Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2128(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0019/2014

Indgivne tekster :

A7-0019/2014

Forhandlinger :

PV 03/02/2014 - 20
CRE 03/02/2014 - 20

Afstemninger :

PV 04/02/2014 - 8.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0065

Vedtagne tekster
PDF 156kWORD 73k
Tirsdag den 4. februar 2014 - Strasbourg
Lokale og regionale konsekvenser af udviklingen af intelligente net
P7_TA(2014)0065A7-0019/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 4. februar 2014 om lokale og regionale konsekvenser af udviklingen af intelligente net (2013/2128(INI))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til artikel 174, 175, 176, 177, 178 og 191 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til artikel 37 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

—  der henviser til protokol nr. 26 til TEUF,

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen "Europa 2020: En strategi for intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst" (COM(2010)2020),

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006(1),

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006(2),

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1300/2013 af 17. december 2013 om Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006(3),

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1298/2013 af 11. december 2013 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår den finansielle tildeling til visse medlemsstater fra Den Europæiske Socialfond(4),

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde(5),

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1302/2013 af 17. december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1082/2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), for så vidt angår klarhed, forenkling og forbedring af oprettelsen af sådanne grupper og af deres funktion(6),

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF(7),

—  der henviser til EF-retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse(8),

—  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 734/2013 af 22. juli 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93(9),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "EU-retningslinjer for statsstøttereglernes anvendelse i forbindelse med hurtig etablering af bredbåndsnet"(10),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. april 2011 med titlen "Intelligente forsyningsnet: fra innovation til etablering" (COM(2011)0202),

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(11),

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF(12),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. marts 2011 med titlen "Køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050" (COM(2011)0112),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. november 2012 med titlen "Et fungerende indre energimarked" (COM(2012)0663),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. juni 2012 med titlen "Vedvarende energi: en stor aktør på det europæiske energimarked" (COM(2012)0271),

—  der henviser til Kommissionens grønbog af 27. marts 2013 med titlen "En ramme for klima- og energipolitikkerne frem til 2030" (COM(2013)0169),

—  der henviser til sin beslutning af 12. september 2013 om mikrokraftvarmeproduktion – elektricitets- og varmeproduktion i lille målestok(13),

—  der henviser til sin beslutning af 16. januar 2013 om EU-samhørighedspolitikkens og dens aktørers rolle i gennemførelsen af den nye europæiske energipolitik(14),

—  der henviser til sin beslutning af 10. september 2013 om gennemførelsen og indvirkningen af foranstaltningerne til forbedring af energieffektiviteten under samhørighedspolitikken(15),

—  der henviser til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 25. januar 2012 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse) (COM(2012)0011),

—  der henviser til forslaget til Kommissionens arbejdsdokument af 14. november 2008 med titlen "Regioner 2020 – En vurdering af kommende udfordringer for EU's regioner" (SEK(2008) 2868),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. oktober 2010 med titlen "Regionalpolitikkens bidrag til intelligent vækst i Europa 2020" (COM(2010)0553),

—  der henviser til høringsdokumentet indeholdende Kommissionens forslag til forordning (EU) nr. .../.. af XXX om visse former for støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

—  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7‑0019/2014),

A.  der henviser til, at det af eksemplerne på god praksis som regionen Burgenland, projektet "MaRes" (Macaronesia Research Strategy) og "Green Islands"-projektet, Energy Valley i Nederlandene, den regenerative modelregion Harzen i Tyskland, Hostětín i Tjekkiet, "Orkney Micro Renewables"-projektet i Skotland samt pilotbyer og -kommuner under Kommissionens program CONCERTO og initiativet CO-POWER fremgår, hvad angår effektiv energiudnyttelse og decentraliseret energifremstilling, at lokalsamfundene og borgerne også kan blive producerende forbrugere, der fremstiller energi til eget behov og samtidig sælger energi til nettene eller modtager kredit for deres overskud af energi og bruger netmålere og er aktive i virtuelle kraftværker sammen med andre aktører, hvorved de opnår maksimale fordele, idet de inddrager alle aktører i planlægningen og gennemførelsen af regionale aktioner, fremmer aktiv deltagelse og udveksling af informationer og udarbejder samlede tilgange, hvori andre energirelaterede sektorer som transport og bolig er medtænkt, og anvender intelligente økonomiske støttemekanismer og skaber nye arbejdspladser;

B.  der henviser til, at Parlamentet har vedtaget betænkninger om EU-samhørighedspolitikkens og dens aktørers rolle i gennemførelsen af den nye europæiske energipolitik og om gennemførelsen og indvirkningen af foranstaltningerne til forbedring af energieffektiviteten under samhørighedspolitikken;

C.  der henviser til, at de personoplysninger, der er indsamlet til brug i intelligente energisystemer, er særdeles følsomme, fordi de kan give oplysninger om brugernes adfærd og derfor i særlig grad skal beskyttes;

Nye muligheder for den regionale økonomi

1.  ser gerne et paradigmeskift i regionerne vedrørende fremstilling og forbrug af energi, hvor en traditionel ufleksibel model, der baserer sig på en "grundbelastningslogik", erstattes af en model, hvor produktionen er variabel, decentraliseret og lokal, hvor der er en stor andel af energi fra små enheder, der producerer vedvarende energi, hvor efterspørgslen kan imødekommes fleksibelt og hurtigt, og hvor lagringen er fordelt; erkender, at man for at sikre en bæredygtig udvikling og imødekomme den fremtidige efterspørgsel bør fremme nye modeller for energiproduktion og -forbrug baseret på decentraliseret og lokal produktion; fremhæver, at intelligente net er væsentlige i forbindelse med et sådant paradigmeskift, og at opbygningen af intelligente net bør være del af en tværsektoriel og samlet tilgang til regionaludvikling med henblik på at give regionerne de størst mulige fordele og markedsmuligheder heraf samt opnå bæredygtighed, vækst og innovation;

2.  påpeger, at mange europæiske regioner har gennemført projekter inden for de eksisterende EU-rammer, der både har fremhjulpet synergier i udvalgte områder og fremmet energimæssig bæredygtighed og vedvarende energikilder, og hvor offentlige og private partnere forener kræfterne for at udforske regionale vækstmuligheder i energisektoren gennem tidlig inddragelse af strukturfondsressourcer, målrettede partnerskaber på kommunalt, regionalt, nationalt og europæisk plan og en effektiv decentral implementeringsstrategi for udvinding af lokalt tilgængelige energiressourcer;

3.  understreger de mange fordele ved intelligente net med hensyn til at nedbringe drivhusgasemissioner, øge andelen af vedvarende energi og decentral energiproduktion, sikre forsyningssikkerheden til husholdningerne, skabe betingelser for effektiv anvendelse af elektricitet på transportområdet, give forbrugerne mulighed for at tilpasse deres forbrug med henblik på at drage fordel af de laveste priser og samtidig spare energi, forbedre energieffektiviteten, spare elektricitet, mindske bekostelige investeringer i elektricitetsnet ved at bruge energi uden for spidsbelastningsperioderne, øge den teknologiske innovation og udvikling i EU; understreger behovet for inddragelse af borgerne i alle faser, herunder i udbygningen af avanceret målerinfrastruktur, der sikrer en tovejsinformationsstrøm, og i de aktiviteter, som distributionsnetoperatørerne og leverandørerne af intelligente net planlægger; påpeger ligeledes, at udviklingen og anvendelsen af intelligente net betragteligt reducerer energitab under transmission og distribution; fremhæver, at automatisk omkonfigurering af nettet kan benyttes for at forebygge strømafbrydelser eller genoprette strømforsyningen efter strømsvigt (på grund af dets selvreparerende kapacitet); bemærker dog, at nationale støtteordninger i en lang række regioner ofte ikke prioriterer den mest effektive måde at anvende vedvarende teknologier på for private husholdninger;

4.  fremhæver, at der i denne forbindelse skabes muligheder for at foretage geografiske (eller territoriale) ændringer af energinettet og promovering af intelligente net, der kan gavne ugunstigt stillede regioner, herunder fjerntliggende regioner, regionerne i den yderste periferi og øregioner, idet de kan gå fra at være energiforbrugende til energiproducerende regioner, hvilket vil give store økonomiske og konkurrencemæssige fordele og garantere en sikker energiforsyning, implementering og drift af intelligente net; bemærker, at implementeringen og driften af intelligente net især kan gavne disse regioner, der kan mindske deres udgifter til energi;

5.  påpeger, at netinfrastruktur, netstyring og markedsreguleringer i øjeblikket er tilpasset til atomkraftværkers og fossilt fyrede kraftværkers behov og muligheder og derved udgør en konkurrencemæssig ulempe for nye teknologier som eksempelvis vedvarende energi;

6.  opfordrer medlemsstaterne og de lokale og regionale myndigheder til at investere i lokale intelligente net så tidligt som muligt og overveje at fremme investeringer med brug af de europæiske struktur- og investeringsfonde og herunder anvende finansielle løftestangsinstrumenter under hensyntagen til de miljømæssige, økonomiske, sociale og lokale behov i regionerne, da der ikke findes en løsning, der passer til alle regioner; opfordrer til en fleksibel tilgang på lokalt og regionalt niveau for at begrænse hindringerne for kombinerede foranstaltninger, hvad angår fremstilling, lagring, herunder på tværs af grænserne, og effektiv udnyttelse af energi, og til at samarbejde med andre sektorer såsom ikt og transport; understreger i denne henseende betydningen af akkumuleringspumper i forbindelse med udnyttelsen af vedvarende energikilder;

7.  understreger, at udbygningen af intelligente net kræver stabile langsigtede politiske rammer; opfordrer Kommissionen til at foreslå ambitiøse strategier, politikker og målsætninger for 2030, hvad angår energieffektivitet og vedvarende energi og emission af drivhusgasser, så investorer og tilknyttede industrier kan have tillid til fremtiden, og så udbygningen af et intelligent energisystem fremmes;

8.  minder om, at i de fleste scenarier i Energikøreplanen 2050 vil en egentlig integration af decentral vedvarende energiproduktion være umulig, hvis der ikke udvikles lokale og regionale intelligente distributionsnet til elektricitet, navnlig eftersom de skaber informationsforbindelser og elektricitetsforsyningsforbindelser mellem lokale socioøkonomiske udviklingsområder, hvilket muliggør fleksibel styring og nødvendig back-up for disse variable energikilder; opfordrer derfor til, at der lægges større vægt på distributionsnettene; understreger dog, at udviklingen af intelligente net handler om effektiv transport af energi fra produktionsstedet til det sted, hvor den endelige anvendelse finder sted; fremhæver endvidere, at merværdien ved intelligente net er endnu større, idet de kommunikerer på et bredere plan f.eks. på et nationalt eller sågar europæisk plan, og muligheden for at styre efterspørgslen efter elektricitet på dette plan gør det, gennem en spredning af efterspørgslen, muligt i endnu højere grad at udnytte energipotentialet (energiressourcerne) bedre, når den lokale produktion er for lav (eller for høj);

9.  opfordrer til en mere fleksibel tilgang i EU's forordninger og direktiver om det indre marked for at begrænse hindringerne for regionsspecifikke løsninger, hvad angår produktion, forsyning og lagring af energi og indførelse af effektivitetsfremmende foranstaltninger og kombinationen af sådanne foranstaltninger, herunder offentlig-private partnerskaber og grænseoverskridende projekter;

Intelligente energisystemer

10.  understreger, at hvis udbygningen af intelligente net skal lykkes, bør der udvikles en strategi med henblik på indførelse af intelligente energisystemer på regionalt og lokalt niveau, hvor intelligente net bliver en del af det regionale energisystem, og hvor der er en andel af energi fra vedvarende kilder, herunder med decentraliserede fremstillingskapaciteter, kombineret med efterspørgselsstyring, energieffektivitetsforanstaltninger, større energibesparelser og intelligente lagringsløsninger, medtænkning af transportsektoren (e-transport) og øget udveksling med nabonet;

11.  bemærker den rolle, som intelligente målere har med hensyn til at muliggøre tovejskommunikation, sikre forbrugerne en præcis fakturering og øge deltagelsen på efterspørgselssiden, hvor forbrugerne tilpasser deres vaner, alt efter om energiproduktionen er på sit højeste eller sit laveste; understreger, at borgerne bør drage fuld fordel af et intelligent energisystem, og at borgerejerskab øger den adfærdsmæssige effektivitet og dermed samlet giver en større energibesparelse gennem åbne protokoller; fremhæver distributionsnetoperatørernes ansvar som tjenesteudbydere over for lokale, regionale og nationale myndigheder med hensyn til at garantere alle adgang til denne offentlige tjenesteydelse ved at opretholde netsikkerheden og -stabiliteten; fremhæver, at alle borgere bør have direkte adgang til forbrugs- og produktionsdata for at sikre en effektiv, sikker og pålidelig drift af de intelligente net; anmoder indtrængende Kommissionen om at tage skridt til at sikre, at elapparater (specielt vaskemaskiner, opvaskemaskiner, varmepumper og akkumulerende varmeapparater osv.) kan fungere automatisk i forening med intelligente målere, således at forbrugerne sikres økonomisk gunstige takster;

12.  opfordrer Kommissionen og dens taskforce for intelligente net til at opdatere og udvide dens gældende definition af intelligente net, så den også kommer til at medtage intelligente energisystemer; opfordrer de lokale og regionale myndigheder til at styre energiforbruget og belastningsreduktionen og arbejde på vedtagelsen af regionale strategier, der baserer sig på intelligente energisystemer;

13.  understreger, at det med henblik på at sikre de økonomiske fordele ved intelligente net for regionerne er nødvendigt at kombinere direkte og indirekte fordele og knytte energisektoren til adskillige andre sektorer navnlig bolig- og transportsektoren, men også sektorerne for miljø, byplanlægning, social inklusion, affaldshåndtering og byggeri med henblik på at nå målene vedrørende energibesparelser, samtidig med at de økonomiske fordele skal maksimeres, og de enkelte regioners energiudbud og -efterspørgsel skal balanceres;

14.  opfordrer til innovation og større investeringer i ikt-sektoren med henblik på at finde løsninger på de største udfordringer, som de intelligente teknologier står over for, og som omfatter teknologiernes interoperabilitet med eksisterende net, idet der dog også eksisterer reguleringsmæssige udfordringer; opfordrer Kommissionen og de nationale og regionale aktører til at udarbejde positive reguleringsmæssige og investeringsmæssige rammer for udviklingen af interoperabile ikt-løsninger;

Positive virkninger for den lokale beskæftigelse

15.  opfordrer alle regioner og regionale myndigheder til at overveje fordelene ved og investere i intelligente energisystemer, der potentielt kan skabe lokale og vedvarende arbejdspladser; fremhæver, at byggeriet er en af de vigtigste sektorer, hvor der vil blive skabt arbejdspladser, og at de ikke kun skabes med direkte investeringer i intelligente energinet, men også ved at styrke teknologiudviklingen, innovationen og SMV'ernes konkurrenceevne i EU og ved investeringer i energieffektivitetsforanstaltninger og renovering f. eks. i boligsektoren og gennem tilpasning til nye teknologiske løsninger til opførelse af energieffektive bygninger;

16.  understreger, at etableringen af intelligente net ligeledes giver mulighed for at styrke konkurrenceevnen for europæiske teknologiudbydere, f.eks. den elektriske og elektroniske maskinindustri, der primært består af SMV'er, og øge deres globale teknologiske førerposition;

17.  opfordrer alle regionerne til at overveje at investere i færdigheder og uddannelse i tilknytning til disse arbejdspladser og tage højde for, at der også vil blive skabt et betydeligt antal arbejdspladser i ikt-sektoren, transportsektoren og sektorerne for levering af udstyr, infrastruktur og tjenesteydelser f. eks. til nye anlæg, og også for at undgå mangel på specialarbejdskraft og muliggøre tilpasning til de behov, der opstår ved tilblivelsen af nye fag på de respektive områder; opfordrer medlemsstaterne og regionerne til at støtte uddannelsesinitiativer på både akademisk og håndværksmæssigt niveau inden for vedvarende energi, såsom miljøteknikstudier og solenergiekspertise; fremhæver, at regioner, der med godt resultat implementerer et intelligent energisystem, kan tiltrække yderligere job til regionen i form af specialuddannelse gennem oprettelse af tekniske universiteter og læreanstalter med ekspertise på dette område; opfordrer regionerne til at samarbejde omkring intelligent specialisering og hilser ordninger velkommen, hvor viden deles mellem regioner og på tværs af grænser; henleder opmærksomheden på de initiativer, som Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) tager inden for videns- og innovationsfællesskabet (VIF) InnoEnergy til forskning og udvikling vedrørende intelligente net og uddannelse af fagfolk i denne sektor; gør også opmærksom på den nye mulighed for at etablere regionale innovationsordninger;

18.  fremhæver, at offentlige investeringer i intelligente energisystemer, herunder gennem de europæiske struktur- og investeringsfonde, kan skabe vedvarende lokale arbejdspladser, fremkalde synergivirkninger og spillovereffekter på beskæftigelsen og give regionerne fordele på lang sigt på det økonomiske, sociale og miljømæssige område og navnlig blive anvendt som et instrument til at løse økonomiske problemer især i regioner i kriseramte lande;

Borgernes rolle

19.  fremhæver, at det fremgår af undersøgelser om bedste praksis og af de bedste eksempler, at successen bag intelligente energisystemer ofte afhænger af, om de er lokalt ejet af de enkelte borgere, kooperativer, lokalsamfund eller af flere af disse i fællesskab; erkender, at sådanne former for ejerskab øger accepten af investeringer i alle dele af de intelligente energisystemer; understreger, at borgerne bør sikres bedre information samt incitamenter, såsom dynamiske prismekanismer og passende ikt-værktøjer, således at de kan inddrages i alle faser af udbygningen af intelligent energiinfrastruktur, af energiproduktionen og af planlægningen af energi og net;

20.  understreger som følge af de intelligente nets tekniske natur betydningen af at oplyse og vejlede brugerne, således at de bliver informerede producerende forbrugere, der er bevidste om de muligheder, som disse net tilbyder, navnlig for så vidt angår deres tilknytning til intelligente målere; understreger vigtigheden af at målrette denne bevidstgørelse mod unge gennem uddannelsesprogrammer til elever på sekundærtrinnet og studerende på en erhvervsfaglig uddannelse;

21.  opfordrer Kommissionen til at fjerne hindringerne og de reguleringsmæssige og lovgivningsmæssige udfordringer for lokalt ejerskab i den eksisterende EU-lovgivning, navnlig i statsstøttereglerne; opfordrer medlemsstaterne til at støtte mulighederne for at føre lokalt produceret energi til nettet og dele lokal energi ikke kun mellem nettet og slutbrugere, men også på tværs af grænserne og mellem slutbrugerenhederne, hvilket vil være en tilskyndelse til lokalt ejet energiproduktion og deling af lokalt produceret energi;

22.  understreger, at udbygningen af intelligente energisystemer i høj grad vil have betydning for de offentlige og private sfærer, da forsyningen af energi vil medføre indsamling af oplysninger og kommunikation af disse i realtid; opfordrer derfor til gennemsigtige procedurer på alle niveauer, inddragelse af alle aktører, herunder borgere, erhvervsliv, industri, lokale myndigheder, distributionssystemoperatører, transmissionssystemoperatører, lokale og regionale databeskyttelsesmyndigheder eller ombudsmænd og leverandørerne af teknologier til intelligente net;

Databeskyttelse og datasikkerhed

23.  fremhæver, at intelligente energisystemer vil blive drevet med store mængder af personlige data og profiler, og der vil være en høj risiko for brister på datasikkerheden; understreger behovet for høje standarder for de intelligente målere, hvad angår databeskyttelse og datasikkerhed, og for at sætte borgerne i stand til at bestemme, hvilke data der skal videregives til netoperatørerne udover de data, der som minimum er nødvendige for at levere energien og for at kontrollere disse data; bemærker, at der er grund til bekymringer, navnlig hvad angår intelligente netsystemers it-sikkerhed og forbrugernes nytte af intelligente målere, og ser gerne, at der foretages flere evalueringer af disse forhold og flere undersøgelser af databeskyttelse og datasikkerhed i tilknytning til intelligente målere; understreger derfor, at persondata skal beskyttes uden undtagelse, så de forbliver beskyttet og sikret; understreger endvidere, at datasikkerhed skal indgå i strategierne for etablering af intelligente net;

24.  understreger behovet for øget regulering af databeskyttelse og datasikkerhed samt praksis ved installering af intelligente målesystemer; understreger, at en garanti for databeskyttelse og datasikkerhed for alle enkeltpersoner og husholdninger, der er knyttet til nettet, er nødvendig, for at nettet kan fungere optimalt og udbygges; understreger, at dataindsamling kun skal anvendes for at sikre sikker energiforsyning; opfordrer medlemsstaterne til at styrke databeskyttelsesreglerne, samtidig med at synergier fastholdes og udvikles i alle telekommunikations- og energinet, og sikre, at enkeltpersonernes rettigheder på dette område bevares; understreger, at der skal udarbejdes standarder for indsamling af data til intelligente energisystemer for at sikre, at der kun videregives relevante data til sikring af leveringen af energi, ikke videregives data til tredjemand, at kunderne har ret til indsigt i og sletning af de indsamlede data, hvis de ikke længere er nødvendige for det formål, de blev indsamlet for eller på anden måde bearbejdet, og for at sikre, at borgerne bevarer ejerskab over deres data og har kontrol med, hvem de giver adgang til disse data;

25.  anmoder Kommission om at udarbejde yderligere vejledning, for så vidt angår brugen af personlige og ikke-personlige intelligente netdata på grundlag af den reviderede EU-lovgivning om databeskyttelse og de vedtagne bestemmelser om DSO'ers, udbyderes eller andre kommercielle organers ejerskab og forvaltning af disse data;

Rammer for gode intelligente energisystemer

26.  opfordrer Kommissionen til at tage skridt til at fremskynde etableringen af intelligente net og til at fokusere på følgende aspekter: fremme investerings- og finansieringsincitamenter på dette område, udvikle tekniske standarder, sikre kunderne databeskyttelse, etablere en lovramme, som kan give incitamenter til at udbrede intelligente net, garantere et åbent og konkurrencedygtigt detailmarked i forbrugernes interesse, samt fortsat at yde støtte til innovation af teknologi og systemer;

27.  fremhæver, at under de nye ESIF-forordninger for perioden 2014-2020 er medlemsstaterne forpligtede til at koncentrere ESIF-ressourcerne på investeringer i et intelligent, bæredygtigt og inklusivt Europa; bemærker, at der blive fastsat en mindsteandel for regioner, som afhængig af deres økonomiske udviklingsniveau skal afsætte op til 20 % af EFRU-ressourcer til investeringer i energiomstillingen med stor vægt på intelligente net, produktion og distribution af energi fra bæredygtige kilder, energieffektivitet, energibesparelser, kraftvarmeproduktion og energi og lavemissionsstrategier med særlig vægt på byområder samt energi fra intelligente net på distributionsniveauet; understreger, at offentlig finansiering fortsat spiller en afgørende rolle i forbindelse med fremme af private investeringer i forskning og udvikling af intelligente net samt i demonstrationsprojekter; fremhæver, at Samhørighedsfonden giver mulighed for investeringer på dette område; opfordrer medlemsstaterne til at gøre god brug af denne nye mulighed; fremhæver med hensyn til investeringer, der ikke er omfattet af obligatorisk tematisk koncentration, at EFRU også kan anvendes til at udvikle intelligente systemer for distribution, lagring og transmission af energi og til at integrere distribueret energiproduktion fra vedvarende ressourcer;

28.  understreger, at struktur- og investeringsfondene fungerer som katalysatorer for investeringer, og da flere territoriale niveauer er omfattet af finansierings- og beslutningstagningsprocessen, er forvaltning på flere niveauer vigtig for en vellykket gennemførelse; glæder sig over, at der er yderligere finansieringsmuligheder inden for programmet "Intelligent Energi – Europa";

29.  glæder sig over, at der er lagt stor vægt på intelligente energiprojekter af fælles interesse i Connecting Europe-faciliteten, men beklager samtidig, at der kun blev opført to intelligente netprojekter på den nuværende toårige liste; understreger, at intelligente netprojekter på distributionssystemplan skal tages i betragtning; betoner, at infrastrukturprojekter skal opfylde kriterier om bæredygtighed og konkurrencedygtighed og bygge på en integreret tilgang, som skal sikres ved at inddrage distributionssystemoperatører; understreger ligeledes betydningen af at udvikle energiforbindelser mellem den nordlige og sydlige del af Middelhavsområdet;

30.  opfordrer Kommissionen til at fjerne hindringerne for investeringer i intelligente energisystemer ved navnlig inden for moderniseringen af statsstøttepolitikken at tillade, at alle dele af regionale og lokale intelligente energisystemer kan fritages fra reglerne for offentlig støtte, herunder tværsektorielle investeringer og operationer; anmoder indtrængende om, at intelligente energisystemer medtages som kategori i Kommissionens fremtidige forordning, der erklærer visse former for statsstøtte forenelig med det indre marked i forbindelse med anvendelsen af traktatens artikel 107 og 108 (gruppefritagelsesforordningen) og tilpasser forordningerne om andre kategorier for gruppefritagelse, der har tilknytning til udbygningen af intelligente energisystemer;

31.  understreger, at interoperabilitet inden for intelligent infrastruktur er af afgørende betydning, da regulatorisk usikkerhed og uensartede standarder sinker udbredelsen af intelligent infrastruktur; opfordrer derfor til et større samarbejde mellem de forskellige europæiske organisationer for tekniske standarder; fremhæver, at det er nødvendigt med åbne standarder for at fremme interoperabilitet og fremskynde teknologiudvikling og -implementering;

32.  opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at fjerne de største barrierer, såsom mangel på interoperabilitet og standarder (standardiseret "plug and play" vil mindske omkostningerne og ligeledes muliggøre sammenkobling af små decentrale energiressourcer (eller små programmer for reaktion på efterspørgsel)), usikkerhed om roller og ansvarsområder i nye applikationer til intelligente net, usikkerhed vedrørende deling af omkostninger og fordele og som følge heraf vedrørende nye forretningsmodeller, forbrugernes modvilje mod at deltage i forsøg og rækken af lovgivningsmæssige foranstaltninger i Europa, der potentielt kan frembyde væsentlige hindringer for reproduktionen af projektresultater i forskellige lande;

33.  minder om standardiseringsmandatet for 2011 til støtte for etableringen af europæiske intelligente net, hvis arbejde skulle fuldendes i 2012; bifalder de fremskridt, der er gjort under dette mandat, men understreger, at der er behov for yderligere arbejde; anmoder Kommissionen om at samarbejde med standardiseringsorganerne for at fremskynde færdiggørelsen af deres arbejde og om at udstede et nyt mandat, hvis det skønnes nødvendigt;

34.  anmoder medlemsstaterne om at samarbejde yderligere og dele bedste praksis i Rådet af Europæiske Energiregulatorer (CEER) om reguleringen af nationale distributionssystemoperatører (DSO); bemærker samtidig diversiteten i organiseringen af DSO'er, idet visse medlemsstater har en enkelt DSO, mens andre har mere end 800; opfordrer medlemsstaterne til at arbejde tættere sammen; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at nå til enighed om et fælles klassifikationssystem med henblik på at fastslå, hvorvidt en organisation er en transmissionsoperatør, en distributionsoperatør eller en kombineret operatør;

35.  opfordrer Kommissionen til at vurdere, hvorvidt det er nødvendigt at fremsætte forslag i overensstemmelse med den tredje pakke vedrørende det indre marked for energi til udvikling og fremme af intelligente net, som fortsat skal sikres gennem en effektiv indsats af Kommissionen, da dette i stigende grad kan muliggøre involvering af flere markedsdeltagere og styrke de potentielle synergivirkninger i forbindelse med indførelse, udvikling og vedligeholdelse af telekommunikations- og energinettene; påpeger imidlertid, at disse forslag bør integreres i en strømlinet lovramme i overensstemmelse med de af Kommissionen fastlagte principper;

36.  opfordrer til samarbejde om udvikling af intelligente net på europæisk, nationalt og regionalt plan; mener, at intelligente net giver en vigtig mulighed for at styrke innovation, forskning og udvikling, jobskabelse og europæisk industris konkurrenceevne på lokalt og regionalt plan, især hvad angår SMV'er;

37.  opfordrer regionerne til at indgå i netværkssamarbejde og dele fordelene og udveksle viden og bedste praksis og til at samarbejde i forbindelse med costbenefitanalyserne af de intelligente energisystemer inden for rammerne af de europæiske struktur- og investeringsfondes mål om territorialt samarbejde; opfordrer Kommissionen til at oprette et tværnationalt net for regioner med intelligente energinet; opfordrer de tværnationale regioner til at gøre brug af det retlige instrument i den europæiske gruppe for territorialt samarbejde til i fællesskab at oprette og forvalte tjenesteydelser af almen økonomisk interesse på området for vedvarende energi og energibesparelser og intelligent netinfrastruktur i et sådant netværk;

38.  understreger vigtigheden af initiativer såsom borgmesteraftalen, der er en europæisk mainstreambevægelse med deltagelse af lokale og regionale myndigheder i bekæmpelsen af klimaændringer, og som er baseret på et frivilligt tilsagn fra underskriverne om at opfylde og overgå EU-målet om en CO2-reduktion på 20 % gennem øget energieffektivitet og udvikling af vedvarende energikilder, og som godkender og støtter lokale myndigheders indsats for at iværksætte bæredygtige energistrategier; understreger, at lokale myndigheder spiller en afgørende rolle med hensyn til at afbøde virkningerne af klimaændringer, navnlig når man tager i betragtning, at 80 % af energiforbruget og CO2-emissionerne er forbundet med bymæssig aktivitet;

o
o   o

39.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Regionsudvalget.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 289.
(3) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 281.
(4) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 256.
(5) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 259.
(6) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 303.
(7) EUT L 211 af 14.8.2009, s. 55.
(8) EUT C 82 af 1.4.2008, s. 1.
(9) EUT L 204 af 31.7.2013, s. 15.
(10) EUT C 25 af 26.1.2013, s. 1.
(11) EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16.
(12) EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1.
(13) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0374.
(14) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0017.
(15) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0345.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik