Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2994(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B7-0008/2014

Rasprave :

PV 16/01/2014 - 5
CRE 16/01/2014 - 5

Glasovanja :

PV 16/01/2014 - 8.11
CRE 16/01/2014 - 8.11

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0043

Usvojeni tekstovi
PDF 213kWORD 56k
Četvrtak, 16. siječnja 2014. - Strasbourg
Strategija EU-a za suzbijanje beskućništva
P7_TA(2014)0043RC-B7-0008/2014

Rezolucija Europskog parlamenta od 16. siječnja 2014. o strategiji EU-a o beskućništvu (2013/2994(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegove članke 2. i 3.,

–  uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 9., 14., 151. i 153.,

–  uzimajući u obzir revidiranu Europsku socijalnu povelju Vijeća Europe, a posebno njezin članak 31.,

–  uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije, posebice njezin članke 34. i 36.,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 16. prosinca 2010. naslovljenu „Europska platforma protiv siromaštva i socijalne isključenosti: europski okvir za socijalnu i teritorijalnu koheziju” (COM(2010)0758),

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2000/43/EZ od 29. lipnja 2000. o provedbi načela jednakog postupanja prema osobama bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo(1),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije pod naslovom „Europa 2020.: strategija za pametan, održiv i uključiv rast” (COM(2010)2020),

–  uzimajući u obzir svoju izjavu od 22. travnja 2008. o iskorjenjivanju beskućništva na ulicama(2),

–  uzimajući u obzir Europsku konsenzusnu konferenciju od prosinca 2010.,

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 14. rujna 2011. o strategiji EU-a o beskućništvu(3),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 20. veljače 2013. naslovljenu „Ususret socijalnom ulaganju za rast i koheziju – uključujući provedbu Europskog socijalnog fonda 2014. – 2020.” (COM(2013)0083),

–  uzimajući u obzir radni dokument osoblja Komisije od 20. veljače 2013. naslovljen „Suočavanje s beskućništvom u Europskoj uniji” (SWD(2013)0042),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. lipnja 2013. o socijalnom stanovanju u Europskoj uniji(4),

–  uzimajući u obzir šest načela dogovorenih na okruglom stolu ministara na temu beskućništva, održanom na inicijativu irskog predsjedništva u Leuvenu 1. ožujka 2013.,;

–  uzimajući u obzir članak 110. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da se sve osobe rađaju slobodne, s jednakim dostojanstvom i pravima, a države članice imaju odgovornost promicati i jamčiti ta prava;

B.  budući da beskućništvo predstavlja povredu ljudskog dostojanstva i ljudskih prava; budući da je stanovanje osnovna ljudska potreba te preduvjet za pristojan život i socijalnu uključenost;

C.  budući da je beskućništvo postalo prioritet politike EU-a o siromaštvu u okviru strategije Europa 2020. i njezine vodeće inicijative Europska platforma protiv siromaštva i socijalne isključenosti, kao i u paketu mjera EU-a za socijalno ulaganje; budući da sadašnje razine siromaštva i socijalne isključenosti međutim ugrožavaju cilj strategije Europa 2020., koji uključuje smanjenje broja siromašnih i socijalno isključenih ljudi ili ljudi kod kojih takav rizik postoji za najmanje 20 milijuna;

D.  budući da beskućništvo predstavlja najekstremniji oblik siromaštva i oskudice te da je posljednjih godina zabilježen njegov porast u gotovo svim državama članicama;

E.  budući da države članice koje su najteže pogođene gospodarskom i financijskom krizom svjedoče nezabilježenom porastu beskućništva;

F.  budući da su se društveni i obiteljski profili ljudi koji koriste socijalno stanovanje izmijenili i budući da sada postoji povećana potražnja za takvim stanovanjem;

G.  budući da u nekim državama članicama postoji manjak infrastrukture za socijalno stanovanje i sve veća potreba za cjenovno prihvatljivim smještajem;

H.  budući da je nekoliko tijela EU-a poput Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i potrošačka pitanja (EPSCO), Odbora regija, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i Parlamenta pozvalo Komisiju da razvije strategiju EU-a na području beskućništva ili nešto slično;

I.  budući da je beskućništvo po svojoj prirodi višedimenzionalan problem i zahtijeva višedimenzionalan politički odgovor;

J.  budući da postoji sve više dokaza da je pristup utemeljen na osiguravanju stanovanja najdjelotvorniji;

K.  budući da se sve više pažnje posvećuje beskućništvu u okviru semestra EU-a, a nekoliko je država članica postavilo beskućništvo kao prioritet u suzbijanju siromaštva u svojim nacionalnim programima reformi za 2012. i 2013.;

L.  budući da trenutni politički okvir EU-a i socijalna situacija na terenu grade put prema ojačanom i ambicioznijem djelovanju u vezi s beskućništvom na razini EU-a;

M.  budući da države članice EU-a imaju najnapredniji sustav socijalne zaštite u svijetu s najvišim doprinosima za socijalne pogodnosti građana;

N.  budući da je neposredna odgovornost za rješavanje beskućništva u domeni država članica, a posebno regionalnih i lokalnih vlasti i budući da strategija EU-a u tome ima komplementarnu ulogu;

O.  budući da je snažnija uloga Komisije moguća u okviru njezinih trenutnih područja nadležnosti i uz poštovanje načela supsidijarnosti;

P.  budući da sve više država članica ima cjelovitu strategiju o beskućništvu te bi one mogle imati koristi od europske suradnje za daljnji razvoj svojih politika;

Q.  budući da siromaštvo nije zločin i budući da ni beskućništvo nije zločin niti izbor stila života;

1.  ističe da beskućnici teško žive i prisiljeni su na život u neljudskim uvjetima;

2.  poziva Komisiju da bez odgode razvije strategiju EU-a na području beskućništva sličnu onome što je izneseno u Rezoluciji Parlamenta od 14. rujna 2011. o strategiji EU-a o beskućništvu i prijedlozima drugih institucija i tijela EU-a;

3.  smatra da bi strategija EU-a o beskućništvu trebala u potpunosti poštovati Ugovor o funkcioniranju Europske unije, koji potvrđuje „ključnu ulogu i široko diskrecijsko pravo nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela u pružanju, naručivanju i organiziranju usluga od općeg gospodarskog interesa u najvećoj mogućoj mjeri povezanih s potrebama korisnikaˮ; smatra da je odgovornost za rješavanje beskućništva u domeni država članica i da bi stoga strategija EU-a o beskućništvu trebala što je djelotvornije moguće podupirati države članice koje preuzimaju tu odgovornost uz istovremeno puno poštovanje načela supsidijarnosti;

4.  poziva Komisiju na uspostavu stručne skupine na visokoj razini koja bi joj pomogla u pripremanju i daljnjem razvoju strategije EU-a o beskućništvu;

5.  poziva Komisiju da posveti dužnu pozornost siromaštvu u posebnim preporukama za svaku državu članicu u kojoj je napredak po pitanju beskućništva hitno potreban; poziva države članice na daljnje jačanje uključivanja pitanja beskućništva u svoje programe nacionalnih reformi;

6.  naglašava potrebu prikupljanja sveobuhvatnih i usporedivih podataka koji se odnose na beskućništvo bez stigmatiziranja beskućnika; ističe da je prikupljanje podataka preduvjet za razvoj učinkovitih politika koje bi u konačnici dovele do iskorjenjivanja beskućništva;

7.   pozdravlja odredbe nove Uredbe o Europskom socijalnom fondu o uspostavi pokazatelja za praćenje učinkovitosti ulaganja u pogledu beskućnika ili ljudi zahvaćenih deložacijom; poziva Komisiju da iskoristi potpuni potencijal tih novih alata;

8.  poziva Komisiju da koristi program EaSI (za zapošljavanje i socijalne inovacije) kao glavni izvor financiranje za strategiju EU-a za financiranje istraživanja i transnacionalnih razmjena te da dodatno izgradi svoju suradnju s ključnim europskim zainteresiranim stranama;

9.  poziva Komisiju da uključi beskućništvo u sva relevantna područja politika EU-a;

10.  poziva Komisiju da se usredotoči na sljedeće prioritetne teme u strategiji EU-a o beskućništvu:

   pristupi beskućništvu utemeljeni na osiguravanju stanovanja;
   prekogranično beskućništvo;
   kvaliteta usluga za beskućnike;
   prevencija beskućništva;
   beskućništvo mladih;

11.  podsjeća na svoju rezoluciju od 14. rujna 2011. o beskućništvu u kojoj se spominju ključni elementi strategije o beskućništvu te posebno naglašava sljedeće elemente:

   redovito europsko nadziranje beskućništva;
   istraživanje i izgradnja znanja o politikama i uslugama za beskućništvo;
   socijalne inovacije u politikama i uslugama za beskućništvo;

12.  poziva države članice da razviju cjenovno prihvatljiv socijalni stambeni sustav prilagođen najosjetljivijim pojedincima u cilju sprečavanja socijalne isključenosti i beskućništva;

13.  poziva države članice da ne krše međunarodne ugovore o ljudskim pravima i da poštuju sve sporazume koje su potpisale, uključujući Povelju o temeljnim pravima, Međunarodni pakt UN-a o građanskim i političkim pravima i izmijenjenu Socijalnu povelju Vijeća Europe;

14.  poziva države članice da odmah stanu na kraj kriminalizaciji beskućnika i da izmijene diskriminirajuće prakse kojima se beskućnicima onemogućava pristup socijalnim uslugama i prihvatilištima;

15.  poziva države članice da koriste sredstva Fonda za europsku pomoć najugroženijima i druge programe kao što su Europski socijalni fond kako bi se poboljšala situacija beskućnika i stvorio put prema socijalnoj uključenosti i integraciji zapošljavanja;

16.  poziva države članice i predsjedništvo EU-a da redovito održavaju europski okrugli stol ministara EU-a nadležnih za beskućništvo, kako ga je pokrenulo irsko predsjedništvo EU-a u ožujku 2013.; poziva Komisiju da pruži praktičnu i financijsku potporu ovom sastanku;

17.  poziva države članice da prodube svoju suradnju kako bi potaknule uzajamno učenje i razmjenu najboljih praksi te razvile zajednički politički pristup;

18.  poziva države članice da primijene cjelovit pristup prilikom razvijanja sveobuhvatnih strategija na području beskućništva koje su usmjerene prema osiguravanju stanovanja i uključuju strogu usredotočenost na prevenciju;

19.  vjeruje da države članice i njihove lokalne vlasti, u suradnji s udrugama stanara, trebaju provesti učinkovite politike prevencije u cilju smanjenja stope deložacija;

20.  poziva Komisiju da razmotri uvođenje preporuke o jamstvu radi osiguravanja da nitko u EU-u nije prisiljen spavati na ulici zbog nedostatka (hitnih) usluga;

21.  poziva države članice da u skladu s nacionalnim praksama surađuju s odgovarajućim organizacijama za pomoć kako bi beskućnicima omogućili savjetovanje i smještaj;

22.  naglašava hitnu potrebu borbe protiv svakog oblika diskriminacije beskućnika i marginalizacije čitavih zajednica;

23.  naglašava da je ispunjenje prava na stanovanje ključno za korištenje punog raspona drugih prava, uključujući neka politička i socijalna prava;

24.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Odboru regija, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru za socijalnu zaštitu i Vijeću Europe.

(1) SL L 180, 19.7.2000., str. 22.
(2) SL C 259 E, 29.10.2009., str.19.
(3) SL C 51 E, 22.2.2013., str.101
(4) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0246.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti