Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2014(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0067/2014

Indgivne tekster :

A7-0067/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/02/2014 - 6.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0052

Vedtagne tekster
PDF 13kWORD 39k
Tirsdag den 4. februar 2014 - Strasbourg
Anmodning om beskyttelse af Lara Comis parlamentariske immunitet
P7_TA(2014)0052A7-0067/2014

Europa-Parlamentets afgørelse af 4. februar 2014 om anmodning om beskyttelse af Lara Comis privilegier og immunitet (2014/2014(IMM))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til anmodning af 16. oktober 2013 fra Lara Comi om beskyttelse af hendes immunitet i forbindelse med den verserende sag ved retten i Ferrara,

—  der har hørt Lara Comi den 5. november 2013, jf. forretningsordenens artikel 7, stk. 3,

—  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Den Europæiske Unions Domstols domme af 12. maj 1964, 10. juli 1986, den 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010 og 6. september 2011(1),

—  der henviser til afgørelse af 14. januar 2014 om anmodning om beskyttelse af Lara Comis immunitet og privilegier,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 6, stk. 3, og artikel 7,

—  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7‑0067/2014),

A.  der henviser til, at Lara Comi, der er medlem af Europa-Parlamentet, har anmodet om beskyttelse af sin parlamentariske immunitet i forbindelse med en stævning d. 1. oktober 2013 til at møde ved retten i Ferrara vedrørende et erstatningskrav for skade lidt i forbindelse med udtalelser, hun fremsatte under en politisk debat i en tv-udsendelse;

B.  der henviser til, at Lara Comi allerede d. 30. juli 2013 havde anmodet om beskyttelse af sin parlamentariske immunitet i forbindelse med en retssag, der var blevet indledt af anklagemyndigheden ved retten i Ferrara på baggrund af en anmeldelse for injurier under skærpende omstændigheder for de samme meningstilkendegivelser, som er omhandlet i den foreliggende beslutning;

C.  der henviser til, at det i artikel 8 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, som Lara Comi udtrykkeligt henviser til i sin anmodning om beskyttelse, er fastsat, at Europa-Parlamentets medlemmer hverken kan eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv;

D.  der henviser til, at Parlamentet under udøvelsen af sine beføjelser vedrørende privilegier og immuniteter først og fremmest tilstræber at bevare sin integritet som demokratisk lovgivende forsamling og sikre medlemmernes uafhængighed under udførelsen af deres opgaver;

E.  der henviser til, at Parlamentet har et vidt skøn med hensyn til, hvad en afgørelse, der træffes i anledning af en anmodning som den, der var fremsat i det foreliggende tilfælde, skal gå ud på;

F.  der henviser til, at Domstolen har medgivet, at det ikke er udelukket, at en erklæring, der afgives af parlamentarikere uden for Parlamentet, kan udgøre en meningstilkendegivelse under udøvelse af deres hverv i henhold til protokollens artikel 8, idet eksistensen af en sådan meningstilkendegivelse ikke afhænger af det sted, hvor erklæringen afgives, men af dens karakter og indhold;

G.  der henviser til, at immunitet mod retsforfølgelse, som medlemmerne af Europa-Parlamentet har ret til, også finder anvendelse på civilsager;

H.  der henviser til, at Lara Comi var indbudt til den omtalte tv-udsendelse i sin egenskab af medlem af Europa-Parlamentet og ikke som national repræsentant for et parti, en funktion, som i øvrigt blev udfyldt af en anden gæst, i overensstemmelse med de nationale bestemmelser, som tilstræber at sikre en afbalanceret deltagelse af politiske repræsentanter i tv-debatter, der afholdes i perioder med valgkamp, som det var tilfældet i den aktuelle sag;

I.  der henviser til, at i moderne demokratier udfoldes den politiske debat ikke kun i parlamentet, men også gennem kommunikationsmidlerne, der strækker fra de trykte midler til internettet;

J.  der henviser til, Lara Comi deltog i den omtalte tv-udsendelse i sin egenskab af medlem af Europa-Parlamentet for at debattere politiske problemstillinger, bl.a. vedrørende offentlige indkøb og organiseret kriminalitet, der er områder, som hun altid har beskæftiget sig med på europæisk plan;

K.  der henviser til, at Lara Comi den følgende dag sendte den forurettede part sine undskyldninger, som hun efterfølgende gentog i en anden national tv-udsendelse;

L.  der henviser til, at der i nærværende sag foreligger de samme oplysninger, på baggrund af hvilke Europa-Parlamentet ved afgørelse af den 14. januar 2014 allerede fastslog at forsvare Lara Comis immunitet i forbindelse med den straffesag, der verserer for den samme ret i Ferrara;

1.  vedtager at beskytte Lara Comis privilegier og immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Den Italienske Republiks kompetente myndigheder og Lara Comi.

(1) Dom af 12. maj 1964, sag 101/63, Wagner mod Fohrmann og Krier (Sml. 1954-1964, s. 483), dom af 10. juli 1986, sag 149/85, Wybot mod Faure m.fl. (Sml. 1986, s. 2391), dom af 15. oktober 2008, sag T-345/05, Mote mod Parlamentet (Sml. 2008 II, s. 2849), dom af 21.oktober 2008, forenede sager C-200/07 og C-201/07, Marra mod De Gregorio og Clemente (Sml. 2008 I, s. 7929), dom af 19.marts 2010, sag T-42/06, Gollnisch mod Parlamentet (Sml. 2010 II, s. 1135), og dom af 6. september 2011, sag C-163/10, Patriciello (Sml. 2011 I, s. 7565).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik