Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2117(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0442/2013

Indgivne tekster :

A7-0442/2013

Forhandlinger :

PV 03/02/2014 - 19
CRE 03/02/2014 - 19

Afstemninger :

PV 04/02/2014 - 8.3
CRE 04/02/2014 - 8.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0064

Vedtagne tekster
PDF 201kWORD 41k
Tirsdag den 4. februar 2014 - Strasbourg
EU's resultattavle for retsområdet
P7_TA(2014)0064A7-0442/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 4. februar 2014 om EU's resultattavle for retsområdet – civil- og forvaltningsret i medlemsstaterne (2013/2117(INI))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. marts 2013 til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "EU's resultattavle for retsområdet – et værktøj til fremme af effektive retssystemer og vækst" (COM(2013)0160),

—  der henviser til de halvårlige evalueringsrapporter om de europæiske retssystemer, der er udarbejdet af Europarådets Kommission for et Effektivt Retsvæsen (CEPEJ);

—  der henviser til forretningsordenens artikel 48 og artikel 119, stk. 2,

—  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7-0442/2013),

A.  der henviser til, at Kommissionen har udsendt EU's resultattavle for retsområdet, som er et ikke-bindende sammenligningsværktøj, der har til formål at vurdere de nationale retssystemers effektivitet for bedre at kunne definere retspolitikker, og dens anvendelsesområde fokuserer på de parametre ved et retssystem, der medvirker til at forbedre erhvervs- og investeringsforholdene i Den Europæiske Union;

B.  der henviser til, at EU's resultattavle for retsområdet sammenligner de nationale retssystemer ved hjælp af særlige indikatorer, men ikke opstiller en samlet rangorden over de nationale retssystemer;

C.  der henviser til, at resultattavlen for retsområdet for 2013 kun fokuserer på civil-, handels- og forvaltningsret;

D.  der henviser til, at en ikke-bindende sammenlignende undersøgelse har den fordel, at den kan påvise forbedringer og tilbageskridt samt tilstræbe udveksling af bedste praksis overalt i Unionen uden at røre ved de nationale retssystemers uafhængighed;

1.  noterer sig med stor interesse EU's resultattavle for retsområdet; opfordrer Kommissionen til at gå videre med dette arbejde i overensstemmelse med traktaterne og i samråd med medlemsstaterne, idet det tilstræbes at undgå unødvendig overlapning med andre organers arbejdsopgaver;

2.  støtter målet om at udveksle bedste praksis med henblik på at sikre et effektivt og uafhængigt retssystem, der kan bidrage til økonomisk vækst i Europa og fremme konkurrencedygtigheden; understreger, at et effektivt og pålideligt retssystem tilskynder virksomheder til at udvikle og investere nationalt og på tværs af grænserne;

3.  gør opmærksom på, hvor vigtig retlig benchmarking er for gensidig tillid på tværs af grænserne, for effektivt samarbejde imellem retsvæsenets institutioner og for udviklingen af et fælles retligt område og en europæisk retskultur;

4.  mener, at enhver sammenligning mellem nationale retssystemer, særligt i forbindelse med deres tidligere situation, skal baseres på objektive kriterier og på dokumentation, der indsamles, sammenlignes og analyseres på en objektiv måde; påpeger betydningen af at vurdere retssystemernes funktion som helhed uden at adskille dem fra den sociale, historiske og økonomiske situation i medlemsstaterne eller fra den forfatningsmæssige tradition, som retssystemerne stammer fra; understreger betydningen af at behandle medlemsstater upartisk for på den måde at sikre, at alle medlemsstater bliver behandlet ens, når deres retssystemer skal vurderes;

5.  anmoder Kommissionen om i god tid og ved en gennemsigtig procedure at diskutere den foreslåede metode i samråd med medlemsstaterne;

6.  påpeger, at der skal fastsættes benchmarks, før der indsamles data om de nationale retssystemer, for at udvikle en fælles forståelse af metode og indikatorer;

7.  roser Kommissionens bestræbelser på at tilvejebringe målbare data; gør dog opmærksom på, at nogle mål, såsom retsplejens upartiskhed og kvalitet, er svære at måle på objektiv vis;

8.  henviser til, at et retssystems effektivitet heller ikke kan vurderes på statistisk målbare parametre alene, men at der også skal tages hensyn til de strukturelle særegenheder og forskellige samfundsmæssige traditioner i medlemsstaterne; opfordrer derfor Kommissionen til i fremtiden at tage større hensyn til forskellene mellem de nationale retssystemer, når data skal indsamles og benchmarks fastsættes;

9.  opfordrer Kommissionen til på det selskabsretlige område at tage lige meget hensyn til den enstrengede og den tostrengede ledelsesstruktur;

10.  opfordrer medlemsstaterne til at undersøge resultaterne fra resultattavlen for retsområdet for 2013 nøje og afgøre, hvorvidt der skal drages nogle konsekvenser heraf for organisationen og udviklingen af deres respektive retssystemer på det civilretlige, handelsretlige og forvaltningsretlige område;

11.  opfordrer medlemsstaterne til at indsamle relevante data om emnet, såsom sagsomkostninger, mæglingssager og fuldbyrdelsesprocedurer; beklager, at nogle medlemsstater ikke har oplyst data for visse kategorier, der er angivet i resultattavlen for retsområdet; mener dog, at Kommissionen burde have skelnet imellem de tilfælde, hvor der ikke var data til rådighed, og de tilfælde, hvor indikatorerne ikke var relevante eller anvendelige på de enkelte medlemsstater;

12.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme gensidig forståelse og samarbejde mellem nationale retssystemer, bl.a. ved hjælp af et netværk af kontaktdommere;

13.  opfordrer til, at der lægges større vægt på uddannelsesprogrammer for dommere, domstolspersonale og andre aktører inden for retsvæsenet, særligt på områder som EU-ret og sammenlignende ret; understreger, at behovet for sprogundervisning er en væsentlig faktor i jurastudiet;

14.  giver udtryk for sin interesse i at modtage data om sager der involverer flere stater, og som ofte indebærer en højere grad af kompleksitet end rent nationale sager og på den måde demonstrerer de hindringer, som EU-borgere står over for, når de skal udøve de rettigheder, de har fået i kraft af EU's indre marked, særligt i forbindelse med anvendelse af EU-retten;

15.  påpeger betydningen af alternative metoder til konfliktløsning for at mindske belastningen af retssystemerne og at spare penge for alle involverede parter;

16.  anmoder Kommissionen om at medtage mæglingsprocedurer på tværs af grænserne i sin næste undersøgelse af denne art; opfordrer medlemsstaterne til aktivt at fremme mæglingsprocedurer, særligt i forbindelse med handels- og familiesager, der reguleres på EU-niveau (såsom Rom III og Bruxelles II);

17.  understreger, at der er store forskelle mellem medlemsstaterne i udviklingen af ikt-systemer; påpeger, at brugen af ny teknologi kan bidrage effektivt til at reducere omkostninger og fremskynde retssager, særligt ved hjælp af computerapplikationer samt sagsforvaltnings- og kommunikationsværktøjer;

18.  påpeger, at småkravsprocedurer og ubestridte krav kan behandles hurtigere ved hjælp af ikt-værktøjer;

19.  fremhæver den rolle, der spilles af CEPEJ med hensyn til at indsamle og præsentere relevante nationale og regionale data; mener, at EU-institutionerne bør forsøge at samarbejde med CEPEJ, da det udgør en fremragende basis for at udveksle bedste praksis, og da overlapning bør undgås;

20.  minder om den ledende rolle, som Det Europæiske Retlige Netværk har i civilretlige og handelsretlige sager sammen med e-justice-portalen med hensyn til at lette EU-borgeres adgangen til viden om civil- og handelsret nationalt og på EU-niveau.

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaterne.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik