Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2880(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0006/2014

Внесени текстове :

B7-0006/2014

Разисквания :

PV 15/01/2014 - 18
CRE 15/01/2014 - 18

Гласувания :

PV 16/01/2014 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0039

Приети текстове
PDF 332kWORD 119k
Четвъртък, 16 януари 2014 г. - Страсбург
Доклад за напредъка на Сърбия за 2013 г.
P7_TA(2014)0039B7-0006/2014

Резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2014 г. относно доклада за напредъка на Сърбия през 2013 г. (2013/2880(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид заключенията на председателството от Европейския съвет, състоял се в Солун на 19 и 20 юни 2003 г., относно перспективата за присъединяване към Европейския съюз на страните от Западните Балкани,

—  като взе предвид Решение 2008/213/EО на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно принципите, приоритетите и условията, които се съдържат в Европейското партньорство със Сърбия, включително Косово, съгласно определеното в Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации от 10 юни 1999 г., и за отмяна на Решение 2006/56/EО(1),

—  като взе предвид становището на Комисията от 12 октомври 2011 г. относно кандидатурата на Сърбия за членство в Европейския съюз (SEC(2011)1208) и съобщението на Комисията от 12 октомври 2011 г., озаглавено „Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през периода 2011—2012 г.“ (COM(2011)0666),

—  като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси от 11 декември 2012 г. относно разширяването и процеса на стабилизиране и асоцииране,

—  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки и Република Сърбия, което влезе в сила на 1 септември 2013 г.; като взе предвид първото заседание на Парламентарния комитет за стабилизиране и асоцииране, отговорен за постоянния диалог между Европейския парламент и парламента на Сърбия, което се проведе през ноември 2013 г.,

—  като взе предвид Резолюция № 1244 (1999 г.) на Съвета за сигурност на ООН, консултативното становище на Международния съд от 22 юли 2010 г. относно въпроса за съответствието с международното право на едностранното обявяване на независимост на Косово и резолюцията на Общото събрание на ООН от 9 септември 2010 г., в която се отбеляза съдържанието на становището и се изрази задоволство от готовността на ЕС да улесни диалога между Белград и Прищина(2),

—  като взе предвид съвместното изявление от Седмата междупарламентарна среща между ЕС и Сърбия, проведена на 18 и 19 март 2013 г.,

—  като взе предвид Договора за създаване на Енергийна общност, влязъл в сила на 1 юли 2006 г. и подписан от Сърбия, и Решението на Енергийната общност D/2012/04/MC/EnC от 18 октомври 2012 г. относно изпълнението на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение на член 20 от Договора за създаване на Енергийна общност, който поставя обвързващи цели,

—  като взе предвид споразумението за реадмисия между ЕС и Сърбия от 8 ноември 2007 г.(3) и Регламент (ЕО) № 1244/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 22 октомври 2013 г. относно бюджетното управление на предприсъединителните фондове на Европейския съюз в областта на съдебните системи и на борбата срещу корупцията в страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки(5) и включените в нея наблюдения относно Сърбия,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28 юни 2013 г.,

—  като взе предвид учредяването на екипа за водене на преговори за присъединяването на Сърбия,

—  като взе предвид доклада на Комисията от 16 октомври 2013 г. за напредъка на Сърбия през 2013 г. (SWD(2013)0412),

—  като взе предвид своите предходни резолюции,

—  като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на заседанието си на 28 юни 2013 г. Европейският съвет взе решение за започване на преговори със Сърбия за присъединяването ѝ към ЕС и за провеждане на първата междуправителствена конференция най-късно през януари 2014 г., като потвърди перспективата за европейска интеграция на Сърбия в съответствие с поетите от ЕС ангажименти по отношение на Западните Балкани като цяло;

Б.  като има предвид, че Сърбия е предприела важни стъпки за нормализиране на отношенията с Косово, довели до първото споразумение относно принципите за нормализиране от 19 април 2013 г., и че тя е положила усилия да изпълнява в достатъчна степен политическите критерии и условия в рамките на процеса на стабилизиране и асоцииране; като има предвид, че преговорите за присъединяване представляват важен инструмент за контрол върху провеждането на реформите;

В.  като има предвид, че на 25 септември 2013 г. Европейската комисия и Сърбия поставиха началото на процеса на преглед на достиженията на правото на Общността, започвайки от глава 23 — Съдебна система и основни права;

Г.  като има предвид, че Сърбия като всяка една държава, стремяща се към членство в ЕС, трябва да бъде оценена според собствените й заслуги по отношението на изпълняването, прилагането и спазването на същия набор от критерии;

Д.  като има предвид, че ЕС е поставил принципите на правовата държава в ядрото на политиката за разширяване;

Е.  като има предвид, че е необходимо прилагането на правната рамка относно защитата на малцинствата да бъде напълно гарантирано, по-специално в областта на образованието, използването на език и достъпа до медийни и религиозни услуги на малцинствени езици;

Ж.  като има предвид, че Комисията е подчертала необходимостта от укрепване на икономическото управление във всички държави от Западните Балкани;

1.  Очаква с интерес официалното започване на преговорите за присъединяване със Сърбия на 21 януари 2014 г. по време на първата междуправителствена конференция ЕС—Сърбия; счита, че междуправителствената конференция представлява историческа стъпка напред в процеса на европейската интеграция на Сърбия и доказва ангажираността на ЕС по отношение на процеса на разширяване; призовава сръбските органи след конференцията да активизират провеждането на свързаните с ЕС реформи в страната, с цел да се отговори на очакванията на сръбските граждани за гладко протичане на процеса на присъединяване към ЕС и да се улесни икономическото възстановяване чрез придаване на по-осезаем вид на перспективата за членство в ЕС;

2.  Приветства ангажираността, проявена от сръбското правителство, с процеса на европейска интеграция и насърчава Сърбия да продължи със системните и социално-икономически реформи, които ще й позволят да поеме и ефективно да изпълни задълженията на едно бъдещо членство; изтъква, че изпълнението на реформи остава ключов показател на успешния процес на интеграция, и поради това настоятелно приканва органите да засилят усилията си за реформа в областта на съдебната власт, борбата срещу корупцията, публичния сектор, гражданския контрол на секторите на отбраната и сигурността, енергийната политика по отношение в частност на икономиите на енергия и възобновяемите енергийни източници, свободата на медиите, защитата на всички малцинства и уязвимите групи, както и техните основни права, структурните промени на икономиката, социалния диалог, подобряването на бизнес средата и устойчивото управление на природните ресурси;

3.  Посреща със задоволство влизането в сила на Споразумението за стабилизиране и асоцииране на 1 септември 2013 г., както и свикването на първото заседание на Съвета за стабилизиране и асоцииране, проведено на 21 октомври 2013 г.; подчертава, че влизането в сила на Споразумението за стабилизиране и асоцииране представлява важна стъпка в процеса на европейската интеграция на Сърбия и предоставя основната рамка за ускоряване на сътрудничеството между Сърбия и ЕС по отношение на политическите критерии, доближаването до достиженията на правото на Общността и за подготовката на бъдещото участие на Сърбия на единния пазар; насърчава всички ангажирани страни да работят заедно отговорно;

4.  Приветства първото споразумение относно принципите за нормализиране, постигнато в рамките на диалога на високо равнище между министър-председателите на Сърбия и Косово на 19 април 2013 г., което проправи пътя за по-нататъшни стъпки в процеса на европейска интеграция на Сърбия и Косово; приветства стъпките, предприети досега от двете страни във връзка с изпълнението на споразумението, и насърчава органите да продължават да прилагат всички постигнати до момента споразумения добросъвестно и своевременно; приветства споразуменията относно далекосъобщенията и енергетиката, постигнати чрез диалог на 8 септември 2013 г.; призовава конкретно Сърбия и Косово да си сътрудничат активно и конструктивно с EULEX по отношение на прилагането на Споразумението за правна взаимопомощ, за да се справят с нарастващия брой искове, свързани с недвижими имоти, в Косово; призовава и двете страни да следват този конструктивен подход, докато се споразумяват по противоречиви и чувствителни теми, по които все още е необходимо да се направят уточнения и да се постигне споразумение; настоятелно призовава и двете страни да продължат да работят по проблема с изчезналите лица и приветства в това отношение първите резултати, постигнати в рамките на председателстваната от Червения кръст работна група за изчезналите лица; отчита усилията за намаляване на нелегалната търговия между Сърбия и Косово; отбелязва, че по-нататъшни трайни усилия от страна на сръбски и косовски лидери ще бъдат необходими за интегриране на сръбското малцинство в косовското общество и за сближаване на етническите общности на албанци и сърби;

5.  Приветства първите проведени в цялата страна местни избори в Косово на 3 ноември 2013 г. и в частност видимата избирателна активност в доминирани от сърби общини на юг от река Ибър, както и цялостно организираното протичане на местните избори в Косово в съответствие с оценката в предварителното изявление на мисията на ЕС за наблюдение на избори като съществена стъпка към формирането на общност на сръбските общини, което е част от процеса на нормализиране; приветства положените от Белград и Прищина усилия за гарантиране на мирни избори и спазване на демократичните норми; категорично осъжда насилието и постоянните заплахи, извършени в общините Северна Митровица и Звечан, и настоятелно призовава сръбските органи да положат максимални усилия за улесняване на усилията за подвеждането под отговорност на извършителите на насилие; отбелязва, във връзка с това, поетия от сръбските лидери ангажимент за това, виновните за проявите на насилие да бъдат подведени под отговорност за действията си; отбелязва, че са необходими по-нататъшни усилия в проявяването на бдителност, за да се разбие мрежата на организираната престъпност и връзките ѝ с местния политически елит и да се възстанови правовата държава в северната част на Косово; приветства позицията на сръбските политически лидери, които активно насърчаваха етническите сърби в Косово да участват в изборите, но отбелязва в същото време, че Белград не следва да пречи на политическия плурализъм в сръбската общност в Косово, като организира кампании в подкрепа на определена партия или избирателен списък;

6.  Подчертава необходимостта от по-голяма прозрачност при съобщаването на резултатите от диалога между Белград и Прищина, както и от участие на съответните парламенти и граждански общества в процеса на прилагане; подчертава във връзка с това необходимостта преговарящите лица от Сърбия и Косово да спечелят доверието на обществеността и да достигнат до гражданите — както до мъжете, така и до жените; призовава сръбските органи в Белград, Митровица и на юг от река Ибър да положат повече усилия за повишаване на взаимодействието между общностите на косовските сърби и албанците, по-специално чрез насърчаване на училищата и общностните центрове да преподават албански език; подчертава, че косовските албанци също трябва настоятелно да се насърчават да си взаимодействат повече със сръбските общности около тях и да научат сръбски език като изключително важен елемент от интеграцията на сръбската общност в обществото в Косово, от бъдещия диалог и от управлението на две общности;

7.  Изразява съжаление за нарастващите трудности пред гражданите на ЕС, които искат да влязат в Сърбия от Косово и да я напуснат, за да отпътуват към трета държава след това, поради факта, че Сърбия не признава външните граници на Косово и счита, че влизането първо в Косово представлява нелегално влизане в Сърбия; освен това изразява съжаление, че сръбската гранична полиция поставя печатите за анулиране на виза върху косовските печати в международните паспорти; насърчава Сърбия да преосмисли тези политики като силна мярка за изграждане на доверие, необходима стъпка към нормализиране на взаимоотношенията с Косово и като конкретно средство за насърчаване на европейската интеграция в съответствие с духа на свободното движение;

8.  Призовава сръбските органи и тези на съседните държави да продължат да проявяват добра воля и да си сътрудничат напълно, както и да подкрепят специалната работна група за разследвания, създадена след доклада на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от декември 2010 г., и насърчава по-нататъшното ускоряване на нейната работа;

9.  Приветства конструктивния подход на сръбското правителство към отношенията със съседните държави, тъй като той е дал възможност да се постигне съществен напредък както в регионалното сътрудничество, така и в процеса на сближаване с ЕС; потвърждава ключовото значение на регионалното сътрудничество по отношение на свързаните с енергетиката въпроси, борбата срещу организираната престъпност и развитието на транспортни мрежи, както и помирението и постепенното решаване на двустранните въпроси със съседни страни, свързано преди всичко с постигането на напредък в преодоляването на последиците от неотдавнашния конфликт, и с успешната интеграция на Сърбия в ЕС впоследствие; насърчава органите да работят в тясно сътрудничество със страните от бивша Югославия с оглед уреждане на всички нерешени проблеми, свързани с правоприемството, както и своевременно да приложат изцяло всички двустранни споразумения със съседните страни; призовава Сърбия да засили усилията за решаването на всички нерешени въпроси с Хърватия, в частност тези с изчезналите лица, очертаването на границата и разглеждането на военни престъпления, като по този начин позволи премахването на препятствия, които блокират отмяната на взаимни обвинения в геноцид пред Международния съд; призовава органите в Белград активно да подкрепят и да спомогнат за конституционните промени в Босна и Херцеговина, насочени към привеждане на избирателното законодателство в съответствие с решението на Европейския съд за правата на човека по случая Sejdić-Finci, и към укрепване и модернизиране на институциите на държавно равнище на Босна и Херцеговина, за да може държавата да върви напред по своя път за присъединяване към ЕС;

10.  Признава неотдавнашния напредък при откриването на масовите гробове и идентифицирането на изчезналите лица от войните в Хърватия и в Босна и Херцеговина и настоятелно призовава органите в Сърбия да извършат по-обстойно разследване на архивите и на длъжностните лица от бившата югославска народна армия;

11.  Призовава Сърбия да осигури строг парламентарен контрол върху процеса на преговорите за присъединяване; потвърждава значението на включването на парламента на Сърбия на ранен етап от включването в правен текст на поетите задължения, както и на ангажирането на гражданското общество чрез механизъм за провеждане на конструктивни консултации в хода на целия процес на присъединяване, тъй като на него се пада важната роля да следи критично по-нататъшното осъществяване на европейските реформи, като същевременно гарантира това, че диалогът и добросъседските отношения със съседните на Сърбия страни са устойчиво установени в обществото; приветства сътрудничеството с Хърватия и с Черна гора посредством усилията за споделяне на добри практики от наскоро придобития опит, което да помогне на Сърбия за по-бързото и безпрепятствено осъществяване на процеса на присъединяване;

12.  Приветства приемането на стратегията и плана за действие относно реформата на съдебната система за периода 2013—2018 г., в чиято основа са заложени ключови принципи като независимост, безпристрастност, компетентност, качество на съдебната власт и независимост от политическа намеса; настоятелно призовава органите да ускорят провеждането на тази реформа в съответствие с препоръките на Венецианската комисия, особено по отношение на ролята на парламента в назначенията в съдебната власт и независимостта на прокуратурата, и с оглед на процеса на подробна проверка във връзка с глава 23, който започна на 25 септември 2013 г.; изтъква значението на засилването на независимостта на Висшия съдебен съвет и Държавния прокурорски съвет и намаляването на броя на неприключените съдебни дела като необходимо условия за успешната последователност на целия процес на реформи; призовава органите да осигурят всички необходими ресурси за Съдебната академия, което следва да спомогне за гарантирането на назначения въз основа на качествата; подчертава необходимостта от непрекъснато обучение на съдиите и прокурорите за справяне със сложни финансови дела и икономически престъпления; настоятелно призовава отговорните органи да гарантират прозрачен процес на назначаване на съдии и прокурори въз основа на техните качества, както и надеждни резултати от дисциплинарни производства срещу съдебните служители; освен това поставя акцент върху необходимостта от гарантиране на своевременно правораздаване, заедно с уеднаквяването на съдебната практика, публикуването и лесния достъп до всички съдебни решения непосредствено след приемането и разпределянето на делата във всички съдилища на случаен принцип; изразява загриженост относно правната несигурност, свързана с броя на съдиите, изпълняващи служебните си задължения в качеството на временно изпълняващи длъжността съдия; отново подчертава факта, че силната и независима съдебна власт е от съществено значение за способността на Сърбия да покрие критериите за членство в ЕС;

13.  Предлага изменение на Закона за реституцията с цел да се премахнат всички процедурни пречки и правни спънки за реституцията в натура; също така призовава сръбското правителство напълно и по недискриминационен начин да прилага Закона за реабилитацията; отбелязва, че прилагането му следва да се извършва в съответствие с основните принципи на наказателното право, като например спазването на презумпцията за невиновност;

14.  Приветства приемането на националната стратегия за борба срещу корупцията и на плана за действие за периода 2013—2018 г. и подчертава, че е необходимо да се полагат постоянни усилия за съдържателното им прилагане като част от условията за членство в ЕС, без което присъединяването няма да бъде възможно; подчертава значението на подходящото финансиране за правилното прилагане на стратегията; подчертава, че наличието на политическа воля е от решаващо значение за постигането на надеждни резултати по отношение на разследванията и осъдителните присъди във връзка с делата за корупция по високите етажи на властта, в т.ч. 24-те случая, свързани с приватизацията, които бяха изтъкнати от Съвета за борба с корупцията; във връзка с това приветства първите резултати и окончателните осъждания в борбата срещу корупцията; същевременно подчертава необходимостта от изграждане на институционален капацитет, от засилване на принципа на правовата държава, както и от засилване на сътрудничеството между агенциите, особено в съдебните и свързаните с прокуратурата органи, от справяне с комплексни случаи на системна корупция и провеждане на финансови разследвания; счита, че законовите правомощия и ресурсите на Агенцията за борба с корупцията следва да бъдат засилени; подчертава, че е необходимо финансирането на всички политически партии да бъде прозрачно и в съответствие със стандартите на ЕС; призовава органите да приемат закона за подаване на сигнали за нарушения и да осигурят незабавното му и безпрепятствено прилагане като необходима част от стратегията за борба с корупцията;‑{}‑

15.  Отбелязва, че корупцията и организираната престъпност са широко разпространени в региона и също представляват пречка за демократичното, социалното и икономическото развитие на Сърбия; счита, че една регионална стратегия и засилено сътрудничество между всички държави в региона са от основно значение с оглед по-ефективното справяне с тези проблеми;

16.  Признава, че жените са важен фактор за промяна в сръбското общество; отбелязва подобряване на представителството на жените в парламента след изборите от 2012 г.; насърчава сръбските органи да положат допълнителни усилия, за да гарантират равно представителство; подчертава факта, че жените все още са изправени пред дискриминация на пазара на труда и в други сектори от обществото и че не са напълно представени в политическия живот на страната, включително на правителствените постове; подчертава факта, че ефективното прилагане на съществуващото законодателство по отношение на борбата с корупцията и равенството между половете и по-нататъшното укрепване на административния капацитет остават основните предизвикателства, както и настоятелно призовава сръбските органи да активизират усилията си за справяне с тези въпроси;

17.  Призовава органите да гарантират надеждността и професионализма на програмата за защита на свидетели, както и да осигурят подходящи ресурси за нея, така че съдебната система да може ефективно да продължи своите съдебни производства, свързани с военни престъпления и с организираната престъпност; обръща внимание на факта, че редица бивши полицаи доброволно са се отказали от Програмата за защита на свидетелите поради значителните й недостатъци;

18.  Категорично потвърждава загрижеността си във връзка с решението на Конституционния съд за отмяна на гарантираните 22 правомощия на автономната провинция Войводина, с което е оставен обезпокоителен брой неразрешени случаи, които трябва да бъдат разгледани; във връзка с това призовава да бъде проявено уважение към принципите на правовата държава и на субсидиарност; отново припомня на страните, че според Конституцията законът за финансиране на автономната провинция е следвало да бъде приет преди края на 2008 г.; във връзка с това насърчава правителството да представи въпроса пред парламента незабавно, тъй като това е крайно необходимо за функционирането на демокрацията и принципа на правовата държава в Сърбия;

19.  Подчертава значението на конструктивния социален диалог за икономическото развитие на Сърбия; настоятелно призовава правителството да насърчава изграждането на капацитет на действително независими професионални съюзи и организации на работодателите и да създаде рамка и политическо пространство за социален диалог и колективни споразумения;

20.  Подчертава значението на насърчаването и защитата на всички нива на правата на човека и основните свободи, както и на принципа на борба срещу дискриминацията, основана на каквито и да е признаци; приветства приемането на стратегия за борба с дискриминацията и подчертава, че прилагането е от ключово значение; приветства постигнатия до момента напредък, но продължава да бъде загрижен относно нивото на дискриминация в страната и призовава за зачитане на всички малцинства, с оглед на тяхната националност, етнос, пол или сексуална ориентация, и за гарантиране на техните социално-икономически и културни права; отбелязва факта, че следва да се отдели специално внимание на категориите лица, които са изложени в най-голяма степен на дискриминация и дискриминационни практики, като например ромите, жените, хората с увреждания и децата; призовава за правилно прилагане на стратегията на Сърбия за ромите; призовава за по-добра защита на правата на жените и за политики за равенство между половете и изтъква необходимостта от пълно изпълнение на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН и включване на свързаното с пола измерение във всички релевантни правителствени политики; остро осъжда решението на органите за забрана на планирания за септември 2013 г. гей парад в Белград, както и през предходните две години, и призовава за политическа подкрепа на най-високо политическо равнище за човешките права на ЛГБТИ лица; изтъква, че правото на обществени събирания трябва да се гарантира за всички граждани и малцинства, включително малцинството на ЛГБТИ лицата; призовава сръбските органи да разработят проактивен подход за по-ефективно приобщаване на ЛГБТИ лицата; настоятелно призовава правителството да засили усилията през цялата година за провеждане по всеобхватен начин на борба с упражняващите насилие групи, които са правили опити да възпрепятстват и да атакуват мирни демонстрации на общността на ЛГБТИ лица, за да се предотврати подкопаването от страна на тези групи на принципите на правовата държава и упражняването на правата на човека в Сърбия; освен това призовава сръбските органи да решат проблема с тежките последици от насилието през 90-те години на 20-ти век като част от дългосрочна стратегия за предотвратяване на повтарянето на проявите на хулиганство и беззаконие;

21.  Подчертава централната роля на активните и независими организации на гражданското общество (ОГО) за укрепването и консолидирането на демократичните политически процеси в страната; признава важната работа, извършена от ОГО и организациите на жените за популяризирането на правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица, прекратяването на насилието срещу жените, засилването на участието на жените в политиката, усилията за изграждането на мира и контролиращата роля на гражданското общество; подчертава значението на диалога с ОГО и изтъква ключовата роля на участниците от гражданското общество за засилване на регионалното сътрудничество по социални и политически въпроси; приветства подобряването на сътрудничеството на правителството с НПО, но призовава с тях да се провеждат по-широки консултации при очертаването на политики, включително формулирането на политики и закони, както и мониторинга върху действията на органите;

22.  Призовава за по-силна политическа ангажираност по отношение на реформата на публичната администрация и за полагане на усилия за създаване на основана на заслугите система, по-специално като се гарантира изпълнението на законодателната рамка и пълното й привеждане в съответствие с международните стандарти; изразява съжаление относно това, че Законът за държавните служители не се прилага за местните органи;

23.  Подчертава факта, че Сърбия е ратифицирала основните конвенции на МОТ в областта на трудовото право, както и преразгледаната Европейска социална харта; обръща внимание на факта, че въпреки конституционните гаранции трудовите и синдикалните права са все още ограничени и призовава Сърбия за по-нататъшно укрепване тези права; изразява загриженост по повод продължаващата неубедителност на социалния диалог и нередовния характер на консултациите със социалните партньори; призовава да бъдат предприети по-нататъшни мерки за укрепване на Икономическия и социален съвет, за да се гарантира, че той е в състояние да поеме активна роля за укрепването на социалния диалог и да изпълнява по-сериозна консултативна роля в законотворчеството;

24.  Подчертава необходимостта да се гарантира свободата на медиите и приветства във връзка с това декриминализирането на клеветата; посочва необходимостта от поддържане на предлагането на надеждна и независима обществена услуга в рамките на държавното радио и телевизия и от осигуряване на тяхното стабилно и устойчиво финансиране, както и от гарантиране на пълна прозрачност по отношение на собствеността върху медиите; насърчава своевременното прилагане на стратегията по отношение на медиите и свързаните с нея проектозакони, включително осигуряването на ранен етап на широкоразпространен достъп до интернет; изразява дълбока загриженост във връзка с това, че все още се отправят заплахи срещу журналисти, и отново призовава органите да доведат до край текущите разследвания на убийства на журналисти; счита, че следва да бъдат предприети допълнителни мерки с цел да се осигури на журналистите безопасна среда, за да извършват работата си ефективно и без автоцензура; обръща специално внимание на опасността от злоупотреба с публични средства за реклама и за упражняване на политическо влияние върху медиите;

25.  Призовава сръбското правителство все повече да работи с европейските институции, за да се гарантира по-добър достъп до европейските средства, предоставяни на организации на гражданското общество, с цел да се подкрепи тяхната работа като съществени участници в процеса на европейска интеграция на Сърбия;

26.  Подчертава необходимостта от увеличаване на усилията за борба с трафика на хора и насърчава официалното определяне на ролите и отговорностите на длъжностните лица и доставчиците на услуги при идентифицирането на жертвите и насочването им към подходящи услуги;

27.  Призовава отново органите да продължат усилията си за елиминиране на наследството на бившите комунистически тайни служби като стъпка в процеса на демократизация на Сърбия; призовава Сърбия да засили процеса на поемане и изпълнение на задълженията във връзка с разделянето на имущество, както и на споразумението относно разделянето на общия архив на бивша Югославия; потвърждава в тази връзка, че пълният достъп до всички архивни материали, особено тези на бившите югославски тайни служби, е от съществено значение; отново призовава органите да улеснят достъпа до архивите, които се отнасят до бившите републики на Югославия, и да ги върнат на съответните правителства, ако те са отправили такова искане;

28.  Призовава сръбското правителство да позволи проучването на бившите диктаторски режими, да реабилитира — както политически, така и по съдебен ред — и да компенсира жертвите и техните семейства, които са пострадали от тези режими, като част от усилията за укрепване на социалното сближаване и за гарантиране на траен мир и правосъдие в контекста на процеса на европейска интеграция на Сърбия;

29.  Призовава за ефективното изпълнение на законодателството, двустранни и многостранни споразумения относно националните и етническите малцинства(6) по еднакъв, недискриминиращ и пропорционален начин в цялата страна; призовава органите да насърчават среда на толерантност и равно третиране без каквато и да е дискриминация на националните и етническите малцинства, включително достъпа до образование на майчиния език и използването на езици в местната и регионалната публична администрация; призовава също така към подобрения с цел премахване на дискриминацията в съществуващи закони и практики в областта на реституцията на собственост за лица от национални и етнически малцинства; подчертава значението на националните съвети за малцинствата, тяхната роля за интеграцията на националните малцинства, като например за упражняването на индивидуалните им и колективни права, и призовава органите да предоставят постоянни и достатъчни финансови ресурси за работата им; призовава органите да гарантират плавен избирателен процес за националните съвети на малцинствата на изборите през 2014 г. в съответствие с препоръките, отправени от независимите органи; изразява загриженост относно евентуално прекъсване на излъчването на програми на езици на малцинствата поради обявената приватизация на медиите;

30.  Изтъква необходимостта от по-енергични действия по отношение на положението на жените и мъжете с ромски произход, които са все още изправени пред трудни условия на живот, принудителни изселвания и дискриминация на пазара на труда; призовава сръбските органи да предоставят достъп до жилищно настаняване и здравни услуги; подчертава необходимостта от пълно хармонизиране на антидискриминационното законодателство с политиките на ЕС и от прилагане на всеобхватен подход към приобщаването на ромите; освен това отбелязва необходимостта от ефективен мониторинг на мерките за приобщаване, за да се намали несъответствието между законодателството и неговото прилагане;

31.  Отчита работата по изменението на Наказателния кодекс. отбелязва, при все това, че правната несигурност продължава в частния сектор след приетите изменения; отново изразява своята загриженост относно разпоредбите на новия член 234 относно злоупотребата с отговорна длъжност, който продължава да дава място за самоволно тълкуване, и призовава текущите неоснователни преследвания по член 359 в частния сектор да бъдат спрени незабавно с цел възстановяване на върховенството на закона в страната и въвеждане на правна сигурност на бизнес средите в Сърбия;

32.  Настоява, че държавните институции трябва да действат по прозрачен и отговорен начин; приветства работата на независимите регулаторни органи като омбудсмана, комисаря по въпросите на информацията от обществено значение и други и признава техния принос за подобряване на правната рамка и отчетността на държавните институции; настоятелно призовава органите системно да следват техните препоръки и констатации;

33.  Подчертава ползите от процеса на децентрализация и насърчава укрепването на компетенциите на местните органи на властта; изразява съжаление, че Националният съвет за децентрализация продължава да бездейства; продължава да изпитва особена загриженост относно правната несигурност във връзка с правното положение на Войводина и забавянето при приемането на закона за собствените ресурси на Войводина;

34.  Приветства предприетите от органите мерки за подобряване на социално-икономическата ситуация в долината на Прешево и Санджак, но подчертава, че са необходими допълнителни усилия, тъй като тези райони остават в значителна степен недостатъчно развити и с високо равнище на безработица; обръща внимание на факта, че етническите албански и босненски малцинства продължават да бъдат непропорционално представени в местната администрация; изисква Съветът и Комисията решително да подкрепят подобни стратегии за развитие;

35.  Отново заявява своята подкрепа за инициативата РЕКОМ и решително насърчава държавите от бивша Югославия да създадат междуправителствена комисия със задачата да установи фактите относно жертвите и изчезналите лица през войните в периода 1991—2001 г.;

36.  Приветства сътрудничеството на Сърбия с МНТБЮ, което доведе до това, всички заподозрени във военни престъпления да бъдат предадени на Трибунала в Хага за съдебен процес, което е важна стъпка към европейска интеграция; насърчава по-нататъшното сътрудничество с трибунала и другите бивши югославски републики с цел осигуряване на правосъдие за жертвите и техните семейства;

37.  Призовава правителството да приеме препоръките, които се съдържат в заключителния доклад на ОССЕ/СДИПЧ относно парламентарните, местните и предсрочните президентски избори от май 2012 г., особено във връзка с решаването на споровете относно изборните резултати, прозрачността на регистрацията на гласоподаватели и политическото финансиране, както и да консолидира и хармонизира правната рамка за провеждането на избори в Сърбия, при условие че съобразно международните стандарти промени в избирателното законодателство следва да се правят достатъчно дълго време преди избори;

38.  Потвърждава своята твърда подкрепа за либерализирането на визовия режим за държавите от Западните Балкани като важен стълб в процеса на европейската интеграция на целия регион, но същевременно изразява дълбока загриженост относно нарастващия брой на лицата, подаващи фалшиви молби за убежище; във връзка с това призовава държавите членки да не злоупотребяват с механизма за премахване на визите, приет през септември 2013 г., а по-скоро да предприемат действия по отношение на този въпрос, като адаптират съответните законодателни рамки, и да определят Сърбия като „сигурна страна на произход“, като това е ключовата мярка в усилията за ограничаване на броя на лицата, подаващи фалшиви молби за убежище; същевременно призовава за прилагане на мерки на национално равнище, по-специално социално-икономически мерки, насочени към по-уязвимите групи, както и на активни мерки за разбиване на мрежите на организираната престъпност, участващи в незаконен трафик;

39.  Насърчава сръбските органи да засилят събирането на данъци и да провеждат отговорна фискална политика; изтъква, че широкообхватни структурни реформи следва да подпомогнат фискалната консолидация, и следователно насърчава правителството да предприеме закъснелите структурни икономически реформи, като например закон за планиране и строителство, с цел подобряване на инвестиционния и бизнес климат, по-нататъшна подкрепа на разпространението на малки и средни предприятия, борба с високото равнище на безработица и с бедността, особено в региони, населени предимно от национални малцинства, и осъществяване на пенсионна реформа с цел въвеждане на устойчива пенсионна система; настоява, че е необходимо спешно да се премахнат административните пречки пред стопанската дейност, и изтъква значението на своевременното преструктуриране на публичните дружества, с цел да се намалят загубите и държавното присъствие в икономиката; за тази цел призовава сръбските органи да работят за укрепването на една напълно функционираща пазарна икономика, да изградят солидна данъчна основа и да изготвят стратегия за справяне с бедността като ключови елементи на осъществимостта на присъединяването на Сърбия към ЕС; настоятелно призовава сръбските органи да се допитват до гражданското общество и бизнес общността и да ги включват в работни групи за изготвяне на ново законодателство; настоятелно призовава сръбските органи да възстановят доверието на предприятията чрез регулаторна и правна реформа; отбелязва, че успешното въвеждане и изпълнение на структурни икономически реформи ще помогне да се облекчи проблемът с високото равнище на миграция;

40.  Одобрява свършената до момента работа от Агенцията за реституция; насърчава реституцията в натура във всички случаи, когато това се счита за възможно; приветства решението на Министерството на икономиката да се състави пълен списък на публичната и държавната собственост и по този начин да се сложи край на незаконното ѝ придобиване от частни интереси; подчертава, че изчерпателният списък на публичната и държавната собственост остава от основно значение за успеха на борбата срещу системната корупция, тъй като е налице голямо разминаване между действителната и официално регистрираната държавна и публична собственост;

41.  Призовава органите да положат всички усилия за свеждане до минимум на отрицателните последици от икономическите политики, като например бедността, безработицата и социалното изключване, но също така и да предприемат мерки за преодоляване на първопричините за тях, както и за насърчаване на развитието;

42.  Изразява съжаление относно липсата на напредък и продължаващото забавяне на практическото прилагане на рамката за енергия от възобновяеми източници; отбелязва, че Сърбия изостава от другите държави кандидатки в използването на възобновяеми енергийни източници и изразява загриженост, че целите на Сърбия в областта на енергията от възобновяеми източници до 2020 г. няма да бъдат постигнати; подчертава необходимостта от прозрачност в процесите на провеждане на консултации от правителството и изразява съжаление, че сръбските органи не вземат предвид становищата на международните финансови институции при приемането на споразумения за изкупуване на електроенергия (СИЕ);

43.  Изразява съжаление, че твърде малък напредък е постигнат в областта на околната среда и изменението на климата и призовава сръбските органи възможно най-бързо да приемат всеобхватна стратегия в областта на климата, в съответствие с целите на ЕС;

44.  Подчертава, че Сърбия, както и останалите държави в региона през идните години ще трябва да приложат екологичните стандарти на ЕС и да приемат цели за намаляване на емисиите на парникови газове така, както те вече са приели целите за енергията от възобновяеми източници за 2020 г.; отбелязва, че в енергийната стратегия на Енергийната общност, приета през 2012 г., Сърбия посочва своите планове за увеличаване на производството на електроенергия от въглища в големи горивни инсталации, и припомня, че това е в противоречие с планираното намаляване на емисиите на парникови газове; във връзка с това призовава сръбските органи да приемат политика в областта на енергетиката, съответстваща на целите на ЕС, и по-специално да се възползват от неотдавнашното решение на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за финансиране на проект на стойност 75 милиона евро, предназначен за предоставяне на кредитни линии на местни банки в държавите от Западните Балкани, за отпускане на кредити на частни и общински кредитополучатели с цел инвестиции в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници;

45.  Настоятелно призовава сръбските органи да подобрят политиките за защита на потребителите, по-специално с оглед на общите принципи за безопасност на храните и създаването на национална референтна лаборатория; изразява съжаление, че законът за генетично модифицираните организми все още не приведен в съответствие със законодателството на ЕС;

46.  Подкрепя кампанията на общинските органи на Белград за обявяване на Белград за Европейска столица на културата за 2020 г. и насърчава свързаните с кампанията проекти, насочени към културното сближаване на Белград и Сърбия с ЕС, по-специално по отношение на междуетническото съжителство, мултикултурното разбирателство и междурелигиозния диалог;

47.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителството и парламента на Сърбия.

(1) OВ L 80, 19.3.2008 г., стp. 46.
(2) Резолюция 64/298.
(3) OВ L 334, 19.12.2007 г., стp. 46.
(4) OВ L 336, 18.12.2009 г., стp. 1.
(5) Приети текстове, P7_TA(2013)0434.
(6) Сърбия признава следните национални и етнически малцинства: албанци, бошняци, българи, буневско малцинство, хървати, чехи, немци, горани, унгарци, македонци, роми, румънци, русини, словаци, украинци, власи и други.

Правна информация - Политика за поверителност