Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2881(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0004/2014

Ingivna texter :

B7-0004/2014

Debatter :

PV 15/01/2014 - 18
CRE 15/01/2014 - 18

Omröstningar :

PV 16/01/2014 - 8.8
CRE 16/01/2014 - 8.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0040

Antagna texter
PDF 224kWORD 69k
Torsdagen den 16 januari 2014 - Strasbourg
Kosovos europeiska integrationsprocess
P7_TA(2014)0040B7-0004/2014

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om Kosovos europeiska integrationsprocess (2013/2881(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Thessaloniki den 19 och 20 juni 2003 om västra Balkans utsikter till medlemskap i Europeiska unionen,

–  med beaktande av den första överenskommelse om principerna för en normalisering av förbindelserna som ingicks den 19 april 2013 mellan premiärminister Ivica Dačić och premiärminister Hashim Thaçi och av handlingsplanen för genomförandet av den 22 maj 2013, som var resultatet av tio omgångar av dialog på hög nivå mellan Belgrad och Priština,

–  med beaktande av den gemensamma rapporten av den 22 april 2013 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Kosovos framsteg på de områden som tas upp i rådets slutsatser från december 2012 med anledning av ett eventuellt beslut om att inleda förhandlingar om ett stabiliserings- och associeringsavtal,

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 28 juni 2013 med beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan EU och Kosovo,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 oktober 2012 om en genomförbarhetsstudie inför ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska unionen och Kosovo (COM(2012)0602),

–  med beaktande av rådets beslut av den 22 oktober 2012 om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar om ett ramavtal med Kosovo om dess deltagande i unionsprogram,

–  med beaktande av FN:s generalsekreterares rapporter om den pågående verksamheten inom FN:s interimistiska uppdrag i Kosovo och utvecklingen i detta sammanhang, inbegripet rapporten från den 29 augusti 2013, som omfattar perioden 23 april–15 juli, och den senaste rapporten, från den 28 oktober 2013,

–  med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2008/124/Gusp av den 4 februari 2008 om EU:s rättsstatsuppdrag i Kosovo, Eulex Kosovo, ändrad genom rådets gemensamma åtgärd 2009/445/Gusp av den 9 juni 2009, rådets beslut 2010/322/Gusp av den 8 juni 2010 samt rådets beslut 2012/291/Gusp av den 5 juni 2012,

–  med beaktande av slutsatserna från rådets (allmänna frågor) sammanträden den 7 december 2009, 14 december 2010 och 5 december 2011, där det betonas och bekräftas att även Kosovo, utan att det påverkar medlemsstaternas ståndpunkt i fråga om dess status, bör komma i fråga för en eventuell viseringsliberalisering när alla villkor är uppfyllda, och med beaktande av att en viseringsdialog inleddes i januari 2012, att färdplanen för viseringsliberalisering lades fram i juni 2012 samt att kommissionen den 8 februari 2013 offentliggjorde sin första rapport om Kosovos framsteg när det gäller uppfyllandet av kraven i färdplanen för viseringsliberalisering (COM(2013)0066),

–  med beaktande av den strukturerade dialog om rättsstatsprincipen som inleddes den 30 maj 2012,

–  med beaktande av Kosovos nationella råd för europeisk integration, knutet till presidentkansliet, som inrättades i mars 2012 som ett samordningsorgan på hög nivå med ansvar för att skapa enighet om den europeiska agendan med hjälp av en inkluderande strategi med stöd över partigränserna,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1244 (1999), Internationella domstolens rådgivande yttrande av den 22 juli 2010 om överensstämmelsen med folkrätten av Kosovos ensidiga självständighetsförklaring samt FN:s generalförsamlings resolution av den 9 september 2010(1), där man bekräftade innehållet i Internationella domstolens yttrande och välkomnade EU:s beredskap att underlätta en dialog mellan Belgrad och Priština,

–  med beaktande av de gemensamma uttalandena från de interparlamentariska mötena mellan Europaparlamentet och Kosovo den 28–29 maj 2008, 6–7 april 2009, 22–23 juni 2010, 20 maj 2011, 14–15 mars 2012 och 30–31 oktober 2013,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av 16 oktober 2013 Strategi för utvidgningen och huvudfrågor 2012–2013 (COM(2013)0700),

–  med beaktande av sitt betänkande av den 22 oktober 2013 om budgetförvaltning av EU:s föranslutningsmedel på områdena rätts och korruptionsbekämpning i kandidatländer och potentiella kandidatländer(2) och av iakttagelserna om Kosovo i detta betänkande,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner,

–  med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den överenskommelse som premiärminister Thaçi och premiärminister Dačić nådde i april 2013 utgör ett viktigt steg och stärker båda parters ansvar att lojalt genomföra överenskommelsen, att fortsätta normaliseringen av förbindelserna samt att driva igenom de reformer som behövs för en europeisk integration.

B.  104 av FN:s 193 medlemsstater, varav 23 av EU:s 28 medlemsstater, erkänner Kosovos självständighet.

C.  Alla EU:s medlemsstater stöder Kosovos utsikter till EU-medlemskap, i enlighet med EU:s åtaganden gentemot länderna på västra Balkan och utan att det påverkar medlemsstaternas ståndpunkt i fråga om Kosovos status.

D.  Viktiga politiska, administrativa och ekonomiska reformer har genomförts av myndigheterna och befolkningen i republiken Kosovo, men mycket återstår att göra för att stärka rättsstaten, som utgör hörnstenen för långsiktig utveckling, demokrati och en social marknadsekonomi.

E.  Kosovo har ökat sin kapacitet att ta itu med prioriteringarna för den europeiska integrationsprocessen genom att följa upp de kortsiktiga prioriteringar som pekades ut i genomförbarhetsstudien och genom att förbereda sig för förhandlingarna om stabiliserings- och associeringsavtalet.

F.  I samband med dialogen om viseringsliberalisering har Kosovo ändrat och anpassat viktig lagstiftning, bland annat lagarna om asyl, finansiering av politiska partier och om människohandel.

G.  Det krävs ytterligare insatser för att Kosovo ska kunna möta utmaningarna i den europeiska reformagendan inför stabiliserings- och associeringsavtalet, särskilt inom prioriterade områden som rättsstaten, rättsväsendet, offentlig förvaltning, valreformer samt mänskliga och grundläggande rättigheter.

1.  Europaparlamentet välkomnar den första överenskommelsen om principerna för en normalisering av den 19 april 2013 mellan de båda premiärministrarna, liksom överenskommelsen om genomförandeplanen, och betonar vikten av att planen genomförs lojalt och i rätt tid. Parlamentet ser också positivt på tilldelningen av ytterligare medel från EU genom Instrumentet för stöd inför anslutningen, till stöd för genomförandet av överenskommelsen.

2.  Europaparlamentet gratulerar vice ordföranden/den höga representanten för hennes arbete med att få till stånd en dialog mellan Belgrad och Priština.

3.  Europaparlamentet ser positivt på att EU och Kosovo den 28 oktober 2013 inledde förhandlingar om ett stabiliserings- och associeringsavtal. Parlamentet beklagar dock att den interna splittringen i rådet har lett till ett annat förhandlingsmandat än för tidigare stabiliserings- och associeringsavtal. Parlamentet betonar att stabiliserings- och associeringsavtalet kommer att ge ett kraftfullt incitament till reformer och skapa nya möjligheter som stärker Kosovos förbindelser med grannländerna och stabiliserar regionen på ett bredare plan.

4.  Europaparlamentet betonar att lokalvalet den 3 november 2013 var ett avgörande test i processen för normalisering av förbindelserna mellan Belgrad och Priština.

5.  Europaparlamentet välkomnar de allra första landsomfattande lokalvalen i Kosovo, som avhölls i enlighet med landets lagstiftning den 3 november, 17 november och 1 december 2013, som ett stort steg framåt för demokratin i Kosovo och för medborgarnas förtroende för de demokratiska processer som ligger till grund för normaliseringsprocessen, och välkomnar det allmänt sett välordnade genomförandet enligt bedömningen i de preliminära uttalandena från EU:s valobservatörsuppdrag. Parlamentet gläds åt att en kvinna för första gången valdes till borgmästare, och betonar fortsatt behovet att uppmuntra kvinnliga kandidater att delta i framtida val. Parlamentet välkomnar de åtgärder som de kosovanska myndigheterna har vidtagit för att öka förtroendet för landets institutioner, till exempel att man inrättat en kraftfull beredskapsmekanism genom vilken medborgare kan framföra klagomål om hotelser och oegentligheter på valdagen. Parlamentet välkomnar också det tydliga valdeltagandet i serbdominerade kommuner söder om floden Ibar, som är ett avgörande steg mot att bilda en sammanslutning av serbiska kommuner. Parlamentet betonar i detta avseende att det faktum att man inte installerat en ny borgmästare i norra Mitrovica och det därpå följande kravet på nyval i den kommunen inte får hindra den fortsatta processen och den fulla tillämpningen av avtalet av den 19 april 2013. Parlamentet fördömer kraftfullt mordet på Dimitrije Janicijevic, kommunfullmäktigeledamot i Mitrovica, och uppmanar de berörda myndigheterna att omedelbart inleda utredningen och ställa de skyldiga inför rätta.

6.  Europaparlamentet fördömer starkt våldet och de ständiga trakasserierna i kommunerna norra Mitrovica och Zvečan. Parlamentet understryker att dessa incidenter äventyrar stabiliteten och säkerheten i regionen som helhet, och kräver att de ansvariga myndigheterna gör sitt yttersta för att se till att förövarna ställs inför rätta. Det krävs vaksamhet och fortsatta insatser för att krossa nätverken av organiserad brottslighet, bryta deras kopplingar till de lokala politiska ledarna och återupprätta rättsstaten i norra Kosovo. Parlamentet gläds åt att vissa serbiska politiska ledare aktivt uppmuntrade etniska serber i Kosovo att delta i valet, men beklagar att ledare från Belgrad inte aktivt besökte norra Kosovo förrän den 3 november 2013.

7.  Europaparlamentet uppmanar de kosovanska myndigheterna att så snart som möjligt och i samråd med Venedigkommissionen anta en ny vallag som gör valförfarandena mer insynsvänliga, förenklar röstandet, återupprättar de kosovanska medborgarnas förtroende för den demokratiska processen och ser till att det civila samhället deltar i processen för valreformer.

8.  Europaparlamentet konstaterar samtidigt att det kommer att behövas ytterligare kontinuerliga insatser för att få de etniska albanska och serbiska folkgrupperna att närma sig varandra.

9.  Europaparlamentet välkomnar överenskommelserna om telekommunikationer och energi, och betonar att Kosovo så snart som möjligt måste få ett eget internationellt landsnummer, vilket skulle bidra till att forma den kosovanska identiteten och synliggöra den internationellt.

10.  Europaparlamentet betonar att det behövs största möjliga öppenhet i informationen om resultaten av dialogen mellan Belgrad och Priština, och parlamenten och de civila samhällena bör involveras i genomförandeprocessen. Parlamentet välkomnar att båda sidor utnämnt sambandsmän och vädjar om att dessa ska ges kontinuerligt stöd.

11.  Europaparlamentet betonar vikten av viseringsliberalisering för de kosovanska medborgarna, och uppmanar de kosovanska myndigheterna att öka sina ansträngningar för att uppfylla de prioriteringar som fastställts i handlingsplanen för viseringsliberalisering. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas kraftfullt att vara mer lyhörda för de ansträngningar som Kosovos regering gör, och kommissionen uppmanas i detta sammanhang att påskynda det tekniska arbetet med viseringsliberaliseringen.

12.  Europaparlamentet uppmanar rådet att snarast möjligt anta de beslut som behövs för att Kosovo ska kunna delta i EU:s program.

13.  Europaparlamentet uppmanar de återstående fem medlemsstaterna att gå vidare med att erkänna Kosovo. Alla medlemsstater uppmanas att göra sitt yttersta för att underlätta de ekonomiska och mellanmänskliga kontakterna samt de sociala och politiska förbindelserna mellan sina medborgare och Kosovos medborgare. Parlamentet påpekar att man aktivt måste agera för att möjliggöra ett fullständigt genomförande av föranslutningsinstrumentet och även förbättra samarbetet mellan Eulex, Europol och Interpol samt, så länge Kosovo inte erkänts fullt ut, vidta praktiska åtgärder för att inkludera Kosovo i de båda organens arbete. Parlamentet uppmanar kommissionen att arbeta för avtal som skulle göra det möjligt för Kosovo att samarbeta med EU-organen.

14.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av Kosovopolisens regionala kommandogrupp i norr, som en del av processen för att bygga upp en enad poliskår i Kosovo.

15.  Europaparlamentet betonar hur viktigt Eulex arbete är för att rättsstaten ska kunna befästas inom de kosovanska institutionerna, men noterar samtidigt att både kosovoserber och kosovoalbaner i stor utsträckning är missnöjda med Eulex prestationer. Därför uppmanas Eulex att öka effektiviteten, insynen och ansvarsskyldigheten i sitt arbete, att informera Europaparlamentet och parlamentet i Kosovo regelbundet om sin verksamhet och sina beslut samt i synnerhet att visa upp mer konkreta resultat på en högre nivå, både för de kosovanska och serbiska myndigheterna och för befolkningen i allmänhet. Det finns områden där förbättringar bör ske, bland annat en bättre definition av målen för kapacitetsuppbyggnad och deras koppling till specifika riktmärken. Det behövs en bättre samordning mellan de externa och interna målen och en bättre samordning mellan EU-institutionerna samt mellan dessa och de kosovanska myndigheterna och världssamfundet. I detta sammanhang uppmanas Eulex kraftfullt att där så är möjligt prioritera sina mål och optimera användningen av sina resurser och sin personal samt att påskynda genomförandet av rådets operativa dokument om genomförandet av säkerhetsrådets resolution 1325 i den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (från november 2005).

16.  Europaparlamentet uppmanar de kosovanska myndigheterna att fortsätta att respektera Eulex mandat och att stödja utövandet av dess verkställande befogenheter. Parlamentet noterar att Kosovos regering är intresserad av att ta över Eulex funktioner, men insisterar på att Eulex måste finnas på plats för att stödja genomförandet av överenskommelsen från den 19 april 2013 på området rättsstatliga principer. Parlamentet understryker att medborgarnas säkerhet är avgörande för att överenskommelserna ska kunna genomföras framgångsrikt, och det finns ett akut behov av åtgärder för att hantera denna fråga. Parlamentet betonar att mer än 250 fall just nu utreds av Eulex, inklusive fall av organiserad brottslighet, korruption, krigsförbrytelser och andra allvarliga anklagelser, där även många politiska tjänstemän är inblandade. Varje överföring av ansvar måste ske gradvis, bygga på verkliga framsteg på fältet och involvera det civila samhället i Kosovo och Republiken Kosovos demokratiska institutioner. Parlamentet uppmanar därför den kosovanska regeringen att gå med på att förlänga Eulex Kosovos mandat efter dess utgång i juni 2014.

17.  Europaparlamentet uppmanar i synnerhet både Kosovo och Serbien att samarbeta aktivt och konstruktivt med Eulex vid genomförandet av avtalet om ömsesidig rättslig hjälp, i syfte att hantera det ökande antalet begäranden rörande fast egendom i Kosovo.

18.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt det angrepp som ledde till att en Eulex-tjänsteman dödades den 19 september 2013 nära Zveçan/Zvečan, och begär att fallet utreds omedelbart. Parlamentet vädjar till alla parter att avstå från alla handlingar som kan medföra ökade spänningar.

19.  Europaparlamentet betonar återigen behovet av lokalt ansvar och lokal egenmakt i försoningsprocessen, och fördömer samtidigt den nationalistiska retoriken på båda sidor. Parlamentet anser att de kosovanska myndigheterna bör ta ytterligare avgörande steg för att skapa förtroende mellan kosovoserber och kosovoalbaner, särskilt i norr, och nå ut till den serbiska minoriteten och andra minoriteter, i syfte att säkerställa en bred integration i samhället. Den konstitutionella princip som ger kosovoserberna rätt att få tillgång till alla officiella tjänster på sitt eget språk måste också tillämpas fullt ut. Samtidigt betonar parlamentet vikten av att utbildningen är fullständigt tvåspråkig. Parlamentet uppmuntrar alla kosovoserber och deras politiska företrädare att utnyttja alla möjligheter som den kosovanska författningen erbjuder dem för att spela en konstruktiv roll i politiken och samhället, och på så sätt genom ett aktivt deltagande i Kosovos institutioner tillsammans med kosovoalbanerna dela ansvaret för den sociala utvecklingen och institutionsuppbyggnaden samt ta särskild hänsyn till kvinnornas medverkan i denna process. Parlamentet välkomnar de framsteg som gjorts med att organisera den kommunala förvaltningen.

20.  Europaparlamentet berömmer EU:s åtgärder för att främja dialog och försoning mellan folkgrupperna. Parlamentet uppmanar alla aktörer att fortsätta att vara mycket uppmärksamma på de tekniska aspekterna av EU-integrationen och på symboliska gester för försoning.

21.  Europaparlamentet betonar att genomförandet av lagstiftning som skyddar minoriteter och kulturella rättigheter fortfarande är en stor utmaning i Kosovo. Parlamentet understryker också behovet att genomföra lagstiftningen om kulturarv och den serbisk-ortodoxa kyrkan, liksom strategin och handlingsplanen för de romska, ashkaliska och balkanegyptiska befolkningsgrupperna, för vilka situationen på plats fortfarande väcker stor oro. Det är visserligen positivt att en del framsteg gjorts med att förbättra romernas, ashkaliernas och balkanegyptiernas försörjningsmöjligheter, men deras situation är alltjämt bekymmersam, då i synnerhet barnen är utsatta och marginaliserade. Parlamentet betonar att romernas situation är en central människorättsfråga som måste tas upp. Parlamentet uppmanar myndigheterna och kommissionen att ägna tillräcklig uppmärksamhet åt bättre levnadsvillkor för dessa folkgrupper, bland annat deras tillgång till utbildning. Parlamentet framhåller vikten av flerspråkig utbildning för de kroatiska, bosniakiska, ashkaliska, turkiska, goranska och balkanegyptiska minoriteterna, för att dessa etniska minoriteter inte ska känna sig politiskt isolerade.

22.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens ytterligare finansiering genom EU:s föranslutningsinstrument till stöd för de kommuner i Kosovo som har serbisk majoritet.

23.  Europaparlamentet uppmanar de kosovanska myndigheterna att förbättra rättssystemets effektivitet, öppenhet, ansvarsskyldighet och opartiskhet och att respektera dess oberoende, så att befolkningen och näringslivet får förtroende för rättsväsendet, liksom att verkningsfullt bekämpa alla former av våld mot kvinnor. Myndigheterna uppmanas vidare att arbeta för att stärka lag och ordning, särskilt genom att minska den politiska inblandningen i rättsväsendet, se till att disciplinpåföljder mot domare och åklagare leder till konkreta åtgärder, arbeta för oberoende och effektivitet i åklagarrådet och åklagarmyndigheten samt att genomföra den nya strafflagen och straffprocesslagen.

24.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att göra större ansträngningar för verkliga reformer av rättsväsendet och att bygga upp kapacitet med inriktning på meritbaserad rekrytering av den domstolspersonal som behövs för att komma i kapp eftersläpningen i ärenden samt att se till att domare och åklagare kan verka i en säker miljö utan politisk inblandning.

25.  Europaparlamentet är särskilt oroat över avsaknaden av konkreta framsteg inom korruptionsbekämpningen i Kosovo. Parlamentet anser att korruptionen är ett fortsatt stort problem och ett allvarligt hinder för de offentliga institutionernas funktion. Parlamentet beklagar i detta avseende att den antikorruptionsbyrå som inrättades 2006 saknar utredningsbefogenhet. Parlamentet noterar att Kosovos nationalförsamling har antagit en ny strategi och handlingsplan mot korruption, och uppmanar myndigheterna att se till att genomföra dem genom att fastställa tydliga roller och ansvarsområden för de korruptionsbekämpande institutionerna, så att dessa kan uppnå konkreta och hållbara resultat.

26.  Europaparlamentet är fortfarande bekymrat över det begränsade systemet för vittnesskydd i Kosovo, vilket är särskilt viktigt i mycket uppmärksammade mål, och uppmanar EU:s medlemsstater att intensifiera samarbetet i fråga om eventuell flyttning av vittnen.

27.  Europaparlamentet är bekymrat över bristen på betydelsefulla framsteg i kampen mot korruption och organiserad brottslighet, och i synnerhet över den höga nivån av organiserad brottslighet i norra Kosovo. Parlamentet konstaterar att korruption och organiserad brottslighet är utbredda i regionen och även hindrar Kosovos demokratiska, sociala och ekonomiska utveckling. Parlamentet betonar att Kosovo som en prioriterad fråga måste visa upp konkreta belägg för resultat i kampen mot organiserad brottslighet och korruption. Parlamentet anser att en regional strategi och ett ökat samarbete mellan alla länder i regionen är viktiga för att ta itu med dessa frågor mer effektivt, i synnerhet när det gäller förbättringar av gränsövervakningen och kampen mot människohandel och exploatering av kvinnor och barn, särskilt dem som fallit offer för sexuellt utnyttjande eller påtvingat tiggeri. Såväl centrala som lokala institutioner uppmanas kraftfullt att visa upp konkreta resultat i kampen mot organiserad brottslighet, människohandel, narkotikahandel samt olaglig handel med vapen. Parlamentet framhåller vikten av en omfattande, övergripande strategi som är inriktad på de drabbade och som ger dem fri tillgång till hjälp, stöd och skydd. Det är beklagligt att Eulex i stort sett inte har gjort något åt korruptionen på hög nivå och den organiserade brottsligheten.

28.  Europaparlamentet framhåller vikten av att genomföra den nödvändiga reformen av den offentliga förvaltningen och att öka antalet kvinnor och antalet personer som tillhör minoriteter på alla förvaltningsnivåer. Parlamentet är fortfarande oroat över att många offentliganställda har extrajobb som i princip skulle kunna skapa intressekonflikter eller befrämja korruption.

29.  Europaparlamentet stöder den fortsatta lagföringen av krigsförbrytelser på nationell nivå, inbegripet den viktiga lagföringen av krigsvåldtäkter. Det är beklagligt att 1 869 personer fortfarande saknas efter kriget i Kosovo 1999. Detta problem kräver en snabb reaktion från myndigheterna i Serbien och i Kosovo, som ett avgörande villkor för försoning mellan folkgrupperna och för en fredlig framtid i regionen. I den fortsatta dialogen mellan Kosovo och Serbien måste man prioritera frågan om samarbete med att hitta saknade personer och andra aspekter av övergångslagstiftningen.

30.  Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang de serbiska myndigheterna att ge fullt stöd till repatrieringen av de kroppar efter kosovanska saknade personer som nyligen påträffats i Serbien och att fortsätta att söka i det område där saknade personer antas ligga begravda.

31.  Europaparlamentet uppmanar de kosovanska och serbiska myndigheterna att samarbeta och ta fullt ansvar för att nå varaktiga lösningar för internflyktingarna i Serbien och Kosovo. Parlamentet betonar att de kosovanska myndigheterna bör öka sina insatser för att hitta en lösning på problemet med internflyktingar i samband med processen för anslutning till EU, särskilt när det gäller frågan om att effektivt lösa egendomstvister.

32.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Kosovo och i grannländerna att fortsätta att visa god vilja gentemot, samarbeta fullt ut med och stödja den särskilda utredningsgrupp som inrättades efter rapporten från Europarådets parlamentariska församling i december 2010, liksom alla eventuella åtal som följer av den särskilda utredningsgruppens arbete. Parlamentet anser att gruppens arbete bör påskyndas ytterligare.

33.  Europaparlamentet uppmanar institutioner på både central och lokal nivå att genomföra människorättslagstiftningen i praktiken och att bidra till vidareutvecklingen av ett multietniskt samhälle, med särskild tonvikt på utbildning och sysselsättning för människor från samtliga minoritetsgrupper.

34.  Europaparlamentet stöder professionaliseringen av den offentliga förvaltningen och efterlyser ett genomförande av nödvändig lagstiftning för detta. Parlamentet ser med oro på fallen av politisk inblandning vid rekrytering och utnämning av offentliganställda.

35.  Europaparlamentet är oroat över att diskriminering fortfarande är ett allvarligt problem, och uppmanar myndigheterna att se till att den konstitutionella principen om icke-diskriminering blir verklighet. Det behövs en övergripande strategi mot diskriminering och för ett fullständigt genomförande av lagen mot diskriminering, så att man i enlighet med EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna garanterar alla människors lika värde oavsett deras etniska ursprung, religion, kön, sexuella läggning, ålder eller funktionsnedsättning.

36.  Europaparlamentet noterar åtalsbeslutet mot tre kosovanska medborgare för inblandning i angreppet mot Kosovo 2.0 den 14 december 2012 i ungdoms- och idrottscentrumets röda hall, och förväntar sig att förövarna lagförs i vederbörlig ordning.

37.  Europaparlamentet påpekar att friheten att ansluta sig till fackföreningar visserligen är garanterad i lag, men att det fortfarande finns ett behov av förbättringar när det gäller de grundläggande arbetstagarrättigheterna och fackliga rättigheterna. Parlamentet uppmanar Kosovo att stärka den sociala dialogen inom beslutsfattandet, i utformningen av politiken och i kapacitetsuppbyggnaden för arbetsmarknadens parter.

38.  Europaparlamentet uppmanar de kosovanska myndigheterna att fullt ut genomföra konventionen om barnets rättigheter, och rekommenderar att man ser över politiken avseende barnfattigdom, bland annat genom att ändra det sociala trygghetssystemet och införa ett allmänt, behovsprövat barnbidrag.

39.  Europaparlamentet är bekymrat över att barnfattigdomen och barnadödligheten är så omfattande, att Kosovos socialförsäkringssystem ger så låg skyddsnivå och att så mycket av hälso- och sjukvårdsavgifterna måste betalas ur egen ficka, vilket leder till att utsatta familjer drabbas av kronisk fattigdom.

40.  Europaparlamentet efterlyser en uppgradering av Kosovos förbindelser och representation inom internationella institutioner för kultur och kulturarv, i syfte att förbättra skyddet av religiösa och kulturella platser och monument, liksom en uppgradering av Kosovos representation i europeiska och internationella medie- och idrottsorganisationer, så att kosovanska artister och idrottare kan delta i alla internationella kultur- och idrottsevenemang, bland annat Eurovisionsschlagerfestivalen, Europamästerskap, världsmästerskap och de olympiska spelen.

41.  Europaparlamentet understryker vikten av fria och oberoende medier och uppmanar kommissionen att stärka programmen för att förbättra journalistisk kvalitet och professionalism. Varaktiga public service-medier har stor betydelse för detta. Parlamentet ser med oro på det bristfälliga skyddet för oberoende journalister och de påtryckningar som de utsätts för. Parlamentet uppmanar de kosovanska myndigheterna att sörja för en hållbar finansieringsmekanism för public service-medier och att slutföra utnämnandet av styrelseledamöter. Det är också viktigt att se till att medieägarskapet framgår tydligt och att man har fria sändningar av god kvalitet. Parlamentet stöder institutionernas ansträngningar för att Kosovo ska få en egen toppdomän på internet.

42.  Europaparlamentet betonar den centrala roll som aktiva och oberoende organisationer i det civila samhället spelar för att stärka och befästa landets demokratiska politiska processer och bygga upp ett integrerat samhälle i landet. Parlamentet framhåller att dialogen med organisationerna i det civila samhället är viktig och att aktörerna i det civila samhället på ett avgörande sätt bidrar till utökat regionalt samarbete om sociala och politiska frågor. Parlamentet välkomnar det förbättrade samarbetet mellan regeringen och icke-statliga organisationer och uppmanar de kosovanska myndigheterna att inrätta en mekanism för strukturerad dialog och samråd med det civila samhället i beslutsfattandet, inbegripet samråd om politik och lagstiftning, och för övervakning av den europeiska integrationsprocessen.

43.  Europaparlamentet noterar den pågående processen med privatisering av statliga tillgångar, särskilt Kosovos post- och telekommunikationsbolag. Parlamentet uppmanar de kosovanska myndigheterna att vidta konkreta åtgärder för att stärka öppenheten, ansvarigheten och legitimiteten för processen som helhet, till exempel genom att göra information tillgänglig för alla berörda parter i god tid.

44.  Europaparlamentet uppmanar Kosovo att förbättra företagsklimatet för små och medelstora företag genom att minska den administrativa bördan och de därmed förbundna kostnaderna, öka tillgången till finansiering och ge särskilt stöd till nystartade företag. Parlamentet välkomnar varmt undertecknandet av ett samförståndsavtal mellan Kosovos och Serbiens respektive handelskamrar.

45.  Europaparlamentet gläds åt att Kosovo den 17 december 2012 blev den 66:e medlemmen i Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD). Parlamentet välkomnar även Kosovos antagande den 8 maj 2013 av landets första fullständiga EBRD-strategi, vilket kommer att bidra till att påskynda reformarbetet, stödja Kosovos ekonomi, förbättra människors liv, underlätta övergången och bidra till den regionala stabiliteten.

46.  Europaparlamentet välkomnar EU:s preliminära åtagande att bevilja ytterligare finansiering för att betala hela avvecklingskostnaden för det gamla kolkraftverket Kosovo A senast 2017. Parlamentet uppmanar Kosovo att öka sina insatser och vidta de omedelbara konkreta åtgärder som behövs för att avveckla kraftverket Kosovo A, och efterlyser en fullständig miljökonsekvensbedömning genomförd enligt EU-standard för det nya kraftverket. Parlamentet uppmanar Kosovo att dessutom arbeta för att utveckla förnybar energi och diversifiera energikällorna i linje med sitt åtagande att 25 procent av den totala energianvändningen ska komma från förnybara energikällor senast 2020, och understryker i detta sammanhang att en större del av EU:s och EBRD:s stöd bör avsättas för energibesparingar, energieffektivitet, integrering på regionala energimarknader och projekt för förnybar energi.

47.  Europaparlamentet beklagar att de kosovanska myndigheterna är försenade med förberedelserna och antagandet av en trovärdig och ändamålsenlig miljöstrategi, särskilt med avseende på normerna för miljökonsekvensbedömning och EU:s klimatmål.

48.  Europaparlamentet ser med oro på den höga arbetslösheten, särskilt bland de unga, och uppmanar regeringen att ta itu med frågan genom att ge unga människor tillräckliga möjligheter och en utbildning som motsvarar arbetsmarknadens behov.

49.  Europaparlamentet betonar att Kosovos medlemskap i regionala samarbetsorganisationer bör främjas och uppmuntras av samtliga länder i regionen. Parlamentet stöder i detta sammanhang Kosovos deltagande i regionala organisationer, och begär att alla hinder ska undanröjas så att Kosovo kan delta i dessa organisationer, bland annat Europarådet.

50.  Europaparlamentet framhåller vikten av att utveckla kollektivtrafiken, med särskild tonvikt på att modernisera befintliga eller skapa nya järnvägsförbindelser som en del i ett hållbart transportsystem. Parlamentet föreslår att ett gränsöverskridande system av höghastighetsjärnvägar byggs upp mellan alla länder på västra Balkan och ansluts till EU:s transeuropeiska nät.

51.  Europaparlamentet ser med oro på det rådande ekonomiska läget i Kosovo och betonar att den ekonomiska statistiken måste förbättras, så att den ekonomiska situationen kan bedömas innan åtgärder identifieras.

52.  Europaparlamentet uppmanar de kosovanska myndigheterna att arbeta för tillförlitligare statistik i linje med europeisk standard och internationell metodik.

53.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten samt till Kosovos regering och nationalförsamling.

(1) A/RES/64/298.
(2) Antagna texter, P7_TA(2013)0434.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy