Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2117(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0442/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0442/2013

Συζήτηση :

PV 03/02/2014 - 19
CRE 03/02/2014 - 19

Ψηφοφορία :

PV 04/02/2014 - 8.3
CRE 04/02/2014 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0064

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 267kWORD 51k
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης
P7_TA(2014)0064A7-0442/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης – η αστική και διοικητική δικαιοσύνη στα κράτη μέλη (2013/2117(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Μαρτίου 2013 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης – Ένα εργαλείο για την προώθηση αποτελεσματικής δικαιοσύνης και ανάπτυξης» (COM(2013)0160),

–  έχοντας υπόψη τις εξαμηνιαίες εκθέσεις αξιολόγησης σχετικά με τα ευρωπαϊκά δικαστικά συστήματα που καταρτίζει η Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEPEJ)·

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 48 και 119 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (Α7-0442/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δημοσίευσε τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης, ο οποίος αποτελεί ένα συγκριτικό μη δεσμευτικό εργαλείο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης, με στόχο να καθοριστούν καλύτερα οι πολιτικές στον τομέα της δικαιοσύνης, και το οποίο επικεντρώνεται στις παραμέτρους των δικαστικών συστημάτων που συμβάλλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος στην Ένωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης συγκρίνει εθνικά συστήματα δικαιοσύνης βάσει συγκεκριμένων δεικτών αλλά δεν περιλαμβάνει μια συνολική κατάταξη των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων για το 2013 αφορά αποκλειστικά στην αστική, εμπορική και διοικητική δικαιοσύνη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μη δεσμευτική συγκριτική μελέτη παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι εντοπίζει τις βελτιώσεις και τις οπισθοδρομήσεις και προωθεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε όλη την Ένωση, χωρίς να θίγει την αυτονομία των εθνικών νομικών και δικαστικών συστημάτων·

1.  λαμβάνει υπόψη τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης με μεγάλο ενδιαφέρον· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει το εγχείρημα αυτό σύμφωνα με τις Συνθήκες και σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι πρέπει να αποφευχθεί η περιττή αλληλοεπικάλυψη εργασιών με άλλους φορείς·

2.  υποστηρίζει το στόχο της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο της διασφάλισης ενός αποτελεσματικού και ανεξάρτητου συστήματος δικαιοσύνης, το οποίο μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη και στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας· υπογραμμίζει ότι ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο σύστημα δικαιοσύνης παρέχει στις επιχειρήσεις κίνητρα για να αναπτυχθούν και να επενδύσουν σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο·

3.  τονίζει τη σημασία μιας συγκριτικής δικαστικής αξιολόγησης για την αμοιβαία διασυνοριακή εμπιστοσύνη και την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών καθώς και για την εγκαθίδρυση ενός ενιαίου δικαστικού χώρου και την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικαστικού πολιτισμού·

4.  θεωρεί πως οποιαδήποτε σύγκριση των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης, ιδίως σε σχέση με την προηγούμενη κατάστασή τους, πρέπει να εδράζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και σε δεδομένα, τα οποία συλλέγονται, συγκρίνονται και αναλύονται με αντικειμενικότητα· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να αξιολογείται η λειτουργία των συστημάτων δικαιοσύνης στο σύνολό τους, χωρίς αυτά να απομακρύνονται από την κοινωνική, ιστορική και οικονομική κατάσταση των κρατών μελών ή τις συνταγματικές παραδόσεις από τις οποίες απορρέουν· υπογραμμίζει τη σημασία της αμερόληπτης μεταχείρισης των κρατών μελών, ούτως ώστε να διασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο η ισότιμη αντιμετώπισή τους κατά την αξιολόγηση των δικαστικών τους συστημάτων·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει εγκαίρως την προτεινόμενη μέθοδο στο πλαίσιο μιας διαφανούς διαδικασίας και με τη συμμετοχή των κρατών μελών·

6.  επισημαίνει ότι πρέπει να καθοριστούν δείκτες αναφοράς πριν από την συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης, ώστε να διαμορφωθεί μια κοινή αντίληψη σχετικά με τη μεθοδολογία και τους δείκτες·

7.  εξαίρει τις προσπάθειες της Επιτροπής να παράσχει μετρήσιμα δεδομένα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι είναι δύσκολο να μετρηθούν αντικειμενικά ορισμένοι στόχοι, όπως η ποιότητα και η αμεροληψία της δικαιοσύνης·

8.  σημειώνει ότι η αποτελεσματικότητα του συστήματος δικαιοσύνης δεν μπορεί να υπολογίζεται αποκλειστικά με τη χρήση στατιστικά μετρήσιμων παραμέτρων, αλλά πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη οι διαρθρωτικές ιδιαιτερότητες και οι διαφορετικές κοινωνικές παραδόσεις των κρατών μελών· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να λαμβάνει περισσότερο υπόψη στο μέλλον τις διαφορές μεταξύ των εθνικών δικαστικών συστημάτων κατά τη συλλογή δεδομένων και να καθορίζει δείκτες αναφοράς·

9.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει σε ισότιμη βάση, στον τομέα του εταιρικού δικαίου, τα μονιστικά και τα δυαδικά συστήματα·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν προσεκτικά τα αποτελέσματα του πίνακα της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2013 και να διαπιστώσουν κατά πόσο είναι εφικτό να αντληθούν από αυτά συμπεράσματα για την οργάνωση και τη βελτίωση των αντιστοίχων συστημάτων τους στους τομείς της αστικής, εμπορικής και διοικητικής δικαιοσύνης·

11.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να συλλέξουν δεδομένα που σχετίζονται με ζητήματα, όπως τα δικαστικά έξοδα, η διαμεσολάβηση και η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν προσκόμισαν στοιχεία για συγκεκριμένες κατηγορίες που αναφέρονται στον πίνακα πιστεύει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να έχει προβεί σε διάκριση μεταξύ των περιπτώσεων στις οποίες δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία και εκείνων στις οποίες οι δείκτες δεν αφορούσαν ορισμένα κράτη μέλη ή δεν εφαρμόζονταν σε αυτά·

12.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία μεταξύ των εθνικών δικαστικών συστημάτων, μεταξύ άλλων και μέσω δικτύων δικαστών επικοινωνίας·

13.  ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη σημασία σε προγράμματα επιμόρφωσης των δικαστών, του προσωπικού των δικαστηρίων και των άλλων ασκούντων νομικά επαγγέλματα, ιδίως στους τομείς του ευρωπαϊκού και συγκριτικού δικαίου· υπογραμμίζει την ανάγκη να καταστεί η γλωσσική κατάρτιση βασικό συστατικό στοιχείο των νομικών σπουδών·

14.  δηλώνει το ενδιαφέρον του σχετικά με τη λήψη πληροφοριών για τις διασυνοριακές υποθέσεις, οι οποίες συχνά συνεπάγονται μεγαλύτερο βαθμό πολυπλοκότητας από τις αμιγώς εγχώριες υποθέσεις και οι οποίες αναδεικνύουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους, τα οποία απορρέουν από την ενιαία αγορά της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ·

15.  επισημαίνει τη σημασία που έχουν οι εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών για τη μείωση του φόρτου εργασίας των δικαστηριακών συστημάτων και την εξοικονόμηση χρημάτων για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει στην επόμενη αξιολόγηση αυτού του είδους το ενδεχόμενο διασυνοριακών διαδικασιών διαμεσολάβησης· προτρέπει τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά τις διαδικασίες διαμεσολάβησης, ιδίως όσον αφορά στις εμπορικές και οικογενειακές υποθέσεις οι οποίες ρυθμίζονται σε ενωσιακό επίπεδο (όπως στην περίπτωση των κανονισμών Ρώμη ΙΙΙ και Βρυξέλλες ΙΙ)·

17.  υπογραμμίζει ότι υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της ανάπτυξης των συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών· επισημαίνει ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών, και ιδίως η χρήση μηχανογραφημένων εφαρμογών, συστημάτων διαχείρισης υποθέσεων και εργαλείων επικοινωνίας, μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στη μείωση του κόστους και την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών·

18.  τονίζει ότι οι διαδικασίες για τις μικροδιαφορές και τις μη αμφισβητούμενες αξιώσεις μπορούν να διευθετηθούν ταχύτερα με τη χρήση των μέσων που παρέχουν οι τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών·

19.  υπογραμμίζει το ρόλο της CEPEJ όσον αφορά τη συλλογή και την παρουσίαση των σχετικών στοιχείων τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο· θεωρεί ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να επιδιώκουν τη συνεργασία με τη CEPEJ, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί μια εξαιρετική βάση για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, και τονίζει ότι πρέπει να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη·

20.  υπενθυμίζει τον ιθύνοντα ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και της Διαδικτυακής Πύλης Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης, όσον αφορά τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών της ΕΕ στη γνώση της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς του αστικού και του εμπορικού δικαίου·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου