Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2994(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0008/2014

Razprave :

PV 16/01/2014 - 5
CRE 16/01/2014 - 5

Glasovanja :

PV 16/01/2014 - 8.11
CRE 16/01/2014 - 8.11

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0043

Sprejeta besedila
PDF 123kWORD 55k
Četrtek, 16. januar 2014 - Strasbourg
Strategija EU za brezdomstvo
P7_TA(2014)0043RC-B7-0008/2014

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. januarja 2014 o strategiji EU za brezdomstvo (2013/2994(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti členov 2 in 3,

–  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členov 9, 14, 151 in 153,

–  ob upoštevanju revidirane Evropske socialne listine Sveta Evrope, zlasti njenega člena 31,

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti njenih členov 34 in 36,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 16. decembra 2010 z naslovom Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti: evropski okvir za socialno in teritorialno kohezijo (COM(2010)0758),

–  ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost(1),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Evropa 2020: strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast (COM(2010)2020),

–  ob upoštevanju svoje izjave z dne 22 .aprila 2008 o odpravi uličnega brezdomstva(2),

–  ob upoštevanju evropske konference o soglasju iz decembra 2010,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. septembra 2011 o strategiji EU za brezdomce(3),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. februarja 2013 z naslovom Socialne naložbe za rast in kohezijo – vključno z izvajanjem Evropskega socialnega sklada 2014–2020 (COM(2013)0083),

–  ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 20. februarja 2013 o boju proti brezdomstvu v Evropski uniji (SWD(2013)0042),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. junija 2013 o socialnih stanovanjih v Evropski uniji(4),

–  ob upoštevanju šestih načel, ki so bila sprejeta 1. marca 2013 na ministrski okrogli mizi o brezdomstvu, ki je bila organizirana v Leuvnu na pobudo irskega predsedstva,

–  ob upoštevanju člena 110(2)in 110(4) Poslovnika,

A.  ker se vsi ljudje rodijo svobodni, z enakim dostojanstvom in pravicami, pri čemer so države članice odgovorne, da te pravice spodbujajo in zagotavljajo;

B.  ker brezdomstvo pomeni kršenje človekovega dostojanstva in pravic; ker je potreba po domu temeljna človekova potreba in temeljni pogoj za dostojno življenje in socialno vključenost;

C.  ker je brezdomstvo v okviru strategije Evropa 2020, njene vodilne pobude za evropsko platformo proti revščini in socialni izključenosti ter svežnja EU o socialnih naložbah postalo jasna prednostna naloga politike EU v boju proti revščini; ker sedanja stopnja revščine in socialne izključenosti ogroža cilj strategije Evropa 2020 o zmanjšanju števila revnih in socialno izključenih ali ljudi, ki jim grozita revščina in socialna izključenost, za vsaj 20 milijonov;

D.  ker je brezdomstvo najskrajnejša oblika revščine in pomanjkanja ter se je v zadnjih letih v praktično vseh državah članicah EU povečalo;

E.  ker se države članice, ki jih je gospodarska in finančna kriza najbolj prizadela, soočajo z doslej največjim povečanjem števila brezdomcev;

F.  ker se je socialni in družinski profil oseb, ki uporabljajo socialna stanovanja, spremenil in ker je povpraševanje po takih stanovanjih vse večje;

G.  ker v nekaterih državah članicah EU primanjkuje socialnih stanovanj, potrebe po cenovno dostopnih stanovanjih pa so vse večje;

H.  ker je več organov EU, kot so Svet za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO), Odbor regij, Evropski ekonomsko-socialni odbor in Parlament, pozvalo Komisijo, naj oblikuje strategijo EU za brezdomstvo ali podoben dokument;

I.  ker je brezdomstvo po naravi večplasten problem in zahteva večplasten odziv politike;

J.  ker obstaja vse več dokazov, da so za preprečevanje brezdomstva najučinkovitejši pristopi, ki postavljajo v ospredje nastanitev;

K.  ker je v okviru semestra EU vse več pozornosti namenjene brezdomstvu, nekatere države članice pa so ga v svojih nacionalnih programih reform za leti 2012 in 2013 opredelile kot prednostno nalogo na področju boja proti revščini;

L.  ker sedanji okvir politik EU in dejanske socialne razmere odpirajo pot okrepljenemu in ambicioznejšemu ukrepanju na področju brezdomstva na ravni EU;

M.  ker imajo države članice EU najnaprednejši sistem socialne zaščite na svetu z najvišjimi prispevki za socialno varnost za državljane;

N.  ker so za boj proti brezdomstvu v prvi vrsti odgovorne države članice, predvsem pa regionalne in lokalne oblasti, in ker ima strategija EU dopolnilno vlogo;

O.  ker ima lahko Komisija večjo vlogo v okviru trenutnih pristojnosti in ob upoštevanju načela subsidiarnosti;

P.  ker ima vse večje število držav članic celovito strategijo za brezdomstvo in bi lahko prek evropskega sodelovanja dodatno razvile svoje politike;

Q.  ker revščina ni zločin in ker brezdomstvo ni ne zločin ne izbira načina življenja;

1.  poudarja, da se brezdomci le mukoma prebijajo skozi življenje in da so prisiljeni živeti v nečloveških razmerah;

2.  poziva Komisijo, naj nemudoma oblikuje strategijo EU za brezdomstvo, ki bo v skladu s predlogi iz resolucije Parlamenta z dne 14. septembra 2011 o strategiji EU za brezdomstvo in s predlogi drugih institucij in organov EU;

3.  meni, da bi morala strategija EU za brezdomstvo v celoti upoštevati Pogodbo o delovanju Evropske unije, ki določa „bistveno vlogo in široko diskrecijsko pravico nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov pri zagotavljanju, naročanju in organiziranju storitev splošnega gospodarskega pomena, in sicer čim bolj ustrezno potrebam uporabnikov“; meni, da so za boj proti brezdomstvu odgovorne države članice in da bi jih morala zato strategija EU za brezdomstvo podpirati pri čim učinkovitejšem spoprijemanju z njihovimi odgovornostmi ob polnem spoštovanju načela subsidiarnosti;

4.  poziva Komisijo, naj vzpostavi skupino strokovnjakov na visoki ravni, ki ji bo v podporo pri pripravi in nadaljnjem razvoju strategije EU za brezdomstvo;

5.  poziva Komisijo, naj ustrezno upošteva brezdomstvo v priporočilih za posamezne države članice, v katerih je napredek na področju brezdomstva nujno potreben; poziva države članice, naj v nacionalnih programih reform še več pozornosti namenijo brezdomstvu;

6.  poudarja, da je treba zbirati izčrpne in primerljive podatke o brezdomstvu, brez stigmatizacije brezdomcev; poudarja, da je zbiranje podatkov pogoj za razvoj učinkovite politike za dokončno izkoreninjenje brezdomstva;

7.  pozdravlja določbo iz nove uredbe o evropskem socialnem skladu glede oblikovanja kazalnikov za spremljanje učinkovitosti naložb v povezavi z brezdomci ali osebami, ki so izključene s stanovanjskega trga; poziva Komisijo, naj izkoristi celoten potencial teh novih orodij;

8.  poziva Komisijo, naj evropski program za zaposlovanje in socialne inovacije uporabi kot glavni vir financiranja strategije EU za financiranje raziskav in mednacionalnih izmenjav ter naj dodatno okrepi sodelovanje s ključnimi evropskimi partnerji;

9.  poziva Komisijo, naj brezdomstvo vključi v vsa ustrezna področja politik EU;

10.  poziva Komisijo, naj se v strategiji EU za brezdomstvo osredotoči na naslednje prednostne teme:

   pristopi, ki postavljajo v ospredje nastanitev in dajejo absolutno prednost ureditvi bivališča;
   čezmejno brezdomstvo;
   kakovost storitev za brezdomce;
   preprečevanje brezdomstva;
   brezdomstvo mladih;

11.  v zvezi s ključnimi elementi strategije EU za brezdomstvo opozarja na svojo resolucijo z dne 14. septembra 2011 o strategiji EU za brezdomstvo in poudarja naslednje elemente:

   redno evropsko spremljanje brezdomstva;
   raziskave in pridobivanje znanja o politikah in storitvah na področju brezdomstva;
   socialne inovacije na področju politik in storitev na področju brezdomstva;

12.  poziva države članice, naj zgradijo socialna in cenovno dostopna stanovanja za najranljivejše osebe, da bi preprečili socialno izključenost in brezdomstvo;

13.  poziva države članice, naj ne kršijo pogodb o človekovih pravicah in v celoti spoštujejo sporazume, ki so jih podpisale, vključno z Listino EU o temeljnih pravicah, Mednarodnim paktom ZN o državljanskih in političnih pravicah ter revidirano Evropsko socialno listino Sveta Evrope;

14.  poziva države članice, naj nemudoma ustavijo kriminalizacijo brezdomcev ter spremenijo diskriminacijske politike, ki se uporabljajo za to, da se brezdomcem preprečuje dostop do socialnih storitev in zavetišč;

15.  poziva države članice, naj uporabijo sredstva Evropskega sklada za pomoč najbolj ogroženim ter druge programe, na primer Evropski socialni sklad, za izboljšanje razmer brezdomcev in vzpostavitev načina za socialno in poklicno vključevanje;

16.  poziva države članice in predsedstvo EU, naj redno organizirajo evropske okrogle mize ministrov EU, pristojnih za področje brezdomstva, kot je to storilo irsko predsedstvo EU marca 2013; poziva Komisijo, naj zagotovi praktično in finančno podporo za tovrstna srečanja;

17.  poziva države članice, naj poglobijo sodelovanje, da se poveča vzajemno znanje, izmenjajo najboljše prakse ter razvije enoten politični pristop;

18.  poziva države članice, naj uporabijo celostne pristope pri razvoju celovitih strategij za brezdomstvo, ki postavljajo v ospredje stanovanje in dajejo velik poudarek preprečevanju;

19.  meni, da bi morale države članice in njihovi lokalni organi v sodelovanju z organizacijami najemnikov izvajati učinkovite preventivne politike za zmanjšanje števila prisilnih izselitev;

20.  poziva Svet, naj razmisli o uvedbi zagotovila, da nihče v EU ne bo prisiljen prespati pod milim nebom zaradi pomanjkanja storitev (za ukrepanje v sili);

21.  poziva države članice, naj z ustreznimi humanitarnimi organizacijami sodelujejo pri organizaciji svetovanja in nastanitev za brezdomce;

22.  poudarja, da se je nujno treba boriti proti vsem oblikam diskriminacije brezdomcev in marginalizacije celotnih skupnosti;

23.  poudarja, da je izpolnitev pravice do nastanitve bistvena za uživanje vrste drugih pravic, tudi številnih političnih in socialnih;

24.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Odboru regij, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru za socialno zaščito in Svetu Evrope.

(1) UL L 180, 19.7.2000, str. 22.
(2) UL C 259 E, 29.10.2009, str. 19.
(3) UL C 51 E, 22.2.2013, str. 101.
(4) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0246.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov