Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2994(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0008/2014

Debatter :

PV 16/01/2014 - 5
CRE 16/01/2014 - 5

Omröstningar :

PV 16/01/2014 - 8.11
CRE 16/01/2014 - 8.11

Antagna texter :

P7_TA(2014)0043

Antagna texter
PDF 205kWORD 45k
Torsdagen den 16 januari 2014 - Strasbourg
EU:s strategi mot hemlöshet
P7_TA(2014)0043RC-B7-0008/2014

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 2 och 3,

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 9, 14, 151 och 153,

–  med beaktade av Europarådets reviderade europeiska sociala stadga, särskilt artikel 31,

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 34 och 36,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 december 2010 Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning: en europeisk ram för social och territoriell sammanhållning (COM(2010)0758),

–  med beaktande av rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung(1),

–  med beaktande av kommissionens meddelande Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020),

–  med beaktande av sin förklaring av den 22 april 2008 om avskaffande av hemlöshet(2),

–  med beaktande av den europeiska konsensuskonferensen i december 2010,

–  med beaktande av sin resolution av den 14 september 2011 om en EU-strategi mot hemlöshet(3),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 februari 2013 Sociala investeringar till stöd för tillväxt och sammanhållning – inklusive genomförandet av Europeiska socialfonden 2014–2020 (COM(2013)0083),

–  med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 20 februari 2013 Confronting Homelessness in the European Union (SWD(2013)0042),

–  med beaktande av sin resolution av den 11 juni 2013 om subventionerat boende i Europeiska unionen(4),

–  med beaktande av de sex principer som man kom överens om vid ministrarnas rundabordskonferens om hemlöshet i Leuven den 1 mars 2013, som det irländska ordförandeskapet tagit initiativ till,

–  med beaktande av artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Alla människor är födda fria med samma värdighet och samma rättigheter och det är medlemsstaternas ansvar att främja och garantera dessa rättigheter.

B.  Hemlöshet är en kränkning av människovärdet och de mänskliga rättigheterna. Att ha en bostad är ett mänskligt basbehov och en förutsättning för att kunna leva ett anständigt liv och vara en del av samhället.

C.  Hemlöshet har blivit en prioritering i EU:s fattigdomspolitik, inom ramen för Europa 2020‑strategin och dess flaggskepsinitiativ Europeisk plattform mot fattigdom och social utestängning och EU:s paket om sociala investeringar. Fattigdomens och den sociala utestängningens utbredning i dag försvårar emellertid uppnåendet av målet i Europa 2020‑strategin om att minska antalet människor som lever i, eller riskerar att drabbas av, fattigdom och social utestängning med minst 20 miljoner.

D.  Hemlöshet är den mest extrema formen av fattigdom och nöd och har på senare år ökat i praktiskt taget alla medlemsstater.

E.  I de medlemsstater som drabbats hårdast av den ekonomiska och finansiella krisen ökar hemlösheten mer än någonsin.

F.  De sociala och familjerelaterade profilerna hos dem som söker subventionerade bostäder har förändrats. Efterfrågan på denna typ av boende har också ökat.

G.  I vissa medlemsstater saknas det subventionerade bostäder samtidigt som det finns ett ökat behov av bostäder till rimlig kostnad.

H.  Flera EU-instanser såsom rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor), Regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och parlamentet har uppmanat kommissionen att ta fram en EU-strategi mot hemlöshet eller liknande.

I.  Hemlösheten är till sin natur ett mångfasetterat problem som kräver ett mångfasetterat politiskt svar.

J.  Det finns alltmer som tyder på att bostadsstyrda tillvägagångssätt mot hemlöshet är de mest effektiva.

K.  Hemlöshet ges ett allt större utrymme i den europeiska planeringsterminen, och vissa medlemsstater hade med hemlöshet som en prioritering i kampen mot fattigdom i sina nationella reformprogram för 2012 och 2013.

L.  EU:s nuvarande politiska ram och den sociala verkligheten på plats banar väg för förbättrade och mer ambitiösa åtgärder mot hemlöshet på EU-nivå.

M.  EU:s medlemsstater har världens mest välutvecklade sociala skyddssystem med högst bidrag till sociala förmåner för befolkningen.

N.  Det är medlemsstaterna, och i synnerhet de regionala och lokala myndigheterna, som har det omedelbara ansvaret för att ta itu med hemlösheten, och EU-strategin fungerar som ett komplement.

O.  Kommissionen skulle kunna stärka sin roll inom sina nuvarande behörighetsområden, samtidigt som subsidiaritetsprincipen respekteras.

P.  Allt fler medlemsstater har en helhetsstrategi mot hemlöshet och skulle dra nytta av ett europeiskt samarbete för att vidareutveckla sin politik.

Q.  Fattigdom är inte ett brott, och hemlöshet är varken ett brott eller ett livsval.

1.  Europaparlamentet påpekar att hemlösa kämpar för att ta sig igenom vardagen och tvingas leva under omänskliga förhållanden.

2.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att utan vidare dröjsmål ta fram en EU-strategi mot hemlöshet i linje med vad som fastställts i parlamentets resolution av den 14 september 2011 om en EU-strategi mot hemlöshet och i förslag från andra EU‑institutioner och EU-organ.

3.  Europaparlamentet anser att EU:s strategi mot hemlöshet fullt ut bör respektera fördraget, som bekräftar ”nationella, regionala och lokala myndigheters avgörande roll och stora handlingsutrymme när det gäller att tillhandahålla, beställa och organisera tjänster av allmänt ekonomiskt intresse så nära användarnas behov som möjligt”. Parlamentet anser att ansvaret för att bekämpa hemlösheten åligger medlemsstaterna och att EU-strategin mot hemlöshet därför bör stötta medlemsstaterna att utöva detta ansvar så effektivt som möjligt, samtidigt som subsidiaritetsprincipen respekteras fullt ut.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta en högnivåexpertgrupp som hjälper den att ta fram och vidareutveckla en EU-strategi mot hemlöshet.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vederbörligen beakta hemlöshet i de landsspecifika rekommendationerna för de medlemsstater där det finns ett brådskande behov av framsteg med hemlösheten. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att i större utsträckning införa åtgärder mot hemlöshet i sina nationella reformprogram.

6.  Europaparlamentet understryker behovet av att samla in heltäckande och jämförbara data om hemlöshet utan att hemlösa stigmatiseras. Parlamentet understryker att datainsamling är en förutsättning för att ta fram effektiva strategier som slutligen leder till att hemlösheten utrotas.

7.  Europaparlamentet välkomnar bestämmelserna i den nya förordningen om Europeiska socialfonden vad gäller införandet av indikatorer för att övervaka effektiviteten av investeringar i hemlösa och personer som hotas av vräkning. Parlamentet uppmanar kommissionen att utnyttja potentialen i dessa nya redskap till fullo.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att använda det europeiska programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI) som huvudsaklig finansieringskälla till en EU‑strategi för att finansiera forskning och gränsöverskridande utbyten, och att bygga vidare på sitt samarbete med viktiga europeiska aktörer.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att integrera hemlöshet i alla relevanta EU‑politikområden.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrikta sig på följande prioriterade områden för en EU-strategi mot hemlöshet:

   Bostadsstyrda tillvägagångssätt/metoder som i första hand prioriterar boende när det gäller hemlöshet (Housing First).
   Gränsöverskridande hemlöshet.
   Kvaliteten på tjänster för hemlösa.
   Förebyggandet av hemlöshet.
   Hemlöshet bland unga.

11.  Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 14 september 2011 om hemlöshet för nyckelinslagen i en EU-strategi mot hemlöshet och betonar i synnerhet följande:

   Regelbunden EU-övervakning av hemlöshet.
   Forskning och kunskapsbyggande om politik och tjänster med anknytning till hemlöshet.
   Social innovation inom politik och tjänster med anknytning till hemlöshet.

12.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att bygga subventionerat boende till rimligt pris som är anpassat för de mest sårbara individerna för att förebygga social utestängning och hemlöshet.

13.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inte bryta mot internationella människorättsfördrag och att till fullo respektera de avtal som de undertecknat, inklusive stadgan om de grundläggande rättigheterna, FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och Europarådets reviderade sociala stadga.

14.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att omedelbart upphöra med att kriminalisera hemlösa och att ändra diskrimineringen som förhindrar hemlösa från att få sociala tjänster och tak över huvudet.

15.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta resurser från fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, samt från andra program såsom Europeiska socialfonden, för att förbättra de hemlösas situation och skapa en väg till integration i samhället och på arbetsmarknaden.

16.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och EU:s ordförandeskap att regelbundet hålla en europeisk rundabordskonferens för EU:s ministrar med ansvar för hemlöshet, något som det irländska ordförandeskapet i EU tog initiativ till i mars 2013. Parlamentet uppmanar kommissionen att ge praktiskt och ekonomiskt stöd för en sådan konferens.

17.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fördjupa sitt samarbete för att förbättra det ömsesidiga lärandet och utbytet av bästa praxis och att utarbeta en gemensam politisk strategi.

18.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillämpa ett holistiskt tillvägagångssätt då de tar fram omfattande hemlöshetsstrategier som är bostadsstyrda med ett särskilt fokus på förebyggande åtgärder.

19.  Europaparlamentet anser att medlemsstaterna och deras lokala myndigheter, tillsammans med hyresgästorganisationerna, bör genomföra en effektiv förebyggande politik för att minska vräkningarna.

20.  Europaparlamentet uppmanar rådet att överväga att införa en garanti för att se till att ingen i EU tvingas leva som uteliggare på grund av brist på (nöd)tjänster.

21.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att enligt nationell praxis arbeta tillsammans med relevanta stödorganisationer för att tillhandahålla rådgivning och logi till hemlösa.

22.  Europaparlamentet understryker att alla former av diskriminering av hemlösa och marginalisering av hela samhällen genast måste bekämpas.

23.  Europaparlamentet understryker att rätten till bostad är avgörande för möjligheterna att åtnjuta en rad andra rättigheter, däribland flera politiska och sociala rättigheter.

24.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, kommittén för socialt skydd samt Europarådet.

(1) EGT L 180, 19.7.2000, s. 22.
(2) EUT C 259 E, 29.10.2009, s. 19.
(3) EUT C 51 E, 22.2.2013, s. 101.
(4) Antagna texter, P7_TA(2013)0246.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy