Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2880(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0006/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0006/2014

Συζήτηση :

PV 15/01/2014 - 18
CRE 15/01/2014 - 18

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2014 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0039

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 338kWORD 122k
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Έκθεση προόδου 2013 για την Σερβία
P7_TA(2014)0039B7-0006/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την Έκθεση Προόδου του 2013 για τη Σερβία (2013/2880(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα Συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003, σχετικά με την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/213/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2008 για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή εταιρική σχέση με τη Σερβία, συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου, όπως ορίζεται στην απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999, και για την κατάργηση της απόφασης 2006/56/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2011 για την αίτηση ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (SEC(2011)1208) και την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2011-2012» (COM(2011)0666),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 11ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2013· έχοντας υπόψη την πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής επί θεμάτων σταθεροποίησης και σύνδεσης, σκοπός της οποίας είναι η έναρξη ενός διαρκούς διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Εθνοσυνέλευσης της Σερβίας, και η οποία πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2013,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τη γνωμάτευση του Διεθνούς Δικαστηρίου (ICJ), της 22ας Ιουλίου 2010, σχετικά με το κατά πόσον είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου, και το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 9ης Σεπτεμβρίου 2010, που λαμβάνει γνώση του περιεχομένου της γνωμάτευσης και εκφράζει ικανοποίηση για τη διάθεση της ΕΕ να διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας(2),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 7ης διακοινοβουλευτικής συνάντησης ΕΕ-Σερβίας στις 18-19 Μαρτίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2006 και την οποία έχει υπογράψει η Σερβία, καθώς και την απόφαση αριθ. D/2012/04/MC/EnC της Ενεργειακής Κοινότητας, της 18ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας αριθ. 2009/28/ΕΚ και την τροποποίηση του άρθρου 20 της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα, που θέτει δεσμευτικούς στόχους,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία ΕΕ-Σερβίας της 8ης Νοεμβρίου 2007(3) περί επανεισδοχής και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1244/2009 του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων προενταξιακής βοήθειας στους τομείς των δικαστικών συστημάτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες για προσχώρηση χώρες(5), καθώς και τις παρατηρήσεις σχετικά με την Σερβία που περιέχονται σε αυτό,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη συγκρότηση της σερβικής ομάδας ενταξιακών διαπραγματεύσεων,

–  έχοντας υπόψη την από 16 Οκτωβρίου 2013 έκθεση προόδου της Επιτροπής του 2013 για τη Σερβία (SWD(2013)0412),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 28ης Ιουνίου 2013 αποφάσισε την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Σερβία και την πραγματοποίηση της πρώτης διακυβερνητικής διάσκεψης τον Ιανουάριο του 2014 το αργότερο, επαναβεβαιώνοντας έτσι την ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ σε σχέση με την περιοχή των δυτικών Βαλκανίων συνολικά·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία έχει πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο προς την εξομάλυνση των σχέσεών της με το Κοσσυφοπέδιο, που οδήγησε στην Πρώτη Συμφωνία της 19ης Απριλίου 2013 για τις Βασικές Αρχές Ομαλοποίησης, καθώς και προς την κατεύθυνση της επαρκούς εκπλήρωσης των πολιτικών κριτηρίων και όρων που θέτει η Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις αποτελούν σημαντικό μέσο για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Σεπτεμβρίου 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Σερβία ενεργοποίησαν τη διαδικασία αναλυτικής εξέτασης του κεκτημένου, ξεκινώντας από το κεφάλαιο 23 - δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία, όπως κάθε χώρα που φιλοδοξεί να γίνει μέλος της ΕΕ πρέπει να κρίνεται βάσει των επιδόσεών της στην εκπλήρωση, εφαρμογή και τήρηση της ίδιας σειράς κριτηρίων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θέσει το κράτος δικαίου στο επίκεντρο της ενταξιακής πολιτικής της·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρως η εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την προστασία των μειονοτήτων, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της χρήσης της γλώσσας και της πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης και τις θρησκευτικές τελετές στις μειονοτικές γλώσσες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει υπογραμμίσει την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης σε όλες τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων·

1.  αναμένει την επίσημη έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Σερβία, που θα διεξαχθούν κατά την πρώτη Διακυβερνητική Διάσκεψη ΕΕ-Σερβίας (IGC) στις 21 Ιανουαρίου 2014· εκτιμά πως η Διακυβερνητική Διάσκεψη σηματοδοτεί ένα ιστορικό βήμα στην διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Σερβίας και αποδεικνύει την προσήλωση της ΕΕ στην προσπάθεια της διεύρυνσης· καλεί τις Σερβικές Αρχές να εντείνουν τις σχετικές με την ΕΕ μεταρρυθμίσεις στη χώρα την επαύριο της διάσκεψης, ώστε να εκπληρώσουν τις προσδοκίες των Σέρβων πολιτών για μια ομαλή διεργασία ένταξης στην ΕΕ και να ενισχύσουν την οικονομική ανάκαμψη καθιστώντας απτή την προοπτική της ένταξης στην ΕΕ·

2.  χαιρετίζει το ζήλο που επέδειξε η Σερβική Κυβέρνηση στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ενθαρρύνει τη Σερβία να συνεχίσει τις συστημικές και κοινωνικο-οικονομικές μεταρρυθμίσεις που θα της επιτρέψουν να αναλάβει και να εκπληρώσει αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις που θα έχει μελλοντικά ως κράτος μέλος· υπογραμμίζει ότι η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων παραμένει βασικός δείκτης μιας επιτυχούς διαδικασίας ολοκλήρωσης και, ως εκ τούτου, προτρέπει τις αρχές να εντείνουν τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες σε τομείς όπως η δικαιοσύνη, η καταπολέμηση της διαφθοράς, ο δημόσιος τομέας, ο πολιτικός έλεγχος των τομέων άμυνας και ασφάλειας, η ενεργειακή πολιτική ιδίως όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, η προστασία όλων των μειονοτήτων και των ευάλωτων ομάδων, καθώς και των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, οι διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία, ο κοινωνικός διάλογος, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων·

3.  χαιρετίζει την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης από 1ης Σεπτεμβρίου 2013, καθώς και την πρώτη σύνοδο του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, που πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2013· τονίζει ότι η έναρξη ισχύος της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης αποτελεί σημαντικό βήμα στη διαδικασία ένταξης της Σερβίας στην ΕΕ και προσφέρει το γενικό πλαίσιο για την εντατικοποίηση της συνεργασίας Σερβίας-ΕΕ όσον αφορά τα πολιτικά κριτήρια, την ευθυγράμμιση στο πεδίο του κοινοτικού κεκτημένου και την προετοιμασία της μελλοντικής συμμετοχής της Σερβίας στην Ενιαία Αγορά· ενθαρρύνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συνεργαστούν υπεύθυνα·

4.  χαιρετίζει την Πρώτη Συμφωνία για τις Βασικές Αρχές Ομαλοποίησης, που επιτεύχθηκε κατά τον διάλογο υψηλού επιπέδου μεταξύ των πρωθυπουργών της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου, στις 19 Απριλίου 2013, και άνοιξε τον δρόμο για περαιτέρω πρόοδο στη διαδικασία ενσωμάτωσης της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου στην ΕΕ· χαιρετίζει τις ενέργειες που έχουν αναλάβει μέχρι σήμερα και οι δύο πλευρές για την εφαρμογή της συμφωνίας και προτρέπει τις αρχές να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα καλή τη πίστει και έγκαιρα· επικροτεί τις συμφωνίες για τις τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια, που επιτεύχθηκαν στις 8 Σεπτεμβρίου 2013 με τον διάλογο· καλεί, ιδίως, τη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο να συνεργασθούν ενεργά και εποικοδομητικά με την EULEX για την υλοποίηση της Συμφωνίας Αμοιβαία Νομική Αρωγής, ώστε να διεκπεραιωθεί ο αυξανόμενος αριθμός αιτημάτων για ιδιοκτησίες στο Κοσσυφοπέδιο· καλεί τις δύο πλευρές να διατηρήσουν αυτή την εποικοδομητική στάση κατά την εξέταση των επίμαχων και ευαίσθητων λεπτομερειών για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση και δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία· προτρέπει τις δύο πλευρές να επιλύσουν το ζήτημα των αγνοουμένων και εκφράζει ικανοποίηση για τα πρώτα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, στο πεδίο αυτό, στο πλαίσιο της προεδρευόμενης από τον Ερυθρό Σταυρό ομάδας εργασίας για τους αγνοουμένους· αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για τον περιορισμό του παράνομου εμπορίου μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου· σημειώνει ότι θα χρειαστεί περαιτέρω συνεχής προσπάθεια από τις Σερβικές και Κοσοβάρικες ηγεσίες για να ενσωματωθεί η σερβική μειονότητα στην κοινωνία του Κοσσυφοπεδίου και να υπάρξει προσέγγιση ανάμεσα στην αλβανική και τη σερβική κοινότητα·

5.  χαιρετίζει τις πρώτες τοπικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2013 στο Κόσοβο που κάλυψαν ολόκληρη τη χώρα, και ειδικότερα την αισθητή μεταστροφή των ψηφοφόρων στους υπό σερβική πλειοψηφία δήμους νοτίως του ποταμού Ibar, καθώς και την εν γένει εύρυθμη διεξαγωγή των τοπικών εκλογών στο Κόσοβο, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της ευρωπαϊκής αποστολής εκλογικών παρατηρητών (EE-EOM), ως ένα κρίσιμο βήμα προς το σχηματισμό της Κοινότητας Σερβικών Δήμων, που αποτελεί μέρος της διαδικασίας εξομάλυνσης· χαιρετίζει τις προσπάθειες Βελιγραδίου και Πριστίνας για την ειρηνική διεξαγωγή των εκλογών και για την τήρηση των δημοκρατικών προτύπων· καταδικάζει έντονα τη βία και τους συνεχιζόμενους εκφοβισμούς στους δήμους της βόρειας Μιτροβίτσα και του Τσβέκαν και καλεί τις σερβικές αρχές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι υπεύθυνοι των βιαιοπραγιών να δώσουν λόγο στη Δικαιοσύνη· επισημαίνει σε αυτό το πλαίσιο την υπόσχεση της Σερβικής ηγεσίας ότι οι υπεύθυνοι για τις βιαιότητες θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους· επισημαίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω άγρυπνες προσπάθειες για την πάταξη του δικτύου του οργανωμένου εγκλήματος και των διασυνδέσεών του με την τοπική πολιτική ελίτ και για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου στο βόρειο τμήμα του Κοσσυφοπεδίου· χαιρετίζει τη στάση των Σέρβων πολιτικών ηγετών που ενθάρρυναν ενεργά τους ομοεθνείς τους του Κοσσυφοπεδίου να συμμετάσχουν στις εκλογές, σημειώνει όμως ότι το Βελιγράδι δεν θα έπρεπε να καταπνίγει την πολιτική πολυφωνία στη σερβική κοινότητα του Κοσσυφοπεδίου με εκστρατείες υπέρ κάποιου συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος ή εκλογικού συνδυασμού·

6.  τονίζει την ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας, και συμμετοχής των κοινοβουλίων και της κοινωνίας των πολιτών των δύο πλευρών στη διαδικασία εφαρμογής· τονίζει εν προκειμένω ότι είναι απαραίτητο οι διαπραγματευτές της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου να οικοδομήσουν την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης και να διαβουλεύονται με τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες· καλεί τις σερβικές αρχές στο Βελιγράδι, τη Μιτροβίτσα και νοτίως του ποταμού Ίμπαρ να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να βελτιώσουν τις επαφές μεταξύ των Σέρβων και των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου, ιδίως ενθαρρύνοντας τα σχολεία και τα κοινοτικά κέντρα να διδάσκουν την αλβανική γλώσσα· τονίζει ότι οι Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου πρέπει να ενθαρρυνθούν επίσης ιδιαίτερα ώστε να αυξήσουν τις επαφές με τις γύρω τους σερβικές κοινότητες και να μαθαίνουν τη σερβική γλώσσα, ως ζωτικό στοιχείο για την ενσωμάτωση της Σερβικής Κοινότητας στην κοινωνία του Κοσσυφοπεδίου, για τον μελλοντικό διάλογο και για τη δικοινοτική διακυβέρνηση·

7.  θεωρεί λυπηρές τις δυσκολίες που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ που θέλουν να μπουν στη Σερβία από το Κοσσυφοπέδιο και να φύγουν κατόπιν προς τρίτη χώρα, επειδή η Σερβία δεν αναγνωρίζει εξωτερικά σύνορα στο Κοσσυφοπέδιο και δηλώνει ότι η πρώτη είσοδος στο Κοσσυφοπέδιο συνιστά παράνομη είσοδο στη Σερβία· θεωρεί επίσης λυπηρό το ότι οι συνοριακοί αστυνομικοί της Σερβίας επικολλούν ακυρωτικές σφραγίδες στις σφραγίδες του Κοσσυφοπεδίου σε ξένα διαβατήρια· προτρέπει τη Σερβία να επανεξετάσει τις πολιτικές αυτές, ως ένα ισχυρό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ως αναγκαίο βήμα προς την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Κοσσυφοπέδιο και ως χειροπιαστό μέσο για την προώθηση της περαιτέρω ενσωμάτωσης στην ΕΕ, σύμφωνα με το πνεύμα της ελεύθερης κυκλοφορίας·

8.  καλεί τις Αρχές της Σερβίας και τις αρχές των γειτονικών της χωρών να συνεχίσουν να επιδεικνύουν καλή θέληση, να συνεργάζονται πλήρως με την ειδική ερευνητική ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε μετά την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Δεκεμβρίου του 2010, και να τη στηρίζουν, και ζητεί να επιταχυνθεί περαιτέρω το έργο της·

9.  κρίνει θετικά την εποικοδομητική στάση της Σερβικής Κυβέρνησης στις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, διότι τούτο επέτρεψε να σημειωθεί σημαντική πρόοδος τόσο στην περιφερειακή συνεργασία όσο και τις στενότερες σχέσεις με την ΕΕ· τονίζει και πάλι την κρίσιμη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας για τα ενεργειακά ζητήματα, για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και για την ανάπτυξη μεταφορικών δικτύων, καθώς και τη σημασία της συμφιλίωσης και της σταδιακής επίλυσης των διμερών ζητημάτων με τις γειτονικές χώρες, πρώτα και κύρια για να προχωρήσουμε στην υπέρβαση της κληρονομιάς από την πρόσφατη σύγκρουση και ακολούθως για να επιτευχθεί η ένταξη της Σερβίας στην ΕΕ· προτρέπει τις αρχές να συνεργαστούν στενά με τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας για την επίλυση όλων των εκκρεμών προβλημάτων νόμιμης διαδοχής, και να θέσουν σε εφαρμογή πλήρως, σε εύθετο χρόνο, όλες τις διμερείς συμφωνίες με τις γειτονικές χώρες· καλεί τη Σερβία να εντείνει τις προσπάθειες επίλυσης όλων των ζητημάτων που εκκρεμούν με την Κροατία, και ειδικά τα ζητήματα των αγνοουμένων, την οριοθέτηση των συνόρων και την εκδίκαση των εγκλημάτων πολέμου, ώστε να καταστεί έτσι δυνατή η άρση των εμποδίων για την παραπομπή των αμοιβαίων καταγγελιών περί γενοκτονίας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο· καλεί τις αρχές του Βελιγραδίου να υποστηρίξουν ενεργά και να διευκολύνουν τις συνταγματικές αλλαγές στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, ώστε η εκλογική νομοθεσία να συμμορφωθεί με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Sejdić-Finci και να ενισχυθούν και να εξορθολογιστούν οι κρατικοί θεσμοί της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και η χώρα να προχωρήσει στην οδό της ένταξής της στην ΕΕ·

10.  αναγνωρίζει την πρόσφατη πρόοδο στον εντοπισμό μαζικών τάφων και στην ταυτοποίηση αγνοουμένων από τους πολέμους στην Κροατία και στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και προτρέπει τις σερβικές αρχές να διερευνήσουν εκτενέστερα τα αρχεία και τους αξιωματικούς του πρώην Γιουγκοσλαβικού Λαϊκού Στρατού·

11.  καλεί τη Σερβία να μεριμνήσει για την στενή κοινοβουλευτική εποπτεία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων· επαναλαμβάνει τη σημασία της συμμετοχής του κοινοβουλίου της χώρας ήδη από νωρίς στη διαδικασία νομοθετικής υλοποίησης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται και τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών μέσω ενός μηχανισμού εποικοδομητικών διαβουλεύσεων καθ' όλη τη διάρκεια της ενταξιακής διεργασίας, δεδομένου του βασικού ρόλου της ως κριτικού παρατηρητή της αδιάλειπτης εφαρμογής των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων, με ταυτόχρονη μέριμνα προκειμένου να παγιωθούν στέρεα εντός της κοινωνίας ο διάλογος και οι σχέσεις καλής γειτονίας με τους γείτονες της Σερβίας· χαιρετίζει τη συνεργασία με την Κροατία και το Μαυροβούνιο μέσω των προσπαθειών για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών βασισμένων στην πρόσφατη εμπειρία, ώστε να βοηθηθεί η Σερβία να κινηθεί ταχύτερα και ομαλότερα στην ενταξιακή διαδικασία·

12.  χαιρετίζει την έγκριση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης στο διάστημα 2013-2018, με θεμέλιο τις βασικές αρχές την ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, της επαγγελματικής επάρκειας, της ποιότητας του δικαστικού σώματος, και της απουσίας πολιτικών παρεμβάσεων· προτρέπει τις αρχές να δώσουν ώθηση στη μεταρρύθμιση αυτήν, υιοθετώντας τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, ιδίως όσον αφορά τον ρόλο του κοινοβουλίου στους διορισμούς δικαστών και την ανεξαρτησία της εισαγγελίας, και με την προοπτική της αναλυτικής εξέτασης του Κεφαλαίου 23, που ξεκίνησε στις 25 Σεπτεμβρίου 2013· τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της ανεξαρτησίας του Ανώτατου Δικαστικού και Εισαγγελικού Συμβουλίου και της μείωσης των καθυστερήσεων στην εκδίκαση των υποθέσεων, ως αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή κατά φάσεις διεκπεραίωση ολόκληρης της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας· καλεί τις αρχές να διαθέσουν όλους τους αναγκαίους πόρους για τη Δικαστική Ακαδημία, η οποία θα έχει ουσιώδη ρόλο στην εξασφάλιση αξιοκρατικών προσλήψεων· τονίζει την ανάγκη διαρκούς επιμόρφωσης των δικαστών και των εισαγγελέων, ώστε να καλύπτουν τις περίπλοκες χρηματοοικονομικές υποθέσεις και τα οικονομικά εγκλήματα· προτρέπει τις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν μια διαδικασία διαφανούς και αξιοκρατικού διορισμού δικαστών και εισαγγελέων, καθώς και την αυστηρή καταγραφή των τυχόν πειθαρχικών διαδικασιών κατά μελών του δικαστικού σώματος· τονίζει περαιτέρω την ανάγκη έγκαιρης απονομής της δικαιοσύνης και ενοποίησης της νομολογίας, δημοσίευσης όλων των δικαστικών αποφάσεων και απρόσκοπτης πρόσβασης σε αυτές, αμέσως μετά την έκδοσή τους, και τυχαίας ανάθεσης των υποθέσεων σε όλα τα δικαστήρια· ανησυχεί για τα προβλήματα ασφάλειας δικαίου που δημιουργεί ο αριθμός των δικαστών οι οποίοι εκτελούν τα καθήκοντά τους δυνάμει προσωρινών διορισμών· επαναλαμβάνει ότι η ύπαρξη ισχυρής και ανεξάρτητης Δικαιοσύνης έχει ζωτική σημασία για την ικανότητα της Σερβίας να ικανοποιήσει τα κριτήρια για ένταξή της στην ΕΕ·

13.  συνιστά την τροποποίηση του Νόμου περί επιστροφής περιουσιακών στοιχείων, ώστε να εξαλειφθούν όλα τα διαδικαστικά και νομικά εμπόδια όσον αφορά την επανόρθωση σε είδος· καλεί τη Σερβική Κυβέρνηση να θέσει σε εφαρμογή το Νόμο περί αποκατάστασης, πλήρως και χωρίς διακρίσεις· επισημαίνει ότι η εφαρμογή του πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις βασικές αρχές του ποινικού δικαίου, όπως ο σεβασμός του τεκμηρίου της αθωότητας·

14.  επικροτεί την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς και του αντίστοιχου Σχεδίου Δράσης για την περίοδο 2013-2018 και τονίζει ότι απαιτείται συνεχής εργασία για την ουσιαστική υλοποίησή τους, ως μέρος των όρων που θέτει η ΕΕ, και άνευ της οποίας δεν μπορεί να γίνει η ένταξη· τονίζει τη σημασία της κατάλληλης χρηματοδότησης για την ορθή υλοποίηση της στρατηγικής αυτής· υπογραμμίζει ότι η πολιτική βούληση έχει καίρια σημασία για την αυστηρή καταγραφή των ερευνών και καταδικών σε σημαντικές υποθέσεις διαφθοράς, όπου περιλαμβάνονται και οι 24 υποθέσεις ιδιωτικοποιήσεων που έχει εντοπίσει το Συμβούλιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς· επικροτεί στο πλαίσιο αυτό τα πρώτα αποτελέσματα και τις οριστικές καταδίκες στον αγώνα κατά της διαφθοράς· τονίζει ταυτόχρονα την ανάγκη οικοδόμησης θεσμικής ικανότητας, ενίσχυσης του κράτους δικαίου και βελτίωσης της διϋπηρεσιακής συνεργασίας, ιδίως στις δικαστικές και εισαγγελικές υπηρεσίες, ώστε να καλύπτονται οι περίπλοκες υποθέσεις συστημικής διαφθοράς και οι χρηματοπιστωτικές έρευνες· εκτιμά ότι πρέπει να ενισχυθούν τόσο η νομική επάρκεια όσο και οι πόροι της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς· υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση όλων των πολιτικών κομμάτων πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και να συμμορφώνεται με τα πρότυπα της ΕΕ· καλεί τις αρχές να εγκρίνουν τον Νόμο για τους Εσωτερικούς Πληροφοριοδότες και να εξασφαλίσουν την άμεση και ομαλή εφαρμογή του, ως αναγκαίο στοιχείο της Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς·

15.  σημειώνει ότι η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως διαδεδομένα στην περιοχή και αποτελούν επίσης εμπόδιο για τη δημοκρατική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Σερβίας· εκτιμά ότι, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, απαιτείται μια περιφερειακή στρατηγική και μια ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών της περιοχής·

16.  αναγνωρίζει τις γυναίκες ως σημαντικούς παράγοντες αλλαγής στη σερβική κοινωνία· διαπιστώνει τη βελτιωμένη εκπροσώπηση των γυναικών στο Σερβικό Κοινοβούλιο μετά τις εκλογές του 2012· προτρέπει τις Σερβικές Αρχές να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η ίση εκπροσώπηση· τονίζει ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις στην αγορά εργασίας και σε άλλους τομείς της κοινωνίας, και ότι ακόμη δεν εκπροσωπούνται πλήρως στον πολιτικό βίο της χώρας, μεταξύ άλλων και στις κυβερνητικές θέσεις· υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ισότητα των φύλων και η περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας εξακολουθούν να αποτελούν μεγάλο πρόβλημα και προτρέπει τις Σερβικές Αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών·

17.  καλεί τις Αρχές να διασφαλίσουν την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό του Προγράμματος Προστασίας Μαρτύρων και να του παρέχουν επαρκείς πόρους, ώστε να μπορεί η δικαιοσύνη να συνεχίσει αποτελεσματικά τις διώξεις για εγκλήματα πολέμου και οργανωμένο έγκλημα· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ορισμένοι πρώην αστυνομικοί εγκατέλειψαν οικειοθελώς το ΠΠΜ λόγω των σημαντικών ατελειών του·

18.  επισημαίνει και πάλι τις ανησυχίες του για την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου η οποία καταργεί τις 22 εγγυημένες αρμοδιότητες της Αυτόνομης Επαρχίας της Βοϊβοδίνας, με αποτέλεσμα ένας ανησυχητικά υψηλός αριθμός θεμάτων να παραμένουν ανεπίλυτα και να πρέπει να αντιμετωπιστούν· ζητεί επ' αυτού να γίνουν σεβαστές οι αρχές του κράτους δικαίου και της επικουρικότητας· υπενθυμίζει στα μέρη ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο νόμος για τη χρηματοδότηση της Αυτόνομης Επαρχίας θα έπρεπε να έχει εγκριθεί από τα τέλη του 2008· προτρέπει, συνεπώς, την κυβέρνηση να υποβάλει στο Κοινοβούλιο τον νόμο αυτό χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, καθώς είναι απαραίτητος για τη λειτουργία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Σερβία·

19.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει ο εποικοδομητικός κοινωνικός διάλογος για την οικονομική ανάπτυξη της Σερβίας· παροτρύνει την κυβέρνηση να προωθήσει την οικοδόμηση ικανοτήτων για γνήσια ανεξάρτητες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών και τη δημιουργία ενός πλαισίου και ενός πολιτικού χώρου για τον κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές συμβάσεις·

20.  τονίζει τη σημασία της προώθησης και της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και της αρχής της μη εφαρμογής διακρίσεων, για οποιονδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε επίπεδο· χαιρετίζει την έγκριση της Στρατηγικής κατά των Διακρίσεων και υπογραμμίζει ότι αυτό που έχει βασική σημασία είναι η εφαρμογή της· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα, αλλά συνεχίζει να ανησυχεί για το επίπεδο των διακρίσεων στη χώρα και ζητεί σεβασμό για όλες οι μειονότητες, σε ό,τι αφορά την εθνικότητα, την εθνοτική καταγωγή, το φύλο και τον γενετήσιο προσανατολισμό, και σε ό,τι αφορά την κατοχύρωση των κοινωνικο-οικονομικών και πολιτιστικών τους δικαιωμάτων· επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις κατηγορίες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε διακρίσεις και μεροληπτικές πρακτικές, όπως είναι οι Ρομά, οι γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία και τα παιδιά· ζητεί να εφαρμοσθεί σωστά η στρατηγική της Σερβίας για τους Ρομά· ζητεί μια καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και μέτρα για την ισότητα των φύλων και τονίζει την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της Απόφασης 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις σημαντικές κυβερνητιικές πολιτικές· καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση των Αρχών να απαγορεύσουν την προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο του 2013 «Pride Parade» στο Βελιγράδι, πράγμα που συνέβη και τα δύο προηγούμενα χρόνια, και ζητεί πολιτική υποστήριξη των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ (LGBTI) στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο· τονίζει ότι το δικαίωμα του συνέρχεσθαι πρέπει να είναι εξασφαλισμένο για όλους τους πολίτες και τις μειονότητες, συμπεριλαμβανομένης της μειονότητας LGBTI· καλεί τις Σερβικές Αρχές να διαμορφώσουν μια βολονταριστική προσέγγιση για την καλύτερη ένταξη του πληθυσμού ΛΟΑΔ (LGBTI)· παροτρύνει την Κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τη σφαιρική αντιμετώπιση των βίαιων ομάδων που επεδίωξαν να διαταράξουν και να επιτεθούν στις ειρηνικές διαδηλώσεις της κοινότητας των ΛΟΑΔ (LGBTI), ώστε να μην μπορέσουν οι ομάδες αυτές να υπονομεύσουν το κράτος δικαίου και την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σερβία· καλεί ακόμη τις Σερβικές Αρχές να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των τραυματικών συνεπειών των βιαιοτήτων της δεκαετίας του ’90 μέσω μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την πρόληψη της επανάληψης φαινομένων χουλιγκανισμού και ανομίας·

21.  τονίζει τον κεντρικό ρόλο των ενεργών και ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) στην ενίσχυση και εδραίωση των δημοκρατικών και πολιτικών διαδικασιών στη χώρα· αναγνωρίζει το σημαντικό έργο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των γυναικείων οργανώσεων όσον αφορά την προαγωγή των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ (LGBTI), τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών, την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και τις προσπάθειες για οικοδόμηση ειρήνης, καθώς και τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών ως φορέα ελέγχου· τονίζει τη σπουδαιότητα του διαλόγου με τις ΟΚΠ και τονίζει την κρίσιμη συμβολή των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών στη βελτίωση της περιφερειακής συνεργασίας σε κοινωνικά και πολιτικά θέματα· χαιρετίζει τη βελτίωση της συνεργασίας της Κυβέρνησης με τις ΜΚΟ, αλλά ζητεί ευρύτερη διαβούλευση με αυτές όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης πολιτικών και νομοθεσίας, και την εποπτεία των ενεργειών των αρχών·

22.  ζητεί αυστηρότερη πολιτική δέσμευση υπέρ της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και προσπάθειες για την καθιέρωση ενός αξιοκρατικού συστήματος, για να εξασφαλισθεί ιδίως η ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου και η πλήρης ευθυγράμμισή του με τα διεθνή πρότυπα · θεωρεί λυπηρό το ότι ο Νόμος περί Δημοσίων Υπαλλήλων δεν ισχύει για τις τοπικές αρχές·

23.  υπογραμμίζει ότι η Σερβία έχει κυρώσει τις σημαντικότερες συμβάσεις της ILO (Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ΔΟΕ) για τα εργατικά δικαιώματα και τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη· επισημαίνει ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων και των συνδικάτων εξακολουθούν να υφίστανται περιορισμούς παρά τις συνταγματικές εγγυήσεις, και καλεί τη Σερβία να ενισχύσει περαιτέρω αυτά τα δικαιώματα· ανησυχεί για το γεγονός ότι ο κοινωνικός διάλογος εξακολουθεί να είναι ασθενής και η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους ακανόνιστη· ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου ώστε να συμμετέχει ενεργά στην ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και να έχει πιο ενεργό συμβουλευτικό ρόλο στο νομοπαρασκευαστικό έργο·

24.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και εκφράζει ικανοποίηση, από την άποψη αυτήν, για την αποποινικοποίηση της δυσφήμισης· τονίζει την ανάγκη διατήρησης μιας ισχυρής δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στην οποία θα εξασφαλίζεται σταθερή και βιώσιμη χρηματοδότηση, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης πλήρους διαφάνειας όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης· ενθαρρύνει την ταχεία εφαρμογή της στρατηγικής για τα μέσα ενημέρωσης και την έγκριση των σχετικών νομοσχεδίων, περιλαμβανομένης της έγκαιρης παροχής ευρείας πρόσβασης στο Διαδίκτυο· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες απειλές κατά δημοσιογράφων και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις Αρχές να ολοκληρώσουν τις έρευνες που εκκρεμούν για τις δολοφονίες δημοσιογράφων· θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα προκειμένου να παρασχεθεί στους δημοσιογράφους ένα ασφαλές περιβάλλον για την αποτελεσματική και χωρίς αυτολογοκρισία εκτέλεση του έργου τους· επισημαίνει ιδιαίτερα τον κίνδυνο κατάχρησης δημόσιων πόρων για διαφημίσεις με στόχο την άσκηση πολιτικής επιρροής στα μέσα ενημέρωσης·

25.  καλεί τη Σερβική Κυβέρνηση να συνεργάζεται όλο και περισσότερο με τα ευρωπαϊκά όργανα για να εξασφαλίσει καλύτερη πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια που διατίθενται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο τους ως βασικών παραγόντων στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Σερβίας·

26.  τονίζει την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και ενθαρρύνει την τυποποίηση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων και των παρόχων υπηρεσιών στον εντοπισμό των θυμάτων και στην παραπομπή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες·

27.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τις Αρχές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την εξάλειψη της κληρονομιάς των πρώην κομμουνιστικών μυστικών υπηρεσιών, ως ένα βήμα για τον εκδημοκρατισμό της Σερβίας· καλεί τη Σερβία να εντείνει τη διαδικασία διαδοχής και την εφαρμογή των υποχρεώσεων που αφορούν τη διαίρεση της ιδιοκτησίας, καθώς και να επισπεύσει τη συμφωνία για την κατανομή του κοινού αρχείου της πρώην Γιουγκοσλαβίας· τονίζει στο πλαίσιο αυτό τη ζωτική σημασία της πλήρους πρόσβασης σε ολόκληρο το αρχειακό υλικό, ειδικά σε εκείνο των μυστικών υπηρεσιών της πρώην Γιουγκοσλαβίας (UDBA)· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις Αρχές να διευκολύνουν την πρόσβαση στα αρχεία που αφορούν τις πρώην δημοκρατίες της Γιουγκοσλαβίας και να τα επιστρέψουν στις αντίστοιχες κυβερνήσεις, εφόσον αυτές το επιθυμούν·

28.  καλεί τη Σερβική Κυβέρνηση να επιτρέψει έρευνες για τα προηγούμενα δικτατορικά καθεστώτα, να μεριμνήσει για την πολιτική και δικαστική αποκατάσταση και την αποζημίωση των παλαιών θυμάτων και των οικογενειών τους που υπέφεραν κάτω από τα καθεστώτα αυτά ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και διασφάλισης βιώσιμης ειρήνης και δικαιοσύνης στο πλαίσιο της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Σερβίας·

29.  ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας και των διμερών και πολυμερών συμφωνιών που αφορούν τις εθνικές και εθνοτικές μειονότητες(6) κατά τρόπο δίκαιο, χωρίς διακρίσεις και αναλογικό σε ολόκληρη τη χώρα· καλεί τις Αρχές να προαγάγουν ένα κλίμα διαλλακτικότητας και ισοτιμίας, χωρίς διακρίσεις σε βάρος των εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά την δυνατότητα εκπαίδευσης στη μητρική γλώσσα και τη χρήση των γλωσσών στην τοπική και περιφερειακή δημόσια διοίκηση· ζητεί επίσης να γίνουν βελτιώσεις με σκοπό την εξάλειψη των διακρίσεων από τους υπάρχοντες νόμους και από τις πρακτικές που αφορούν την απόδοση περιουσιών σε μέλη εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων· τονίζει τη σημασία των Συμβουλίων Εθνικών Μειονοτήτων, το ρόλο τους στην ενσωμάτωση των εθνικών μειονοτήτων όπως και στην εφαρμογή των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων, και καλεί τις Αρχές να παρέχουν αδιάλειπτους και κατάλληλους οικονομικούς πόρους για τη λειτουργία τους· ζητεί από τις αρχές να εξασφαλίσουν μια ομαλή εκλογική διαδικασία στις εκλογές του 2014 για την ανάδειξη των Συμβουλίων Εθνικών Μειονοτήτων, σύμφωνα με τις συστάσεις ανεξάρτητων φορέων· εκφράζει την ανησυχία του για την πιθανή διακοπή εκπομπής προγραμμάτων σε μειονοτικές γλώσσες λόγω της εξαγγελθείσας ιδιωτικοποίησης των μέσων ενημέρωσης·

30.  τονίζει την ανάγκη αποφασιστικότερης κάλυψης των προβλημάτων των Ρομά ανδρών και γυναικών, που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, αναγκαστικές εξώσεις και διακρίσεις στην αγορά εργασίας· καλεί τις αρχές της Σερβίας να εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε στέγαση και σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης· τονίζει την ανάγκη για πλήρη εναρμόνιση της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων με τις πολιτικές της ΕΕ και για την εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης στο θέμα της ένταξης των Ρομά· επισημαίνει ακόμη την ανάγκη ουσιαστικής εποπτείας των μέτρων οινωνικής ένταξης προκειμένου να περιοριστεί το χάσμα μεταξύ της νομοθεσίας και της εφαρμογής της·

31.  λαμβάνει γνώση των εργασιών για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα· επισημαίνει πάντως ότι παραμένει μια νομική αβεβαιότητα στον ιδιωτικό τομέα μετά την έγκριση των τροπολογιών· επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του σχετικά με τις διατάξεις του νέου άρθρου 234 περί κατάχρησης υπεύθυνης θέσεως, που ακόμη αφήνει περιθώρια για αυθαίρετες ερμηνείες, και ζητεί την άμεση απόρριψη των υφισταμένων αδικαιολόγητων διώξεων που έχουν ασκηθεί δυνάμει του άρθρου 359 στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να αποκατασταθεί το κράτος δικαίου στη χώρα και να εδραιωθεί η ασφάλεια δικαίου για τον επιχειρηματικό κόσμο στη Σερβία·

32.  τονίζει ότι τα κρατικά όργανα πρέπει να ενεργούν σε πλαίσιο διαφάνειας και λογοδοσίας· επιδοκιμάζει το έργο των ανεξάρτητων ρυθμιστικών φορέων όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, ο Επίτροπος Πληροφοριών Δημόσιας Σπουδαιότητας και άλλοι, και αναγνωρίζει τη συμβολή τους στη βελτίωση του νομικού πλαισίου και της λογοδοσίας των κρατικών θεσμικών οργάνων· προτρέπει τις Αρχές να εφαρμόζουν συστηματικά τις συστάσεις και τα πορίσματά τους·

33.  τονίζει τα οφέλη της διαδικασίας αποκέντρωσης και ενθαρρύνει την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των τοπικών αρχών· θεωρεί λυπηρή τη συνεχιζόμενη αδράνεια του Εθνικού Συμβουλίου Αποκέντρωσης· συνεχίζει να ανησυχεί ιδιαίτερα για τη νομική ασάφεια του καθεστώτος της Βοϊβοδίνας και για την καθυστέρηση στην έγκριση του νόμου σχετικά με τους ίδιους πόρους της·

34.  χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβαν οι Αρχές για τη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στην κοιλάδα του Preševo και στο Sandžak, αλλά υπογραμμίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες, δεδομένου ότι οι περιοχές αυτές συνεχίζουν να παρουσιάζουν σημαντική υπανάπτυξη και υψηλό δείκτη ανεργίας· επισημαίνει ότι η αλβανική και η βοσνιακή εθνοτική μειονότητα υποεκπροσωπούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υποστηρίξουν σθεναρά τις αναπτυξιακές στρατηγικές αυτού του είδους·

35.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στην πρωτοβουλία REKOM και απευθύνει θερμή παρότρυνση στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας να συστήσουν διακυβερνητική επιτροπή επιφορτισμένη με τη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών σχετικά με τα θύματα και τους αγνοουμένους των πολέμων 1991-2001·

36.  χαιρετίζει τη συνεργασία της Σερβίας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY), που είχε ως αποτέλεσμα την παράδοση όλων των υπόπτων για εγκλήματα πολέμου στο Δικαστήριο της Χάγης για να δικαστούν, ένα σημαντικό βήμα προς την ένταξη στην Ευρώπη· ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία με το Δικαστήριο και τις υπόλοιπες δημοκρατίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα και τις οικογένειές τους·

37.  καλεί την Κυβέρνηση να αποδεχθεί τις συστάσεις της τελικής έκθεσης του ΟΑΣΕ/Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OSCE/ODIHR) σχετικά με τις βουλευτικές, τοπικές και πρόωρες προεδρικές εκλογές του Μαΐου 2012, ειδικά σε ό,τι αφορά τη διευθέτηση των εκλογικών διαφορών, τη διαφάνεια των εκλογικών καταλόγων και τη χρηματοδότηση των κομμάτων, καθώς επίσης να ενοποιήσει και να εναρμονίσει το σερβικό εκλογικό νομικό πλαίσιο δεδομένου ότι, βάσει των διεθνών προτύπων, οποιεσδήποτε αλλαγές στους εκλογικούς νόμους πρέπει να γίνονται πολύ καιρό πριν από οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση·

38.  επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει σθεναρά την ελευθέρωση του συστήματος ταξιδιωτικών θεωρήσεων για τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων, ως έναν σημαντικό παράγοντα στη διαδικασία ενσωμάτωσης ολόκληρης της περιοχής στην ΕΕ, αλλά ταυτόχρονα ανησυχεί ιδιαίτερα για τους αυξανόμενους αριθμούς ψευδών αιτήσεων ασύλου· καλεί, για το θέμα αυτό, τα κράτη μέλη να μην κάνουν κατάχρηση του μηχανισμού αναστολής των ταξιδιωτικών θεωρήσεων που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013, αλλά να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό προσαρμόζοντας ανάλογα τα νομοθετικά πλαίσιά τους και να χαρακτηρίσουν τη Σερβία "χώρα ασφαλούς προέλευσης", ως βασικό μέτρο στις προσπάθειες περιορισμού του αριθμού των ψευδών αιτήσεων ασύλου· ζητεί, ταυτόχρονα, να ληφθούν μέτρα σε εθνικό επίπεδο, ιδίως κοινωνικοοικονομικά, υπέρ των πιο ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καθώς και ενεργά μέτρα για την αντιμετώπιση των δικτύων οργανωμένου εγκλήματος που εμπλέκονται στη σωματεμπορία·

39.  Προτρέπει τις Σερβικές Αρχές να βελτιώσουν τη συλλογή των φόρων και να ασκήσουν μια υπεύθυνη φορολογική πολιτική· τονίζει ότι η δημοσιονομική εξυγίανση θα πρέπει να στηριχθεί σε ευρείες μεταρρυθμίσεις των δομών και προτρέπει συνεπώς την Κυβέρνηση να ξεκινήσει τις ήδη καθυστερούμενες μεταρρυθμίσεις των οικονομικών δομών, όπως π.χ. το Νόμο περί Σχεδιασμού και Κατασκευών, ώστε να βελτιωθεί το επενδυτικό και επιχειρηματικό κλίμα, να υποστηριχθεί περαιτέρω η δημιουργία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, να καταπολεμηθεί το υψηλό ποσοστό ανεργίας και φτώχειας, ειδικά στις περιφέρειες που κατοικούνται πρωτίστως από εθνικές μειονότητες, και να πραγματοποιηθεί μια μεταρρύθμιση στις συντάξεις ώστε να καθιερωθεί ένα βιώσιμο συνταξιοδοτικό σύστημα· τονίζει ότι επείγει να αρθούν τα διοικητικά εμπόδια στην επιχειρηματικότητα και τονίζει τη σημασία μιας ταχείας αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων που ανήκουν στο δημόσιο προκειμένου να περιορισθούν οι ζημίες όσο και η παρουσία του κράτους στην οικονομία· καλεί προς το σκοπό αυτό τις Σερβικές Αρχές να προωθήσουν μια οικονομία της αγοράς που να λειτουργεί πλήρως, να δημιουργήσουν μια στέρεη φορολογική βάση, και να διαμορφώσουν μια στρατηγική κατά της φτώχειας, ως βασικά στοιχεία για να καταστεί βιώσιμη η ένταξη της Σερβίας στην ΕΕ· καλεί τις Σερβικές Αρχές να διαβουλεύονται με την κοινωνία των πολιτών και με την επιχειρηματική κοινότητα και να τις συμπεριλαμβάνουν στις ομάδες εργασίας για την εκπόνηση νέων νόμων· προτρέπει τις Σερβικές Αρχές να αποκαταστήσουν την επιχειρηματική εμπιστοσύνη με κανονιστικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις· επισημαίνει ότι η επιτυχής εισαγωγή και υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στις οικονομικές δομές θα συμβάλει στη μείωση του υψηλού επιπέδου εξερχόμενης μετανάστευσης·

40.  χαιρετίζει το έργο που έφερε σε πέρας μέχρι στιγμής η Υπηρεσία Απόδοσης Περιουσιών· ενθαρρύνει την επανόρθωση σε είδος, όταν αυτό κρίνεται εφικτό· χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας να καταρτίσει ένα πλήρη κατάλογο της δημόσιας και κρατικής περιουσίας και, με τον τρόπο αυτό, να θέσει τέλος στην παράνομη εξαγορά της από ιδιωτικά συμφέροντα· υπογραμμίζει ότι ένας πλήρης κατάλογος της δημόσιας και κρατικής περιουσίας έχει πάντα ουσιαστική σημασία για την επιτυχή πάταξη της συστημικής διαφθοράς, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ της πραγματικής και της επίσημα δηλωθείσας κρατικής και δημόσιας περιουσίας·

41.  καλεί τις Αρχές να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να ελαχιστοποιήσουν τις δυσμενείς συνέπειες των οικονομικών πολιτικών, όπως είναι η φτώχεια, η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός, αλλά και να αντιμετωπίσουν και να καταπολεμήσουν τα βαθύτερα αίτιά τους και να προωθήσουν την ανάπτυξη·

42.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου και τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στην έμπρακτη εφαρμογή του πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· επισημαίνει ότι η Σερβία έχει καθυστερήσει σε σχέση με άλλες υποψήφιες χώρες ως προς τη χρησιμοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εκφράζει την ανησυχία ότι οι στόχοι της Σερβίας σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2020 δεν θα επιτευχθούν· τονίζει την ανάγκη για διαφάνεια στις δημόσιες διαδικασίες διαβούλευσης και εκφράζει τη λύπη του για την αδυναμία των Σερβικών Αρχών να λάβουν υπόψη τις απόψεις των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κατά την έγκριση της Συμφωνίας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPA)·

43.  θεωρεί λυπηρό το ότι έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος στους τομείς του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής και καλεί τις Σερβικές Αρχές να θεσπίσουν το ταχύτερο μια συνολική κλιματική στρατηγική, σύμφωνη με τους στόχους της ΕΕ·

44.  τονίζει ότι τόσο η Σερβία όσο και οι υπόλοιπες χώρες της περιοχής κατά τα προσεχή έτη θα πρέπει να εφαρμόσουν τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ και να θέσουν στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς έχουν ήδη θεσπίσει στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2020· επισημαίνει ότι στην ενεργειακή στρατηγική της Ενεργειακής Κοινότητας, που εγκρίθηκε το 2012, η Σερβία αναφέρει σχέδια για την αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από γαιάνθρακα σε μεγάλες μονάδες καύσης, και επισημαίνει ότι αυτό είναι αντίθετο με την προβλεπόμενη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· καλεί, εν προκειμένω, τις Σερβικές Αρχές να υιοθετήσουν μια ενεργειακή πολιτική σύμφωνη προς τους στόχους της ΕΕ και, ιδίως, να αξιοποιήσουν την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) να χρηματοδοτήσει έργο 75 εκατομμυρίων EUR για την παροχή πιστώσεων στις τοπικές τράπεζες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων προκειμένου αυτές να χορηγήσουν δάνεια σε ιδιώτες και δήμους για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

45.  προτρέπει τις Σερβικές Αρχές να βελτιώσουν τις πολιτικές για την προστασία των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τις γενικές αρχές της ασφάλειας των τροφίμων και τη δημιουργία εθνικού εργαστηρίου αναφοράς· θεωρεί λυπηρό το ότι η νομοθεσία για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς δεν έχει ακόμη ευθυγραμμιστεί με τη νομοθεσία της ΕΕ·

46.  στηρίζει την εκστρατεία των αρχών της πόλης του Βελιγραδίου για την ανακήρυξη του Βελιγραδίου σε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2020, και ενθαρρύνει παρόμοια σχέδια που αποσκοπούν να φέρουν το Βελιγράδι και τη Σερβία πιο κοντά στην ΕΕ από πολιτιστική άποψη, ιδίως όσον αφορά τη συνύπαρξη των διαφόρων εθνοτήτων, την αλληλοκατανόηση των πολιτισμών και τον διαθρησκειακό διάλογο·

47.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Σερβίας.

(1) ΕΕ L80 της 19.3.2008, p. 46.
(2) A/RES/64/298.
(3) ΕΕ L 334 της 19.12.2007, σ. 46.
(4) ΕΕ L 336 της 18.12.2009, σ. 1.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2013)0434.
(6) Η Σερβία αναγνωρίζει τις ακόλουθες εθνικές και εθνοτικές μειονότητες: Αλβανούς, Βόσνιους, Βούλγαρους, Bunjevci, Κροάτες, Τσέχους, Γερμανούς, Gorani, Ούγγρους, Μακεδόνες, Ρομά, Ρουμάνους, Rusini, Σλοβάκους, Ουκρανούς, Βλάχους και λοιπούς.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου