Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2881(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0004/2014

Předložené texty :

B7-0004/2014

Rozpravy :

PV 15/01/2014 - 18
CRE 15/01/2014 - 18

Hlasování :

PV 16/01/2014 - 8.8
CRE 16/01/2014 - 8.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0040

Přijaté texty
PDF 279kWORD 95k
Čtvrtek, 16. ledna 2014 - Štrasburk
Evropský integrační proces v případě Kosova
P7_TA(2014)0040B7-0004/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2014 o evropském integračním procesu v případě Kosova (2013/2881(RSP))

Evropský parlament,

—  s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady, které se ve dnech 19. a 20. června 2003 konalo v Soluni, týkající se vyhlídek zemí západního Balkánu na přistoupení k Evropské unii,

—  s ohledem na první dohodu o zásadách normalizace vztahů, kterou dne 19. dubna 2013 uzavřeli ministerští předsedové Ivica Dačić a Hashim Thaçi, a na prováděcí akční plán ze dne 22. května 2013, jenž byl výsledkem deseti kol dialogu na vysoké úrovni mezi Bělehradem a Prištinou,

—  s ohledem na společnou zprávu ze dne 22. dubna 2013, kterou předložila vysoká představitelka, místopředsedkyně Komise spolu s Evropskou komisí Evropskému parlamentu a Radě, o pokroku Kosova při řešení otázek stanovených v závěrech Rady z prosince 2012 s ohledem na možné rozhodnutí o zahájení jednání o dohodě o stabilizaci a přidružení,

—  s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 28. června 2013, kterými se schvaluje rozhodnutí o zahájení jednání o dohodě o stabilizaci a přidružení mezi EU a Kosovem,

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. října 2012 o studii proveditelnosti, pokud jde o dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Kosovem (COM(2012)0602),

—  s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 22. října 2012, kterým se Komise zmocňuje k zahájení jednání o rámcové dohodě s Kosovem týkající se jeho účasti na programech Unie,

—  s ohledem na zprávy generálního tajemníka Organizace spojených národů o probíhajících činnostech Prozatímní správní mise Organizace spojených národů v Kosovu a o vývoji v této oblasti, včetně zprávy vydané dne 29. srpna 2013, která se týká období od 23. dubna do 15. července, a poslední zprávy vydané dne 28. října 2013;

—  s ohledem na společnou akci Rady 2008/124/SZBP ze dne 4. února 2008 o misi Evropské unie na podporu právního státu v Kosovu, EULEX Kosovo, pozměněnou společnou akcí Rady 2009/445/SZBP ze dne 9. června 2009, rozhodnutím Rady 2010/322/SZBP ze dne 8. června 2010 a rozhodnutím Rady 2012/291/SZBP ze dne 5. června 2012,

—  s ohledem na závěry Rady pro všeobecné záležitosti ze dne 7. prosince 2009, 14. prosince 2010 a 5. prosince 2011, které zdůraznily a potvrdily, že Kosovo, aniž by tím byl dotčen postoj členských států k jeho statusu, by mělo mít rovněž prospěch z případného budoucího uvolnění vízového režimu, jakmile budou splněny všechny podmínky; s ohledem na zahájení dialogu o vízovém režimu v lednu 2012, na předložení plánu uvolnění vízového režimu v červnu 2012 a na první zprávu Komise ze dne 8. února 2013 o pokroku Kosova při plnění požadavků plánu uvolnění vízového režimu (COM(2013)0066),

—  s ohledem na strukturovaný dialog o právním státu zahájený dne 30. května 2012,

—  s ohledem na Národní radu Kosova pro evropskou integraci v rámci úřadu prezidenta, která slouží jako koordinační orgán na vysoké úrovni s cílem dosáhnout konsensu o evropské agendě prostřednictvím inkluzivního přístupu a přístupu napříč stranami a která zahájila činnost v březnu 2012,

—  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999), na poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvora ze dne 22. července 2010 o otázce souladu jednostranného vyhlášení nezávislosti Kosova s mezinárodním právem a na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 9. září 2010(1), jež vzala na vědomí obsah stanoviska Mezinárodního soudního dvora a uvítala připravenost EU napomoci dialogu mezi Bělehradem a Prištinou,

—  s ohledem na společná prohlášení přijatá na zasedáních meziparlamentního shromáždění EP-Kosovo ve dnech 28.–29. května 2008, 6.–7. dubna 2009, 22.–23. června 2010, dne 20. května 2011, ve dnech 14.–15. března 2012 a 30.–31. října 2013,

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. října 2013 o strategii rozšíření a hlavních výzvách na období 2013–2014 (COM(2013)0700),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 22. října 2013 o rozpočtovém řízení předvstupních fondů Evropské unie v oblasti soudnictví a boje proti korupci v kandidátských zemích a potenciálních kandidátských zemích(2) a na vyjádření ohledně Kosova, která obsahuje,

—  s ohledem na svá předchozí usnesení,

—  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že dohoda, jíž dosáhli v dubnu 2013 ministerští předsedové Thaçi a Dačić, představuje důležitý mezník a akcentuje odpovědnost obou stran, aby tuto dohodu v dobré víře prováděly, pokračovaly v normalizaci vztahů a předkládaly reformy, které jsou zapotřebí na cestě k evropské integraci;

B.  vzhledem k tomu, že nezávislost Kosova uznává 104 ze 193 členských států Organizace spojených národů, mezi nimi i 23 z 28 členských států EU;

C.  vzhledem k tomu, že všechny členské státy EU podporují evropskou perspektivu Kosova v souladu se závazky EU ve vztahu k oblasti západního Balkánu, a aniž by byl dotčen postoj členských států ke statusu Kosova;

D.  vzhledem k tomu, že orgány a občané Republiky Kosovo prosadili významné politické, správní a hospodářské reformy; vzhledem k tomu, že je třeba učinit ještě mnoho, aby byl posílen právní stát, který je základním kamenem dlouhodobého rozvoje, demokracie a sociálně tržního hospodářství;

E.  vzhledem k tomu, že Kosovo posílilo schopnost řešit priority evropského integračního procesu plněním krátkodobých priorit stanovených ve studii proveditelnosti a přípravou na jednání o dohodě o stabilizaci a přidružení (SAA);

F.  vzhledem k tomu, že v souvislosti s dialogem o uvolnění vízového režimu Kosovo pozměnilo a přijalo významné právní předpisy, včetně zákonů o azylu, financování politických stran a obchodování s lidmi;

G.  vzhledem k tomu, že má-li být dohoda o stabilizaci a přidružení uzavřena, je nutné vyvinout další úsilí, aby byly dosaženy cíle evropského programu reforem, zejména v prioritních oblastech, jako jsou např. právní stát, soudnictví, veřejná správa, volební reforma a základní práva;

1.  vítá uzavření první dohody o zásadách normalizace vztahů, kterou dne 19. dubna 2013 uzavřeli oba ministerští předsedové, jakož i dohodu o prováděcím plánu, a zdůrazňuje význam toho, aby byla provedena plně, v dobré víře a v řádném termínu; vítá rovněž vyčlenění dodatečných finančních prostředků EU v rámci nástroje předvstupní pomoci (IPA) na podporu provádění dohody;

2.  gratuluje vysoké představitelce, místopředsedkyni Komise k její práci při zprostředkování dialogu mezi Bělehradem a Prištinou;

3.  vítá zahájení jednání o SAA mezi EU a Kosovem dne 28. října 2013; vyjadřuje nicméně politování nad skutečností, že vzhledem k vnitřnímu rozporu v Radě se vyjednávací mandát od mandátu pro předchozí dohody o stabilizaci a přidružení liší; zdůrazňuje, že tato dohoda o stabilizaci a přidružení bude výrazným podnětem k reformě a bude znamenat nové příležitosti, které posílí vztahy Kosova s jeho sousedy a zajistí širší stabilizaci regionu;

4.  zdůrazňuje, že místní volby, které se konaly dne 3. listopadu 2013, byly klíčovou zkouškou v procesu normalizace vztahů mezi Bělehradem a Prištinou;

5.  vítá vůbec první místní volby na celém území Kosova, které se uskutečnily podle kosovského práva dne 3. listopadu, 17. listopadu a 1. prosince 2013 a znamenaly významný pokrok pro demokracii v Kosovu a pro důvěru občanů v demokratické procesy, neboť podpořily proces normalizace, a vítá celkový řádný průběh voleb, jak jej hodnotí předběžná prohlášení volební pozorovatelské mise EU (EOM); vítá skutečnost, že byla v Kosovu zvolena první starostka; nadále zdůrazňuje, že je zapotřebí podporovat kandidující ženy, aby se zúčastnily příštích voleb; vítá opatření přijatá kosovskými orgány ke zvýšení důvěry v instituce a orgány v zemi, například silný pohotovostní mechanismus, jehož prostřednictvím si občané mohou stěžovat na zastrašování a nesrovnalosti v den konání voleb; vítá hojnou účast voličů v městech a obcích se srbskou většinou z území na jih od řeky Ibar, což považuje za zásadní krok k vytvoření Sdružení srbských měst a obcí; zdůrazňuje v tomto ohledu, že neúspěch uvést do funkce nového starostu severní Mitrovice a následná výzva ke konání nových voleb v této obci nesmí být na překážku pro pokračování procesu a provedení dohody ze dne 19. dubna 2013 v plném rozdahu; zásadně odsuzuje zavraždění Dimitrije Janicijeviče, člena obecního zastupitelstva severní Mitrovice, a vyzývá příslušné orgány, aby zahájily okamžitě vyšetřování a stíhaly pachatele tohoto činu;

6.  důrazně odsuzuje násilí a soustavné zastrašování, které se vyskytlo v severní části oblasti Mitrovica a ve městě Zvečan; zdůrazňuje, že takové incidenty narušují stabilitu a bezpečnost v širším regionu, a naléhavě vyzývá příslušné orgány, aby učinily maximum pro to, aby byli všichni pachatelé násilí postaveni před soud; konstatuje, že je třeba vyvinout další cílené úsilí k rozbití sítě organizované trestné činnosti a jejích vazeb na místní politické elity a k obnovení právního státu na severu Kosova; vítá postoj srbských politických vůdců, kteří etnické Srby v Kosovu aktivně vybízeli k účasti ve volbách; vyjadřuje však politování nad tím, že vůdci z Bělehradu aktivně nenavštívili severní oblast Kosova před 3. listopadem 2013;

7.  naléhavě vyzývá kosovské orgány, aby za konzultací s Benátskou komisí co nejdříve přijaly nový volební zákon, a zvýšily tak transparentnost volebních postupů, zjednodušily hlasování, obnovily důvěru kosovských občanů v demokratický proces a zajistily účast občanské společnosti ve volebním reformním procesu;

8.  konstatuje zároveň, že je třeba dalšího nepřetržitého úsilí, pokud jde o sblížení komunit etnických Albánců a Srbů;

9.  vítá dohody v oblasti telekomunikací a energetiky a zdůrazňuje význam toho, aby byla Kosovu co nejdříve přiřazena vlastní mezinárodní telefonní předvolba, což přispěje k utváření identity Kosova a k jeho mezinárodnímu zviditelnění;

10.  zdůrazňuje, že je zapotřebí maximální transparentnosti při sdělování výsledků dialogu mezi Bělehradem a Prištinou a při zajišťování zapojení příslušných parlamentů a občanské společnosti do tohoto procesu; vítá jmenování styčných úředníků na obou stranách a naléhavě vyzývá, aby jim byla průběžně poskytována podpora;

11.  zdůrazňuje význam uvolnění vízového režimu pro kosovské občany a vybízí kosovské orgány, aby zvýšily úsilí při plnění priorit stanovených v akčním plánu v oblasti víz; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily svou reakci na úsilí vyvíjené v tomto směru kosovskou vládou, a vyzývá v této souvislosti Komisi, aby urychlila technické činnosti v procesu uvolnění vízového režimu;

12.  vyzývá Radu, aby co nejdříve přijala potřebná rozhodnutí, která Kosovu umožní účastnit se programů EU;

13.  vybízí zbývajících pět členských států, aby přikročily k uznání Kosova; vyzývá všechny členské státy EU, aby učinily maximum pro usnadnění hospodářských vztahů, mezilidských kontaktů, sociálních a politických vztahů mezi svými občany a občany Kosova; zdůrazňuje, že je zapotřebí učinit aktivní kroky k zajištění plného uplatňování nástroje předvstupní pomoci (IPA) a také zlepšit spolupráci mezi misí EULEX, Europolem a Interpolem, včetně praktických kroků k začlenění Kosova do činnosti obou agentur do doby, kdy dojde k jeho plnému uznání, a vyzývá Komisi, aby pracovala na dohodách, které by umožnily spolupráci Kosova s agenturami EU;

14.  vítá zřízení týmu regionálního velitelství kosovské policie na severu země jako součást procesu vytváření jednotných kosovských policejních sil;

15.  zdůrazňuje význam práce mise EULEX při upevňování právního státu v rámci kosovských orgánů, ale konstatuje nespokojenost s výkonem mise EULEX, jež panuje jak mezi kosovskými Srby, tak mezi Albánci; vyzývá proto misi EULEX, aby zvýšila účelnost, transparentnost a odpovědnost ve své činnosti, aby pravidelně informovala Evropský parlament a parlament Kosova o svých činnostech a rozhodnutích, a zejména aby prokazovala vysokou úroveň konkrétnějších výsledků vůči kosovským a srbským orgánům a širšímu obyvatelstvu; upozorňuje na to, že existují oblasti, kde je třeba očekávat zlepšení, včetně lepšího vymezení cílů v oblasti budování kapacit a jejich propojení s konkrétními kritérii; zdůrazňuje, že je zapotřebí lepší koordinace vnějších a vnitřních cílů, lepší koordinace v rámci orgánů EU a koordinace mezi nimi, kosovskými orgány a mezinárodním společenstvím; v tomto ohledu naléhavě vyzývá misi EULEX, aby tam, kde je to možné, upřednostňovala své cíle, optimalizovala využívání zdrojů a pracovníků a urychlovala provádění operativního dokumentu Rady o provádění rezoluce Rady bezpečnosti č. 1325 v rámci EBOP (od listopadu 2005);

16.  vyzývá kosovské orgány, aby i nadále respektovaly mandát mise EULEX a podporovaly plnění jejích výkonných pravomocí; bere na vědomí zájem kosovské vlády na převzetí funkcí mise EULEX; trvá na přítomnosti mise EULEX s cílem podporovat provádění dohody uzavřené dne 19. dubna 2013 v oblasti právního státu; zdůrazňuje skutečnost, že mají-li být dohody úspěšně prováděny, je nezbytné zajistit bezpečnost občanů; zdůrazňuje, že je naléhavě třeba přijmout opatření k vyřešení tohoto problému; zdůrazňuje, že v současné době mise EULEX vyšetřuje více než 250 případů včetně případů organizovaného zločinu, korupce, válečných zločinů a jiných závažných obvinění, do nichž jsou mimo jiné zapojeny desítky úředníků politických stran; zdůrazňuje, že jakýkoli převod odpovědnosti musí být postupný, založený na skutečném pokroku na místě a zahrnovat kosovskou občanskou společnost a demokratické orgány Republiky Kosovo; vyzývá proto kosovskou vládu, aby souhlasila s prodloužením mandátu mise EULEX Kosovo i po červnu 2014;

17.  vyzývá zvláště Kosovo i Srbsko, aby aktivně a konstruktivně spolupracovaly s misí EULEX, co se týče provádění dohody o vzájemné právní pomoci, aby bylo možné zabývat se rostoucím počtem žádostí týkajících se majetku na území Kosova;

18.  důrazně odsuzuje útok, během něhož přišel dne 19. září 2013 poblíž obce Zveçan/Zvečan o život úředník mise EULEX, a žádá o jeho bezodkladné prošetření; naléhavě vyzývá všechny strany, aby se zdržely jakýchkoli kroků, jež by mohly vyvolat napětí;

19.  opětovně zdůrazňuje, že odpovědnost za proces usmíření musí převzít místní aktéři, a zároveň odsuzuje nacionalistickou rétoriku na obou stranách; domnívá se, že kosovské orgány by měly podniknout další rozhodné kroky potřebné k vybudování důvěry mezi kosovskými Srby a Albánci, zejména na severu země, a k oslovení srbské menšiny a dalších menšin s cílem zajistit jejich širokou integraci do společnosti; dále požaduje, aby byla plně provedena ústavní zásada, jež kosovským Srbům zaručuje právo používat ve styku se všemi úředními místy svůj jazyk; zároveň zdůrazňuje význam plně dvojjazyčného vyučování; vybízí všechny kosovské Srby a jejich politické představitele, aby využívali všechny příležitosti, které jim dává kosovská ústava, a hráli v politice a ve společnosti konstruktivní roli a aby tak prostřednictvím aktivní účasti v kosovských institucích společně s kosovskými Albánci sdíleli odpovědnost za sociální rozvoj a vytváření institucí, a aby přitom věnovali zvláštní pozornost tomu, aby byly do tohoto procesu zapojeny ženy; vítá pokrok dosažený v oblasti organizace obecních úřadů;

20.  chválí kroky EU na podporu dialogu mezi komunitami a usmíření; naléhavě vyzývá všechny aktéry, aby nadále věnovali zvýšenou pozornost technickým aspektům integrace do EU a symbolickým projevům usmíření;

21.  zdůrazňuje, že prováděcí právní předpisy na ochranu menšin a kulturních práv zůstávají v Kosovu významnou výzvou; zdůrazňuje, že je třeba uplatňovat právní předpisy v oblasti kulturního dědictví a srbské pravoslavné církve, jakož i strategii a akční plán pro romskou, aškalskou a egyptskou komunitu, jejichž praktická situace zůstává velmi znepokojivá; vítá sice skutečnost, že ve věci zlepšení životních podmínek romské, aškalské a egyptské komunity bylo dosaženo určitého pokroku, nicméně je stále znepokojen jejich situací, neboť především děti zůstávají i nadále zranitelnou a okrajovou skupinou; zdůrazňuje, že k situaci Romů je třeba přistupovat jako ke klíčové otázce lidských práv; vyzývá orgány a Komisi, aby věnovaly zlepšování životních podmínek těchto komunit, včetně jejich přístupu ke vzdělání, patřičnou pozornost; zdůrazňuje postavení chorvatské, bosňácké, aškalské, turecké, goranské a balkánsko-egyptské menšiny v souvislosti s významem dvojjazyčného vzdělávání, neboť je třeba zajistit, aby se tyto etnické menšiny necítily politicky izolované;

22.  vítá dodatečné finanční prostředky, které uvolnila Komise na základě nástroje předvstupní pomoci EU na podporu obcí, v nichž tvoří většinu Srbové, v celém Kosovu;

23.  žádá kosovské orgány, aby zlepšily účinnost, transparentnost, odpovědnost a nestrannost soudního systému a respektovaly jeho nezávislost s cílem zajistit důvěru široké veřejnosti a podnikatelského sektoru v soudní moc a aby účinně řešily všechny podoby násilí páchaného na ženách; naléhavě tyto orgány vyzývá, aby proaktivně posilovaly právní stát, především prostřednictvím omezení politických zásahů do soudnictví, zajištěním toho, aby disciplinární sankce vůči soudcům a státním zástupcům vedly ke konkrétním výsledkům, posilováním nezávislosti a účelnosti Rady státního zastupitelství a státního zástupce a prováděním nového trestního zákoníku a trestního řádu;

24.  vyzývá orgány, aby zvýšily své odhodlání k provedení skutečné soudní reformy, aby budovaly kapacity se zaměřením na nábor soudního personálu potřebného ke snížení počtu dosud neuzavřených případů, jenž by se zakládal na zásluhách, a aby zajistily bezpečné prostředí pro soudce a žalobce bez jakýchkoli politických zásahů;

25.  je zvláště znepokojen tím, že v úsilí bojovat proti korupci v Kosovu nedošlo k citelnému pokroku; domnívá se, že korupce představuje i nadále významný problém a závažnou překážku pro fungování veřejných institucí; vyjadřuje v této souvislosti politování nad tím, že protikorupční agentura založená v roce 2006 nemá žádné vyšetřovací pravomoci; konstatuje, že Shromáždění Kosova schválilo novou protikorupční strategii a akční plán; vyzývá orgány, aby zajistily jejich provádění tím, že jasně stanoví úlohu a odpovědnosti protikorupčních institucí, což jim umožní dosahovat konkrétních a udržitelných výsledků;

26.  je nadále znepokojen omezeným rozsahem rámce pro ochranu svědků v Kosovu, jenž je zvláště důležitý v exponovaných případech, a naléhavě vyzývá členské státy EU, aby více spolupracovaly, pokud jde o případné přemístění svědků;

27.  je znepokojen nedostatkem výraznějšího pokroku v boji proti korupci a organizovanému zločinu, a především vysokou mírou organizovaného zločinu na severu Kosova; konstatuje, že v tomto regionu je rozšířena korupce a organizovaný zločin, které představují překážku pro demokratický, sociální a hospodářský rozvoj Kosova; zdůrazňuje, že Kosovo si musí stanovit poskytnutí konkrétních průkazných výsledků potírání organizovaného zločinu a korupce jako prioritu; domnívá se, že regionální strategie a posílená spolupráce mezi všemi zeměmi v regionu mají zásadní význam pro efektivnější řešení těchto záležitostí, především pokud jde o zlepšení ostrahy hranic a snahy o potírání obchodování s lidmi a vykořisťování žen a nezletilých, zejména jsou-li oběťmi sexuálního zneužívání nebo nuceného žebrání; naléhavě vyzývá ústřední i místní orgány, aby v boji proti organizovanému zločinu, obchodování s lidmi a obchodu s drogami a zbraněmi dosáhly konkrétních výsledků; zdůrazňuje význam komplexního a multidisciplinárního přístupu orientovaného na oběti, který by obětem zajišťoval volný přístup k pomoci, podpoře a ochraně; lituje, že se korupcí na vysokých místech a organizovaným zločinem víceméně nezabývala mise EULEX;

28.  zdůrazňuje význam provedení nezbytné reformy veřejné správy a zvýšení počtu žen a příslušníků menšin na všech úrovních správy; je i nadále znepokojen skutečností, že mnoho státních úředníků má ještě další zaměstnání, což by teoreticky mohlo vést ke střetům zájmů nebo otvírat prostor pro korupci;

29.  vyjadřuje podporu pokračujícímu stíhání válečných zločinů na celostátní úrovni, přičemž zdůrazňuje význam stíhání pachatelů znásilnění, k nimž došlo v průběhu válečného konfliktu; považuje za politováníhodné, že v důsledku války v Kosovu v roce 1999 je stále pohřešováno 1 869 osob; konstatuje, že tato záležitost vyžaduje jako zásadní předpoklad pro usmíření mezi komunitami a pro mírovou budoucnost regionu rychlou reakci orgánů v Srbsku a Kosovu, a zdůrazňuje, že pro pokračování dialogu mezi Kosovem a Srbskem je třeba, aby byla prioritou otázka spolupráce při hledání nezvěstných osob a další aspekty spravedlnosti v přechodném období;

30.  vyzývá v této souvislosti srbské orgány, aby poskytly veškerou pomoc při navracení těl pohřešovaných obyvatel Kosova, která byla v Srbsku nedávno nalezena, a aby nadále prohledávaly vymezené území, kde by pohřešované osoby měly být pohřbeny;

31.  naléhavě vyzývá orgány Kosova a Srbska, aby spolupracovaly na nalezení trvalých řešení otázky vnitřně vysídlených osob v Srbsku a Kosovu a aby za tuto otázku převzaly plnou odpovědnost; zdůrazňuje, že by kosovské orgány měly v souvislosti s procesem přistoupení k EU posílit své úsilí o nalezení řešení problému vnitřně vysídlených osob, především pokud jde o otázku účinného řešení majetkových sporů;

32.  vyzývá kosovské orgány a orgány sousedních zemí, aby i nadále projevovaly dobrou vůli a plně spolupracovaly se zvláštní vyšetřovací komisí, která byla zřízena v návaznosti na zprávu Parlamentního shromáždění Rady Evropy z prosince 2010, a podporovaly ji, stejně jako každé stíhání, které vyplyne z činnosti této zvláštní vyšetřovací komise, a podporuje další zrychlení práce této komise;

33.  vyzývá ústřední i místní orgány, aby účinně prováděly právní předpisy týkající se lidských práv a účinným způsobem přispívaly k dalšímu rozvoji multietnické společnosti, především s důrazem na vzdělávání a zapojení zástupců všech menšin do zaměstnání;

34.  podporuje profesionalizaci veřejné služby a žádá, aby byly v tomto ohledu uplatňovány potřebné právní předpisy; je znepokojen případy politických zásahů při přijímání a jmenování státních zaměstnanců;

35.  je znepokojen skutečností, že diskriminace je dosud závažným problémem, a vyzývá příslušné orgány, aby uplatňovaly ústavní zásadu nediskriminace; zdůrazňuje, že je zapotřebí mít komplexní antidiskriminační strategii a v plném rozsahu uplatňovat zákon o antidiskriminaci, aby byla v souladu s Listinou základních práv EU zaručena rovnost všech lidí bez ohledu na etnický původ, náboženské vyznání, pohlaví, sexuální orientaci, věk nebo zdravotní postižení;

36.  bere na vědomí obvinění tří kosovských občanů za účast na útoku na Kosovo 2.0 dne 14. prosince 2012 v Červeném sále Centra mládeže a sportu, a očekává, že pachatelé budou řádně potrestáni;

37.  zdůrazňuje, že ačkoli je svoboda vstupovat do odborových organizací zaručena zákonem, je stále třeba dosáhnout zlepšení v oblasti základních pracovních a odborových práv; vybízí Kosovo, aby posílilo sociální dialog v rámci rozhodovacího procesu a v oblasti utváření politik a budování kapacit sociálních partnerů;

38.  vyzývá kosovské úřady, aby v plném rozsahu uplatňovaly Úmluvu o právech dítěte, a doporučuje revizi politik v oblasti dětské chudoby, včetně modifikace systému sociální pomoci a zavedení všeobecného systému testovaných přídavků na děti;

39.  je znepokojen vysokou mírou dětské chudoby a úmrtnosti, malým dosahem kosovského systému sociální ochrany a vysokými osobními náklady na zdravotní péči, které vystavují zranitelné rodiny chronické chudobě;

40.  žádá zkvalitnění vztahů s Kosovem a jeho zastoupení v mezinárodních kulturních institucích a institucích pro ochranu kulturního dědictví s cílem zlepšit ochranu náboženských a kulturních míst a památek, a zkvalitnění zastoupení Kosova v evropských a mezinárodních organizacích sdělovacích prostředků a sportovních organizacích s cílem umožnit kosovským umělcům a atletům účast na všech mezinárodních kulturních a sportovních událostech, včetně pěvecké soutěže Eurovision, mistrovství Evropy a světa a olympijských her;

41.  zdůrazňuje význam svobodných a nezávislých sdělovacích prostředků a vyzývá Komisi, aby posílila programy cílené na zvýšení kvality a profesionality novinářů; zdůrazňuje v této souvislosti úlohu udržitelných veřejnoprávních sdělovacích prostředků; je znepokojen nedostatečnou ochranou nezávislých novinářů a tlakem, který je na ně vyvíjen; vyzývá kosovské orgány, aby zajistily udržitelný mechanismus financování veřejnoprávních sdělovacích prostředků a dokončily jmenování členů příslušného správního orgánu; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby měly sdělovací prostředky jednoznačného vlastníka a aby poskytovaly bezplatné a kvalitní vysílání; podporuje úsilí orgánů vynakládané na to, aby byla Kosovu přidělena vlastní internetová doména;

42.  zdůrazňuje ústřední úlohu aktivních a nezávislých organizací občanské společnosti při posilování a upevňování demokratických politických procesů a budování integrované společnosti v zemi; zdůrazňuje význam dialogu s organizacemi občanské společnosti a zásadní úlohu subjektů občanské společnosti při podpoře prohloubené regionální spolupráce v sociální a politické oblasti; vítá zlepšení spolupráce s nevládními organizacemi ze strany vlády a žádá kosovské orgány, aby vytvořily mechanismus pro strukturovaný dialog a konzultace s občanskou společností, pokud jde o vytváření politik, včetně konzultací o politikách a právních předpisech, a pokud jde o sledování evropského integračního procesu;

43.  bere na vědomí probíhající proces privatizace státního majetku, zejména podniku Pošta a telekomunikace Kosovo (PTK); naléhavě vyzývá kosovské orgány, aby provedly praktické kroky k posílení transparentnosti, odpovědnosti a legitimity celého tohoto procesu, např. včasným zpřístupněním informací všem zúčastněným subjektům;

44.  vyzývá Kosovo, aby zlepšilo podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky, a to snížením administrativní zátěže a souvisejících nákladů, zvýšením dostupnosti finančních prostředků a poskytnutím zvláštní podpory začínajícím podnikům; s potěšením vítá podpis memoranda a porozumění mezi obchodními komorami Kosova a Srbska;

45.  vítá skutečnost, že se Kosovo dne 17. prosince 2012 stalo 66. členem Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD); dále vítá, že dne 8. května 2013 byla přijata první ucelená strategie EBRD pro tuto zemi, což přispěje k urychlení reformního procesu a podpoří kosovskou ekonomiku, zvýší život obyvatel, usnadní přechod a přispěje ke stabilitě v regionu;

46.  vítá předběžný závazek EU k dalšímu grantovému financování s cílem plně pokrýt náklady na vyřazení z provozu staré elektrárny Kosovo A do roku 2017; vyzývá Kosovo, aby zintenzívnilo své úsilí a provedlo okamžité konkrétní kroky nezbytné k vyřazení elektrárny Kosovo A z provozu, a žádá, aby bylo v souladu s normami EU provedeno řádné posouzení dopadů elektrárny Nové Kosovo na životní prostředí; dále vyzývá Kosovo, aby pracovalo na rozvoji obnovitelné energie a na diverzifikaci zdrojů energie v souladu se svým závazkem dosáhnout do roku 2020 toho, aby 25 % celkové spotřeby energie pokrývala energie z obnovitelných zdrojů, a zdůrazňuje v tomto ohledu, že je třeba věnovat více finanční pomoci poskytované ze strany EU a EBRD na úspory energie, energetickou účinnost, integraci na regionální trhy s energií a projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie;

47.  vyjadřuje politování nad zpožděním ze strany kosovských úřadů, které vzniklo při přípravě a přijímání důvěryhodné a účinné strategie pro oblast životního prostředí, především co se týče pravidel hodnocení dopadů na životní prostředí a cílů EU v oblasti klimatu;

48.  se znepokojením konstatuje vysokou míru nezaměstnanosti, a to zejména mezi mladými lidmi, a naléhavě vyzývá vládu, aby tuto záležitost řešila tím, že poskytne mladým lidem vhodné příležitosti a uzpůsobí vzdělávání potřebám trhu práce;

49.  zdůrazňuje, že je třeba, aby všechny země v regionu podporovaly a podněcovaly členství Kosova v organizacích regionální spolupráce; podporuje v této souvislosti činnost Kosova v rámci regionálních organizací a požaduje odstranění všech překážek s cílem umožnit Kosovu účast v těchto organizacích, včetně Rady Evropy;

50.  zdůrazňuje význam rozvoje veřejné dopravy, zejména zlepšení železničních spojů či vytváření nových spojů v rámci udržitelného dopravního systému; navrhuje vybudování přeshraničního systému vysokorychlostních železnic mezi všemi zeměmi západního Balkánu, propojeného s transevropskou sítí EU;

51.  se znepokojením bere na vědomí stávající hospodářskou situaci Kosova; zdůrazňuje, že je třeba zlepšit hospodářské statistiky, aby bylo možné hospodářskou situaci řádně posoudit, dříve než ji bude možné řešit;

52.  vyzývá kosovské orgány, aby pracovaly na zvýšení spolehlivosti statistických informací v souladu s evropskými normami a mezinárodní metodikou;

53.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost a vládě a národnímu shromáždění Kosova.

(1) Rezoluce A/RES/64/298.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2013)0434.

Právní upozornění - Ochrana soukromí