Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0449(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0036/2014

Texte depuse :

A7-0036/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/02/2014 - 6.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0049

Texte adoptate
PDF 279kWORD 39k
Marţi, 4 februarie 2014 - Strasbourg
Migrarea la operațiuni de transfer de credit și de debitare directă efectuate la nivelul Uniunii ***I
P7_TA(2014)0049A7-0036/2014
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 în ceea ce privește migrarea la operațiuni de transfer de credit și de debitare directă efectuate la nivelul Uniunii (COM(2013)0937 – C7-0008/2014 – 2013/0449(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2013)0937),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0008/2014),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 22 ianuarie 2014(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 ianuarie 2014(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 22 ianuarie 2014, de a aproba poziția Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 și articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0036/2014),

A.  întrucât, din motive de urgență, se justifică supunerea la vot înainte de expirarea termenului de opt săptămâni prevăzut la articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(2) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 februarie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 în ceea ce privește migrarea la operațiuni de transfer de credit și de debitare directă efectuate la nivelul Uniunii
P7_TC1-COD(2013)0449

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 248/2014.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate