Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2014(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0067/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0067/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/02/2014 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0052

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 277kWORD 44k
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας της Lara Comi
P7_TA(2014)0052A7-0067/2014

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης των προνομίων και ασυλιών που υπέβαλε η Lara Comi (2014/2014(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την από 16ης Οκτωβρίου 2013 αίτηση της Lara Comi σχετικά με την υπεράσπιση της ασυλίας της στο πλαίσιο άσκησης της δικαστικής δίωξης ενώπιον του Δικαστηρίου της Φεράρα,

–  αφού άκουσε τη Lara Comi στις 5 Νοεμβρίου 2013, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 6, παράγραφος 2, της πράξης σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία της 20ής Σεπτεμβρίου 1976,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010 και 6 Σεπτεμβρίου 2011(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 14ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων της Lara Comi,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0067/2014),

A.  επισημαίνοντας ότι η Lara Comi, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζήτησε την υπεράσπιση της ασυλίας της σε σχέση με κλητήριο θέσπισμα να παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Φεράρα, το οποίο της κοινοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2013 και αφορά αίτηση αποζημίωσης για βλάβη που προκάλεσε με τα λεγόμενά της κατά τη διάρκεια πολιτικής συζήτησης στο πλαίσιο τηλεοπτικής εκπομπής·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Ιουλίου 2013, η Lara Comi είχε ήδη υποβάλει αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής της ασυλίας σε σχέση με δικαστική δίωξη που είχε κινηθεί από την Εισαγγελία της Φεράρα μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση για τις ίδιες δηλώσεις που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας απόφασης·

Γ.  επισημαίνοντας ότι το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ρητώς επικαλείται η Lara Comi στην αίτηση υπεράσπισής της, ορίζει ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε κανενός είδους ανάκριση, κράτηση ή άλλη νομική ενέργεια για γνώμη ή ψήφο που δόθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

Δ.  επισημαίνοντας ότι το Κοινοβούλιο, κατά την άσκηση των εξουσιών του σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες, επιδιώκει πρωτίστως να διατηρεί την ακεραιότητά του ως δημοκρατικής νομοθετικής συνέλευσης και να διασφαλίζει την ανεξαρτησία των βουλευτών του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

Ε.  επισημαίνοντας ότι το Κοινοβούλιο διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την κατεύθυνση που επιθυμεί να δώσει σε μία απόφαση μετά από αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας ενός από τα μέλη του·

ΣΤ.  επισημαίνοντας ότι το Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει ότι δήλωση που διατυπώνεται από βουλευτή εκτός των χώρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να αποτελεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου, γνώμη εκφρασθείσα κατά την άσκηση των βουλευτικών του καθηκόντων, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία όχι στον τόπο στον οποίο πραγματοποιείται η δήλωση, αλλά στη φύση και το περιεχόμενό της·

Ζ.  επισημαίνοντας ότι η ασυλία έναντι δικαστικών διώξεων της οποίας απολαύουν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκτείνεται και στις αστικές διαδικασίες·

Η.  επισημαίνοντας ότι η Lara Comi προσκλήθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή υπό την ιδιότητα του μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι ως εθνική εκπρόσωπος κόμματος, το οποίο άλλωστε εκπροσωπείτο από άλλη προσκεκλημένη, τηρουμένων των εθνικών διατάξεων σκοπός των οποίων είναι να εξασφαλίζεται ισόρροπη παρουσία των πολιτικών εκπροσώπων στις τηλεοπτικές συζητήσεις που διεξάγονται σε προεκλογικές περιόδους, όπως ακριβώς συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση·

Θ.  αναγνωρίζοντας ότι στις σύγχρονες δημοκρατίες ο πολιτικός διάλογος δεν διεξάγεται μόνον στο Κοινοβούλιο, αλλά και σε μέσα ενημέρωσης, που ποικίλλουν από δηλώσεις στον Τύπο έως το Διαδίκτυο·

Ι.  επισημαίνοντας ότι, στην εν λόγω τηλεοπτική εκπομπή, η Lara Comi παρενέβη ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να συζητήσει πολιτικά ζητήματα, μεταξύ άλλων το θέμα των δημόσιων συμβάσεων και του οργανωμένου εγκλήματος, θέματα με τα οποία ασχολείται από μακρού χρόνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

ΙΑ.  υπενθυμίζοντας ότι, την επομένη, η κυρία Comi ζήτησε συγγνώμη από τον ενάγοντα, συγγνώμη η οποία στη συνέχεια επανελήφθη και σε άλλη εθνική τηλεοπτική εκπομπή·

ΙΒ.  επισημαίνοντας ότι η υπό εξέταση υπόθεση αφορά τις ίδιες δηλώσεις για τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με απόφασή του στις 14 Ιανουαρίου 2014, ήδη έκρινε ορθό να υπερασπιστεί την ασυλία της κ. Comi στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας ενώπιον και πάλι του Δικαστηρίου της Φεράρα·

1.  αποφασίζει να υπερασπισθεί την ασυλία και τα προνόμια της Lara Comi·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στις αρμόδιες αρχές της Ιταλικής Δημοκρατίας και στη Lara Comi.

(1) Απόφαση της 12ης Μαΐου 1964 στην υπόθεση 101/63, Wagner/Fohrmann και Krier (Ελληνική ειδική έκδοση, σελ. 1089)· απόφαση της 10ης Ιουλίου 1986 στην υπόθεση 149/85, Wybot/Faure και άλλων (Συλλογή 1986, σελ. 2391)· απόφαση της 15ης Οκτωβρίου 2008 στην υπόθεση T-345/05, Mote/Parlement (Συλλογή 2008, σελ. II-2849)· απόφαση της 21ης Οκτωβρίου 2008 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra/De Gregorio και Clemente (Συλλογή 2008, σελ. I-7929)· απόφαση της 19ης Μαρτίου 2010 στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch/Parlement (Συλλογή 2010, σελ. II-1135)· απόφαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2011 στην υπόθεση C-163/10, Patriciello (Συλλογή 2011, σελ. I-7565).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου