodnotami EÚ;

13.  vyzýva členské štáty, ktoré prijali vnútroštátne systémy, ktorými umožňujú priamy alebo nepriamy predaj občianstva EÚ štátnym príslušníkom tretích krajín, aby ich zosúladili s hodnotami EÚ;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia