Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2515(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0033/2014

Arutelud :

PV 16/01/2014 - 12.1
CRE 16/01/2014 - 12.1

Hääletused :

PV 16/01/2014 - 13.1

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0044

Vastuvõetud tekstid
PDF 276kWORD 59k
Neljapäev, 16. jaanuar 2014 - Strasbourg
Inimõiguste kaitsjate ja opositsiooniaktivistide olukord Kambodžas ja Laoses
P7_TA(2014)0044RC-B7-0033/2014

Euroopa Parlamendi 16. jaanuari 2014. aasta resolutsioon inimõiguste kaitsjate ja opositsiooniaktivistide olukorra kohta Kambodžas ja Laoses (2014/2515(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Kambodža ja Laose kohta,

–  võttes arvesse 4. jaanuari 2014. aasta ELi kohalikku avaldust töövaidlustega kaasneva vägivalla kohta ja 23. septembri 2013. aasta avaldust Kambodža uue seadusandliku kogu kohta,

–  võttes arvesse asepresidendi ja kõrge esindaja Catherine Ashtoni pressiesindaja 29. juuli 2013. aasta avaldust pärast Kambodžas toimunud valimisi,

–  võttes arvesse Kambodža inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri 5. augusti 2013. aasta aruannet,

–  võttes arvesse 2013. aasta aruannet „Kibemagus saak – Euroopa Liidu algatuse „Kõik peale relvade” inimõiguste mõjuhinnang Kambodžas”, mille koostasid Equitable Cambodia ja Inclusive Development International,

–  võttes arvesse 1997. aasta koostöölepingut Euroopa Ühenduse ja Kambodža Kuningriigi vahel,

–  võttes arvesse asepresidendi ja kõrge esindaja Catherine Ashtoni pressiesindaja 21. detsembril 2012 tehtud avaldust Sombath Somphone kadumise kohta Laoses,

–  võttes arvesse avaldust, mille Euroopa arengupartnerid tegid 19. novembril 2013 toimunud ümarlauakohtumisel, mille korraldas Laose Demokraatlik Rahvavabariik,

–  võttes arvesse ELi ja Laose Demokraatliku Rahvavabariigi vahel 1. detsembril 1997 sõlmitud koostöölepingut,

–  võttes arvesse 2008. aasta ELi suuniseid inimõiguste kaitsjate kohta;

–  võttes arvesse rahvusvahelist konventsiooni kõigi isikute sundkadumise eest kaitsmise kohta ja ÜRO 18. detsembri 1992. aasta deklaratsiooni kõigi isikute sundkadumise eest kaitsmise kohta,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 4,

Kambodža

A.  arvestades, et 3. jaanuaril 2014. aastal toimunud rahumeelsed meeleavaldused, kus tekstiilitööstuse töötajad nõudsid suuremat palka, muutusid vägivaldseks ja julgeolekujõud avasid lahinglaskemoona kasutades meeleavaldajate pihta tule ning tapsid viis ja haavasid rohkem kui 30 inimest; arvestades, et 4. jaanuaril 2014 puhastasid julgeolekujõud vägivalda kasutades Vabaduspargi, kus opositsiooniaktivistid olid kogunenud;

B.  arvestades, et hiljutiste sündmuste käigus vahistati 23 inimest, kelle hulgas on ka inimõiguste kaitsjaid, ning neid on teadaolevalt pekstud ja piinatud;

C.  arvestades, et politsei kohaloleku tõttu teravnenud pinged tõid kaasa demonstratsioonide keelu;

D.  arvestades, et õigus rahumeelselt koguneda on sätestatud Kambodža põhiseaduses, inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklis 20 ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklis 21;

E.  arvestades, et Kambodža Rahvusliku Päästmise Partei juhid Sam Rainsy ja Kem Sokha kutsuti 14. jaanuariks 2014 Phnom Penhi kohtusse küsitlusele; arvestades, et Sam Rainsy ja Kem Sokha võidakse süüdi mõista rahvarahutuste õhutamises;

F.  arvestades, et ametivõimud ei võtnud kõiki vajalikke meetmeid, et kõrvaldada mõned kõige olulisemad vajakajäämised valimisprotsessis, näiteks ei parandatud valijate nimekirjade usaldusväärsust, ei tagatud õiglast juurdepääsu meediale ega hoitud ära riigi vahendite kasutamist, sealhulgas riigiteenistujate ja sõjaväelaste valimiskampaaniaid;

G.  arvestades, et kuningas andis 14. juulil 2013 Sam Rainsyle amnestia, mis võimaldas tal Kambodžasse tagasi pöörduda; arvestades, et tema hääleõigust ja valimistel kandideerimise õigust ei ennistatud;

H.  arvestades, et 2013. aasta septembris pärast valimistulemiste teatavaks tegemist korraldas Kambodža Rahvusliku Päästmise Partei kolmepäevased rahumeelsed massimeeleavaldused Rahvuskogu valimiste ametlike tulemuste vastu; arvestades, et valitsus reageeris neile rahumeelsetele protestidele suure arvu relvastatud politseinike ja sandarmite väljatoomisega;

I.  arvestades, et inimõiguste kaitsjaid on pidevalt taga kiusatud, neid on meelevaldselt vahistatud või karistatud valede või liialdatud süüdistuse alusel inimõiguste rahumeelse kasutamise eest; ning arvestades, et selliste tegude puhul valitseb karistamatuse õhkkond;

J.  arvestades, et Kambodžal on inimõiguste olukorraga seoses tõsiseid probleeme, mis tulenevad süstemaatilisest maa sundvõõrandamisest ning valitsuse, valitseva partei ja ametlikku toetust ja kaitset saavate eraettevõtjate korruptsioonist;

K.  arvestades, et Kambodža inimõiguste olukorraga tegelev ÜRO eriraportöör teeb ametliku visiidi Kambodžasse 12.–17. jaanuaril 2014;

L.  arvestades, et EL on Kambodža suurim abiandja;

M.  arvestades, et mitmed rahvusvahelised äriühingud, sealhulgas Euroopa äriühingud, on väidetavalt seotud maaõiguste rikkumistega eelkõige suhkrusektoris, ning arvestades, et 2013. aasta novembris kohustus Coca-Cola järgima täisleppimatust kompensatsioonita maa sundvõõrandamise suhtes;

Laos

N.  arvestades, et Sombath Somphone, inimõiguste ja keskkonnaõiguste aktivist ja kodanikuühiskonna juht, kaasesimees 9. Aasia-Euroopa rahvaste foorumil, mis toimus 2012. aasta oktoobris Vientianes enne ASEMi 9. tippkohtumist, langes arvatavasti 15. detsembril 2012 Vientianes sundkadumise ohvriks; arvestades, et Sombath Somphone perekond ei ole suutnud tema asukohta sellest päevast alates tuvastada, vaatamata kohalikele ametivõimudele korduvalt esitatud palvetele ja ümbruskonna läbiotsimisele;

O.  arvestades, et Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks loodud delegatsiooni visiidi ajal Laosesse 28. oktoobril 2013 tõstatati Sombath Somphone kadumise küsimus kohtumisel Laose ametivõimudega;

P.  arvestades, et rohkem kui aasta pärast tema kadumist on selle juhtumiga seoses endiselt lahendamata olulised küsimused, sealhulgas see, kas juurdlus on läbi viidud või mitte, ning arvestades, et Laose ametivõimud on keeldunud välismaisest abist kadumise uurimiseks;

Q.  arvestades, et Laose Euroopa partnerid peavad Sombath Somphone seletamatut kadumist väga tõsiseks probleemiks ning on seisukohal, et valitsuse tehtud avaldused selle juhtumi kohta on ebapiisavad ja mitteusutavad;

R.  arvestades, et 15. detsembril 2013 nõudsid 62 valitsusvälist organisatsiooni tema kadumise uut uurimist; arvestades, et 16. detsembril 2013 nõudis isikute sunniviisilise või mittevabatahtliku kadumise küsimustega tegelev ÜRO töörühm, et Laose valitsus teeks kõik endast oleneva, et tuvastada Sombath Somphone asukoht, selgitada välja tema saatus ja asupaik ning võtta kuriteo toimepanijad vastutusele;

S.  arvestades, et on olnud mitmeid teisi sundkadumise juhtumeid; arvestades, et siiani on teadmata veel üheksa inimese asukoht, nende hulka kuuluvad kaks naist Kingkeo ja Somchit, ning seitse meest, Soubinh, Souane, Sinpasong, Khamsone, Nou, Somkhit ja Sourigna, kelle Laose julgeolekujõud novembris 2009 meelevaldselt vahistasid riigi eri kohtades;

T.  arvestades, et Laos on viimastel aastatel näidanud kiireimat majanduskasvu Kagu-Aasias ning kodanikuühiskonna tegevus on otsustava tähtsusega selle tagamisel, et inimõigusi ei jäetaks Laose kiire arengu ajal tähelepanuta;

Kambodža

1.  avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele; mõistab hukka Kambodža julgeolekujõudude ülemäärase ja liigse jõukasutuse, mille tagajärjel inimesed hukkusid ja said vigastada;

2.  kutsub Kambodža ametivõime üles vaoshoitusele protestijate suhtes ning tuletab meelde, et ametnike igasuguse jõukasutuse kohta kehtib seaduslikkuse, vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõte;

3.  kutsub Kambodža ametivõime üles viivitamata vabastama 23 inimest, kes on ebaõiglaselt vahistatud;

4.  nõuab tungivalt, et Kambodža ametivõimud viiksid läbi põhjaliku juurdluse ja annaksid kohtu alla inimesed, kes on vastutavad rahumeelsete meeleavaldajate hukkumise ja vigastamise eest;

5.  on mures inimõiguste kaitsjate ja opositsiooniaktivistide olukorra pärast Kambodžas; mõistab hukka kõik poliitiliselt motiveeritud süüdistused, karistused ja süüdimõistvad kohtuotsused, mis on suunatud poliitiliste vastaste, opositsioonipoliitikute, inimõiguste kaitsjate ja maa-aktivistide vastu; rõhutab, et ametivõimud peavad tagama, et oleks kaitstud üksikisikute ja organisatsioonide õigusi kaitsta ja edendada inimõigusi, sh õigus rahumeelselt kritiseerida valitsuse poliitikat ja selle vastu protestida avalike protestikogunemiste ja streikidega;

6.  kutsub Kambodža valitsust üles tugevdama demokraatiat, õigusriiklust ja inimõiguste ja põhivabaduste austamist ning viivitamata tühistama avalike kogunemiste keelu;

7.  nõuab tungivalt, et Kambodža valitsus tunnistaks poliitilise opositsiooni õiguspärast rolli Kambodža üldisele majanduslikule ja poliitilisele arengule kaasaaitamisel; kutsub Kambodža ametivõime üles viivitamata tühistama kohtukutsed, mis on väljastatud Kambodža Rahvusliku Päästmise Partei juhtidele Sam Rainsyle ja Kem Sokhale ning Kambodža Sõltumatute Õpetajate Ühingu ja Kambodža Ametiühingute Konföderatsiooni juhile Rong Chhunile;

8.  peab murettekitavaks käimasolevaid vaidlusi väidetavate valimisrikkumiste üle; kutsub parteisid üles tegema koostööd ja tuvastama kõik ilmnenud puudused ning leppima kokku meetmetes, et parandada valimisprotsessi, eelkõige valijate nimekirjade uuendamist, juurdepääsu meediale, tasakaalustatud meediakajastust ja riiklikku valimiskomisjoni, samuti kokku leppima struktuursetes reformides neis valdkondades, mis aitavad kaasa Kambodža pikaajalisele arengule, siia alla kuuluvad kohtureform, Rahvuskogu reform ja muud pingutused, et edendada head valitsemistava ja demokraatiat;

9.  kutsub Kambodža valitsust üles nõustuma sõltumatu, rahvusvaheliselt toetatud uurimisega, mis võtaks vaatluse alla väidetava valimispettuse ja muud rikkumised 2013. aasta juulis toimunud valimistega seoses;

10.  kutsub Kambodža valitsust ja parlamenti üles vastu võtma ja rakendama seadusi, millega tagada, et kohtusüsteem toimiks poliitilisest kontrollist ja korruptsioonist sõltumatult;

11.  kutsub Kambodža valitsust üles looma riikliku inimõiguste instituudi, et teha täielikult koostööd ÜRO erimenetlustega ning et võimalik oleks kohtunike ja juristide sõltumatusega tegeleva eriraportööri ning rahumeelse kogunemise ja ühinemise vabaduse õigusega tegeleva eriraportööri visiit;

12.  nõuab tungivalt, et Kambodža valitsus lõpetaks kõik sundväljatõstmised ning kehtestaks ja rakendaks Kambodžas väljatõstmistele moratooriumi, kuni on kehtestatud läbipaistev ja aruandekohustuslik õigusraamistik ja vastavad poliitikameetmed tagamaks, et väljatõstmisi viiakse läbi üksnes rahvusvaheliste standardite kohaselt; kutsub rahvusvahelisi äriühinguid üles otseselt mitte kasu lõikama neist ilma õiglase kompensatsioonita sundväljatõstmistest;

13.  väljendab heameelt Kambodža inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri 12.–17. jaanuaril 2014 toimuva visiidi üle ja palub Kambodža valitsusel täita raportööri aruannetes antud soovitused;

14.  tervitab selliseid algatusi nagu hiljuti ellu kutsutud rõivatööstuse läbipaistvuse algatus, milles nähakse nii tootvate kui ka tarbivate riikide valitsuste, ärisektori ja kodanikuühiskonna ühist lähenemisviisi eesmärgiga kokku leppida ulatuslikes ja ühiselt kontrollitavates töönormides;

15.  kutsub ELi institutsioone, liikmesriike ning Euroopa ja rahvusvahelisi äriühinguid üles aktiivselt toetama nimetatud algatust ja sarnaseid algatusi ning rakendama eetilisi ja sotsiaalselt vastutustundlikke äritavasid, sealhulgas tagama õiglased töönormid ja äraelamist võimaldava töötasu, tunnistama õigust ametiühinguid moodustada ja kollektiivläbirääkimisi pidada ning tagama kõigile töötajatele ohutud ja inimväärsed töötingimused;

16.  kutsub komisjoni üles võtma kiiresti meetmeid lähtuvalt inimõiguste mõjuhinnangu tulemustest seoses ELi algatusega „Kõik peale relvade” Kambodžas ning kaaluma võimalust kehtestada vähimarenenud riikidest eksportijate jaoks, kes tahavad saada kasu EBA privileegidest, kohustus tõendada, et nad ei ole inimestelt nende maad ja kodu piisava kompensatsioonita ära võtnud;

17.  kutsub asepresidenti ja kõrget esindajat üles tähelepanelikult jälgima olukorda Kambodžas;

Laos

18.  kutsub Laose valitsust üles selgitama, mis järgus on Sombath Somphone asukoha uurimine, vastama paljudele lahtistele küsimustele Sombathi kadumisega seoses ning otsima ja vastu võtma välismaiste kriminalistika- ja õiguskaitseekspertide abi;

19.  on seisukohal, et Laose valitsuse tegevusetus tekitab kahtlusi, et ametivõimud võivad olla selle inimrööviga seotud;

20.  kordab oma üleskutset asepresidendile ja kõrgele esindajale hoolega jälgida Laose valitsuse uurimisi Sombath Somphone kadumisega seoses;

21.  kutsub liikmesriike üles jätkuvalt tõstatama Sombath Somphone juhtumi küsimust suhetes Laose valitsusega; rõhutab, et sundkadumised on Laose peamiseks takistuseks ÜRO Inimõiguste Nõukoguga ühinemiseks;

22.  kutsub Laose valitsust üles läbi viima põhjaliku, erapooletu ja tõhusa uurimise seoses sundkadumise kõigi väidetega ning lõpetama kodaniku- ja poliitiliste õiguste praeguse mahasurumise Laoses, see puudutab ka sõnavabadust ning rahumeelse kogunemise ja ühinemise vabadust, et tagada kõigi inimõiguste kaitsjate, aktivistide, vähemuste ja kodanikuühiskonna liikmete õiguste järgimine ja kaitsmine ning kaitsta usu- või veendumusvabaduse õigust;

23.  palub Laose valitsusel viivitamata ratifitseerida 2008. aastal allkirjastatud rahvusvahelise konventsiooni kõigi isikute sundkadumise eest kaitsmise kohta;

24.  kutsub Laose ametivõime üles edendama reforme, millega tagatakse põhiliste inimõiguste järgimine, ning tuletab Laosele meelde tema rahvusvahelisi kohustusi vastavalt inimõigusi käsitlevatele lepingutele, mis ta on ratifitseerinud;

25.  peab murettekitavaks sundvõõrandamisi ja kompensatsioonita väljatõstmisi ning korruptsiooni Laoses;

o
o   o

26.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ELi inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ASEANi sekretariaadile, ÜRO peasekretärile, ÜRO inimõiguste ülemvolinikule, Kambodža Kuningriigi valitsusele ja Rahvuskogule ning Laose valitsusele ja parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika