Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2881(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0004/2014

Внесени текстове :

B7-0004/2014

Разисквания :

PV 15/01/2014 - 18
CRE 15/01/2014 - 18

Гласувания :

PV 16/01/2014 - 8.8
CRE 16/01/2014 - 8.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0040

Приети текстове
PDF 312kWORD 104k
Четвъртък, 16 януари 2014 г. - Страсбург
Процес на европейска интеграция на Косово
P7_TA(2014)0040B7-0004/2014

Резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2014 г. относно процеса на европейска интеграция на Косово (2013/2881(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет, състоял се в Солун на 19 и 20 юни 2003 г., относно перспективата за присъединяване към Европейския съюз на страните от Западните Балкани,

—  като взе предвид Първото споразумение относно ръководните принципи за нормализирането на отношенията, постигнато на 19 април 2013 г. между министър-председателите Ивица Дачич и Хашим Тачи, и плана за действие по изпълнението му от 22 май 2013 г., резултат от десет кръга на диалога на високо равнище между Белград и Прищина,

—  като взе предвид съвместния доклад от 22 април 2013 г. на заместник-председателя/върховен представител и Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на Косово при решаването на някои въпроси, определени в заключенията на Съвета от декември 2012 г., с оглед на евентуалното решение за започване на преговори по Споразумението за стабилизиране и асоцииране,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28 юни 2013 г. за приемане на решение за разрешаване на започването на преговори по споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г. относно проучване за осъществимостта на споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Косово (COM(2012)0602),

—  като взе предвид решението на Съвета от 22 октомври 2012 г. за упълномощаване на Комисията да започне преговори за рамково споразумение с Косово относно участието му в програми на Съюза,

—  като взе предвид докладите на генералния секретар на Организацията на обединените нации относно текущите дейности на Временната административна мисия на ООН в Косово и свързаните с нея събития, включително доклада, публикуван на 29 август 2013 г., който обхваща периода от 23 април до 15 юли, и последния доклад, публикуван на 28 октомври 2013 г.,

—  като взе предвид Съвместно действие 2008/124/ОВППС на Съвета от 4 февруари 2008 г. относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово, EULEX Косово, изменено със Съвместно действие 2009/445/ОВППС на Съвета от 9 юни 2009 г., Решение 2010/322/ОВППС на Съвета от 8 юни 2010 г. и Решение 2012/291/ОВППС на Съвета от 5 юни 2012 г.,

—  като взе предвид заключенията от заседанията на Съвета по общи въпроси от 7 декември 2009 г., 14 декември 2010 г. и 5 декември 2011 г., които подчертават и отново потвърждават, съответно, че Косово, без това да засяга позициите на държавите членки относно неговия статут, следва също да се ползва от перспективата за евентуално либерализиране на визовия режим, след като бъдат изпълнени всички условия; като взе предвид започването на диалог относно визовия режим през януари 2012 г., представянето на пътната карта за либерализиране на визовия режим през юни 2012 г. и на първия доклад на Комисията на 8 февруари 2013 г. относно постигнатия от Косово напредък в изпълнението на изискванията, заложени в пътната карта за либерализиране на визовия режим (COM(2013)0066),

—  като взе предвид структурирания диалог в областта на принципите на правовата държава, започнат на 30 май 2012 г.,

—  като взе предвид създадения през март 2012 г. Национален съвет за европейска интеграция на Косово към администрацията на президента, който служи като координационен орган на високо равнище, отговарящ за изграждането на консенсус по европейската програма чрез приобщаващ и обхващащ всички страни подход,

—  като взе предвид Резолюция 1244 (1999) на Съвета за сигурност на ООН, консултативното становище на Международния съд от 22 юли 2010 г. относно съответствието с международното право на едностранното обявяване на независимост на Косово и резолюцията на Общото събрание на ООН от 9 септември 2010 г.(1), която призна съдържанието на становището на Международния съд и приветства готовността на ЕС да улесни диалога между Белград и Прищина,

—  като взе предвид съвместните изявления на междупарламентарните заседания ЕП—Косово от 28—29 май 2008 г., 6—7 април 2009 г., 22—23 юни 2010 г., 20 май 2011 г., 14—15 март 2012 г. и 30—31 октомври 2013 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 октомври 2013 г. относно стратегия в областта на разширяването и основни предизвикателства 2013—2014 г. (COM(2013)0700),

—  като взе предвид своята резолюция от 22 октомври 2013 г. относно бюджетното управление на предприсъединителните фондове на Европейския съюз в областта на съдебните системи и на борбата срещу корупцията в страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки(2) и бележките относно Косово, посочени в нея,

—  като взе предвид своите предходни резолюции,

—  като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че споразумението, постигнато през април 2013 г. от министър-председателите Тачи и Дачич, отбелязва важна стъпка напред и засилва отговорността и на двете страни за добросъвестното изпълнение на това споразумение, за продължаване на нормализирането на отношенията и за предлагане на реформите, необходими по пътя към европейската интеграция;

Б.  като има предвид, че 104 от 193-те държави –– членки на Обединените нации, включително 23 от общо 28-те държави — членки на ЕС, признават независимостта на Косово;

В.  като има предвид, че държавите — членки на ЕС, подкрепят европейската перспектива на Косово в съответствие с ангажиментите на ЕС към Западните Балкани и без да се засяга позицията на държавите членки относно статута на Косово;

Г.  като има предвид, че органите и народът на Република Косово постигнаха важни политически, административни и икономически реформи; като има предвид, че много трябва да се направи, за да се засилят принципите на правовата държава, които са крайъгълният камък на развитието, демокрацията и социалната пазарна икономика в дългосрочен план;

Д.  като има предвид, че Косово увеличи капацитета си за действие във връзка с приоритетите на процеса на европейска интеграция чрез последващи стъпки относно краткосрочните приоритети, установени в проучването за осъществимост, и чрез подготовка за преговорите по Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА);

Е.  като има предвид, че в контекста на диалога за либерализиране на визовия режим Косово измени и прие важни закони, включително закони относно предоставянето на убежище, финансирането на политическите партии и трафика на хора;

Ж.  като има предвид, че са необходими по-нататъшни усилия за посрещане на предизвикателствата на европейската програма за реформи с оглед на ССА, по-специално в приоритетни области като принципите на правовата държава, съдебната власт, публичната администрация, изборната реформа, правата на човека и основните права;

1.  Приветства сключването на Първото споразумение относно принципите на нормализиране на 19 април 2013 г.между двамата министър-председатели, както и споразумението за плана за изпълнение, и подчертава колко е важно то да бъде изпълнено изцяло, добросъвестно и своевременно; приветства също така отпускането на допълнително финансиране от ЕС по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) в подкрепа на изпълнението на споразумението;

2.  Поздравява заместник-председателя/върховен представител за работата ѝ за улесняване на диалога между Белград и Прищина;

3.  Приветства започването на 28 октомври 2013 г. на преговори за ССА между ЕС и Косово; въпреки това изразява съжаление, че поради вътрешното разделение в Съвета мандатът за водене на преговори се различава от мандатите за предишните ССА; подчертава, че това ССА ще създаде мощен стимул за реформи и нови възможности, които ще укрепят отношенията на Косово с неговите съседи и ще осигурят по-общо стабилизирането на региона;

4.  Подчертава факта, че местните избори на 3 ноември 2013 г. бяха решаваща проверка за процеса на нормализиране на отношенията между Белград и Прищина;

5.  Приветства първите в историята на Косово местни избори в национален мащаб, проведени в съответствие със законодателството на Косово на 3 ноември, 17 ноември и 1 декември 2013 г., като огромна стъпка напред в посока към демокрация в Косово и към доверието на гражданите в демократичните процеси, стоящи в основата на процеса на нормализиране, и приветства плавното като цяло протичане на изборите според оценката в предварителните изявления на мисията на ЕС за наблюдение на избори; приветства факта, че за първи път в историята на Косово за кмет беше избрана жена; продължава да подчертава необходимостта от насърчаване на участието на жени кандидати при бъдещите избори; приветства предприетите от органите на Косово мерки за засилване на доверието в институциите на страната, например наличието на стабилен механизъм на разположение на гражданите за подаване на оплаквания за заплахи и нередности в изборния ден; приветства видимата избирателна активност в общините с преобладаващо сръбско население на юг от река Ибър като изключително важна стъпка към формирането на сдружение на сръбските общини; в тази връзка подчертава, че неуспешният избор на нов кмет в Северна Митровица и последващото обявяване на нови избори в тази община не бива да пречи на продължаването на процеса и на пълното прилагане на Споразумението от 19 април 2013 г.; решително осъжда убийството на Димитрие Яничиевич, общински съветник от Северна Митровица, и призовава компетентните власти да започнат незабавно разследване и да подведат под отговорност извършителите на това престъпление;

6.  Решително осъжда насилието и непрекъснатите заплахи в общините Северна Митровица и Звечан; подчертава факта, че такива инциденти застрашават стабилността и сигурността в по-широкия регион, и призовава компетентните органи да направят всичко възможно с цел улесняване на действия за изправяне на извършителите на актовете на насилие пред правосъдието; отбелязва, че са необходими по-нататъшни усилия в проявяването на бдителност, за да се разбие мрежата на организираната престъпност и връзките ѝ с местния политически елит и да се възстанови правовата държава в северната част на Косово; приветства позицията на сръбски политическите лидери, които активно насърчиха етнически сърби в Косово да участват в изборите; въпреки това изразява съжаление, че лидерите в Белград не проведоха активно посещения в северната част на Косово преди 3 ноември 2013 г.;

7.  Настоятелно призовава косовските органи да приемат колкото е възможно по-скоро и в консултации с Венецианската комисия нов избирателен закон, с цел постигане на по-голяма прозрачност на изборните процедури, опростяване на гласуването и възстановяване на доверието на гражданите на Косово в демократичния процес, както и гарантиране на участието на гражданското общество в процеса на изборна реформа;

8.  Същевременно отбелязва, че ще са необходими по-нататъшни непрекъснати усилия за сближаване на общностите на етническите албанци и етническите сърби;

9.  Приветства споразуменията относно далекосъобщенията и енергетиката, като подчертава значението на това, Косово да има възможно най-скоро собствен международен телефонен код, което ще спомогне за създаването на косовска идентичност и за международна видимост на Косово;

10.  Подчертава необходимостта от пълна прозрачност при съобщаването на резултатите от диалога между Белград и Прищина, както и от участието на парламентите и гражданските общества в процеса по изпълнението; приветства назначаването на служители за връзка от двете страни и настоятелно призовава да им се оказва постоянна подкрепа;

11.  Подчертава значението на либерализирането на визовия режим за гражданите на Косово и насърчава косовските органи да засилят усилията си в изпълнението на приоритетите, определени в плана за действие за визовия режим; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да отговарят с по-голяма отзивчивост на усилията на правителството на Косово и във връзка с това призовава Комисията да ускори техническата работа по процеса на либерализиране на визовия режим

12.  Призовава Съвета да приеме възможно най-скоро необходимите решения, за да се позволи на Косово да участва в програми на ЕС;

13.  Насърчава останалите пет държави членки да пристъпят към признаването на Косово; призовава всички държави — членки на ЕС, да направят всичко възможно, за да се улеснят икономическите и междуличностните контакти, както и социалните и политически връзки между техните граждани и гражданите на Косово; посочва необходимостта от предприемане на активни мерки, за да се даде възможност за пълно прилагане на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и също така да се подобри сътрудничеството между EULEX, Европол и Интерпол, включително, при положение че липсва пълно признаване, практически стъпки за включването на Косово в работата на тези две агенции, и призовава Комисията да работи по споразумения, които ще позволят сътрудничеството на Косово с агенциите на ЕС;

14.  Приветства създаването на регионално полицейско управление в северната част като част от процеса на изграждане на единни полицейски сили на Косово;

15.  Подчертава значението на работата на EULEX за укрепването на принципите на правовата държава в институциите на Косово, но отбелязва широко разпространеното недоволство сред косовските сърби и албанци от резултатите от действията на EULEX; поради тази причина призовава EULEX да повиши неефективността, прозрачността и отчетността на работата си, да информира Европейския парламент и парламента на Косово редовно за своите дейности и решения, и по-специално да дава повече доказателства за високо равнище на конкретни резултати пред косовските и сръбските органи и цялото население; насочва вниманието към съществуването на области, в които следва да се очакват подобрения, включително по-доброто определяне на целите за изграждане на капацитет и тяхната връзка със специфични целеви показатели; подчертава необходимостта от по-добра координация на външните и вътрешните цели и от по-добра координация между самите институции на ЕС, а също и между тях и органите на Косово, и международната общност; в тази връзка настоятелно призовава EULEX, когато е възможно, да степенува по приоритети целите си, да оптимизира използването на ресурсите и персонала си и да ускори изпълнението на Оперативния документ на Съвета относно изпълнението на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН в контекста на ЕПСО (от ноември 2005 г.);

16.  Приканва органите на Косово да продължат да зачитат мандата на EULEX и да ѝ предоставят подкрепа при упражняването на изпълнителните ѝ правомощия; отбелязва интереса на правителството на Косово към поемане на функциите на EULEX; настоява за присъствието на EULEX, за да се подпомогне прилагането на споразумението в областта на принципите на правовата държава от 19 април 2013 г.; подчертава, че сигурността на гражданите е от първостепенно значение за успешното прилагане на споразуменията; подчертава спешната необходимост от мерки за справяне с този проблем; подчертава, че повече от 250 случая са понастоящем обект на разследване от EULEX, включително случаи на организирана престъпност, корупция, военни престъпления и други тежки обвинения, включващи, наред с другите, десетки представители на политически партии; подчертава, че всяко прехвърляне на отговорности трябва да бъде постепенно, въз основа на действителен напредък, осъществен на място, и да включва косовското гражданско общество и демократичните институции на Република Косово; поради това призовава правителството на Косово да се съгласи да бъде удължен мандатът на мисията EULEX Косово след юни 2014 г.;

17.  Призовава по-специално Косово и Сърбия активно и конструктивно да сътрудничат на EULEX по отношение на прилагането на Споразумението за правна взаимопомощ, за да се справят с нарастващия брой искове, свързани с недвижими имоти в Косово;

18.  Решително осъжда нападението на 19 септември 2013 г. в близост до община Звечан, довело до смъртта на длъжностно лице на EULEX, и призовава за извършването на незабавно разследване; настоятелно призовава всички страни да избягват действия, които могат да доведат до напрежение;

19.  Подчертава отново необходимостта от поемане на отговорност и ангажираност на местно равнище по отношение на процеса на помирение и същевременно осъжда националистическата реторика, използвана и от двете страни; счита, че органите на Косово следва да предприемат по-нататъшни решителни стъпки за изграждане на доверие между косовските албанци и сърби, особено в северните райони, и за обхващане на сръбското и другите малцинства, така че да се гарантира широко интегриране в обществото; призовава също така за пълно прилагане на конституционния принцип за предоставяне на косовските сърби на право на достъп до всички официални услуги на собствения им език; същевременно подчертава значението на напълно двуезично образование; насърчава всички косовски сърби и техните политически представители да използват всички възможности, предоставени им от Конституцията на Косово, да изпълняват конструктивна роля в политиката и обществото и по този начин активно да участват в рамките на институциите на Косово, заедно с косовските албанци, да споделят отговорността за социалното развитие и институционално изграждане и да отделят специално внимание на включването на жените в този процес; приветства напредъка, постигнат при организирането на общинските администрации;

20.  Приветства усилията на ЕС за насърчаване на диалога и помирението между общностите; настоятелно призовава всички участници да продължат да обръщат специално внимание на техническите аспекти на европейската интеграция, както и на символичните жестове на помирение;

21.  Подчертава, че прилагането на законодателството за защита на малцинствата и културните права продължава да бъде важно предизвикателство в Косово; посочва необходимостта от прилагане на законодателството в областта на културното наследство и Сръбската православна църква, както и на стратегията и плана за действие за общностите на ромите, ашкалите и гюптите, чието положение по места продължава да бъде основен повод за безпокойство; като приветства факта, че е осъществен известен напредък в подобряването на стандарта на живот на общностите на ромите, ашкалите и гюптите, остава загрижен относно тяхното положение предвид това, че по-специално децата продължават да са уязвими и маргинализирани; подчертава необходимостта от предприемането на действия за разрешаване на проблема с положението на ромите като ключов въпрос, свързан с правата на човека; призовава органите и Комисията да обръщат подходящо внимание на подобряването на условията на живот на тези общности, включително на достъпа им до образование; изтъква положението на малцинствата на хървати, бошнаци, ашкали, турци, горани и гюпти във връзка с важността на многоезичното обучение, за да се гарантира, че тези етнически малцинства не се чувстват политически изолирани;

22.  Приветства допълнителното финансиране, предоставено от Европейската комисия в рамките на Инструмента на ЕС за предприсъединителна помощ, с цел подпомагане на общините със сръбско мнозинство в Косово;

23.  Призовава органите на Косово да подобрят ефективността, прозрачността, отчетността и безпристрастността на съдебната система и да зачитат нейната независимост, за да се гарантира доверието на обществеността и бизнес общността в съдебната власт и ефективното справяне с всички форми на насилие срещу жените; настоятелно призовава органите на властта за проактивно укрепване на принципите на правовата държава, по-специално чрез намаляване на политическата намеса в съдебната власт, чрез гарантиране, че дисциплинарните санкции, налагани на съдиите и прокурорите, водят до конкретни действия, чрез работа в насока към постигане на независимост и ефективност на Прокурорския съвет и държавната прокуратура и прилагане на новия наказателен кодекс и новия наказателно-процесуалния кодекс;

24.  Призовава органите да повишат ангажимента си за действителна съдебна реформа, да изградят капацитет, като акцентират върху назначаването на съдебни служители въз основа на техните качества, необходими за справянето с натрупаните за разглеждане дела, и да гарантират безопасна среда за съдиите и прокурорите, свободна от политическа намеса;

25.  Изразява особена загриженост относно липсата на осезаем напредък в борбата с корупцията в Косово; счита, че корупцията остава основно предизвикателство и сериозна пречка за функционирането на държавните институции; в тази връзка изразява съжаление, че създадената през 2006 г. Агенция за борба с корупцията няма правомощия за разследване; отбелязва, че косовският парламент прие нова антикорупционна стратегия и план за действие; призовава органите да гарантират тяхното изпълнение, като определят ясни роли и отговорности за антикорупционните институции, които да им позволят да постигнат конкретни и устойчиви резултати;

26.  Остава загрижен относно ограничения обхват на рамката за защита на свидетелите в Косово, която е особено важна при случаите с широк обществен отзвук, и настоятелно призовава за по-тясно сътрудничество от страна на държавите – членки на ЕС, по отношение на възможността за преместване на свидетели;

27.  Изразява загриженост относно липсата на значителен напредък в борбата с корупцията и организираната престъпност, и по-специално във връзка с високото равнище на организирана престъпност в северната част на Косово; отбелязва, че корупцията и организираната престъпност са широко разпространени в региона и представляват също пречка за демократичното, социалното и икономическото развитие на Косово; подчертава, че Косово трябва приоритетно да предостави конкретни данни за резултати в борбата с организираната престъпност и корупцията; счита, че регионална стратегия и засилено сътрудничество между всички страни в региона са от основно значение за по-ефективното разрешаване на тези проблеми, по-специално по отношение на подобренията в наблюдението на границите и усилията за пресичане на трафика и експлоатацията на жени и малолетни и непълнолетни, особено жертви на сексуална експлоатация или принудителна просия; настоятелно призовава институциите на централно и местно равнище да постигнат конкретни резултати в борбата с организираната престъпност, трафика на хора, наркотици и оръжие; подчертава важността на един всеобхватен, мултидисциплинарен и ориентиран към жертвите подход с безпрепятствен достъп до помощ, защита и подкрепа за жертвите; изразява съжаление относно факта, че корупцията и организираната престъпност на високо равнище не са особено засегнати от EULEX;

28.  Подчертава значението на прилагането на необходимата реформа на държавната администрация и на увеличаването на броя на жените и на лицата, принадлежащи към малцинствата, на всички равнища в администрацията; изразява загриженост във връзка с факта, че много от служителите имат и друга, допълнителна работа, което по принцип може да доведе до конфликт на интереси или да улесни корупционните практики;

29.  Подкрепя продължаването на преследването на военните престъпления на национално равнище, включително важността на преследването на изнасилванията по време на войната; изразява съжаление, че в резултат на войната в Косово през 1999 г. днес 1 869 души все още са безследно изчезнали; отбелязва, че този въпрос изисква бърза реакция от страна на органите в Сърбия и Косово като жизненоважна предпоставка за помирението между общностите и за мирно бъдеще в региона, и подчертава, че за продължаването на диалога между Косово и Сърбия приоритетен трябва да бъде въпросът за сътрудничеството при намиране на безследно изчезналите лица, както и други аспекти на преходното правосъдие;

30.  В тази връзка призовава сръбските органи да окажат пълно съдействие при репатрирането на телата на изчезналите жители на Косово, открити неотдавна в Сърбия, и да продължават да търсят в определената зона, в която се предполага, че са погребани безследно изчезнали лица;

31.  Настоятелно призовава органите на Косово и Сърбия да си сътрудничат и да поемат цялата отговорност за намирането на трайни решения за вътрешно разселените лица в Сърбия и Косово; подчертава, че органите на Косово следва да увеличат усилията си в търсене на решение на проблема с вътрешно разселените лица в контекста на процеса на присъединяване към ЕС, по-специално по отношение на проблема с ефективното решаване на имуществени спорове;

32.  Призовава органите на Косово и тези на съседните държави да продължат да проявяват добра воля и да си сътрудничат пълноценно, като подкрепят специалната работна група за разследване, създадена след доклада на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от декември 2010 г., както и евентуалните наказателни преследвания, които биха могли да се образуват като следствие от работата на тази група, и насърчава по-нататъшното ускоряване на нейната работа;

33.  Призовава институциите на централно и местно равнище да прилагат ефективно законодателството в областта на правата на човека и да допринасят за по-нататъшното развитие на едно многоетническо общество, със специален акцент върху образованието и наемането на работа на представители на всички малцинствени групи;

34.  Подкрепя професионализирането на държавната служба и призовава за прилагането на необходимото законодателство в това отношение; изразява загриженост относно случаите на политическа намеса при наемането и назначаването на държавни служители;

35.  Изразява загриженост, че дискриминацията все още е сериозен проблем, и призовава органите на властта да прилагат конституционния принцип за недискриминация; подчертава необходимостта от всеобхватна антидискриминационна стратегия и от пълно прилагане на Закона за борба с дискриминацията, така че да се гарантира, в съответствие с Хартата на основните права на ЕС, равенството на всички хора, независимо от техния етнически произход, религия, пол, сексуална ориентация, възраст или увреждания;

36.  Отбелязва предявеното обвинение срещу трима граждани на Косово във връзка с участието им в нападението на „Косово 2.0“ на 14 декември 2012 г. в Червената зала на Центъра за младежта и спорта, и очаква извършителите да бъдат преследвани своевременно;

37.  Подчертава, че макар свободното участие в професионални съюзи да е гарантирано със закон, все още съществува необходимост да се подобрят основните трудови и синдикални права; насърчава Косово да засили социалния диалог в рамките на процеса на вземане на решения, при определянето на политиките и при изграждането на капацитета на социалните партньори;

38.  Призовава органите на Косово да прилагат напълно Конвенцията за правата на детето и препоръчва преразглеждане на политиките по отношение на бедността сред децата, включително промяна на схемата за социално подпомагане и въвеждане на универсална схема за детски надбавки с условия, свързани с имущественото състояние;

39.  Изразява загриженост относно високите равнища на бедност и смъртност при децата, тесния обхват на косовската система за социална закрила и високите собствени разходи за здравно обслужване, които излагат уязвимите семейства на хронична бедност;

40.  Призовава за подобряване на връзките на Косово и на представителството му в международни институции за култура и историческо наследство, с цел да се подобри защитата на религиозни и културни обекти и паметници, както и значението на повишаването на равнището на представителството му в европейски и международни медийни и спортни организации, за да се даде възможност на косовските спортисти и хора на изкуството да вземат участие във всички международни културни и спортни прояви, включително конкурса за песен „Евровизия“ и европейските и световни първенства и Олимпийските игри;

41.  Подчертава значението на свободните и независими медии и призовава Комисията да ускори програмите за подобряване на качеството и професионализма на журналистите; подчертава ролята на устойчивите обществени медии в това отношение; изразява загриженост относно липсата на защита на независимите журналисти и натиска, който се упражнява върху тях; призовава органите на Косово да предоставят устойчив механизъм за финансиране на обществените медии и да завършат назначаването на членове на техния управителен орган; акцентира върху необходимостта от гарантиране на ясна собственост върху медиите, както и на свободни и качествени услуги за радиоразпръскване; подкрепя усилията на институциите да предоставят на Косово собствен код на интернет домейн;

42.  Подчертава централната роля на активните и независими организации на гражданското общество за укрепването и консолидирането на демократичните политически процеси и за изграждането на интегрирано общество в държавата; подчертава значението на диалога с организациите на гражданското общество и изтъква ключовата роля на участниците от гражданското общество за засилване на регионалното сътрудничество по социални и политически въпроси; приветства подобреното сътрудничество на правителството с НПО и призовава косовските органи да създадат структуриран диалог и механизъм за консултации с гражданското общество в процеса на вземане на решения, включително консултации за политиките и законодателството и за наблюдение на процеса на европейската интеграция;

43.  Отбелязва протичащия в момента процес на приватизация на държавните активи, в частност по отношение на дружеството за пощенски и далекосъобщителни услуги в Косово (РТК); настоятелно призовава органите на Косово да предприемат практически стъпки за по-голяма прозрачност, отчетност и легитимност на процеса като цяло, например чрез навременно предоставяне на информация на всички заинтересовани страни;

44.  Призовава Косово да подобри бизнес средата за малките и средните предприятия чрез намаляване на административните тежести и свързаните с тях разходи, чрез увеличаване на достъпа до финансиране и осигуряване на специална подкрепа за новосъздадени предприятия; горещо приветства подписването на Меморандум за разбирателство между търговските камари на Косово и Сърбия;

45.  Приветства факта, че на 17 декември 2012 г. Косово стана 66-ият член на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР); освен това приветства приемането на 8 май 2013 г. на първата цялостна стратегия на ЕБВР за страната, която ще допринесе за ускоряването на процеса на реформи и ще подкрепи икономиката на Косово, ще подобри живота на хората, ще улесни прехода и ще допринесе за стабилността в региона;

46.  Приветства временното бюджетно задължение на ЕС за допълнително отпускане на безвъзмездни средства,с цел да се поемат изцяло разходите по извеждане от експлоатация на старата електроцентрала „Косово А“ до 2017 г.; призовава Косово да повиши усилията си и незабавно да предприеме необходимите конкретни мерки за извеждане от експлоатация на електроцентрала „Косово А“ и призовава за пълна оценка на въздействието върху околната среда на новата електроцентрала в Косово в съответствие със стандартите на ЕС; призовава също така Косово да работи за развитието на възобновяемите енергийни източници и диверсифицирането на енергийните източници в съответствие с поетите ангажименти до 2020 г. 25 % от общото потребление на енергия да бъде осигурявано от възобновяеми енергийни източници, и подчертава във връзка с това необходимостта от отделяне на по-голяма част от финансовата помощ, предоставяна от ЕС и ЕБВР, за енергоспестяване, енергийна ефективност, интеграция на регионалните електроенергийни пазари и проекти за възобновяеми енергийни източници;

47.  Изразява съжаление относно закъсненията на органите на Косово по отношение на изготвянето и приемането на надеждна и ефективна стратегия за околната среда, по-специално по отношение на нормите за оценка на въздействието върху околната среда и целите на ЕС за климата;

48.  Отбелязва със загриженост високите равнища на безработицата, особено сред младите, и настоятелно призовава правителството да се справи с проблема, като предостави адекватни възможности на младите хора и образование, насочено към нуждите на пазара на труда;

49.  Подчертава, че членството на Косово в организациите за регионално сътрудничество следва да се стимулира и насърчава от всички държави в региона; в тази връзка подкрепя ангажираността, която Косово проявява по отношение на регионалните организации, и призовава за премахване на всички пречки, така че Косово да може да участва в тези организации, включително в Съвета на Европа;

50.  Подчертава значението на развитието на обществения транспорт, по-специално по отношение на модернизирането или създаването на нови железопътни връзки като част от устойчива транспортна система; предлага изграждането на трансгранична високоскоростна железопътна система между всички държави от Западните Балкани, която да е свързана с трансевропейската мрежа на ЕС;

51.  Отбелязва със загриженост настоящата икономическа ситуация в Косово; подчертава, че преди да се търсят начини за преодоляване на икономическото състояние, трябва първо да се повиши качеството на икономическите статистически данни за неговото оценяване;

52.  Призовава органите на Косово да работят за подобряването на надеждността на статистическата информация в съответствие с европейските стандарти и международните методологии;

53.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, както и на правителството и парламента на Косово.

(1) Резолюция 64/298
(2) Приети текстове, P7_TA(2013)0434.

Правна информация - Политика за поверителност