Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2994(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0008/2014

Rozpravy :

PV 16/01/2014 - 5
CRE 16/01/2014 - 5

Hlasovanie :

PV 16/01/2014 - 8.11
CRE 16/01/2014 - 8.11

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0043

Prijaté texty
PDF 133kWORD 56k
Štvrtok, 16. januára 2014 - Štrasburg
Stratégia EÚ v oblasti bezdomovstva
P7_TA(2014)0043RC-B7-0008/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. januára 2014 o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva (2013/2994(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej články 2 a 3,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej články 9, 14, 151 a 153,

–  so zreteľom na revidovanú Európsku sociálnu charty Rady Európy, najmä na jej článok 31,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej články 34 a 36,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. decembra 2010 o Európskej platforme proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: európsky rámec pre sociálnu a územnú súdržnosť (COM(2010)0758),

–  so zreteľom na smernicu Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod(1),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európa 2020: stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

–  so zreteľom na svoje vyhlásenie z 22. apríla 2008 o riešení problému pouličného bezdomovstva(2),

–  so zreteľom na Európsky konsenzus o rozvoji z decembra 2010,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. septembra 2011 o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva(3),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. februára 2013 s názvom Smerom k sociálnym investíciám pre rast a súdržnosť – vykonávanie Európskeho sociálneho fondu 2014 – 2020 (COM(2013)0083),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 20. februára 2013 s názvom Riešenie problému bezdomovstva v Európskej únii (SWD(2013)0042),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júna 2013 o sociálnom bývaní v Európskej únii(4),

–  so zreteľom na šesť zásad, ktoré boli dohodnuté počas rokovania ministrov pri okrúhlom stole o bezdomovstve, ktoré sa konalo 1. marca 2013 v Leuvene na podnet írskeho predsedníctva,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže všetci ľudia sa rodia slobodní, s rovnakou dôstojnosťou a s rovnakými právami a keďže povinnosťou členských štátov je podporovať a zaručiť tieto práva;

B.  keďže bezdomovstvo je porušením ľudskej dôstojnosti a ľudských práv; keďže bývanie je základnou ľudskou potrebou a predpokladom pre dôstojný život a sociálne začlenenie;

C.  keďže bezdomovstvo sa stalo jasnou prioritou politiky EÚ v oblasti chudoby v rámci stratégie Európa 2020 a hlavnou iniciatívou Európskej platformy proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ako aj balíka EÚ o sociálnych investíciách; keďže však súčasná úroveň chudoby a sociálneho vylúčenia ohrozuje dosiahnutie cieľa stratégie Európa 2020 týkajúceho sa zníženia počtu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením minimálne o 20 miliónov;

D.  keďže bezdomovstvo predstavuje najzávažnejšiu formu chudoby a strádania a v posledných rokoch sa prakticky vo všetkých členských štátoch počet bezdomovcov zvýšil;

E.  keďže členské štáty, ktoré hospodárska a finančná kríza najviac postihla, sú svedkami nebývalého nárastu bezdomovstva;

F.  keďže sociálny a rodinný profil ľudí využívajúcich sociálne bývanie sa zmenil a v súčasnosti existuje zvýšený dopyt po takomto bývaní;

G.  keďže v niektorých členských štátoch je nedostatok sociálnych bytov a narastá potreba finančne dostupného bývania;

H.  keďže viacero orgánov EÚ, ako napríklad Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO), Výbor regiónov, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Parlament, vyzvalo Komisiu, aby vypracovala stratégiu EÚ v oblasti bezdomovstva alebo niečo podobné;

I.  keďže bezdomovstvo je svojou podstatou mnohostranný problém a vyžaduje mnohostrannú politickú odpoveď;

J.  keďže sa stále viac ukazuje, že prístupy k bezdomovstvu, ktorých prioritou je bývanie, sú najúčinnejšie;

K.  keďže bezdomovstvo sa dostáva do čoraz väčšej pozornosti v rámci európskeho semestra a niekoľko členských štátov zaradilo bezdomovstvo ako prioritu boja proti chudobe do svojich národných programov reforiem na roky 2012 a 2013;

L.  keďže súčasný politický rámec EÚ a skutočná sociálna realita pripravujú cestu pre lepšie a ambicióznejšie opatrenia na úrovni EÚ v oblasti bezdomovstva;

M.  keďže členské štáty EÚ majú najvyspelejší systém sociálnej ochrany na svete s najväčšími príspevkami na sociálne dávky pre občanov;

N.  keďže bezprostrednú zodpovednosť za riešenie bezdomovstva majú členské štáty, a najmä regionálne a miestne orgány, a keďže stratégia EÚ musí zohrávať len doplnkovú rolu;

O.  keďže je možné posilniť úlohu Komisie v rámci jej súčasných oblastí zodpovedností a pri súčasnom dodržaní zásady subsidiarity;

P.  keďže čoraz viac členských štátov uplatňuje ucelenú stratégiu v oblasti bezdomovstva a pri ďalšom rozvoji vlastných politík by mohlo mať prospech z európskej spolupráce;

Q.  keďže chudoba nie je trestný čin a keďže bezdomovstvo nie je ani trestný čin, ani životný štýl, ktorý si človek vyberá;

1.  zdôrazňuje, že bezdomovci bojujú o prežitie a sú nútení žiť v neľudských podmienkach;

2.  žiada Komisiu, aby bezodkladne vypracovala stratégiu EÚ pre oblasť bezdomovstva v súlade s uznesením Parlamentu zo 14. septembra 2011 o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva a s návrhmi ostatných inštitúcií a orgánov EÚ;

3.  je presvedčený, že stratégia EÚ v oblasti bezdomovstva by mala byť plne v súlade so zmluvou, ktorá potvrdzuje „základnú úlohu a široké diskrečné právomoci národných, regionálnych a miestnych orgánov pri poskytovaní, obstarávaní a organizovaní služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, ktoré čo najlepšie napĺňajú potreby užívateľov”; domnieva sa, že zodpovednosť za boj proti bezdomovstvu nesú členské štáty a stratégia EÚ v oblasti bezdomovstva by preto mala podporovať členské štáty, aby si plnili túto úlohu čo najúčinnejšie a plne sa dodržiavala zásada subsidiarity;

4.  vyzýva Komisiu, aby zriadila skupinu odborníkov na vysokej úrovni, ktorá ju bude podporovať pri príprave a ďalšom rozvoji stratégie EÚ v oblasti bezdomovstva;

5.  vyzýva Komisiu, aby náležite zvážila zaradiť bezdomovstvo do odporúčaní pre jednotlivé krajiny v prípade tých členských štátov, v ktorých je pokrok pri riešení bezdomovstva naliehavo potrebný; vyzýva členské štáty, aby sa ráznejšie zasadzovali o zahrnutie otázky bezdomovstva do svojich národných programov reforiem;

6.  zdôrazňuje, že je potrebné zbierať komplexné a porovnateľné údaje týkajúce sa bezdomovstva bez stigmatizácie bezdomovcov; zdôrazňuje, že zber údajov je nevyhnutným predpokladom pre rozvoj efektívnych politík, ktoré povedú k odstráneniu bezdomovstva;

7.  víta ustanovenia v novom nariadení o Európskom sociálnom fonde, ktoré sa týkajú vytvorenia ukazovateľov pre monitorovanie účinnosti investícií so zreteľom na bezdomovcov alebo ľudí, ktorí sú postihnutí vylúčením z bývania; vyzýva Komisiu, aby naplno využila potenciál týchto nových nástrojov;

8.  vyzýva Komisiu, aby využívala program inovácií v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí (EaSI) ako hlavný zdroj financovania stratégie EÚ na financovanie výmen v oblasti výskumu a nadnárodných výmen a aby prehlbovala spoluprácu s hlavnými európskymi zúčastnenými stranami;

9.  vyzýva Komisiu, aby otázku bezdomovstva začlenila do všetkých príslušných oblastí politiky EÚ;

10.  vyzýva Komisiu, aby sa zamerala na tieto prioritné témy stratégie EÚ v oblasti bezdomovstva:

   prístupy k bezdomovstvu, ktorých prioritou je bývanie (Housing First);
   cezhraničné bezdomovstvo;
   kvalita služieb pre bezdomovcov;
   prevencia bezdomovstva;
   bezdomovstvo mládeže;

11.  pripomína svoje uznesenie zo 14. septembra 2011 o bezdomovstve, ktoré obsahuje kľúčové prvky stratégie EÚ v oblasti bezdomovstva, a zdôrazňuje najmä tieto prvky:

   pravidelné monitorovanie bezdomovstva;
   výskum a budovanie znalostí o politikách a službách v oblasti bezdomovstva;
   sociálne inovácie v politikách a službách v oblasti bezdomovstva;

12.  žiada členské štáty, aby vytvárali sociálne a finančne dostupné byty prispôsobené najzraniteľnejším jednotlivcom v záujme prevencie sociálneho vylúčenia a bezdomovstva;

13.  vyzýva členské štáty, aby neporušovali medzinárodné zmluvy o ľudských právach a aby v plnej miere dodržiavali podpísané dohody, okrem iného Chartu základných práv, Medzinárodný pakt OSN o občianskych a politických právach a revidovanú Sociálnu chartu Rady Európy;

14.  vyzýva členské štáty, aby okamžite skoncovali s kriminalizáciou bezdomovcov a zmenili diskriminačné postupy, ktoré majú bezdomovcom zabrániť v prístupe k sociálnym službám a bývaniu;

15.  vyzýva členské štáty, aby využívali prostriedky Fondu európskej pomoci najodkázanejším osobám (FEAD), ako i iných programov, napríklad Európskeho sociálneho fondu (ESF), s cieľom zlepšiť situáciu bezdomovcov a vybudovať cestu k sociálnemu začleneniu a integrácii na pracovnom trhu;

16.  vyzýva členské štáty a predsedníctvo EÚ, aby organizovali pravidelné európske okrúhle stoly ministrov EÚ zodpovedných za otázky bezdomovstva, ktoré iniciovalo írske predsedníctvo EÚ v marci 2013; vyzýva Komisiu, aby týmto stretnutiam poskytla praktickú a finančnú podporu;

17.  vyzýva členské štáty, aby prehĺbili svoju spoluprácu s cieľom zlepšiť vzájomnú výmenu skúseností a osvedčených postupov a aby rozvíjali spoločný prístup;

18.  vyzýva členské štáty, aby uplatňovali ucelený prístup pri vytváraní komplexných stratégií v oblasti bezdomovstva, ktoré budú zamerané na bývanie a budú mať silný preventívny charakter;

19.  nazdáva sa, že členské štáty a ich miestne orgány by mali v spolupráci s organizáciami nájomcov presadzovať účinné politiky prevencie s cieľom znížiť mieru, v akej dochádza k vysťahúvaniu;

20.  vyzýva Radu, aby zvážila vydať odporúčanie, pokiaľ ide o záruku, ktorou by sa zabezpečilo, že nikto v EÚ nebude musieť spať na ulici z dôvodu nedostatku služieb (ľuďom v núdzi);

21.  vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s príslušnými organizáciami v oblasti pomoci a v súlade s vnútroštátnou praxou zabezpečovali bezdomovcom poradenstvo a ubytovanie;

22.  zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné bojovať s diskrimináciou bezdomovcov a marginalizáciou celých komunít;

23.  zdôrazňuje, že napĺňanie práva na bývanie má zásadný význam pre možnosť využívať mnohé ďalšie práva, okrem iného viaceré politické a sociálne práva;

24.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Výboru regiónov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru pre sociálnu ochranu a Rade Európy.

(1) Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22.
(2) Ú. v. EÚ C 259 E, 29.10.2009, s. 19.
(3) Ú. v. EÚ C 51 E, 22.2.2013, s. 101.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2013)0246.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia