Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2189(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0045/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0045/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/02/2014 - 6.7
CRE 04/02/2014 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0053

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 294kWORD 44k
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Zbigniew Ziobro
P7_TA(2014)0053A7-0045/2014

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Zbigniew Ziobro (2013/2189(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση άρσης της ασυλίας του Zbigniew Ziobro, που υποβλήθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Πολωνίας στις 24 Ιουνίου 2013, σε σχέση με ποινική διαδικασία που εκκρεμεί ενώπιον του Πρωτοδικείου του κέντρου της πόλης της Βαρσοβίας, 5ο Τμήμα (ποινικών υποθέσεων) [Υπόθεση αριθ. V K199/12], και που ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 9 Σεπτεμβρίου 2013,

–  αφού άκουσε τον Zbigniew Ziobro, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010 και 6 Σεπτεμβρίου 2011(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 6 παράγραφος 2 και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0045/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Πολωνίας ζήτησε την άρση της βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Zbigniew Ziobro, σε σχέση με δίωξη που αφορά εικαζόμενο ποινικό αδίκημα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα αφορά αδίκημα που διώκεται κατ’ έγκληση σύμφωνα με το άρθρο 212 παράγραφοι 1 και 2 του Ποινικού Κώδικα της Πολωνίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου περί των Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου περί των Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, ο βουλευτής δεν υπέχει ευθύνη για δραστηριότητες που αναπτύσσει στο πλαίσιο της βουλευτικής εντολής, τόσο κατά τη διάρκειά της όσο μετά τη λήξη της. Όσον αφορά τις δραστηριότητες αυτές ο βουλευτής μπορεί να κληθεί να λογοδοτήσει μόνο ενώπιον της Δίαιτας και, εάν έχει προσβάλει δικαιώματα τρίτων, μπορεί να διωχθεί δικαστικά μόνο ύστερα από άδεια της Δίαιτας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αποκλειστικά και μόνο το Κοινοβούλιο αποφασίζει εάν θα αρθεί ή όχι η ασυλία σε μια συγκεκριμένη υπόθεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να λάβει δεόντως υπόψη την άποψη του βουλευτή προτού αποφασίσει να άρει ή να μην άρει την ασυλία του(2)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εικαζόμενο αδίκημα δεν τελεί σε άμεση ή πρόδηλη συνάρτηση με την άσκηση των καθηκόντων του Zbigniew Ziobro υπό την ιδιότητά του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτε συνιστά γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτών κατά την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποινική διαδικασία που έχει κινηθεί κατά του Zbigniew Ziobro ουδεμία σχέση έχει με την ιδιότητά του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παρούσα υπόθεση το Κοινοβούλιο δεν έχει διαπιστώσει ενδείξεις περί fumus persecutionis, δηλαδή μια αποχρώσα και συγκεκριμένη υπόνοια ότι η διαδικασία αυτή αποσκοπεί να παρεμποδίσει την πολιτική δραστηριότητα του εν λόγω βουλευτή·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση υποβάλλεται ως αποτέλεσμα αντέγκλησης και ότι, στο πλαίσιο αυτό, τυχόν απόφαση να μην αρθεί η ασυλία βουλευτή θα στερούσε τον άλλο εγκαλούντα από τη δυνατότητα να δώσει δικαστική συνέχεια στην υπόθεσή του στο πλαίσιο της υπεράσπισής του·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Zbigniew Ziobro·

2.  αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας της Πολωνίας και στον Zbigniew Ziobro.

(1) Απόφαση της 12ης Μαΐου 1964 στην υπόθεση 101/63, Wagner/Fohrmann και Krier (Ελληνική ειδική έκδοση, σελ. 1089)· απόφαση της 10ης Ιουλίου 1986 στην υπόθεση 149/85, Wybot/Faure και άλλων (Συλλογή 1986, σελ. 2391)· απόφαση της 15ης Οκτωβρίου 2008 στην υπόθεση T-345/05, Mote/Parlement (Συλλογή 2008, σελ. II-2849)· απόφαση της 21ης Οκτωβρίου 2008 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra/De Gregorio και Clemente (Συλλογή 2008, σελ. I-7929)· απόφαση της 19ης Μαρτίου 2010 στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch/Parlement (Συλλογή 2010, σελ. II-1135)· απόφαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2011 στην υπόθεση C-163/10, Patriciello (Συλλογή 2011, σελ. I-7565).
(2) Υπόθεση T-345/05 Mote κατά Κοινοβουλίου, Συλλογή 2008, σ. II-2849, σκέψη 28.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου