Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2117(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0442/2013

Внесени текстове :

A7-0442/2013

Разисквания :

PV 03/02/2014 - 19
CRE 03/02/2014 - 19

Гласувания :

PV 04/02/2014 - 8.3
CRE 04/02/2014 - 8.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0064

Приети текстове
PDF 273kWORD 48k
Вторник, 4 февруари 2014 г. - Страсбург
Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието
P7_TA(2014)0064A7-0442/2013

Резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно информационното табло на ЕС в областта на правосъдието – гражданско и административно правосъдие в държавите членки (2013/2117(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 27 март 2013 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието — Инструмент за насърчаване ефективността на правосъдието и растежа“ (COM(2013)0160),

—  като взе предвид двугодишните доклади за оценка на европейските съдебни системи, изготвени от Комисията за ефикасност на правосъдието на Съвета на Европа (CEPEJ);

—  като взе предвид член 48 и член 119, параграф 2 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7‑0442/2013),

А.  като има предвид, че Комисията публикува информационно табло на ЕС в областта на правосъдието, което е сравнителен, незадължителен инструмент, целящ да се оцени ефективността на националните съдебни системи, с цел по-доброто определяне на политиките в областта на правосъдието, като акцентът в приложното му поле е поставен върху параметрите на съдебните системи, които допринасят за подобряване на стопанския и инвестиционния климат в Съюза;

Б.  като има предвид, че информационното табло на ЕС в областта на правосъдието сравнява националните съдебни системи, като използва отделни показатели, а не представя общо класиране на националните съдебни системи;

В.  като има предвид, че информационното табло в областта на правосъдието за 2013 г. се съсредоточава изключително върху гражданското, търговското и административното правосъдие;

Г.  като има предвид, че незадължителната сравнителна процедура има предимството да идентифицира подобренията и стъпките назад, както и стремежа към обмен на най-добри практики в целия Съюз, като оставя независимостта на националните правни и съдебни системи незасегната;

1.  Приема с интерес информационното табло на ЕС в областта на правосъдието; призовава Комисията да продължи тази процедура в съответствие с Договорите и в консултация с държавите членки, като има предвид необходимостта от избягване на ненужното дублиране на работа с други органи;

2.  Подкрепя целта за обмен на най-добри практики, с оглед да се осигури ефективна и независима съдебна система, която да може да допринесе за икономическия растеж в Европа и да повиши конкурентоспособността; подчертава, че ефективната и надеждна съдебна система предоставя на предприятията стимули за развитие и инвестиции на национално и трансгранично равнище;

3.  Отбелязва значението на съдебния бенчмаркинг за трансграничното взаимно доверие, за ефективното сътрудничество между съдебните институции и за създаването на общо съдебно пространство и европейска съдебна култура;

4.  Счита, че всяко сравнение на националните съдебни системи, особено по отношение на предишното им състояние, трябва да се основава на обективни критерии и на доказателства, които са обективно събирани, сравнявани и анализирани; изтъква важността на оценяването на функционирането на съдебните системи като цяло, без обаче те да бъдат отделяни от социалното, историческо и икономическо положение на държавите членки или от конституционните традиции, на които се основават; подчертава значението на безпристрастното третиране на държавите членки, като по този начин се гарантира равнопоставеност между тях при оценяването на техните съдебни системи;

5.  Призовава Комисията да обсъди планирания метод своевременно в рамките на прозрачна процедура с участието на държавите членки;

6.  Изтъква, че целевите показатели трябва да бъдат определени, преди да се събере информация относно националните съдебни системи, за да се изгради общо разбиране за методологията и показателите;

7.  Приветства усилията на Комисията за предоставяне на измерими данни; изтъква обаче, че някои цели, като качеството и безпристрастността на правосъдието, е трудно да бъдат измерени обективно;

8.  Отбелязва, че ефективността на съдебната система не може да бъде измерена само със статистически, количествено изразими параметри, а трябва също да се отчитат структурните особености и различните социални традиции в държавите членки; във връзка с това призовава Комисията за в бъдеще, при събирането на данните и определянето на целевите показатели, да взема повече предвид различията между националните съдебни системи;

9.  Призовава Комисията в областта на дружественото право да вземе равностойно предвид както едностепенната, така и двустепенната система;

10.  Призовава държавите членки да разгледат отблизо резултатите от информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2013 г. и да определят дали трябва да се извлекат поуки от него за организирането и напредъка на техните съответни граждански, търговски и административни съдебни системи;

11.  Насърчава държавите членки да събират съответни данни по въпроси като разходите за съдебните производства, случаите на медиация и процедурите по правоприлагане; изразява съжаление, че не са били предоставени данни от някои държави членки за някои категории, посочени в информационното табло в областта на правосъдието; счита обаче, че Комисията е следвало да направи разлика между случаите, когато данните не са били налични, и случаите, когато показателите не са били съществени или приложими към отделните държави членки;

12.  Призовава Комисията и държавите членки да насърчават взаимното разбирателство и сътрудничеството между националните съдебни системи, включително чрез мрежи от съдии за връзка;

13.  Призовава да се отдаде по-голямо значение на програмите за обучение на съдии, съдебни служители и други практикуващи юристи, особено в областта на европейското и сравнителното право; подчертава необходимостта езиковото обучение да бъде основен компонент на университетските програми по право;

14.  Заявява своя интерес да получи данни за трансграничните дела, при които често се наблюдава по-голяма степен на сложност в сравнение с чисто местните дела и се доказват пречките, пред които са изправени гражданите на ЕС, когато упражняват правата си, произтичащи от единния пазар на ЕС, по-специално при прилагането на правото на ЕС;

15.  Изтъква важността на алтернативното разрешаване на спорове за намаляването на тежестта за съдебните системи и спестяването на средства за всички заинтересовани страни;

16.  Призовава Комисията да разгледа процедурите за трансгранична медиация, когато предприеме следващата си процедура от този вид; насърчава държавите членки активно да повишават популярността на процедурите по медиация, като се обърне специално внимание на търговските и семейните въпроси, регулирани на равнище ЕС (като например „Рим III“ и „Брюксел II“);

17.  Подчертава, че съществуват големи различия между държавите членки при разработването на ИКТ системи; изтъква, че използването на нови технологии може да допринесе ефективно за намаляване на разходите и за ускоряване на съдебните процедури, по-специално чрез използването на компютризирани приложения и инструменти за управление на делата и за комуникация;

18.  Посочва, че процедурите за искове с малък материален интерес и безспорни вземания могат да бъдат придвижвани по-бързо с помощта на ИКТ инструменти;

19.  Подчертава ролята на CEPEJ за събирането и представянето на съответните данни както на национално, така и на регионално равнище; счита, че институциите на ЕС следва да се стремят към сътрудничество с CEPEJ, тъй като това представлява отлична основа за обмена на най-добри практики и за избягването на дублирането на усилия;

20.  Припомня водещата роля на Европейската съдебна мрежа за гражданскоправните и търговскоправните въпроси, както и на портала за електронно правосъдие, за улесняване на достъпа на гражданите на ЕС до знания по европейско и национално гражданско и търговско право;

21.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и държавите членки.

Правна информация - Политика за поверителност