Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2183(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0009/2014

Predkladané texty :

A7-0009/2014

Rozpravy :

PV 03/02/2014 - 17
CRE 03/02/2014 - 17

Hlasovanie :

PV 04/02/2014 - 8.1
CRE 04/02/2014 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0062

Prijaté texty
PDF 391kWORD 76k
Utorok, 4. februára 2014 - Štrasburg
Homofóbia a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity
P7_TA(2014)0062A7-0009/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o pláne EÚ na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity (2013/2183(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 2 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na články 8 a 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únii (ZFEÚ),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej článok 21,

–  so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy CM/Rec(2010)5 členským štátom o opatreniach na boj proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity, prijaté 31. marca 2010,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Stratégia účinného uplatňovania Charty základných práv Európskou úniou (COM(2010)0573),

–  so zreteľom na správu Komisie o uplatňovaní Charty základných práv EÚ v roku 2012 (COM(2013)0271) a na sprievodné pracovné dokumenty útvarov Komisie,

–  so zreteľom na návrh smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu (COM(2008)0426) a na svoju pozíciu z 2. apríla 2009 k tomuto návrhu(1),

–  so zreteľom na usmernenia na presadzovanie a ochranu všetkých základných práv lesbičiek, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI), ktoré Rada Európskej únie prijala na svojom zasadnutí 24. júna 2013,

–  so zreteľom na správu Agentúry Európskej únie pre základné práva z novembra 2010 s názvom Homofóbia, transfóbia a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity,

–  so zreteľom na výsledky prieskumu Európskej únie o lesbičkách, homosexuáloch, bisexuáloch a transrodových osobách, ktorý vykonala Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) a ktorý bol zverejnený 17. mája 2013,

–  so zreteľom na stanovisko agentúry FRA z 1. októbra 2013 o situácii v oblasti rovnosti v Európskej únii desať rokov od začatia vykonávania smerníc o rovnosti,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. mája 2012 o boji proti homofóbii v Európe(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. decembra 2012 o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii (2010 – 2011)(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2013 o posilnení boja proti rasizmu, xenofóbii a trestným činom z nenávisti(4),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a na stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0009/2014),

A.  keďže Európska únia je založená na hodnotách rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám;

B.  keďže Európska únia sa pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností zameriava na boj proti diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie;

C.  keďže Rada Európskej únie prijala v júni 2013 rázne usmernenia na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv osôb LGBTI mimo Európskej únie a mala by zabezpečiť, aby boli účinne chránené v rámci EÚ;

D.  keďže Európska únia už koordinuje svoju činnosť komplexnými politikami v oblasti rovnosti a nediskriminácie prostredníctvom rámcovej stratégie pre nediskrimináciu a rovnaké príležitosti pre všetkých, v oblasti rodovej rovnosti prostredníctvom stratégie rovnosti žien a mužov 2010 – 2015, v oblasti zdravotných postihnutí prostredníctvom európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020 a v oblasti rovnosti Rómov prostredníctvom rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020;

E.  keďže Komisia vo svojej Stratégii účinného uplatňovania Charty základných práv Európskou úniou uznala potrebu vypracovať osobitné politiky týkajúce sa určitých konkrétnych základných práv na základe zmlúv;

F.  keďže Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) v prieskume o osobách LGBT v roku 2013 zistila, že v celej EÚ v roku predchádzajúcom prieskumu sa každý druhý respondent LGBT cítil diskriminovaný alebo obťažovaný na základe sexuálnej orientácie, každý tretí bol diskriminovaný pri prístupe k tovaru alebo službám, každý štvrtý bol fyzicky napadnutý a každý piaty bol diskriminovaný v zamestnaní alebo povolaní;

G.  keďže agentúra FRA odporučila, aby EÚ a členské štáty vypracovali akčné plány na podporu rešpektovania osôb LGBT a na ochranu ich základných práv;

H.  keďže v máji roku 2013 jedenásť ministrov pre rovnosť(5) vyzvalo Komisiu, aby vypracovala komplexnú politiku EÚ pre rovnosť osôb LGBT, a desať členských štátov(6) už prijalo podobné politiky alebo o nich diskutuje na vnútroštátnej a regionálnej úrovni;

I.  keďže Európsky parlament desaťkrát požadoval komplexný politický nástroj Európskej únie pre rovnosť na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity;

Všeobecné poznámky

1.  ostro odsudzuje každú diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a veľmi ľutuje, že základné práva lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov, transrodových osôb a intersexuálov (LGBTI) sa v Európskej únii v plnej miere ešte vždy nedodržiavajú;

2.  domnieva sa, že Európskej únii v súčasnosti chýba komplexná politika na ochranu základných práv osôb LGBTI;

3.  uznáva, že zodpovednosť za ochranu základných práv nesú spoločne Komisia a členské štáty; vyzýva Komisiu, aby čo najviac využívala svoje právomoci vrátane umožnenia výmeny osvedčených postupov medzi členskými štátmi; vyzýva členské štáty, aby si plnili povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov EÚ a z odporúčania Rady Európy o opatreniach na boj proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity;

Obsah plánu

4.  vyzýva Komisiu, členské štáty a príslušné agentúry, aby spoločne pracovali na komplexnej viacročnej politike na ochranu základných práv osôb LGBTI, t. j. na pláne, stratégii alebo akčnom pláne, ktoré budú zahŕňať nasledujúce témy a ciele;

  A. Horizontálne opatrenia na vykonávanie plánu
   i) Komisia by mala v celej svojej činnosti a vo všetkých oblastiach, v ktorých má právomoc, pracovať na zabezpečení existujúcich práv tým, že zohľadní otázky spojené so základnými právami osôb LGBTI v každej relevantnej činnosti – napríklad pri navrhovaní budúcich politík a vypracúvaní návrhov alebo pri monitorovaní vykonávania právnych predpisov EÚ;
   ii) Komisia by mala uľahčovať, koordinovať a monitorovať výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie;
   iii) príslušné agentúry Európskej únie vrátane Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA), Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE), Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound), Európskej policajnej akadémie (CEPOL), Jednotky pre súdnu spoluprácu Európskej únie (EUROJUST), Európskej justičnej siete (EJN)a Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) by mali zohľadňovať otázky súvisiace so sexuálnou orientáciou a rodovou identitou vo svojej práci a pokračovať v poskytovaní poradenstva o základných právach osôb LGBTI založeného na dôkazoch Komisii a členským štátom;
   iv) Komisiu a členské štáty treba podporovať, aby pravidelne zbierali relevantné a porovnateľné údaje o situácii osôb LGBTI v EÚ spoločne s príslušnými agentúrami a Eurostatom, a to pri plnom dodržiavaní pravidiel EÚ na ochranu údajov;
   v) Komisia a členské štáty by mali spoločne s príslušnými agentúrami podporovať odbornú prípravu a budovanie kapacít vnútroštátnych subjektov pre rodovú rovnosť, vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva a iných organizácií, ktoré sú poverené presadzovaním a ochranou základných práv osôb LGBTI;
   vi) Komisia a členské štáty by sa mali spoločne s príslušnými agentúrami usilovať o informovanie občanov o právach osôb LGBTI;
  B. Všeobecné ustanovenia v oblasti nediskriminácie
   i) členské štáty by mali posilniť existujúci právny rámec EÚ tým, že budú pracovať na schválení navrhovanej smernice o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu vrátane objasnenia rozsahu a nákladov spojených s uplatňovaním jeho ustanovení;
   ii) Komisia, členské štáty a príslušné agentúry by mali venovať osobitnú pozornosť skúsenostiam lesbických žien s viacnásobnou diskrimináciou a násilím (na základe pohlavia i sexuálnej orientácie) a v súlade s tým aj návrhu a vykonávaniu politík nediskriminácie;
  C. Nediskriminácia v zamestnaní
   i) Komisia by sa mala osobitne zamerať na sexuálnu orientáciu pri monitorovaní vykonávania smernice 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní(7), a na rodovú identitu pri monitorovaní vykonávania smernice 2006/54/ES o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania(8);
   ii) Komisia by mala spoločne s príslušnými agentúrami vydať usmernenia, ktoré určia, že na transrodové a intersexuálne osoby sa vzťahuje pojem „pohlavie“ podľa smernice 2006/54/ES o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania;
   iii) subjekty pre rodovú rovnosť treba podporovať, aby informovali osoby LGBTI, ako aj odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov, o ich právach;
  D. Nediskriminácia vo vzdelávaní
   i) Komisia by mala podporovať rovnosť a zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity vo všetkých svojich programoch zameraných na mládež a vzdelávanie;
   ii) Komisia by mala uľahčovať výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi prostredníctvom nezáväznej otvorenej metódy koordinácie v oblasti formálneho vzdelávania vrátane vzdelávacích materiálov a politík v oblasti boja proti šikanovaniu a diskriminácii;
   iii) Komisia by mala uľahčovať výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi prostredníctvom nezáväznej otvorenej metódy koordinácie vo všetkých sektoroch členských štátov v oblasti mládeže a vzdelávania;
  E. Nediskriminácia v oblasti zdravia
   i) Komisia by mala zaradiť otázky zdravia osôb LGBTI do rámca príslušných širších strategických politík v oblasti zdravia vrátane prístupu k zdravotnej starostlivosti a rovnosti v oblasti zdravia a zahrnúť ich do spoločnej mienky EÚ v otázkach týkajúcich sa zdravia;
   ii) Komisia by mala v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie pokračovať v úsilí o vyčiarknutie odlišností rodovej identity zo zoznamu duševných porúch a porúch správania a o zabezpečenie ich rekvalifikácie ako nepatologických v rámci rokovaní o 11. verzii Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH-11);
   iii) Komisia by mala podporovať členské štáty pri vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov;
   iv) Komisia a členské štáty by mali vykonávať výskum v oblasti špecifických otázok zdravia osôb LGBTI;
   v) členské štáty by mali zohľadňovať osoby LGBTI v rámci vnútroštátnych plánov a politík v oblasti zdravia a zabezpečiť, aby boli špecifické otázky zdravia osôb LGBTI zohľadnené v študijných programoch odbornej prípravy, politikách v oblasti zdravia a zdravotných prieskumoch;
   vi) členské štáty by mali zaviesť alebo preskúmať postupy právneho uznania rodu tak, aby plne rešpektovali právo transrodových osôb na dôstojnosť a telesnú integritu;
  F. Nediskriminácia v oblasti tovaru a služieb
   i) Komisia by sa mala osobitne zamerať na prístup transrodových osôb k tovaru a službám pri monitorovaní vykonávania smernice 2004/113/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu(9);
  G. Opatrenia zamerané konkrétne na transrodové a intersexuálne osoby
   i) Komisia by mala zabezpečiť, aby bola rodová identita zaradená medzi zakázané dôvody diskriminácie vo všetkých budúcich právnych predpisoch v oblasti rovnosti vrátane všetkých ich prepracovaní;
   ii) Komisia by mala zohľadňovať otázky špecifické pre transrodové a intersexuálne osoby v rámci príslušných politík EÚ, a tým odzrkadľovať prístup prijatý v stratégii pre rodovú rovnosť;
   iii) členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli subjekty pre rodovú rovnosť informované a vyškolené, ak ide o práva a špecifické otázky týkajúce sa transrodových a intersexuálnych osôb;
   iv) Komisia, členské štáty a príslušné orgány by mali riešiť súčasný nedostatok poznatkov, výskumu a relevantných právnych predpisov o ľudských právach intersexuálnych osôb;
  H. Občianstvo, rodiny a sloboda pohybu
   i) Komisia by mala vypracovať usmernenia s cieľom zabezpečiť, aby sa pri uplatňovaní smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov(10) a smernice 2003/86/ES o práve na zlúčenie rodiny(11) rešpektovali všetky formy rodiny, ktoré sú právne uznané v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov;
   ii) Komisia by mala v prvom rade predložiť návrhy na vzájomné uznávanie účinkov všetkých listín o osobnom stave v rámci celej EÚ s cieľom obmedziť diskriminačné právne a administratívne prekážky pre občanov a ich rodiny, ktorí uplatňujú svoje právo na voľný pohyb;
   iii) Komisia a členské štáty by mali skúmať, či obmedzenia platné pre zmenu osobného stavu a dokladov totožnosti poškodzujú transrodové osoby, pokiaľ ide o ich možnosť využívať právo na voľný pohyb;
   iv) členské štáty, ktoré prijali právne predpisy o partnerskom spolužití, registrovanom partnerstve alebo manželstve párov rovnakého pohlavia, by mali uznávať podobné ustanovenia prijaté inými členskými štátmi;
  I. Sloboda zhromažďovania a sloboda prejavu
   i) členské štáty by mali zabezpečiť, aby právo na slobodu prejavu a právo zhromažďovania boli zaručené, najmä pokiaľ ide o pochody za rovnosť a podobné akcie, a to zabezpečením, aby sa tieto podujatia uskutočňovali v súlade so zákonom, a zaručením účinnej ochrany účastníkov;
   ii) členské štáty by sa mali zdržať prijímania zákonov a prehodnotiť existujúce zákony, ktoré obmedzujú slobodu prejavu vo vzťahu k sexuálnej orientácii a rodovej identite;
   iii) Komisia a Rada Európskej únie by mali považovať prijatie zákonov, ktoré obmedzujú slobodu prejavu v súvislosti so sexuálnou orientáciou a rodovou identitou, členskými štátmi za porušovanie hodnôt, na ktorých je založená Európska únia, a primerane reagovať;
  J. Verbálne prejavy nenávisti a trestné činy páchané z nenávisti
   i) Komisia by mala monitorovať a poskytovať pomoc členským štátom, pokiaľ ide o otázky špecifické pre sexuálnu orientáciu, rodovú identitu a rodové prejavy, pri uplatňovaní smernice 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov(12), najmä pokiaľ ich motívom sú predsudky alebo diskriminácia, ktoré by sa mohli súvisieť s ich osobnou charakteristikou;
   ii) Komisia by mala predložiť návrh na prepracovanie rámcového rozhodnutia Rady o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva vrátane iných foriem trestnej činnosti, ktorej motívom sú predsudky, a podnecovania k nenávisti, a to aj na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity;
   iii) Komisia by mala spoločne s príslušnými agentúrami uľahčovať výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania policajných síl, prokurátorov, sudcov a služieb na podporu obetí;
   iv) Agentúra pre základné práva by mala členským štátom pomáhať pri zlepšovaní ich zhromažďovania porovnateľných údajov o trestných činoch z nenávisti k homosexuálom a transrodovým osobám;
   v) členské štáty by mali registrovať a vyšetrovať trestné činy z nenávisti k osobám LGBTI a prijať trestnoprávne predpisy zakazujúce podnecovanie k nenávisti na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity;
  K. Azyl
   i) Komisia by mala spoločne s Európskym podporným úradom pre azyl (EASO) a príslušnými agentúrami a v rámci pôsobnosti existujúcich právnych predpisov a judikatúry EÚ zohľadniť špecifické otázky spojené so sexuálnou orientáciou a rodovou identitou pri vykonávaní a monitorovaní predpisov v oblasti azylu, a to vrátane smernice 2013/32/EÚ o spoločných konaniach a poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany(13) a smernice 2011/95/EÚ o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany(14);
   ii) Komisia a členské štáty by mali spoločne s príslušnými agentúrami zabezpečiť podporu na primeranú odbornú prípravu – vrátane existujúcej odbornej prípravy – pre pracovníkov v oblasti azylu, a to aj tlmočníkov a osôb, ktoré vedú pohovory, aby boli dostatočne vyškolení na riešenie otázok, ktoré sa týkajú konkrétne osôb LGBTI;
   iii) Komisia a členské štáty by spoločne s úradom EASO a v spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť mali zabezpečiť, aby právna a sociálna situácia osôb LGBTI v krajinách pôvodu bola systematicky dokumentovaná a aby tieto informácie boli k dispozícii pre tých, ktorí rozhodujú o poskytnutí azylu, ako súčasť informácií o krajine pôvodu (COI);
  L. Rozšírenie a vonkajšia činnosť
   i) Komisia by mala pokračovať vo svojom súčasnom monitorovaní problémov týkajúcich sa sexuálnej orientácie a rodovej identity v pristupujúcich krajinách;
   ii) Komisia, Európska služba pre vonkajšiu činnosť, osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva a členské štáty by mali systematicky využívať usmernenia Rady na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv osôb LGBTI a zachovávať jednotnú pozíciu pri reakciách na porušovanie týchto práv;
   iii) Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť by mali poskytovať Európskemu podpornému úradu pre azyl a členským štátom informácie získané od delegácií EÚ o situácii osôb LGBTI v tretích krajinách;

5.  zdôrazňuje, že táto komplexná politika musí rešpektovať právomoci Európskej únie, jej agentúr a členských štátov;

6.  zdôrazňuje, že treba rešpektovať slobodu prejavu presvedčenia a názorov v súlade so zásadou plurality názorov pod podmienkou, že to nepodnecuje k nenávisti, násiliu alebo diskriminácii;

o
o   o

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov, všetkým agentúram uvedeným v tomto uznesení a Rade Európy.

(1) Ú. v. EÚ C 137 E, 27.5.2010, s. 68.
(2) Ú. v. EÚ C 264 E, 13.9.2013, s. 54.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2012)0500.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2013)0090.
(5) Ide o ministrov Belgicka, Dánska, Holandska, Chorvátska, Fínska, Francúzska, Luxemburska, Malty, Rakúska, Švédska a Talianska.
(6) Belgicko, Holandsko, Chorvátsko, Francúzsko, Nemecko, Malta, Portugalsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko a Taliansko.
(7) Ú. v. EÚ L 303, 2.12.2000, s. 16.
(8) Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23.
(9) Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37.
(10) Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77.
(11) Ú. v. EÚ L 251, 3.10.2003, s. 12.
(12) Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 57.
(13) Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 60.
(14) Ú. v. EÚ L 337, 20.12.2011, s. 9.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia