Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2014(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0067/2014

Predkladané texty :

A7-0067/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/02/2014 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0052

Prijaté texty
PDF 206kWORD 44k
Utorok, 4. februára 2014 - Štrasburg
Žiadosť o ochranu imunity a výsad Lary Comiovej
P7_TA(2014)0052A7-0067/2014

Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o žiadosti o ochranu imunity a výsad Lary Comiovej (2014/2014(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť Lary Comiovej o ochranu svojej poslaneckej imunity v rámci súdneho procesu pred súdom vo Ferrare, ktorú predložila 16. októbra 2013,

–  so zreteľom na vypočutie Lary Comiovej 5. novembra 2013 v súlade s článkom 7 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie a na článok 6 odsek 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010 a 6. septembra 2011(1),

–  so zreteľom na rozhodnutie zo 14. januára 2014 o žiadosti o ochranu imunity a výsad Lary Comiovej,

–  so zreteľom na článok 6 ods. 3 a článok 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0067/2014),

A.  keďže poslankyňa Európskeho parlamentu Lara Comiová požiadala o ochranu svojej poslaneckej imunity v súvislosti s predvolaním na súd vo Ferrare, ktoré jej bolo doručené 1. októbra 2013 v súvislosti so žiadosťou o náhradu škody spôsobenú jej vyhláseniami počas politickej diskusie v televíznom vysielaní;

B.  keďže Lara Comiová 30. júla 2013 už požiadala o ochranu svojej poslaneckej imunity v súvislosti so súdnym konaním, ktoré začala štátna prokuratúra vo Ferrare na základe žaloby pre urážku na cti, ktorého sa mala dopustiť určitými vyhláseniami, ktoré sú predmetom tohto rozhodnutia;

C.  keďže v článku 8 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie, na ktorý sa Lara Comiová vo svojej žiadosti o ochranu imunity výslovne odvoláva, sa stanovuje, že členovia Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone svojich úloh;

D.  keďže pri výkone svojich právomocí týkajúcich sa výsad a imunity sa Parlament predovšetkým usiluje o zachovanie svojej integrity ako demokratického zákonodarného zhromaždenia a o zabezpečenie nezávislosti poslancov pri výkone ich povinností;

E.  keďže Európsky parlament má pri prijímaní rozhodnutia o žiadosti o ochranu poslaneckej imunity niektorého z jeho poslancov rozsiahly priestor na voľné uváženie;

F.  keďže Súdny dvor uznal, že výslovné vyhlásenie poslanca mimo Európskeho parlamentu môže predstavovať vyjadrenie mienky pri výkone jeho funkcií v zmysle článku 8 protokolu, pričom nie je dôležité miesto, kde k vyhláseniu došlo, ale jeho samotný obsah a povaha;

G.  keďže imunita, ktorú požívajú poslanci Európskeho parlamentu v súvislosti so súdnym konaním, sa vzťahuje aj na občianskoprávne konanie;

H.  keďže Lara Comiová bola pozvaná do televízneho vysielania ako poslankyňa Európskeho parlamentu, a nie ako vnútroštátne zástupkyňa politickej strany, ktorá už bola zastúpená ďalším hosťom, v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktoré majú zabezpečiť vyvážené zastúpenie politických predstaviteľov v televíznych diskusiách organizovaných v čase volebnej kampane, ako to bolo práve v tomto prípade;

I.  keďže v moderných demokraciách sa politická diskusia neodohráva len v parlamente, ale aj prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, či už v podobe tlačových vyhlásení alebo na internete;

J.  keďže v uvedenom televíznom vysielaní Lara Comiová vystúpila ako poslankyňa Európskeho parlamentu, aby diskutovala o politických problémoch, ktoré sa okrem iného týkali verejných zákaziek a organizovanej trestnej činnosti, ktorými sa vždy zaoberala na európskej úrovni;

K.  keďže nasledujúci deň sa poslankyňa Comiová žalujúcemu náležite ospravedlnila, pričom toto ospravedlnenie bolo následne odvysielané v ďalšom celoštátnom televíznom programe;

L.  keďže v tomto prípade ide o tie isté vyhlásenia, v súvislosti s ktorými Európsky parlament 14. januára 2014 rozhodol, že imunita poslankyne Comiovej bude v rámci trestnoprávneho sporu posudzovaného súdom vo Ferrare ochránená;

1.  rozhodol ochrániť výsady a imunitu Lary Comiovej;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušným orgánom Talianskej republiky a Lare Comiovej.

(1) Rozsudok z 12. mája 1964 vo veci 101/63, Wagner proti Fohrmannovi a Krierovi (Zbierka 1964, s. 387); rozsudok z 10. júla 1986 vo veci 149/85, Wybot proti Faureovi a iným (Zbierka 1986, s. 2391); rozsudok z 15. októbra 2008 vo veci T-345/05, Mote proti Parlamentu (Zbierka 2008, s. II-2849); rozsudok z 21. októbra 2008 v spoločných veciach C-200/07 a C-201/07, Marra proti De Gregoriovi a Clementovi (Zbierka 2008, s. I-7929); rozsudok z 19. marca 2010 vo veci T-42/06, Gollnisch proti Parlamentu (Zbierka 2010, s. II-1135); rozsudok zo 6. Septembra 2011 vo veci C-163/10, Patriciello (Zbierka 2011, s. I-7565).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia