Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0813(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0050/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0050/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/02/2014 - 6.13
CRE 04/02/2014 - 6.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0059

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 264kWORD 35k
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Klaus-Heiner LEHNE - Γερμανία)
P7_TA(2014)0059A7-0050/2014

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το διορισμό του Klaus Heiner Lehne ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C7-0423/2013 – 2013/0813(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0423/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0050/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη συνεδρίασή της στις 23 Ιανουαρίου 2014 η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί ο Klaus Heiner Lehne μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και προς ενημέρωση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου