Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2183(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0009/2014

Predložena besedila :

A7-0009/2014

Razprave :

PV 03/02/2014 - 17
CRE 03/02/2014 - 17

Glasovanja :

PV 04/02/2014 - 8.1
CRE 04/02/2014 - 8.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0062

Sprejeta besedila
PDF 379kWORD 77k
Torek, 4. februar 2014 - Strasbourg
Časovni načrt za boj proti homofobiji in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete
P7_TA(2014)0062A7-0009/2014

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o časovnem načrtu EU za boj proti homofobiji in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete (2013/2183(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 2 Pogodbe o Evropski uniji,

–  ob upoštevanju členov 8 in 10 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in zlasti člena 21,

–  ob upoštevanju Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

–  ob upoštevanju priporočila CM/Rec(2010)5 Odbora ministrov Sveta Evrope državam članicam o ukrepih za boj proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti ali identitete, sprejetega 31. marca 2010,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Strategija za učinkovito izvajanje Listine o temeljnih pravicah v Evropski uniji“ (COM(2010)0573),

–  ob upoštevanju poročila Komisije o izvajanju Listine EU o temeljnih pravicah za leto 2012 (COM(2013)0271) in priloženih delovnih dokumentov služb Komisije,

–  ob upoštevanju predloga direktive Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost (COM(2008)0426) ter stališča Parlamenta o tem predlogu z dne 2. aprila 2009(1),

–  ob upoštevanju smernic za spodbujanje uresničevanja in varstvo vseh človekovih pravic LGBTI (lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev), ki jih je sprejel Svet Evropske unije na svojem zasedanju 24. junija 2013,

–  ob upoštevanju poročila Agencije Evropske unije za temeljne pravice iz novembra 2010 o homofobiji, transfobiji in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete,

–  ob upoštevanju rezultatov raziskave o lezbijkah, gejih, biseksualcih in transseksualcih v Evropski uniji, ki jo je izvedla Agencija za temeljne pravice in ki je bila objavljena 17. maja 2013,

–  ob upoštevanju mnenja Agencije za temeljne pravice z dne 1. oktobra 2013 o razmerah na področju enakosti v Evropski uniji 10 let po začetku izvajanja direktiv o enakosti,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. maja 2012 o boju proti homofobiji v Evropi(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. decembra 2012 o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2010–2011)(3),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2013 o okrepitvi boja proti rasizmu, ksenofobiji in kaznivim dejanjem iz sovraštva(4),

–  ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0009/2014),

A.  ker Evropska unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin;

B.  ker si Evropska unija pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti prizadeva za boj proti diskriminaciji na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti;

C.  ker je Svet Evropske unije junija 2013 sprejel trdne smernice za spodbujanje in varovanje uresničevanja vseh človekovih pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev zunaj Evropske unije ter bi moral zagotoviti, da bodo učinkovito varovane znotraj EU;

D.  ker Evropska unija svoje ukrepanje že usklajuje s celovitimi politikami, in sicer na področju enakosti in nediskriminacije z Okvirno strategijo na področju nediskriminacije in enakih možnosti za vse, na področju enakosti spolov s Strategijo za enakost žensk in moških 2010–2015, na področju invalidnosti z Evropsko strategijo o invalidnosti 2010–2020 in na področju enakosti Romov z Okvirom EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020;

E.  ker Komisija v svoji strategiji za učinkovito izvajanje Listine o temeljnih pravicah v Evropski uniji priznava potrebo po razvoju posameznih politik o nekaterih temeljnih pravicah na podlagi Pogodb;

F.  ker je Agencija Evropske unije za temeljne pravice v raziskavi iz leta 2013 o lezbijkah, gejih, biseksualcih in transseksualcih v Evropski uniji ugotovila, da je v letu pred raziskavo eden od dveh lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev, ki so sodelovali v raziskavi, občutil diskriminacijo ali nadlegovanje na podlagi spolne usmerjenosti, eden od treh je doživel diskriminacijo pri dostopu do blaga in storitev, eden od petih je bil telesno napaden in eden od petih diskriminiran pri zaposlovanju ali v poklicu;

G.  ker je Agencija Evropske unije za temeljne pravice Evropski uniji in državam članicam priporočila, naj razvijejo akcijske načrte za spodbujanje spoštovanja lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev ter za varstvo njihovih temeljnih pravic;

H.  ker je maja 2013 enajst ministrov za enakost med spoloma(5) pozvalo Komisijo, naj pripravi celovito politiko EU o enakosti lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev, in ker je deset držav članic(6) že sprejelo podobne politike na nacionalni in regionalni ravni ali o njih razpravljajo;

I.  ker je Evropski parlament desetkrat zahteval celovit politični instrument Evropske unije za enakost na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete;

Splošne ugotovitve

1.  ostro obsoja vsakršno diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti in identitete ter močno obžaluje, da temeljne pravice lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev v Evropski uniji še vedno niso v celoti spoštovane;

2.  meni, da Evropska unija trenutno nima celovite politike za varstvo temeljnih pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev;

3.  priznava, da so za varstvo temeljnih pravic skupaj odgovorne Komisija in države članice; poziva Komisijo, naj v polni meri uporabi svoje pristojnosti, vključno z spodbujanjem izmenjave dobrih praks med državami članicami; poziva države članice, naj izpolnijo svoje obveznosti v okviru zakonodaje EU in priporočila Sveta Evrope o ukrepih za boj proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete;

Vsebina načrta

4.  poziva Komisijo, države članice in ustrezne agencije, naj skupaj oblikujejo celovito večletno politiko za varstvo temeljnih pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev, tj. načrt, strategijo ali akcijski načrt, ki bo vseboval teme in cilje, navedene v nadaljevanju;

  A. Horizontalni ukrepi za izvajanje načrta
   (i) Komisija bi si morala pri vsem svojem delu in na vseh področjih svojih pristojnosti prizadevati za varovanje obstoječih pravic, in sicer z vključevanjem vprašanj, povezanih s temeljnimi pravicami lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev – na primer med pripravo osnutkov prihodnjih politik in predlogov ali med spremljanjem izvajanja prava EU.
   (ii) Komisija bi morala olajšati, usklajevati in spremljati izmenjavo dobrih praks med državami članicami z uporabo odprte metode usklajevanja.
   (iii) Ustrezne agencije Evropske unije, vključno z Agencijo Evropske unije za temeljne pravice (FRA), Evropskim inštitutom za enakost spolov (EIGE), Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound), Evropsko policijsko akademijo (CEPOL), Evropskim uradom za pravosodno sodelovanje (Eurojust), Evropsko pravosodno mrežo (EJN) in Evropskim azilnim podpornim uradom (EASO), bi morale vprašanja, povezana s spolno usmerjenostjo in identiteto, vključevati v svoje delo ter Komisiji in državam članicam še naprej zagotavljati nasvete na podlagi dokazov o temeljnih pravicah lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev.
   (iv) Komisijo in države članice bi bilo treba skupaj z ustreznimi agencijami in Eurostatom spodbujati k rednemu zbiranju ustreznih in primerljivih podatkov o položaju lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev v Evropski uniji ob polnem spoštovanju pravil o varstvu osebnih podatkov v EU.
   (v) Skupaj z ustreznimi agencijami bi morale Komisija in države članice spodbujati usposabljanje in krepitev zmogljivosti nacionalnih organov za enakost, nacionalnih institucij za človekove pravice in drugih organizacij, zadolženih za spodbujanje in varstvo temeljnih pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev.
   (vi) Skupaj z ustreznimi agencijami bi si Komisija in države članice morale prizadevati za ozaveščanje državljanov o pravicah lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev.
  B. Splošne določbe na področju nediskriminacije
   (i) Države članice bi morale utrditi veljavni pravni okvir EU s prizadevanji za sprejetje predlagane direktive o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost ter pojasniti področje uporabe njenih določb in z njimi povezane stroške.
   (ii) Komisija, države članice in ustrezne agencije bi morale posebno pozornost nameniti izkušnji lezbijk z večplastno diskriminacijo in nasiljem (na podlagi spola in spolne usmerjenosti) ter temu ustrezno zasnovati in izvajati nediskriminacijske politike.
  C. Nediskriminacija pri zaposlovanju
   (i) Komisija bi se morala pri spremljanju izvajanja Direktive 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu(7) posebej osredotočiti na spolno usmerjenost, pri spremljanju izvajanja Direktive 2006/54/ES o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu(8) pa na spolno identiteto.
   (ii) Komisija bi morala skupaj z ustreznimi agencijami izdati smernice, ki bi določile vključitev transseksualcev in interseksualcev v določbe o spolu v Direktivi 2006/54/ES o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu.
   (iii) Organe za enakost bi bilo treba spodbujati, naj lezbijke, geje, biseksualce, transseksualce in interseksualce obveščajo o njihovih pravicah, o teh pravicah pa naj obveščajo tudi sindikate in organizacije delodajalcev.
  D. Nediskriminacija v izobraževanju
   (i) Komisija bi morala spodbujati enakost in nediskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete v okviru svojih programov za mlade in izobraževalnih programov.
   (ii) Komisija bi morala med državami članicami z neobvezno in odprto metodo usklajevanja spodbujati izmenjavo dobrih praks v formalnem izobraževanju, vključno z učnimi gradivi ter politikami proti ustrahovanju in protidiskriminacijskimi politikami.
   (iii) Komisija bi morala z neobvezno in odprto metodo usklajevanja med državami članicami spodbujati izmenjavo dobrih praks med sektorji držav članic za mlade in izobraževanje, vključno s socialnimi službami za mlade.
  E. Nediskriminacija v zdravstvu
   (i) Komisija bi morala zdravstvena vprašanja lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev umestiti v ustrezne širše strateške zdravstvene politike, vključno s tistimi, ki opredeljujejo dostop do zdravstvenega varstva in enakost v zdravstvu, ter v stališča glede zadev, povezanih z zdravjem, ki jih EU izraža na svetovni ravni;
   (ii) Komisija bi si morala s Svetovno zdravstveno organizacijo še naprej prizadevati, da bi motnje spolne identitete umaknili s seznama duševnih in vedenjskih motenj ter v pogajanjih o 11. različici mednarodne klasifikacije bolezni (ICD-11) zagotovili prekvalifikacijo v nepatološko stanje.
   (iii) Komisija bi morala podpirati države članice pri usposabljanju zdravstvenih delavcev.
   (iv) Komisija in države članice bi morale izvajati raziskave o zdravstvenih vprašanjih, ki se posebej nanašajo na lezbijke, geje, biseksualce, transseksualce in interseksualce.
   (v) Države članice bi morale lezbijke, geje, biseksualce, transseksualce in interseksualce upoštevati v okviru nacionalnih zdravstvenih načrtov in politik ter zagotoviti učne načrte za usposabljanje, zdravstvene politike in zdravstvene raziskave, ki bi upoštevale posebna zdravstvena vprašanja lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev.
   (vi) Države članice bi morale uvesti ali pregledati pravne postopke priznavanja spola, da bo v celoti spoštovana pravica transseksualcev do dostojanstva in telesne nedotakljivosti.
  F. Nediskriminacija pri blagu in storitvah
   (i) Komisija bi morala pri spremljanju izvajanja Direktive 2004/113/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njim dati poseben poudarek dostopu do blaga in storitev za transseksualce(9).
  G. Specifični ukrepi za transseksualce in interseksualce
   (i) Komisija bi morala zagotoviti, da bo v prihodnji zakonodaji o enakosti, vključno z morebitnimi prenovitvami, spolna identiteta vključena med prepovedane razloge za diskriminacijo.
   (ii) Komisija bi morala vprašanja, ki posebej zadevajo transseksualce in interseksualce, vključevati v vse ustrezne politike EU in tako posnemati pristop, sprejet v strategiji za enakost spolov.
   (iii) Države članice bi morale zagotoviti, da so organi za enakost obveščeni in poučeni o pravicah in posebnih vprašanjih, povezanih s transseksualci in interseksualci.
   (iv) Komisija, države članice in ustrezne agencije bi morale obravnavati trenutno pomanjkanje znanja, raziskav in ustrezne zakonodaje o človekovih pravicah interseksualcev.
  H. Državljanstvo, družine in svoboda gibanja
   (i) Komisija bi morala pripraviti smernice, s katerimi bi zagotovila, da se Direktiva 2004/38/EC o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic(10) ter Direktiva 2003/86/ES o pravici do združitve družine(11) izvajata v spoštovanju vseh oblik družin, ki so pravno priznane v skladu z nacionalno zakonodajo držav članic.
   (ii) Komisija bi morala pripraviti predloge za medsebojno priznavanje učinkov vseh listin o osebnem stanju po vsej EU, da bi se zmanjšale diskriminatorne pravne in upravne ovire za državljane in njihove družine, ki uveljavljajo svojo pravico do prostega gibanja.
   (iii) Komisija in države članice bi morale preučiti, ali veljavne omejitve za spremembo osebnega stanja in osebnih dokumentov transseksualcev omejujejo njihovo možnost uživanja pravice do prostega gibanja.
   (iv) Države članice, ki so sprejele zakonodajo o izvenzakonskih skupnostih, registriranih partnerstvih ali zakonskih zvezah istospolnih parov, bi morale priznati podobne določbe, sprejete v drugih državah članicah.
  I. Svoboda zbiranja in izražanja
   (i) Države članice bi morale zagotoviti pravico do svobode izražanja in zbiranja, zlasti pri paradah ponosa in podobnih dogodkih, tako da zagotovijo, da ti dogodki potekajo zakonito in da so udeleženci učinkovito zaščiteni.
   (ii) Države članice bi se morale vzdržati sprejemanja zakonov in preučiti veljavne zakone, ki omejujejo svobodo izražanja v zvezi s spolno usmerjenostjo in spolno identiteto.
   (iii) Komisija in Svet Evropske unije bi morala upoštevati, da države članice, ki sprejemajo zakone za omejevanje svobode izražanja v zvezi s spolno usmerjenostjo in spolno identiteto, kršijo vrednote, na katerih temelji Evropska unija, in se ustrezno odzvati.
  J. Sovražni govor in zločini iz sovraštva
   (i) Komisija bi morala spremljati in državam članicam zagotavljati pomoč glede specifičnih vprašanj o spolni usmerjenosti, spolni identiteti in spolnem izrazu pri izvajanju Direktive 2012/29/EU o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj(12), zlasti kadar so ta dejanja storjena iz pristranskega ali diskriminatornega motiva, povezanega z osebnimi lastnostmi žrtev.
   (ii) Komisija bi morala predlagati prenovitev okvirnega sklepa Sveta o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazenskopravnimi sredstvi, da bo vključeval še druge oblike kaznivih dejanj zaradi sovraštva in spodbujanja k sovraštvu, tudi zaradi spolne usmerjenosti in spolne identitete.
   (iii) Komisija bi morala skupaj z ustreznimi agencijami spodbujati izmenjavo dobrih praks med državami članicami glede usposabljanja in izobraževanja policije, javnih tožilstev, sodnikov in služb za podporo žrtvam.
   (iv) Agencija za temeljne pravice bi morala državam članicam pomagati pri izboljšanju njihove zbirke primerljivih podatkov o homofobnih in transfobnih kaznivih dejanjih iz sovraštva.
   (v) Države članice bi morale evidentirati in preiskovati kazniva dejanja iz sovraštva proti lezbijkam, gejem, biseksualcem, transseksualcem in interseksualcem ter sprejeti kazensko zakonodajo o prepovedi spodbujanja k sovraštvu na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete.
  K. Azil
   (i) Komisija bi morala skupaj z Evropskim azilnim podpornim uradom in ustreznimi agencijami ter v okviru veljavne zakonodaje in sodne prakse EU posebna vprašanja, povezana s spolno usmerjenostjo in spolno identiteto, vključevati v izvajanje in spremljanje zakonodaje o azilu, vključno z Direktivo 2013/32/EU o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite(13) in Direktivo 2011/95/EU o standardih, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite(14).
   (ii) Komisija in države članice bi morale skupaj z ustreznimi agencijami zagotoviti ustrezno usposabljanje, tudi že obstoječe, za strokovnjake za azil, vključno z osebami, ki vodijo pogovore, in tolmači, da bodo usposobljeni za obravnavo vprašanj, ki posebej zadevajo lezbijke, geje, biseksualce, transseksualce in interseksualce.
   (iii) Komisija in države članice bi morale skupaj z Evropskim azilnim podpornim uradom in v sodelovanju z Evropsko službo za zunanje delovanje zagotoviti, da bosta pravni in socialni položaj lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev v matičnih državah sistematično dokumentirana in da bodo tovrstne informacije dostopne nosilcem odločanja o azilu kot del informacij o matičnih državah.
  L. Širitev in zunanje delovanje
   (i) Komisija bi morala nadaljevati sedanje spremljanje vprašanj, povezanih s spolno usmerjenostjo in spolno identiteto, v državah pristopnicah.
   (ii) Komisija, Evropska služba za zunanje delovanje, posebni predstavnik EU za človekove pravice in države članice bi morali sistematično uporabljati smernice Sveta za spodbujanje in varovanje uresničevanja vseh človekovih pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev ter ohranjati enotno stališče v odzivanju na kršitve teh pravic.
   (iii) Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje bi morali informacije o položaju lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev v tretjih državah, pridobljene od delegacij EU, posredovati Evropskemu azilnemu podpornemu uradu in državam članicam.

5.  poudarja, da mora ta celovita politika spoštovati pristojnosti Evropske unije, njenih agencij in držav članic;

6.  poudarja, da je treba spoštovati svobodo govora ter izražanja prepričanj ali mnenj, skladno z načelom pluralizma idej, v kolikor se s tem ne spodbuja sovraštva, nasilja ali diskriminacije.

o
o   o

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje, vladam in parlamentom držav članic, vsem agencijam, navedenim v resoluciji, in Svetu Evrope.

(1) UL C 137 E, 27.5.2010, str. 68.
(2) UL C 264 E, 13.9.2013, str. 54.
(3) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0500.
(4) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0090.
(5) Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Hrvaška, Francija, Italija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Švedska.
(6) Belgija, Francija, Hrvaška, Italija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija in Združeno kraljestvo.
(7) UL L 303, 2.12.2000, str. 16.
(8) UL L 204, 26.7.2006, str. 23.
(9) UL L 373, 21.12.2004, str. 37.
(10) UL L 158, 30.4.2004, str. 77.
(11) UL L 251, 3.10.2003, str. 12.
(12) UL L 315, 14.11.2012, str. 57.
(13) UL L 180, 29.6.2013, str. 60.
(14) UL L 337, 20.12.2011, str. 9.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov