Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2189(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0045/2014

Indgivne tekster :

A7-0045/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/02/2014 - 6.7
CRE 04/02/2014 - 6.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0053

Vedtagne tekster
PDF 13kWORD 38k
Tirsdag den 4. februar 2014 - Strasbourg
Anmodning om ophævelse af Zbigniew Ziobros parlamentariske immunitet
P7_TA(2014)0053A7-0045/2014

Europa-Parlamentets afgørelse af 4. februar 2014 om anmodning om ophævelse af Zbigniew Ziobros immunitet (2013/2189(IMM))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til anmodning om ophævelse af Zbigniew Ziobros immunitet, som er fremsendt af den offentlige anklagemyndighed i Republikken Polen den 24.juni 2013 i forbindelse med den verserende sag ved distriktsdomstolen for Warszawas indre by, 5. afdeling for straffesager [reference nr. V K199/12], og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 9. september 2013,

—  der har hørt Zbigniew Ziobro, jf. forretningsordenens artikel 7, stk. 5,

—  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Den Europæiske Unions Domstols domme af 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010 og 6. september 2011(1),

—  der henviser til artikel 105 i Republikken Polens forfatning,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 6, stk. 1, og artikel 7,

—  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7-0045/2014),

A.  der henviser til, at anklagemyndigheden i Republikken Polen har anmodet om ophævelse af den parlamentariske immunitet for medlem af Europa-Parlamentet Zbigniew Ziobro i forbindelse med eventuelle retslige skridt angående en påstået lovovertrædelse;

B.  der henviser til, at anmodningen fra anklagemyndigheden vedrører en lovovertrædelse, der er undergivet privat påtale i henhold til artikel 212, stk. 1 og 2, i den polske straffelov;

C.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 8 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter hverken kan eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv;

D.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

E.  der henviser til, at det i artikel 105 i Republikken Polens forfatning fastslås, at "Et medlem kan ikke i løbet af sin mandatperiode eller efter dettes udløb retsforfølges for aktiviteter, der falder inden for rammerne for et medlems mandat. Med hensyn til sådanne aktiviteter kan et medlem kun stilles til ansvar over for Sejm og kan i tilfælde af, at tredjemands rettigheder er blevet krænket, kun retsforfølges med Sejms samtykke";

F.  der henviser til, at det alene tilkommer Parlamentet at tage stilling til, om et medlems immunitet skal ophæves eller ej; der henviser til, at Parlamentet med rimelighed kan tage hensyn til medlemmets egen holdning, når der tages stilling til, om den pågældendes immunitet skal ophæves eller ej(2);

G.  der henviser til, at den påståede lovovertrædelse ikke har nogen direkte og klar forbindelse med Zbigniew Ziobros udøvelse af hvervet som medlem af Europa-Parlamentet eller udgør meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af hvervet som medlem af Europa-Parlamentet som omhandlet i artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

H.  der henviser til, at straffesagen mod Zbigniew Ziobro ikke har nogen forbindelse til hans hverv som medlem af Europa-Parlamentet;

I.  der henviser til, at Parlamentet i nærværende sag ikke har fundet noget bevis på fumus persecutionis, dvs. en tilstrækkelig alvorlig og præcis mistanke om, at sagen er blevet anlagt med den hensigt at skade medlemmets politiske virksomhed;

J.  der henviser til, at anmodningen er fremsat som følge af et modkrav, og at en beslutning om ikke at ophæve et medlems immunitet i en sådan sammenhæng vil forhindre den anden private part i at varetage sine interesser for retten som led i sit forsvar;

1.  vedtager at ophæve Zbigniew Ziobros immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til den kompetente myndighed i Republikken Polen og til Zbigniew Ziobro.

(1) Dom af 12. maj 1964, sag 101/63, Wagner mod Fohrmann og Krier (Sml. 1954-1964, s. 483), dom af 10. juli 1986, sag 149/85, Wybot mod Faure m.fl. (Sml. 1986, s. 2391), dom af 15. oktober 2008, sag T-345/05, Mote mod Parlamentet (Sml. 2008 II, s. 2849), dom af 21.oktober 2008, forenede sager C-200/07 og C-201/07, Marra mod De Gregorio og Clemente (Sml. 2008 I, s. 7929), dom af 19.marts 2010, sag T-42/06, Gollnisch mod Parlamentet (Sml. 2010 II, s. 1135), og dom af 6. september 2011, sag C-163/10, Patriciello (Sml. 2011 I, s. 7565).
(2) Sag T-345/05, Mote mod Parlamentet, Sml. 2008 II, s. 2849, præmis 28.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik