Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0062(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0319/2013

Indgivne tekster :

A7-0319/2013

Forhandlinger :

PV 03/02/2014 - 15
CRE 03/02/2014 - 15

Afstemninger :

PV 04/02/2014 - 6.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0055

Vedtagne tekster
PDF 102kWORD 38k
Tirsdag den 4. februar 2014 - Strasbourg
Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger ***I
P7_TA(2014)0055A7-0319/2013
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. februar 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/58/EØF, 92/85/EØF, 94/33/EF, 98/24/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF for at tilpasse dem til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0102),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 153, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0047/2013),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 12. marts 2008(1),

—  der henviser til høring af Regionsudvalget,

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 4. december 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0319/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 204 af 9.8.2008, s. 47.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/.../EU om ændring af Rådets direktiv 92/58/EØF, 92/85/EØF, 94/33/EF, 98/24/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF for at tilpasse dem til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger
P7_TC1-COD(2013)0062

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2014/27/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik