Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2880(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0006/2014

Indgivne tekster :

B7-0006/2014

Forhandlinger :

PV 15/01/2014 - 18
CRE 15/01/2014 - 18

Afstemninger :

PV 16/01/2014 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0039

Vedtagne tekster
PDF 166kWORD 81k
Torsdag den 16. januar 2014 - Strasbourg
Statusrapport 2013 for Serbien
P7_TA(2014)0039B7-0006/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 16. januar 2014 om statusrapport 2013 for Serbien (2013/2880(RSP))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 19.-20. juni 2003 om muligheden for, at landene på Vestbalkan kan indtræde i Den Europæiske Union,

—  der henviser til Rådets afgørelse 2008/213/EF af 18. februar 2008 om principperne, prioriteterne og betingelserne for det europæiske partnerskab med Serbien, herunder Kosovo som defineret ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999, og om ophævelse af afgørelse 2006/56/EF(1),

—  der henviser til Kommissionens udtalelse af 12. oktober 2011 om Serbiens ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union (SEK(2011)1208) og Kommissionens meddelelse af 12. oktober 2011 med titlen "Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2011-2012" (COM(2011)0666),

—  der henviser til konklusionerne fra Rådet (almindelige anliggender) af 11. december 2012 om udvidelse og stabiliserings- og associeringsprocessen,

—  der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side, som trådte i kraft den 1. september 2013; der henviser til det første møde i november 2013 i det parlamentariske udvalg under stabiliserings- og associeringsaftalen, som skal bringe Europa-Parlamentet og den serbiske Nationalforsamling sammen i en løbende dialog,

—  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 (1999), Den Internationale Domstols rådgivende udtalelse af 22. juli 2010 om spørgsmålet om overensstemmelse mellem folkeretten og Kosovos ensidige uafhængighedserklæring og til FN’s Generalforsamlings resolution af 9. september 2010, hvori udtalelsens indhold anerkendtes, og hvori EU’s vilje til at fremme dialogen mellem Beograd og Pristina(2) blev hilst velkommen,

—  der henviser til den fælles erklæring fra den syvende interparlamentariske forsamling EU-Serbien den 18.-19. marts 2013,

—  der henviser til energifællesskabstraktaten, der trådte i kraft den 1. juli 2006, og som Serbien er medunderskriver af, samt til energifællesskabets afgørelse D/2012/04/MC/EnC af 18. oktober 2012 om gennemførelsen af direktiv 2009/28/EF om vedvarende energikilder og om ændring af artikel 20 i energifællesskabstraktaten, der fastsætter bindende mål,

—  der henviser til tilbagetagelsesaftalen af 8. november 2007 mellem EU og Republikken Serbien(3) og til Rådets forordning (EF) nr. 1244/2009 af 30. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav(4),

—  der henviser til sin beslutning af 22. oktober 2013 om budgetmæssig forvaltning af EU-førtiltrædelsesmidler på områderne retsvæsen og bekæmpelse af korruption i kandidatlandene og de potentielle kandidatlande(5) og til sine bemærkninger deri om Serbien,

—  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 28. juni 2013,

—  der henviser til konstitueringen af Serbiens tiltrædelsesforhandlingsdelegation,

—  der henviser til Kommissionens fremskridtsrapport 2013 om Serbien af 16. oktober 2013 (SWD(2013)0412),

—  der henviser til sine tidligere beslutninger,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at Det Europæiske Råd den 28. juni 2013 besluttede at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Serbien og afholde den første regeringskonference allersenest i januar 2014 og dermed på ny bekræftede Serbiens europæiske perspektiv i tråd med EU's tilsagn til hele den Vestlige Balkanregion;

B.  der henviser til, at Serbien har taget vigtige skridt i retning af en normalisering af forbindelserne med Kosovo, hvilket har resulteret i den første aftale om principperne for normalisering af 19. april 2013, og har gjort en indsats for i tilstrækkelig grad at opfylde de politiske kriterier og betingelser i stabiliserings- og associeringsprocessen; der henviser til, at tiltrædelsesforhandlingerne udgør et stærkt redskab til overvågning af gennemførelsen af reformer;

C.  der henviser til, at Kommissionen og Serbien den 25. september 2013 påbegyndte screeningen af den gældende EU-ret, og at de startede med kapitel 23 – Retsvæsenet og grundlæggende rettigheder;

D.  der henviser til, at Serbien som ethvert land, der ønsker EU-medlemskab, skal vurderes ud fra dets egne resultater med hensyn til opfyldelse, gennemførelse og overholdelse af det samme sæt kriterier;

E.  der henviser til, at Unionen har bragt retsstatsprincippet i centrum for sin udvidelsespolitik;

F.  der henviser til, at der skal sikres fuld gennemførelse af lovrammerne om beskyttelse af mindretal, navnlig inden for uddannelse, sprogordning og adgang til medier og gudstjenester på mindretallenes sprog;

G.  der henviser til, at Kommissionen har fremhævet behovet for at styrke den økonomiske styring i alle landene på Vestbalkan;

1.  ser frem til den formelle indledning af tiltrædelsesdrøftelserne med Serbien, som vil finde sted under den første regeringskonference mellem EU og Serbien den 21. januar 2014; mener, at regeringskonferencen er et historisk skridt for Serbiens europæiske integrationsproces og et udtryk for EU’s engagement i udvidelsesprocessen; opfordrer de serbiske myndigheder til at intensivere de EU-relaterede reformer i landet umiddelbart efter konferencen for at leve op til de serbiske borgeres forventninger om en gnidningsfri EU-tiltrædelsesproces og styrke det økonomiske genopsving ved at gøre perspektivet om et EU-medlemskab håndgribeligt;;

2.  glæder sig over det engagement, som den serbiske regering udviser i den europæiske integrationsproces, og tilskynder Serbien til at fortætte de systemiske og socioøkonomiske reformer, som vil gøre det muligt for landet at påtage sig og gennemføre de forpligtelser effektivt, som følger af et kommende medlemskab; understreger, at gennemførelse af reformer fortsat vil være en central indikator for en vellykket integrationsproces, og opfordrer derfor indtrængende myndighederne til at intensivere reformbestræbelserne inden for retssystemet, korruptionsbekæmpelse, den offentlige sektor, civil kontrol med forsvars- og sikkerhedssektorerne, energipolitikken for så vidt angår især energibesparelser og vedvarende energi, mediefrihed, beskyttelse af alle mindretal og sårbare grupper samt deres grundlæggende rettigheder, strukturelle ændringer af økonomien, arbejdsmarkedsdialog, forbedring af erhvervsmiljøet og bæredygtig forvaltning af naturressourcerne;

3.  glæder sig over stabiliserings- og associeringsaftalens ikrafttræden den 1. september 2013 og det første møde i Stabiliserings- og Associeringsrådet, der blev afholdt den 21. oktober 2013; understreger, at ​​stabiliserings- og associeringsaftalens ikrafttræden er et vigtigt skridt for Serbiens europæiske integrationsproces og udgør den generelle ramme for, at Serbien og EU kan intensivere deres samarbejde om politiske kriterier, tilnærmelse af EU-retten, og forberedelsen af Serbiens fremtidige deltagelse i det indre marked; opfordrer alle involverede parter til at samarbejde på en ansvarlig måde;

4.  ser med tilfredshed på den første aftale om principperne for normalisering, som blev indgået i forbindelse med dialogen på højt plan mellem Serbiens og Kosovos premierministre den 19. april 2013, og som åbnede vejen for, at Serbien og Kosovo kan tage yderligere skridt i deres europæiske integrationsproces; ser med tilfredshed på de skridt, der er taget indtil nu ved gennemførelsen af aftalen, og opfordrer myndighederne til at fortsætte gennemførelsen af alle aftaler, der er indgået indtil nu, loyalt og rettidigt; ser med tilfredshed på aftalerne om telekommunikation og energi, der blev indgået i forbindelse med dialogen den 8. september 2013; opfordrer navnlig både Serbien og Kosovo til aktivt og konstruktivt at samarbejde med EULEX for så vidt angår gennemførelsen af aftalen om gensidig retshjælp med henblik på at håndtere det stigende antal anmodninger vedrørende ejendomme i Kosovo; opfordrer begge parter til at opretholde denne konstruktive tilgang i forbindelse med drøftelserne om de kontroversielle og følsomme detaljer, der endnu mangler at blive præciseret og opnået enighed om; opfordrer indtrængende begge parter til fortsat at forsøge at løse problemet med forsvundne personer og glæder sig i denne forbindelse over de første resultater, der er nået inden for rammerne af den Røde Kors-ledede arbejdsgruppe om forsvundne personer; anerkender bestræbelserne for at reducere handlen på det sorte marked mellem Serbien og Kosovo; bemærker, at der vil være behov for en fortsat indsat fra de serbiske og kosovoske lederes side for at integrere det serbiske mindretal i det kosovoske samfund og bringe de etniske albanske og de serbiske samfund tættere på hinanden;

5.  glæder sig over de første landsdækkende lokalvalg nogensinde i Kosovo den 3. november 2013 og især over den store valgdeltagelse i de serbisk dominerede kommuner syd for Ibarfloden og over, at lokalvalgene i Kosovo generelt blev afviklet i god orden, som det blev skønnet i den foreløbige erklæring fra EU's valgobservationsmission, hvilket er et væsentligt skridt fremad i retning af dannelsen af et fællesskab af serbiske kommuner, hvilket er en del af normaliseringsprocessen; glæder sig over Beograds og Pristinas bestræbelser på at sikre, at valget forløb fredeligt og i overensstemmelse med demokratiske normer; fordømmer på det kraftigste volden og de konstante trusler, der fandt sted i de nordlige kommuner Mitrovica og Zvečan, og opfordrer indtrængende de serbiske myndigheder til at gøre deres yderste for at sikre, at voldsudøverne stilles for en domstol; noterer sig i denne forbindelse den serbiske leders løfte om, at de personer, der er ansvarlige for voldsudbruddene, vil blive draget til ansvar for deres handlinger; bemærker, at der er behov for en yderligere årvågen indsats for at bryde netværket af organiseret kriminalitet og dets bånd til den lokale politiske elite og for at genetablere retsstatsforhold i det nordlige Kosovo; glæder sig over holdningen hos de serbiske politiske ledere, der aktivt har opfordret etniske serbere i Kosovo til at deltage i valget, men bemærker samtidig, at Beograd ikke bør kvæle den politiske pluralisme i det serbiske samfund i Kosovo ved at føre kampagne for et bestemt parti eller en bestemt valgliste;

6.  understreger, at der er behov for større gennemsigtighed i formidlingen af resultaterne af Beograd-Pristina-dialogen og for at inddrage de berørte parlamenter og civilsamfund i gennemførelsesprocessen; understreger i denne henseende nødvendigheden af, at de serbiske og kosovoske forhandlere opbygger tillid i offentligheden og hører borgerne, både kvinder og mænd; opfordrer de serbiske myndigheder i Beograd, Mitrovica og syd for Ibarfloden til at gøre mere for at øge forbindelserne mellem Kosovo-serbere og albanere i samfundet, især ved at tilskynde skoler og lokalcentre til at tilbyde undervisning i det albanske sprog; understreger, at Kosovo-albanerne også skal opfordres kraftigt til at interagere mere med de serbiske samfund omkring dem og til at lære det serbiske sprog, da det er et afgørende element for integrationen af ​​det serbiske samfund i det kosovoske samfund, den fremtidige dialog og fælles forvaltning af de to samfund;

7.  beklager de fortsatte vanskeligheder, som EU-borgere, der ønsker at rejse ind i Serbien fra Kosovo og derefter forlader Serbien mod et tredjeland, står over for, fordi Serbien ikke anerkender Kosovos ydre grænser, og fordi det som udgangspunkt betragter en første indrejse i Kosovo som en ulovlig indrejse i Serbien; beklager endvidere, at det serbiske grænsepoliti i udenlandske pas påfører et annulleringsstempel oven på Kosovo-stemplet; opfordrer Serbien til at revurdere disse politikker som en stærk tillidsskabende foranstaltning, der er et nødvendigt skridt i retning af en normalisering af forbindelserne med Kosovo, og som et konkret middel til at fremme yderligere EU-integration i overensstemmelse med den frie bevægeligheds ånd;

8.  opfordrer myndighederne i Serbien og i nabolandene til fortsat at vise god vilje og til at samarbejde fuldt ud med og støtte den særlige taskforce, Special Investigative Task Force, der blev etableret i kølvandet af rapporten fra Europarådets Parlamentariske Forsamling fra december 2010, og tilskynder til, at dets arbejde fremskyndes yderligere;

9.  værdsætter den serbiske regerings konstruktive tilgang til forbindelserne med nabolandene, da dette har gjort det muligt at opnå væsentlige fremskridt både med hensyn til det regionale samarbejde og til at opnå tættere forbindelser til EU; gør igen opmærksom på den afgørende betydning, som regionalt samarbejde om energianliggender, bekæmpelse af organiseret kriminalitet og udvikling af transportnetværk samt forsoning og gradvis løsning af bilaterale problemer med nabolandene har for, først og fremmest at der kan ske fremskridt hen imod at lægge den seneste nedarvede konflikt bag sig, og dernæst at Serbiens integration i EU kan lykkes; opfordrer myndighederne til at arbejde tæt sammen med landene i det tidligere Jugoslavien med det formål at løse alle udestående problemer vedrørende arveretlige spørgsmål samt fuldt ud og i god tid at gennemføre alle bilaterale aftaler indgået med nabolande; opfordrer Serbien til at intensivere bestræbelserne på at løse alle udestående problemer i forholdet til Kroatien, navnlig for så vidt angår savnede personer, grænsedragning og behandling af krigsforbrydelser, for således at muliggøre fjernelse af de sidste hindringer for at ophæve gensidige retssager om folkedrab ved Den Internationale Domstol; opfordrer myndighederne i Beograd til at støtte og aktivt fremme forfatningsmæssige ændringer i Bosnien-Herzegovina med henblik på at bringe valglovgivningen i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i Sejdić-Finci-sagen samt til at styrke og effektivisere Bosnien-Herzegovinas statslige institutioner, så landet kan komme videre på sin vej mod tiltrædelse af EU;

10.  anerkender de seneste fremskridt med hensyn til at lokalisere massegrave og identificere savnede personer fra krigene i Kroatien og Bosnien-Herzegovina og opfordrer de serbiske myndigheder til at foretage en mere grundig undersøgelse af arkiverne og af embedsmænd fra den tidligere jugoslaviske folkehær;

11.  opfordrer Serbien til at sikre en stærk parlamentarisk kontrol med tiltrædelsesforhandlingsprocessen; gentager, at det er vigtigt på et tidligt tidspunkt at inddrage dets parlament i udmøntningen af de forpligtelser, man har påtaget sig, i lovgivning og at inddrage civilsamfundet gennem en konstruktiv høringsmekanisme under hele tiltrædelsesprocessen, eftersom det har en vigtig rolle at spille som kritisk observatør af den fortsatte gennemførelse af europæiske reformer, samtidig med at det sikres, at dialog og gode naboskabsforbindelser med Serbiens naboer finder stærkt rodfæste i samfundet; glæder sig over samarbejdet med Kroatien og Montenegro for så vidt angår indsatsen for at udveksle god praksis fra de seneste erfaringer med henblik på at hjælpe Serbien til at komme hurtigt og smidigt gennem tiltrædelsesprocessen;

12.  glæder sig over vedtagelsen af strategien og handlingsplanen for domstolsreformen 2013-2018, som bygger på de centrale principper om uafhængighed, upartiskhed, kompetence, kvalitet hos domstolene og ingen politisk indblanding; opfordrer indtrængende myndighederne til at forstærke denne reform i overensstemmelse med Venedigkommissionens anbefalinger, især med hensyn til Parlamentets rolle i forbindelse med udnævnelse af retsembedsmænd og anklagemyndighedens uafhængighed, og med henblik på screeningsprocessen i kapitel 23, som blev påbegyndt den 25. september 2013; understreger vigtigheden af at styrke Det Høje Domstolsråds og Statsanklagerrådets uafhængighed og mindske puklen af ubehandlede sager, da det er en nødvendig forudsætning for en succesfuld afvikling af hele reformprocessen; opfordrer myndighederne til at tilvejebringe alle nødvendige ressourcer til et dommerakademi, som bør medvirke til at garantere meritbaserede ansættelser; understreger behovet for fortløbende videreuddannelse af dommere og anklagere med henblik på håndtering af komplekse finansielle sager og sager om økonomisk kriminalitet; opfordrer indtrængende de ansvarlige myndigheder til at sikre en gennemsigtig og meritbaseret procedure for udnævnelse af dommere og anklagere samt en fuldstændig liste over disciplinærsager mod retsembedsmænd; insisterer endvidere på behovet for at sikre rettidig retsforfølgning og en ensartet ​​retspraksis, offentliggørelse af og let adgang til alle retsafgørelser umiddelbart efter vedtagelsen og en vilkårlig fordeling af sager ved alle retter; er bekymret over den retsusikkerhed, der opstår som følge af det antal dommere, der er indsat midlertidigt i deres embede; gentager, at stærke og uafhængige domstole er nøglen til at sætte i Serbien i stand til at opfylde kriterierne for EU-medlemskab;

13.  anbefaler, at loven om tilbagegivelse ændres med henblik på at fjerne alle proceduremæssige og retlige hindringer vedrørende tilbagegivelse i naturalier; og opfordrer den serbiske regering til at gennemføre loven om tilbagegivelse fuldstændig og uden forskelsbehandling; bemærker, at gennemførelsen af denne lov bør ske i overensstemmelse med strafferettens grundlæggende principper, såsom respekten for uskyldsformodningen;

14.  glæder sig over vedtagelsen af strategien og handlingsplanen for korruptionsbekæmpelse for 2013-2018 og understreger, at det er nødvendigt løbende at arbejde på en meningsfuld gennemførelse heraf, hvilket er en del af EU's sæt af betingelser, og uden hvilket tiltrædelsen ikke vil lykkes; understreger, at det er vigtigt at stille de økonomiske ressourcer til rådighed, der er nødvendige for en ordentlig gennemførelse af strategien; understreger, at politisk vilje er afgørende for at opnå solide resultater inden for efterforskning af og domsafsigelse i højt profilerede korruptionssager, herunder de 24 privatiseringssager som Korruptionsbekæmpelsesrådet har sat fokus på; glæder sig i denne forbindelse over de første resultater af og endelige domme i kampen mod korruption; understreger samtidigt, at det er nødvendigt at opbygge institutionel kapacitet for at styrke retsstatsprincippet og styrke samarbejde mellem forskellige myndigheder, navnlig inden for domstolene og anklagemyndigheden, med sigte på at håndtere komplekse sager om systemisk korruption og varetage økonomisk efterforskning; mener, at antikorruptionsagenturets juridiske kompetence og ressourcer bør styrkes; understreger, at finansieringen af alle politiske partier skal være gennemsigtig og i overensstemmelse med EU-standarder; opfordrer myndighederne til at vedtage loven om informanter og sikre dens umiddelbare og smidige gennemførelse som en nødvendig del af antikorruptionsstrategien;

15.  bemærker, at korruption og organiseret kriminalitet er udbredt i regionen og også udgør en hindring for Serbiens demokratiske, sociale og økonomiske udvikling; mener, at en regional strategi og øget samarbejde mellem alle lande i regionen er afgørende for at løse disse problemer på en mere effektiv måde;

16.  anerkender, at kvinder er vigtige forandringsagenter i det serbiske samfund; noterer sig forbedringen af kvinders repræsentation i det serbiske parlament efter valget i 2012; opfordrer de serbiske myndigheder til at bestræbe sig yderligere på at garantere lige repræsentation; understreger, at kvinder stadig udsættes for forskelsbehandling på arbejdsmarkedet og i andre dele af samfundslivet, og at de stadig ikke er fuldt repræsenteret i landets politiske liv, herunder på regeringsniveau; understreger, at en effektiv gennemførelse af eksisterende lovgivning om ikkeforskelsbehandling og ligestilling og en yderligere styrkelse af den administrative kapacitet fortsat er væsentlige udfordringer, og opfordrer indtrængende de serbiske myndigheder til at øge deres indsats på disse områder;

17.  opfordrer myndighederne til at sikre vidnebeskyttelsesprogrammets troværdighed og professionalisme samt til at forsyne det med passende ressourcer, således at retsvæsenet effektivt kan fortsætte sine processer vedrørende krigsforbrydelser og organiseret kriminalitet; henleder opmærksomheden på, at en række tidligere politibetjente frivilligt forlod vidnebeskyttelsesprogrammet på grund af programmets betydelige mangler;

18.  understreger endnu en gang kraftigt sine betænkeligheder ved forfatningsdomstolens afgørelse om at ophæve den selvstyrende provins Vojvodinas garanterede 22 beføjelser, hvilket efterlader et foruroligende antal uløste problemer, som man er nødt til at gøre noget ved; opfordrer i denne sammenhæng til, at der udvises respekt for retsstatsprincippet og nærhedsprincippet; minder endvidere parterne om, at loven om finansiering af den selvstyrende provins ifølge forfatningens bestemmelser skulle have været vedtaget ved udgangen af 2008; opfordrer derfor regeringen til uden yderligere forsinkelse at forelægge sagen for parlamentet, idet den er en afgørende forudsætning for et velfungerende demokrati og en velfungerende retsstat i Serbien;

19.  understreger betydningen af en konstruktiv dialog mellem arbejdsmarkedets parter for den økonomiske udvikling i Serbien; opfordrer indtrængende regeringen til at fremme kapacitetsopbygningen af reelt uafhængige fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer og til at skabe en ramme og politisk rum for dialog mellem arbejdsmarkedets parter og kollektive overenskomster;

20.  understreger, at det er vigtigt at fremme og beskytte menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og princippet om ikkeforskelsbehandling på alle områder; glæder sig over vedtagelsen af strategien mod forskelsbehandling og understreger, at gennemførelsen heraf er afgørende; glæder sig over de fremskridt, der er gjort indtil videre, men er stadig bekymret over graden af forskelsbehandling i landet, og kræver respekt for alle mindretal for så vidt angår nationalitet, etnisk tilhørsforhold, køn og seksuel orientering og med hensyn til sikring af deres socioøkonomiske og kulturelle rettigheder; understreger, at der bør sættes særlig fokus på de grupper, der er mest udsat for forskelsbehandling og forskelsbehandlende praksis, såsom romaer, kvinder, handicappede og børn; kræver korrekt gennemførelse af Serbiens romastrategi; efterlyser bedre beskyttelse af kvinders rettigheder og ligestillingspolitikker og understreger behovet for fuld gennemførelse af FN’s Sikkerhedsråds resolution 1325 og medtagelse af ligestillingsperspektivet i alle relevante regeringspolitikker; fordømmer på det kraftigste myndighedernes beslutning om i lighed med de to foregående år at forbyde den planlagte Pride-parade i Beograd i september 2013, og opfordrer til, at menneskerettighederne for LGBTI-personer støttes på højeste politiske plan; insisterer på, at forsamlingsfriheden skal sikres for alle borgere og mindretal, herunder LGBTI-mindretallet; opfordrer de serbiske myndigheder til at udvikle en proaktiv tilgang til en mere effektiv inklusion af LGBTI-personerne; opfordrer indtrængende regeringen til at intensivere indsatsen året rundt for på en bred front at bekæmpe de voldelige grupper, der har forsøgt at forstyrre og angribe fredelige LGBTI-demonstrationer, for at forhindre disse grupper i at underminere retsstaten og udøvelsen af menneskerettighederne i Serbien; opfordrer desuden de serbiske myndigheder til at løse problemet med det traumatiske efterspil efter volden i 1990'erne som en del af en langsigtet strategi med det formål at afværge en tilbagevenden af optøjer og lovløshed;

21.  fremhæver aktive og uafhængige civilsamfundsorganisationers centrale rolle for styrkelse og konsolidering af de demokratiske politiske processer i landet; anerkender det arbejde, der udføres af civilsamfunds- og kvindeorganisationer med hensyn til at fremme LGBT-rettigheder, vold mod kvinder, øge kvinders deltagelse i politik, fredsopbyggende tiltag og civilsamfundets rolle som vagthund; understreger betydningen af dialog med civilsamfundsorganisationerne og den altafgørende rolle, som civilsamfundets aktører spiller ved at bidrage til at fremme det regionale samarbejde om sociale og politiske anliggender; glæder sig over regeringens øgede samarbejde med ngo'er, men opfordrer til, at de høres mere bredt i forbindelse med den politiske proces, herunder udformningen af politikker og love og overvågningen af myndighedernes aktiviteter;

22.  opfordrer til større politisk engagement i reformen af den offentlige administration og til, at der gøres en indsats for at etablere et meritbaseret system, navnlig ved at sikre færdiggørelse af den lovgivningsmæssige ramme og dennes fuldstændige overensstemmelse med internationale standarder; anser det for beklageligt, at loven om offentlige ansatte ikke gælder for de lokale myndigheder;

23.  understreger, at Serbien har ratificeret ILO’s vigtigste konventioner om arbejdsrettigheder såvel som den reviderede europæiske socialpagt; henleder opmærksomheden på, at arbejdsmarkeds- og fagforeningsrettigheder stadig er begrænsede på trods af forfatningsmæssige garantier, og opfordrer Serbien til yderligere at udbygge disse rettigheder; nærer bekymring over, at arbejdsmarkedsdialogen fortsat er meget svag, og at høringen af arbejdsmarkedets parter er uregelmæssig; henstiller til, at der tages yderligere skridt til at styrke det økonomiske og sociale råd for at sikre, at det kan bidrage aktivt til at fremme den sociale dialog og spille en mere aktiv rolle som høringsorgan i lovgivningsprocessen;

24.  understreger, at det er nødvendigt at sikre mediefrihed, og glæder sig i den forbindelse over afkriminaliseringen af ærekrænkelse; påpeger, at det er nødvendigt at opretholde en stærk og uafhængig offentlig radio- og tv-spredningsvirksomhed og sikre en stabil og bæredygtig finansiering heraf samt fuldstændig gennemsigtighed med hensyn til ejerskab af medierne; tilskynder til hurtig gennemførelse af mediestrategien og de dertil hørende udkast til lovforslag, herunder at der hurtigt stilles internetadgang til rådighed for alle; er dybt bekymret over de fortsatte trusler mod journalister og gentager sin opfordring til myndighederne om at få afsluttet igangværende efterforskninger af drab på journalister; mener, at der bør tages yderligere skridt til at sikre journalister et sikkert miljø, hvori de kan udføre deres arbejde effektivt og uden selvcensur; henleder navnlig opmærksomheden på faren for, at der misbruges offentlige midler på reklamer, der har til formål at øve politisk indflydelse på medierne;

25.  opfordrer den serbiske regering til i stigende grad at samarbejde med de europæiske institutioner for at sikre sig lettere adgang til EU-midler, der stilles til rådighed for civilsamfundsorganisationer, med henblik på at støtte deres arbejde som væsentlige aktører i Serbiens europæiske integrationsproces;

26.  understreger nødvendigheden af ​​at optrappe indsatsen til bekæmpelse af ​​menneskehandel og opfordrer til, at der sker en formalisering af tjenestemænds og tjenesteudbyderes rolle og ansvar i forbindelse med identificeringen af ofre og henvisningen af disse til de rette instanser;

27.  opfordrer på ny myndighederne til at fortsætte deres bestræbelser på at udrydde arven efter de tidligere kommunistiske efterretningstjenester som et skridt hen imod Serbiens demokratisering; henstiller til Serbien at intensivere processen vedrørende arveretlige spørgsmål og gennemførelsen af forpligtelserne vedrørende bodeling og aftalen om deling af det fælles arkiv fra det tidligere Jugoslavien; gentager i den forbindelse, at det er af afgørende betydning, at der gives fuld adgang til alle arkiver, navnlig fra den tidligere jugoslaviske efterretningstjeneste; gentager sin opfordring til myndighederne om at lette adgangen til de arkiver, der vedrører de tidligere jugoslaviske republikker, og til at levere dem tilbage til de respektive regeringer, såfremt disse anmoder herom;

28.  opfordrer den serbiske regering til i bestræbelserne på at styrke den sociale samhørighed og sikre varig fred og retfærdighed i forbindelse med Serbiens europæiske integrationsproces at tillade efterforskning af tidligere diktatoriske regimer og at rehabilitere - både politisk og retsligt - og kompensere tidligere ofre og deres familier, der har lidt under disse regimer;

29.  tilskynder til effektiv gennemførelse af lovgivningen og de bilaterale og multilaterale aftaler om nationale og etniske mindretal(6) på en lige, ikkediskriminerende og proportionel måde overalt i landet; opfordrer myndighederne til at fremme et klima med tolerance og ligebehandling og uden forskelsbehandling af nationale og etniske mindretal, herunder med adgang for dem til undervisning på modersmålet og brug af sprogene i lokale og regionale offentlige forvaltninger; efterlyser også forbedringer med henblik på udryddelse af forskelsbehandling i eksisterende love og praksisser vedrørende tilbagegivelse af ejendom i forhold til medlemmer af nationale og etniske mindretal; understreger vigtigheden af de nationale mindretalsråd og deres rolle i forbindelse med integrationen af nationale mindretal, f.eks. ved gennemførelsen af de nationale mindretals individuelle og kollektive rettigheder, og opfordrer myndighederne til at sikre, at der til stadighed er tilstrækkelige midler til rådighed til deres arbejde; opfordrer myndighederne til at sikre en vellykket valgproces ved valget i 2014 til de nationale mindretalsråd i overensstemmelse med anbefalingerne fra de uafhængige organer; udtrykker bekymring over, at udsendelsen af programmer på mindretallenes sprog kan blive stoppet på grund af den bebudede privatisering af medierne;

30.  understreger behovet for en mere aktiv indsats til håndtering af situationen med romakvinder og -mænd, der stadigvæk oplever vanskelige levevilkår, tvangsudsættelser og forskelsbehandling på arbejdsmarkedet; opfordrer de serbiske myndigheder til at give dem adgang til boliger og sundhedsydelser; understreger behovet for en fuldstændig harmonisering af anti-diskriminationslovgivningen med EU's politikker og for, at der anvendes en holistisk tilgang til integration af romaer; understreger desuden behovet for effektiv overvågning af integrationsforanstaltningerne med henblik på at mindske kløften mellem lovgivningen og dens gennemførelse;

31.  noterer sig, at der arbejdes på at ændre strafferetten; bemærker imidlertid, at der hersker retsusikkerhed i den private sektor som følge af de vedtagne ændringer; gentager sin bekymring over bestemmelserne i den nye artikel 234 om misbrug af ansvarsfulde stillinger, der stadig giver mulighed for tilfældige fortolkninger, og opfordrer til, at de igangværende uretfærdige retsforfølgelser iværksat med hjemmel i artikel 359 i den private sektor bliver opgivet omgående for at genoprette retsstatslighed i landet og indføre retssikkerhed for erhvervslivet i Serbien;

32.  fastholder, at statslige institutioner skal handle på en gennemsigtig og ansvarlig måde; roser arbejdet i uafhængige tilsynsorganer, som f.eks. Ombudsmanden, kommissæren med ansvar for information af offentlig betydning og andre, og anerkender deres bidrag til at forbedre de statslige institutioners lovrammer og ansvarlighed; opfordrer indtrængende myndighederne til systematisk at følge op på deres anbefalinger og resultater;

33.  fremhæver fordelene ved decentraliseringsprocessen og opfordrer til, at de lokale myndigheders kompetence styrkes; beklager, at det nationale råd for decentralisering forsat er inaktivt; er stadig især bekymret over retsusikkerheden med hensyn til Vojvodinas status og forsinkelsen i forbindelse med vedtagelsen af loven om Vojvodinas egne indtægter;

34.  glæder sig over de skridt, som myndighederne har taget i retning af at forbedre den socioøkonomiske situation i Preševo-dalen og Sandžak, men understreger, at der er behov for yderligere bestræbelser, da disse regioner fortsat er betydeligt underudviklede og stadigvæk lider under høj arbejdsløshed; henleder opmærksomheden på, at etniske albanske og bosniske mindretal fortsat er underrepræsenterede i den lokale administration; opfordrer Rådet og Kommissionen til kraftigt at støtte sådanne udviklingsstrategier;

35.  gentager sin støtte til REKOM-initiativet og opfordrer kraftigt landene i det tidligere Jugoslavien til at oprette en mellemstatslig kommission, der har til opgave at kortlægge fakta om ofre for og forsvundne personer under krigene i 1991-2001;

36.  glæder sig over Serbiens samarbejde med Det Internationale Tribunal til Pådømmelse af Krigsforbrydelser i det Tidligere Jugoslavien (ICTY), der har medført, at alle mistænkte krigsforbrydere er blevet udleveret til Haagtribunalet for rettergang, hvilket er et vigtigt skridt på vejen mod europæisk integration; opfordrer til yderligere samarbejde med tribunalet og andre tidligere jugoslaviske republikker med henblik på at skabe retfærdighed for ofrene og deres familier;

37.  opfordrer regeringerne til at følge henstillingerne i OSCE/ODHIR's endelige rapport om afholdelsen af parlaments- og lokalvalget og det tidlige præsidentsvalg i maj 2012 med hensyn til løsning af valgtvister, gennemsigtighed i vælgeregistrering og partifinansiering og til at konsolidere og harmonisere lovgrundlaget for valg i Serbien og i den forbindelse at tage i betragtning, at eventuelle ændringer af valglove ifølge internationale standarder bør gennemføres i god tid før et valg;

38.  bekræfter på ny sin urokkelige støtte til visumliberalisering for landene på Vestbalkan som en vigtig søjle i den europæiske integrationsproces for hele regionen, men er samtidig meget bekymret over det stigende antal falske asylansøgere; opfordrer i den henseende medlemsstaterne til ikke at misbruge den visumsuspensionsmekanisme, der blev vedtaget i september 2013, men snarere at imødegå dette problem gennem en justering af deres respektive lovrammer, og til at udnævne Serbien til et ”sikkert oprindelsesland” som den vigtigste foranstaltning i bestræbelserne på at nedbringe antallet af falske asylansøgere; opfordrer samtidig til at træffe foranstaltninger på nationalt plan, navnlig socioøkonomiske foranstaltninger, rettet mod de mere udsatte grupper, samt aktive foranstaltninger til at opløse de netværk af organiseret kriminalitet, der er involverede i menneskehandel;

39.  opfordrer de serbiske myndigheder til at styrke skatteopkrævningen og til at føre en ansvarlig finanspolitik; understreger, at vidtrækkende strukturreformer bør understøtte finansmæssig konsolidering, og opfordrer derfor regeringen til at gennemføre de alt for længe ventede strukturelle økonomiske reformer, f.eks. loven om planlægning og byggeri, for således at forbedre investerings- og erhvervsklimaet, støtte fremkomsten af små og mellemstore virksomheder yderligere, bekæmpe den høje arbejdsløshed og den store fattigdom, navnlig i de regioner, hvis befolkning fortrinsvis tilhører nationale mindretal, og gennemføre en pensionsreform med det formål at indføre et bæredygtigt pensionssystem; fastholder, at der er et presserende behov for at afskaffe administrative barrierer for erhvervsaktivitet, og påpeger vigtigheden af en hurtig omstrukturering af de offentlige virksomheder for at mindske tabene og statens tilstedeværelse i økonomien; opfordrer med henblik herpå de serbiske myndigheder til at fremme en fuldt fungerende markedsøkonomi, opbygge et stærkt skattegrundlag og udarbejde en fattigdomsstrategi som nøgleelementer i at gøre Serbiens tiltrædelse af EU gennemførlig; opfordrer indtrængende de serbiske myndigheder til at høre civilsamfundet og erhvervslivet og at inkludere dem i arbejdsgrupper om udarbejdelse af ny lovgivning; opfordrer de serbiske myndigheder til at genoprette erhvervslivets tillid gennem lovgivningsmæssige og juridiske reformer; bemærker, at en vellykket indførelse og gennemførelse af strukturelle økonomiske reformer vil bidrage til at mindske den udtalte afvandring;

40.  glæder sig over det arbejde, som agenturet for tilbagegivelse af ejendom har udført indtil videre; opfordrer til tilbagegivelse i naturalier, når dette er muligt; glæder sig over Økonomiministeriets beslutning om at udarbejde en komplet fortegnelse over offentlig og statslig ejendom og dermed sætte en stopper for private interessers ulovlige overtagelse heraf; understreger, at en tilbundsgående fortegnelse over offentlig og statslig ejendom fortsat er afgørende for succes i kampen mod systemisk korruption, da der er en stor forskel mellem den faktiske og den officielt registrerede statslige og offentlige ejendom;

41.  opfordrer myndighederne til at gøre deres yderste for at minimere den økonomiske politiks negative virkninger, såsom fattigdom, arbejdsløshed og social udstødelse, men også til at tackle og bekæmpe de grundlæggende årsager hertil og fremme udvikling;

42.  beklager manglen på fremskridt og de fortsatte forsinkelser i den praktiske gennemførelse af lovrammen for vedvarende energi; bemærker, at Serbien halter bagefter andre ansøgerlande i udnyttelsen af vedvarende energikilder, og udtrykker bekymring for, at Serbiens 2020-mål for vedvarende energi ikke vil blive opfyldt; understreger behovet for gennemsigtighed i de offentlige høringsprocesser og beklager de serbiske myndigheders manglende hensyntagen til de internationale finansielle institutioners synspunkter i forbindelse med vedtagelsen af ​​energiforsyningsaftalen (PPA);

43.  anser det for beklageligt, at der er gjort for små fremskridt inden for områderne miljø og klimaforandringer, og opfordrer de serbiske myndigheder til så hurtigt som muligt at vedtage en samlet klimastrategi i tråd med EU's mål;

44.  understreger, at Serbien såvel som resten af ​​landene i regionen i de kommende år vil få behov for at gennemføre EU’s miljøstandarder og vedtage mål for at reducere udledningen af ​​drivhusgasser, da de allerede har vedtaget mål for vedvarende energi for 2020; bemærker, at Serbien i Energifællesskabets energistrategi, der blev vedtaget i 2012, har anført, at det har planer om at øge produktionen af ​​elektricitet fra kul i store fyringsanlæg, og påpeger, at dette er i modstrid med den planlagte reduktion af udledningen af ​​drivhusgasser; opfordrer i denne forbindelse de serbiske myndigheder til at vedtage en energipolitik i tråd med EU-målene og navnlig at drage fordel af den seneste afgørelse fra Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) om finansiering af et projekt til 75 mio. EUR for at give kredit til lokale banker i landene på Vestbalkan med henblik på udlån til private og kommunale låntagere til investeringer i energieffektivitet og vedvarende energi;

45.  opfordrer indtrængende de serbiske myndigheder til at forbedre forbrugerbeskyttelsespolitikkerne, navnlig med hensyn til generelle fødevaresikkerhedsprincipper og etablering af et nationalt referencelaboratorium; anser det for beklageligt, at lovgivningen om genetisk modificerede organismer endnu ikke er tilpasset EU-lovgivningen;

46.  støtter Beograds myndigheders kampagne for Beograd som europæisk kulturhovedstad i 2020 og opmuntrer til tilknyttede projekter, der kan bringe Beograd og Serbien kulturelt tættere på EU, navnlig hvad angår sameksistens mellem etniske grupper, multikulturel forståelse og dialog mellem trossamfund;

47.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Republikken Serbiens regering og parlament.

(1) EUT L 80 af 19.3.2008, s. 46.
(2) A/RES/64/298.
(3) EUT L 334 af 19.12.2007, s. 46.
(4) EUT L 336 af 18.12.2009, s. 1.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0434.
(6) Serbien anerkender følgende nationale og etniske mindretal: albanere, bosniere, bulgarere, bunjevciere, kroater, tjekker, tyskere, goraniere, ungarere, makedoniere, romaer, rumænere, rusinier, slovakere, ukrainere, valaker m.fl.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik