26 Μαρτίου 2014
P7_TA-PROV(2014)0057(COR01)
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ
στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Φεβρουαρίου 2014 ενόψει της έγκρισης της οδηγίας 2014/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις για καταχρήσεις εμπιστευτικών πληροφοριών και για χειραγώγηση αγοράς
(COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 245kWORD 140k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου